อานิสงส์แห่งการกล่าวสาธุการต้อนรับพระธรรมยาตรา (Th En Ch)

อานิสงส์แห่งการกล่าวสาธุการต้อนรับพระธรรมยาตรา 1.ทำให้เป็นผู้ที่มีกิตติศัพท์อันงดงามทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดา 2.มีเสียงอันไพเราะก้องกังวานลึก 3.ไปในที่ใดย่อมได้รับการต้อนรับสรรเสริญ 4.มีทิพยสมบัติ วิมาน และบริวาร รุ่งเรืองสว่างไสว 5.ได้รูปสมบัติที่งดงามได้สัดส่วน 6.ปากสวย ฟันสวย เพราะเปล่งสาธุการต้อนรับผู้มีศีล 7.ละสังขารแล้วมีสุคติภพเป็นที่ไป ไม่ไปสู่อบาย 8.เทวดา พรหม อรูปพรหมทั้งหลายสรรเสริญ อนุโมทนาบุญ 9.ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยสะดวก โดยเร็วพลัน   The results of praising and welcoming the Dhammayatra monks 1.would be well reputed among people and deities 2.would have nice, profound and resounded voice 3.would be welcome and glorified in every where 4.would have…

คำอธิษฐานจิตหลังจุดโคมประทีป (Th En Ch)

คำอธิษฐานจิตหลังจุดโคมประทีป(อนุสรณ์สถาน 7 แห่งปีที่ 9) Wishing Texts on Offering Light to Lord Buddha Ceremony 点灯供佛发愿文   ด้วยบุญกุศล ,  ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย , ได้ตั้งใจจุดประทีปโคมไฟ ,  เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา,   และบูชาธรรม,   แด่มหาปูชนียาจารย์ ,  พระมงคลเทพมุนี ,  สด จันทสโร ,  พระผู้ปราบมาร  ,ด้วยบุญแห่งการบูชานี้,   ขอให้ทุกประเทศ  ,และประชาชนทุกคนทั่วโลก , รอดพ้นและปลอดภัย,   จากโรคโควิด-19 , May the merits that we devoutly light up the lanterns, offering to all great Buddhas, grand masters…

คำอธิษฐานจิตก่อนจุดประทีปบูชาหลวงปู่ (Th En Ch)

คำอธิษฐานจิตก่อนจุดประทีปบูชาหลวงปู่ Wishing Texts before Offering Light to the Grand Master 点灯供养祖师前发愿文   ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมรวมใจ  ถวายการบูชา เนื่องในสิริมงคลสมัย  อันพระพุทธศาสนา  ได้สืบทอดยาวนานมา  กว่า  2600  ปี ณ  แผ่นดินอันเป็นสิริมงคลแห่งนี้  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ผู้พร้อมใจกัน   ประพฤติปฏิบัติธรรม ตามเนติแบบแผนแห่งโบราณกาล  เพื่อธำรงรักษาปณิธาน  เชิดชูพระพุทธศาสนา สืบสานเส้นทางแห่งพระผู้ปราบมาร  และสั่งสมกุศลผลบุญ   ณ บัดนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย  จักจุดประทีปโคมไฟ  เพื่อน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชา   แด่มหาปูชะนียาจารย์  พระมงคลเทพมุนี สด จันทสโร  พระผู้ปราบมาร เพื่อประกาศกอบกู้  และฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองกลับมา ดุจครั้งสมัยพุทธกาล ขอให้แผ่นแห่งนี้ จงเจริญรุ่งเรือง รุ่งโรจน์สว่างไสว ให้มหาชนทั่วหล้า เข้าถึงพระธรรมกาย  และสถิตสถาพร  ด้วยพระพุทธธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา  ยั่งยืนนานตลอดไป  ตราบนิจนิรันดร์ เทอญ…

คำอธิษฐานจิต โปรยดอกไม้ต้อนรับพระธรรมยาตรา (Th En Ch)

คำอธิษฐานจิต โปรยดอกไม้ต้อนรับพระธรรมยาตรา Making wishes on spreading flower petals to welcome Dhammayatra monks 随喜1250位比丘行头陀之发愿文     ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย มาต้อนรับพระพุทธบุตร ผู้เป็นอายุพระพุทธศาสนา ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ได้นำกลีบเบญจทรัพย์ มาโปรยปูลาด ประดุจเป็นเส้นทางอันประเสริฐ ให้พระพุทธบุตรได้เดิน และบูชาธรรมด้วยจิตที่เลื่อมใส ในพระรัตนตรัย และพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ขอบุญกุศลหนุนนำ ให้ข้าพเจ้า รวยพร้อมทุกสิ่ง รวยทรัพย์ รวยความดี รวยบุญบารมี รวยปัญญา มีผังรวยตลอดกาล ทุกภพทุกชาติ With this merit of welcoming and spreading Benjasup petals on the path as if it…

