คำอธิษฐานจุดประทีป (Th En Ch)

อธิษฐานจิตจุดประทีป ด้วยบุญกุศล, ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตั้งใจจุดประทีป, ถวายเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนา ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ ให้สมบูรณ์พร้อมด้วยมนุษย์สมบัติ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ นิพพานสมบัติ พระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ให้เจริญมั่นคั่ง ดั่งอภิมหาเศรษฐี มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง สามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย มีดวงปัญญาสว่างไสว มีญาณทัสนะกว้างไกล มีดวงตาสุกใส  ทั้ง มังสะจักษุ ทิพยจักษุ สมันตจักษุ และธรรมจักษุ รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ทั้งทางโลกและทางธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย โดยเร็วพลัน จงทุกประการเทอญฯ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ   The Vow of lamp lighting By the merits from lamp…

คำแผ่เมตตา (Thi Eng Chi)

คำแผ่เมตตา–慈悲观 Words to Spread Loving Kindness   สัพเพ สัตตา Sabbhe Satta Sabbhe Satta   สัตว์ทั้งหลาย All living beings 一切众生   ที่เป็นเพื่อนทุกข์ who have sufferings 都会受苦   เกิดแก่เจ็บตาย who share this life cycle 都会生老病死   ด้วยกันหมดทั้งสิ้น all alike   อะเวรา Avera Avera   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด May you be happy 愿一切众生都快乐   อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย Please don’t have retribution upon…

บทอธิษฐานจิต (Th En Ch)

บทอธิษฐานจิต Resolution 发愿文   เมื่อเราได้สวดมนต์ แผ่ขยายความรัก ความปรารถนาดี After we have chanted and spread love and well wishes 当我们诵经的同时向世间散发慈爱和善愿,   ให้โลกสงบร่มเย็น พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงแล้ว for peace and relief from all diseases, 愿众生和合安乐,远离种种疾病灾难之后,   ต่อจากนี้ไป เราจะได้อธิษฐานจิต เป็นผังสำเร็จของชีวิต we will now make an earnest resolution 接下来,我们一起发愿   ในการสร้างบารมีของพวกเราต่อไป in our pursuit of Perfections. 成就修波罗蜜的生命蓝图。   หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง…

คำขอบคุณคณะสงฆ์ที่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (Th En Ch)

คำขอบคุณคณะสงฆ์ที่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ Thank you speech 致辞感谢僧团诵经   วันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่ง ที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย Today is another occasion where we 值此良辰吉日,   ได้พร้อมใจกัน บำเพ็ญกุศล ปฏิบัติธรรม have united to perform good deeds and practice the Dhamma 众佛教徒再次齐心合力   ด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนา และได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ by meditating and chanting the Buddhist Paritta 聚集在一起诵经打坐。   เพื่อให้-เกิดบุญกุศลทั้งแก่ตนเอง in order to accrue and spread this merit 令自己和世界人民增长福德,   และเผื่อแผ่ไปยัง บุคคลอื่นทั่วโลก…

บทอาราธนาคณะสงฆ์ และสาธุชน สวดมนต์ (Th En Ch)

บทอาราธนาคณะสงฆ์ และสาธุชน สวดมนต์ Invitation for a chanting session 邀请僧团和信众诵经   ในโอกาสนี้ กระผมขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์ทั้งใน และต่างประเทศ I would like to take this opportunity to respectfully invite all the monks in Thailand and abroad 在此,我恭请海内外僧团,   และเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ and laypeople to chant the Buddhist Paritta simultaneously 诚邀全世界信众一起诵经,   เพื่อน้อมนำบุญกุศลทั้งปวงนี้ ก่อเกิดเป็นกระแสแห่งความสะอาดบริสุทธิ์ in order to channel this great merit to induce…

คำอธิษฐานประจำวัน (Th En Ch)

