คำอธิษฐานจิตถวายบาตรผ้าไตร (Th Ch)

  คำกล่าวอธิษฐานจิต ร่วมบุญเจ้าภาพถวายบาตรและจีวร ด้วยบุญกุศล/ ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย/ ได้น้อมถวายบาตรและผ้าไตรจีวร/ พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้/ เป็นสังฆทาน/ เพื่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชา/ ธรรมทายาท/ ด้วยบุญกุศลนี้/ ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย/ เป็นผู้มีความบริสุทธิ์/ หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ เอาชนะอุปสรรคทั้งมวล/ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต/ ในธุรกิจหน้าที่การงาน/ และสิ่งที่พึงปรารถนา มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง/ ทันใช้สร้างบารมี/ ในปัจจุบันชาตินี้ / ให้มีกำลังใจเข้มแข็ง ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ/ ยอดกัลยาณมิตร/ ให้มีสุขภาพแข็งแรง มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส/ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย/ มีอายุขัยยืนยาว ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข/ ให้ได้สร้างบารมี/ ตราบชีวีหมดสิ้นอายุชัย/ ครั้นละโลกไป/ ให้ได้ไปดุสิตบุรี/ ในวงบุญพิเศษ/ เขตของพระบรมโพธิสัตว์ ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม/ เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์/ ให้ได้เพศบริสุทธิ์/ บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ/ ในครอบครัวธรรมกาย/ ให้ถึงพร้อมด้วย/ ที่สุดแห่งรูปสมบัติ/ ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ/ ที่สุดแห่งคุณสมบัติ/ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน/ ธรรมอันใด/ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า/ พระเดชพระคุณหลวงปู่/ พระมงคลเทพมุนี/…

บทพิธีกร สวดธรรมนิยาม และ จุดวิสาขประทีป วัดKL (Th En Ch)

Vesak Day 2024 @DMCKL (21st May) 2024年卫塞节庆典行程安排 (5月21日)       Event schedule   Time Event 11:00 AM Sanghadana/Lunch offering 4:00 PM Dhamma sermon 07:30 pm Dhammaniyam Chanting Ceremony President representative light incense sticks & candles Pay homage to the triple gems Request for 5 precepts MC requesting Dhammaniyam Chanting Start Dhammaniyam Chanting Meditation time…

บทพิธีกร ตักบาตร วัดKL (Th En Ch)

Kathina Day 2023 – Alms Offering (morning) @DMCKL (12th November)     Morning (8.00am standby)   8:00am : ลงทะเบียนเจ้าภาพ / ร่วมบุญอาหารตักบาตร  Registration  注册/随喜供品 8.20am : สาธุชนและคณะสงฆ์พร้อมในพื้นที่ / พิธีกรสร้าง บรรยากาศ               Monastic community has arrived / Emcee warm up the atmosphere               僧团抵达仪式现场 / 司仪营造气氛 Hello, everyone! A warm welcome to the 2023 Kathina ceremony hosted…

บทพิธีกร ปุพพเปตพลี (Th Ch)

พิธีกร บุพเปตพลี  超度仪式   พิธีกร บุพเปตพลี  超度仪式流程安排 1.ขณะนี้คณะสงฆ์ได้พร้อมแล้ว  僧团抵达仪式现场 14.00 2.เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธาน โดยพร้อมเพรียงกัน (กราบ*3)  请大家齐心向佛陀三顶礼 3.เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์ โดยพร้อมเพรียงกันนะคะ (กราบ*3) 请大家齐心向僧团三顶礼 4.(พิธีกรนำสวดเอง) ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ 接下来,我们一起念赞扬三宝经 5.ลำดับต่อไปเป็นพิธีอาราธนาศีล5求授五戒 6.พิธีกรกล่าว สาธุ และ กราบ กราบ กราบ  三顶礼กราบ x3 เรื่มสวด僧团开始诵经超度 8.ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีทอดผ้าบังสุกุล 供养黄布ผ้าบังสุกุล仪式 9.ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีถวายปัจจัยไทยธรรม 以亡者**********大德名义供养日用品给僧团 10.ลำดับต่อไปกราบอาราธนาประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร僧团诵经祝福 11.พิธีกรนำบูชาพระ กราบคณะสงฆ์ กราบพระประธาน 赞扬三宝经 12.เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบประธานสงฆ์请大家齐心向僧团三顶礼 13.ตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะคะ กราบ…请大家齐心向佛陀三顶礼 14.ขอให้ทุกท่านเปิดกล้องเพื่อถ่ายภาพหมู่เป็นประวัติศาสตร์ในการสร้างบารมีกัน请大家一起打开摄像头,合影留念     ขณะนี้คณะสงฆ์ได้พร้อมแล้ว  僧团抵达仪式现场   เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธาน โดยพร้อมเพรียงกัน (กราบ*3)  请大家齐心向佛陀三顶礼   เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์…