การบ้าน 10 ข้อ (Th En Ch)

การบ้าน 10 ข้อ (The 10 Homework for Meditation Practitioners) 十项功课     (ข้อ 1) เมื่อกลับไปถึงบ้าน เอาบุญไปฝากคนที่บ้าน (1). When you go home from the temple, bring the merit earned to all in the family. 回到家后,将所修的功德善行分享与家人。   (ข้อ 2) จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรม (2). Write down the result of your meditation practice. 记录每天的静坐经验结果。   (ข้อ 3) ก่อนนอน ให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด (3). Before…

คำอธิษฐานจิต ฉบับสมบูรณ์ (Th Ch)

คำอธิษฐานจิต ฉบับสมบูรณ์ 日行一善发愿文(สวดธัมมจักร)   ขอบุญกุศลนี้ / จงถึงแก่บรรพบุรุษ / บุพการีผู้มีพระคุณ / ญาติสนิทมิตรสหาย / สัมพันธชน /บุคคลอันเป็นที่รัก / ทั้งที่ยังมีชีวิต / หรือละจากโลกนี้ไปแล้ว / ไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใด / ที่มีทุกข์อยู่ / ก็ขอให้พ้นทุกข์ / ที่มีสุขอยู่แล้ว / ก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป / 我愿将虔诚行善的功德,分享给恩人、祖先、父母、亲戚、朋友和所爱之人,与一切众生,无论他们在世或已故,无论身处于哪个境界。若他们正在受苦,就愿他们离苦,若他们正在享乐,就愿他们更快乐。 และขออานุภาพแห่งบุญกุศล / จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้า / เป็นผู้มีความสะอาดบริสุทธิ์ / หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ / เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง / ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง / อายุขัยยืนยาว / ได้สร้างบารมีไปนานๆ / ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ / ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ / ทิพยสมบัติ / และนิพพานสมบัติ / มีดวงปัญญาสว่างไสว…

คำสอนหลวงปู่ (Th En Ch)

คำสอนหลวงปู่ แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย ดร. อนัญญา เมธมนัส มี.ค. ๒๕๖๓   พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี( สด จนฺทสโร) 帕蒙坤贴牟尼祖师   Script 1 “ในโลกมนุษย์ ถ้าเรามีบุญเสียแล้ว จะค้าขายก็ร่ำรวย จะทำงานทำกิจการอะไรก็เจริญ จะหาทรัพย์สมบัติก็ได้คล่องสะดวก สบายไม่ติดขัดแต่ประการใด ถ้าว่าไม่มีบุญแล้วจะทำอะไรก็ติดขัดไปเสียทุกอย่างทุกประการ ดังนั้น จึงได้ชวนพวกเราให้มาทำบุญ ทำกุศลเสีย จะได้เลิกจนเลิกทุกข์ยากลำบากเสียที” “On this earth, if one possesses Punna (merit), one will meet with success and material wealth whatever one chooses to do for a living. Without Punna, one’s path…

ชีวประวัติหลวงพ่อทัตตชีโว (Th En Ch)

ชีวประวัติหลวงพ่อทัตตชีโว Short Biography of the Most Venerable Luang Por Dattajeevo 施命法师简介   หลวงพ่อทัตตชีโว มีนามเดิมว่า เผด็จ ผ่องสวัสดิ์ ถือกำเนิดในครอบครัวชาวไร่ในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๓ เวลา ๐ นาฬิกา ๓๐ นาที แต่ทางบ้านไปแจ้งเกิดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ โยมบิดาชื่อ นายสุน ผ่องสวัสดิ์ โยมมารดาชื่อ นางฮวย ผ่องสวัสดิ์ The Most Venerable Phrabhavanaviriyakhun (Luang Por Dattajeevo), formerly Mr. Padej Pongsawat, was born at half past midnight…

ประวัติ หลวงพ่อธัมมชโย (Th Ch)