คำอธิษฐานจิตประจำวัน Daily Resolve   บุญใด ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ May all good deeds เพราะบุญนั้น that I have done และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น and the dedication of merits to others ขอให้ข้าพเจ้า ทำให้แจ้ง โลกุตตระธรรม ๙ ในทันที lead me to comprehend the ninefold Dhamma right away. ข้าพเจ้า เป็นผู้อาภัพอยู่ I am an unfortunate person ยังต้องท่องเที่ยวไป ในวัฏฏสงสาร as I still travel in the cycle of rebirth.…

คำอธิษฐานจิตวิสาขบูชา (Th Ch)

อธิษฐานจิต วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๔ 2021年卫塞节发愿文   (หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส)นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ๓ ครั้ง ) 开经(汉塔玛央 菩塔沙 帕卡哇多 铺帕帕卡那玛嘠朗 嘠罗玛谢) 那摩达沙 帕卡哇多 阿拉哈多 三玛三菩塔沙(三遍) ด้วยบุญกุศล,    ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ได้ร่วมจุดโคมไฟ, น้อมถวายเป็นพุทธบูชา , และกลั่นใจให้ใส,ด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนา , อีกทั้งได้ร่วมใจกัน , เจริญพุทธมนต์ , เพื่อน้อมนำบุญกุศลทั้งปวงนี้ , อธิษฐาน , ของให้สรรพชีวิต , อยู่อย่างสงบร่มเย็น 愿我们虔诚点灯、打坐静心和诵经供佛的无量功德,庇佑我们生命吉祥如意、生活和谐安宁。 ขออานิสงส์แห่งบุญนี้,  จงดลบันดาล, ประชาชนทุกคนทั่วโลก,    รอดพ้นและปลอดภัย,จากโรคโควิด-๑๙, ให้ถึงพร้อมด้วย, ที่สุดแห่งรูปสมบัติ,ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ,…

บทนำนั่ง วันวิสาขบูชา Version1 (Th En Ch)

วันวิสาขปุรณมีบูชา วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา, เป็นวันของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า, ที่มีความสำคัญอย่างสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา, เพราะเป็นวันบังเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา, นานาประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวันนี้, และองค์การสหประชาชาติก็ได้ให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก, เพราะฉะนั้นเราชาวพุทธจะต้องให้ความสำคัญกับวันนี้นะจ๊ะ, เพราะว่าวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ ๓ อย่างมาพ้องตรงกัน, คือเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และก็ปรินิพพาน, ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า, Today is Vesak Day. It is the Buddha’s Day which is one of the most important Buddhist days. It is the Day of Buddhism. The world gives importance to Vesak Day and the United Nations has appointed it as an…

คำกล่าวบูชาวิสาขประทีป (Th En Ch)

คำกล่าวบูชาวิสาขประทีป   (นำ)  หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต Handa mayaṃ buddhassa bhagavato   ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส ฯ pubbabhāganamakāraṃ karoma se   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (3 จบ) Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa   อัชชายัง, วิสาขะปุณณะมี, สัมปัตตา, Ajjāyaṃ visākhapuṇṇamī sampattā   วิสาขะนักขัตเตนะ, ปุณณะจันโท, ยุตโต, Visākhanakkhattena, puṇṇacando,yutto   ยัตถะ ตะถาคะโต, อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, Yattha tathāgato,arahaṃ sammāsambuddho   วิสาขปุณณมิยัง,…

อานิสงส์ของการถวายยารักษาโรค (Th En Ch)

อานิสงส์ของการถวายยารักษาโรค The Fruits of Offering Medicine 供养药物的功德利益: 1. ทำให้มีสุขภาพที่ดีและอายุยืนนาน 1. Enjoy good health and a long lifespan. 1) 具足健康长寿:即身体健康,长命百岁。   2. มีความสุขกายสุขใจ อารมณ์ผ่องใส เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศล 2. Have utmost happiness, a radiant mood, and a mind filled with wholesomeness. 2) 具足幸福快乐:即身心安乐,心情爽朗、愉悦、舒畅,内心对功德法喜充满。   3. เกิดในครอบครัวที่มีสัมมาทิฐิ มีชีวิตที่ทำบุญกุศลและทำความดีได้ง่ายขึ้น 3. Be born to a family with Right View where you could…