คำถวายยานพาหนะ (Th En Ch)

คำกล่าวถวายยานพาหนะ (บาลี) อิมัง มะยัง ภันเต, ระถะยานัง, สะปะริวารัง, สังฆัสสะ, นียาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมัง, ระถะยานัง, สะปะริวารัง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ   คำกล่าวถวายยานพาหนะ (ไทย) ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, รถยนต์ยานพาหนะแก้ว, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, รถยนต์ยานพาหนะแก้ว, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ   Offering of Vihicle imaṃ mayaṃ bhante, yānaṃ, saparivāraṃ, saṅghassa, nīyādema, sādhuno bhante,…

อานิสงส์ในการดูแลพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธ (Th En Ch)

อานิสงส์ในการดูแลพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธ มีอานิสงส์มากเสมือนได้ดูแลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่า ผู้ใดจะอุปถากเราตถาคต พึงอุปถัมภ์พระผู้อาพาธเถิด The virtues of nursing the monks who are sick, are as tremendous as taking care of Lord Buddha. Lord Buddha said that whoever wishes to take care of him shall take care of sick monks. 照顾卧榻病患的比丘,其功德如照顾佛陀般。世尊曾云:如哪个人想照顾我,那就发心探望与照顾生病的比丘吧。   อานิสงส์การดูแลพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธไว้ถึง 17 ประการดังนี้ The 17 virtues of taking care of sick monks are…

ทบทวนโอวาท วันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ (Th)

20231010 ทบทวนโอวาท เนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ 139 ปี พระมงคลเทพมุนี   วันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด 139 ปีของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เป็นวันที่เราจะได้มาระลึกนึกถึงหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ มหาปูชนียาจารย์ผู้มีพระคุณยิ่งของมนุษย์ทั้งหลาย หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านคิดบวชเมื่ออายุ 19 ปีมีความสว่างโพรงแห่งดวงปัญญาบังเกิดขึ้นมา ท่านมองเห็นชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย โดยเฉพาะบรรพบุรุษของท่าน ปู่ย่าตายายทั้งหลายแต่เดิมก็มีชีวิตอยู่ จนบัดนี้ชีวิตก็หาไม่แล้ว ทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ ตายแล้วก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ พิจารณาอย่างนี้ท่านเกิดความสลดสังเวชว่า “ชีวิตไม่ควรจะมีแค่นี้ ควรจะมียิ่งกว่านี้ เป็นยิ่งกว่านี้ มันจะต้องมีทางออก” ในที่สุดท่านก็รู้ว่าทางออกต้องมีอยู่ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอธิษฐานจิตเมื่ออายุ 19 ปีว่า “ขออย่าเพิ่งตายเลย ขอให้มีชีวิตอยู่ หมดภารกิจแล้วจะบวชตลอดชีวิต” ความตั้งใจจริงของท่านเป็นมาตั้งแต่ตอนยังหนุ่มทีเดียว เมื่อบวชแล้วก็ได้ใช้ชีวิตของนักบวชด้วยความบริสุทธิ์ บริบูรณ์แห่งเพศพรหมจรรย์ ศึกษาเล่าเรียนทุกสิ่งโดยมีความหวังว่า “สักวันหนึ่งจะพบครูบาอาจารย์ที่เข้าใจแจ่มแจ้งในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจะได้ถ่ายทอดความรู้นั้นให้กับตัวท่าน เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องในเพศสมณะ เพื่อจะได้ไปสู่จุดหมายปลายทาง เช่นเดียวกับพระอริยสาวกทั้งหลาย แต่รอคอยมา 11 พรรษา ก็ยังไม่เจอครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำสั่งสอนให้บรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ จึงได้ตัดสินใจแสวงหาด้วยตนเอง ปล่อยชีวิตในวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 10 (กลางพรรษาที่…

คำอธิษฐานจิต ถวายร่ม (Th En Ch)

คำอธิษฐานจิต ถวายร่มเป็นสังฆทาน ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ร่วมใจน้อมถวายร่มเป็นสังฆทาน เพื่อป้องกันแสงแดดและฝน แด่พระภิกษุ-สามเณร ผู้เป็นอายุพระพุทธศาสนา ด้วยบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุข ทั้งกาย และใจ สร้างบารมีสะดวกสบาย ไปทุกภพทุกชาติ ขอให้ได้เกิดในตระกูลสูง ที่เป็นสัมมาทิฏฐิ มีมหาสมบัติตักไม่พร่อง เป็นที่เคารพยกย่อง ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ไม่มีภัยใดใด มาทำอันตรายได้ ไม่รู้สึกร้อน ไม่รู้สึกหนาว ละอองธุลีใดๆ ไม่มาแปดเปื้อน มีผิวพรรณละเอียดผ่องใส มีจิตใจอาจหาญร่าเริง บันเทิงอยู่ในกุศลธรรมตลอดไป เมื่อประพฤติปฏิบัติธรรม ขอให้ได้ญาณ เป็นเครื่องตรัสรู้ แทงตลอดในวิชชาธรรมกาย มีญาณรู้เห็น ชัดเจนแจ่มใส ถูกต้องแม่นยำ ไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ตรงตามความเป็นจริง ในทุกสิ่งทุกประการ มีบุญบารมีไม่มีประมาณ สร้างบารมีติดตามมหาปูชนียาจารย์ ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ     Resolutions for Offering Umbrellas to Monks As we offer…

ศิลปะการอยู่ร่วมกัน (Th Ch)