คำถวายยานพาหนะ (Th En Ch)

คำกล่าวถวายยานพาหนะ (บาลี) อิมัง มะยัง ภันเต, ระถะยานัง, สะปะริวารัง, สังฆัสสะ, นียาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมัง, ระถะยานัง, สะปะริวารัง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ   คำกล่าวถวายยานพาหนะ (ไทย) ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, รถยนต์ยานพาหนะแก้ว, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, รถยนต์ยานพาหนะแก้ว, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ   Offering of Vihicle imaṃ mayaṃ bhante, yānaṃ, saparivāraṃ, saṅghassa, nīyādema, sādhuno bhante,…

อานิสงส์ในการดูแลพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธ (Th En Ch)

อานิสงส์ในการดูแลพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธ มีอานิสงส์มากเสมือนได้ดูแลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่า ผู้ใดจะอุปถากเราตถาคต พึงอุปถัมภ์พระผู้อาพาธเถิด The virtues of nursing the monks who are sick, are as tremendous as taking care of Lord Buddha. Lord Buddha said that whoever wishes to take care of him shall take care of sick monks. 照顾卧榻病患的比丘,其功德如照顾佛陀般。世尊曾云:如哪个人想照顾我,那就发心探望与照顾生病的比丘吧。   อานิสงส์การดูแลพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธไว้ถึง 17 ประการดังนี้ The 17 virtues of taking care of sick monks are…

ทบทวนโอวาท วันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ (Th)

20231010 ทบทวนโอวาท เนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ 139 ปี พระมงคลเทพมุนี   วันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด 139 ปีของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เป็นวันที่เราจะได้มาระลึกนึกถึงหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ มหาปูชนียาจารย์ผู้มีพระคุณยิ่งของมนุษย์ทั้งหลาย หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านคิดบวชเมื่ออายุ 19 ปีมีความสว่างโพรงแห่งดวงปัญญาบังเกิดขึ้นมา ท่านมองเห็นชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย โดยเฉพาะบรรพบุรุษของท่าน ปู่ย่าตายายทั้งหลายแต่เดิมก็มีชีวิตอยู่ จนบัดนี้ชีวิตก็หาไม่แล้ว ทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ ตายแล้วก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ พิจารณาอย่างนี้ท่านเกิดความสลดสังเวชว่า “ชีวิตไม่ควรจะมีแค่นี้ ควรจะมียิ่งกว่านี้ เป็นยิ่งกว่านี้ มันจะต้องมีทางออก” ในที่สุดท่านก็รู้ว่าทางออกต้องมีอยู่ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอธิษฐานจิตเมื่ออายุ 19 ปีว่า “ขออย่าเพิ่งตายเลย ขอให้มีชีวิตอยู่ หมดภารกิจแล้วจะบวชตลอดชีวิต” ความตั้งใจจริงของท่านเป็นมาตั้งแต่ตอนยังหนุ่มทีเดียว เมื่อบวชแล้วก็ได้ใช้ชีวิตของนักบวชด้วยความบริสุทธิ์ บริบูรณ์แห่งเพศพรหมจรรย์ ศึกษาเล่าเรียนทุกสิ่งโดยมีความหวังว่า “สักวันหนึ่งจะพบครูบาอาจารย์ที่เข้าใจแจ่มแจ้งในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจะได้ถ่ายทอดความรู้นั้นให้กับตัวท่าน เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องในเพศสมณะ เพื่อจะได้ไปสู่จุดหมายปลายทาง เช่นเดียวกับพระอริยสาวกทั้งหลาย แต่รอคอยมา 11 พรรษา ก็ยังไม่เจอครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำสั่งสอนให้บรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ จึงได้ตัดสินใจแสวงหาด้วยตนเอง ปล่อยชีวิตในวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 10 (กลางพรรษาที่…

คำอธิษฐานจิต ถวายร่ม (Th En Ch)