  ประวัติ หลวงพ่อธัมมชโย  法胜大师(探玛才优住持)   หลวงพ่อธัมมชโย 法胜大师(探玛才优住持)   หลวงพ่อธัมมชโย มีนามเดิมว่าไชยบูลย์ สุทธิผล ถือกำเนิดเมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2487 ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 ปีวอก เวลา 18.00 น. ณ บ้านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ต.บ้านแป้งอ.พรหมบุรี  จ.สิงห์บุรี  ท่านเป็นบุตรของนายช่างใหญ่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  นามว่าจรรยงค์  สุทธิผล  กับคุณแม่จุรี  สุทธิผล 法胜大师原名差雅本苏惕涕婆,生于佛历2487年4月22日,下午18时,当天正好是农历猴年6月1日,那时住持的家住在湄南河岸边的信武里府蓬武里县班遍镇,父亲是工厂管理厅的高级工程师,名叫詹勇苏惕婆,母亲名叫朱利苏惕婆。 คุณแม่ของท่านเมื่อครั้งตั้งครรภ์ในขณะที่ครอบครัวพำนักอยู่ที่จังหวัดพิจิตรท่านได้ฝันว่า  หลวงพ่อเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองพิจิตรกราบไหว้บูชาได้นำเด็กที่มีลักษณะสวยงามมามอบให้ พร้อมกับกล่าวว่า “เด็กคนนี้เป็นลูกแก้วมาเกิดขอให้เลี้ยงดูให้ดี จะเป็นที่พึ่งได้ในกาลต่อไปภายหน้า” และต่อมายังฝันอีกว่าได้พบพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งในกองทราย ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  เมื่อนำมาขัดพระพุทธรูปองค์นั้นก็เปล่งรัศมีส่องสว่างไปทั่วทั้งเมือง 差雅本的母亲怀上他的时候,他们一家人还居住在披集府,那时他的母亲梦见了披集府民众参拜供养的神圣佛像——宝石住持,住持把一个俊美的孩子托付给她,并嘱咐道:这是纯净之子转世,请好生抚养照料,他以后将是你们的依靠。过后,她又梦见自己在湄南河岸的沙堆中发现一尊古老的佛像,当她擦拭过那尊佛像后,整个城市都被无量光芒所笼罩。   ความฝันของคุณแม่จุรีในครั้งนั้น  ได้นำความปีติยินดีมาสู่สมาชิกทุกคนในครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะคุณพ่อจรรยงค์ผู้มีความตั้งใจว่า จะส่งเสริมทายาทคนแรกของท่านนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตให้ถึงที่สุด เพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ผู้คนทั้งหลายได้และในวันที่ท่านเกิด  ญาติพี่น้องที่เคยโกรธเคืองกัน ไม่ไปมาหาสู่กันเป็นเวลานานได้หันหน้ามาคืนดีกัน  ด้วยมีความชื่นชมยินดีในวันเกิดของหลานชายคนแรก 朱利女士的那个梦境给家庭的各个成员带来了巨大法喜,特别是差雅本的父亲,为了让差雅本以后能够成为所有人的依靠,他决心让这一个孩子达到生命中的最高成就。而就在差雅本出生的那天,原先相互怨愤已久,已经不相往来的亲戚兄弟,也因第一个侄子的诞生而重归于好。  …

นำนั่งวันมาฆบูชา ช่วงค่ำที่ลานธรรม ทุกๆปี (Th Ch)

นำนั่งสมาธิ ณ ลานธรรม วันมาฆบูชา ภาคค่ำ โดยหลวงพ่อธัมมชโย 法胜大师引导打坐(万佛节傍晚)   เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้ไปให้ตั้งให้แน่วแน่มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะ 我们诵经礼敬三宝后,一起专心打坐,以趣向涅槃为目标。 1.ปรับท่านั่ง ให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย วางไว้บนหน้าตักพอสบายๆ หลับตาของเราเบาๆ พอสบายๆ อย่าไปบีบเปลือกตา อย่ากดลูกนัยน์ตานะจ๊ะ ปรือตานิดๆพอสบายๆ แล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรา ทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบาย ปรับร่างกายของเราให้เลือดลมเดินได้สะดวก จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะ 调整坐姿 可采用单盘坐姿,右腿盘放在左腿上,右手掌盘放在左手掌上,右手食指轻触左手拇指尖,轻松地放在内足踝上。然后轻轻地闭上眼睛,不要挤眼皮,也不要压眼珠,微微睁眼,全身放轻松,每个部位都感觉轻松舒服。只要调整好身体,让全身血液流通顺畅,才不会容易感觉酸累。 2.เริ่มปรับใจ แล้วก็ปรับใจของเราให้ใสๆให้เกลี้ยงๆ โดยทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง นิ่งอย่างเดียว ให้ใจไม่ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งเรื่องอะไรเลย ไม่ว่าเรื่องคน สัตว์ สิ่งของ ธุรกิจการงาน บ้านช่อง การศึกษาเล่าเรียน เรื่องครอบครัว หรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะ ให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ทำใจใสๆใจสบายๆ คล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลก ไม่เคยเจอะเจอสิ่งอะไรเลย ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนะจ๊ะ ใจจะได้เกลี้ยงๆ 调整心 接下来调整我们的心,令心清净空旷,即放下一切,抛开所有,让心静定下来,不让心去攀缘外在的事与物,无论是人、事、物、工作,家庭、学业、家人,或者其他无关的事情。要学会放下、舍离、摒弃,让心透明、舒服,仿佛一人独处于世,身旁无一物。只要放下一切,抛开所有,心才会空旷通畅。 3.น้อมใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกาย แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน ไปหยุดนิ่งๆนุ่มเบาๆสบายๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะ ซึ่งอยู่เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ โดยสมมติว่าหยิบเส้นด้ายขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึง จากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่ง…