คำอธิษฐานจิต ถวายร่มเป็นสังฆทาน ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ร่วมใจน้อมถวายร่มเป็นสังฆทาน เพื่อป้องกันแสงแดดและฝน แด่พระภิกษุ-สามเณร ผู้เป็นอายุพระพุทธศาสนา ด้วยบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุข ทั้งกาย และใจ สร้างบารมีสะดวกสบาย ไปทุกภพทุกชาติ ขอให้ได้เกิดในตระกูลสูง ที่เป็นสัมมาทิฏฐิ มีมหาสมบัติตักไม่พร่อง เป็นที่เคารพยกย่อง ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ไม่มีภัยใดใด มาทำอันตรายได้ ไม่รู้สึกร้อน ไม่รู้สึกหนาว ละอองธุลีใดๆ ไม่มาแปดเปื้อน มีผิวพรรณละเอียดผ่องใส มีจิตใจอาจหาญร่าเริง บันเทิงอยู่ในกุศลธรรมตลอดไป เมื่อประพฤติปฏิบัติธรรม ขอให้ได้ญาณ เป็นเครื่องตรัสรู้ แทงตลอดในวิชชาธรรมกาย มีญาณรู้เห็น ชัดเจนแจ่มใส ถูกต้องแม่นยำ ไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ตรงตามความเป็นจริง ในทุกสิ่งทุกประการ มีบุญบารมีไม่มีประมาณ สร้างบารมีติดตามมหาปูชนียาจารย์ ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ     Resolutions for Offering Umbrellas to Monks As we offer…

ศิลปะการอยู่ร่วมกัน (Th Ch)

ศิลปะการอยู่ร่วมกัน 共住的艺术 วัตถุประสงค์ 目的 ๑. เพื่อให้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ และเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของพระภิกษุ อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมใสศรัทธาแห่งมหาชน 1.规范行为准则,建立如法的出家人文化,否则会影响信众的信仰。 ๒. เพื่อให้เกิดความผาสุกในการอยู่ร่วมกัน การประพฤติพรหมจรรย์ และการสร้างบารมีเป็นหมู่คณะ 2.有助于大家和谐相处,勤修梵行,作为一个团体共修波罗蜜。 ๓. เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมใสศรัทธาของสมาชิกและสาธุชน 3.有助于增长僧信的信仰。 ๔. เพื่อเป็นต้นแบบทางด้านวัฒนธรรมของพุทธบริษัทสืบไป 4.成为后辈佛弟子的文化典范。 ๕. เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งวิชชาธรรมกาย 5.有助于护持与传承法身法门。 บทนำ 导言 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม อยู่กันเป็นกลุ่ม ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา  ทั้งกาย วาจา และใจ ถ้าหากไม่สามารถจะบริหารความสัมพันธ์ได้ ความสงบสุขในในการอยู่ร่วมกันก็ไม่สามารถบังเกิดขึ้นถึงแม้ว่าทุกคนต่างก็มีข้อบกพร่องในตน แต่ถ้าหากรู้จักหลักการ  หรือศิลปะในการอยู่ร่วมกัน และได้ปฏิบัติตามหลักการนั้นแล้ว ก็จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รักใคร่ปรองดอง สามัคคีพร้อมเพรียงกัน ยังผลให้จิตใจสงบสบายไม่ขุ่นมัว  สามารถรักษาใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน 人是社会性动物,作为群体共同居住生活,彼此在身体、语言和思想上始终紧密相连。如果处理不好彼此关系,就无法实现和谐共处。虽然每个人都有缺点,但如果了解共同居住的原则并严格遵守就能和谐共处。此外,还有助于净化心灵,让心清净不浑浊,持续安住在身体中央。 ๑.หลักแห่งการอยู่ร่วมกับ (สาราณียธรรม) 1.共住原则(六和敬) พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหลักแห่งการอยู่ร่วมกันไว้ในสาราณียธรรม คือ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกกันไว้ดังนี้ 佛陀在六和敬中阐述了共住的原则,内容如下: ๑.๑ เมตตากายกรรม ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ เคารพนับถือกัน 1.1慈身业(身和同住):乐于相互帮忙处理事务,相互尊重与包容。 ๑.๒…

คำแผ่เมตตา (Th Ch)

คำแผ่เมตตา慈悲观   สัพเพ สัตตา  三界的众生,在轮回苦海里,生老病死,无一例外 อะเวรา  愿一切众生都快乐,不要彼此结怨 สัพเพ สัตตา  三界的众生,在轮回苦海里,生老病死,无一例外 อัพยาปัชฌา  愿一切众生都快乐,不要彼此伤害 สัพเพ สัตตา  三界的众生,在轮回苦海里,生老病死,无一例外 อะนีฆา  愿一切众生都快乐, 远离身体和心里的一切痛苦 สัพเพ สัตตา  三界的众生,在轮回苦海里,生老病死,无一例外 สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ  愿一切众生身心安乐,脱离所有苦难 若有众生,正在受苦,愿他们快乐。 若有众生,正在享乐,愿他们更快乐。 สัพเพ สัตตา  一切众生,无论是胎生者,卵生者,湿生者,化生者 愿一切众生,接受此回向的功德