ศิลปะการอยู่ร่วมกัน 共住的艺术 วัตถุประสงค์ 目的 ๑. เพื่อให้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ และเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของพระภิกษุ อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมใสศรัทธาแห่งมหาชน 1.规范行为准则,建立如法的出家人文化,否则会影响信众的信仰。 ๒. เพื่อให้เกิดความผาสุกในการอยู่ร่วมกัน การประพฤติพรหมจรรย์ และการสร้างบารมีเป็นหมู่คณะ 2.有助于大家和谐相处,勤修梵行,作为一个团体共修波罗蜜。 ๓. เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมใสศรัทธาของสมาชิกและสาธุชน 3.有助于增长僧信的信仰。 ๔. เพื่อเป็นต้นแบบทางด้านวัฒนธรรมของพุทธบริษัทสืบไป 4.成为后辈佛弟子的文化典范。 ๕. เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งวิชชาธรรมกาย 5.有助于护持与传承法身法门。 บทนำ 导言 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม อยู่กันเป็นกลุ่ม ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา  ทั้งกาย วาจา และใจ ถ้าหากไม่สามารถจะบริหารความสัมพันธ์ได้ ความสงบสุขในในการอยู่ร่วมกันก็ไม่สามารถบังเกิดขึ้นถึงแม้ว่าทุกคนต่างก็มีข้อบกพร่องในตน แต่ถ้าหากรู้จักหลักการ  หรือศิลปะในการอยู่ร่วมกัน และได้ปฏิบัติตามหลักการนั้นแล้ว ก็จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รักใคร่ปรองดอง สามัคคีพร้อมเพรียงกัน ยังผลให้จิตใจสงบสบายไม่ขุ่นมัว  สามารถรักษาใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน 人是社会性动物,作为群体共同居住生活,彼此在身体、语言和思想上始终紧密相连。如果处理不好彼此关系,就无法实现和谐共处。虽然每个人都有缺点,但如果了解共同居住的原则并严格遵守就能和谐共处。此外,还有助于净化心灵,让心清净不浑浊,持续安住在身体中央。 ๑.หลักแห่งการอยู่ร่วมกับ (สาราณียธรรม) 1.共住原则(六和敬) พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหลักแห่งการอยู่ร่วมกันไว้ในสาราณียธรรม คือ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกกันไว้ดังนี้ 佛陀在六和敬中阐述了共住的原则,内容如下: ๑.๑ เมตตากายกรรม ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ เคารพนับถือกัน 1.1慈身业(身和同住):乐于相互帮忙处理事务,相互尊重与包容。 ๑.๒…

คำแผ่เมตตา (Th Ch)

คำแผ่เมตตา慈悲观   สัพเพ สัตตา  三界的众生,在轮回苦海里,生老病死,无一例外 อะเวรา  愿一切众生都快乐,不要彼此结怨 สัพเพ สัตตา  三界的众生,在轮回苦海里,生老病死,无一例外 อัพยาปัชฌา  愿一切众生都快乐,不要彼此伤害 สัพเพ สัตตา  三界的众生,在轮回苦海里,生老病死,无一例外 อะนีฆา  愿一切众生都快乐, 远离身体和心里的一切痛苦 สัพเพ สัตตา  三界的众生,在轮回苦海里,生老病死,无一例外 สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ  愿一切众生身心安乐,脱离所有苦难 若有众生,正在受苦,愿他们快乐。 若有众生,正在享乐,愿他们更快乐。 สัพเพ สัตตา  一切众生,无论是胎生者,卵生者,湿生者,化生者 愿一切众生,接受此回向的功德

คำอธิษฐานประทีป (Th Ch)

คำอธิษฐานประทีป 点灯供养三宝文 ด้วยบุญกุศล ,  ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจจุดประทีปโคมไฟ,เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม,   แด่มหาปูชนียาจารย์ , 我们虔诚点亮吉祥灯,供养诸佛,以及供养诸位导师   ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ,   มีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างไสวดุจแสงแห่งประทีปโคมไฟ,ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต,ในภารกิจหน้าที่การงาน , และสิ่งที่พึงปรารถนา 愿我们生命辉煌,人生光亮,生命圆满成就,事业有成,心想事成   ให้มีสุขภาพแข็งแรง ,  อายุขัยยืนยาว,ได้สร้างบารมีไปนานๆ 身体健康,长命百岁,得以长久的修波罗蜜   จะเดินทางไปที่ใด ให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถาน,มีความสุขสำราญ ในการสร้างบารมี 无论去到哪,都会平安顺利,快乐行善,开心积福   ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี,เป็นที่เคารพยกย่อง,  ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 得到热情款待,受到人类与诸天人的爱戴   ขอให้ได้เกิดในตระกูลสูง ,ในประเทศที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา 愿能出生在佛教繁荣兴盛的国家,高贵的家族   ในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์,ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ,ค้ำจุนพระพุทธศาสนา,ได้บรรลุธรรมตั้งแต่เยาว์วัย,รักษาได้มั่นคงจนสิ้นอายุขัย 具足正见,护持佛教的善心,大富翁之家,自小证得佛法,直至往生   ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ  ,  ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ ,ที่สุดแห่งคุณสมบัติ,ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ,และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ,นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ 能圆满具足容貌、财富,圆满德行,乐、利、称、誉,证得道果涅槃、   Nibbāna paccayo hotu 愿此功德,成为趣向涅槃之善缘

คำบูชาประทีป (Th Ch)

คำบูชาประทีป วันนี้ วันดี , ถึงพร้อมวันนี้แล้ว,ข้าพเจ้าทั้งหลาย ,  ผู้มีจิตเลื่อมใส ,ขอน้อมบูชา , และมาตามระลึกถึง,พระคุณอันประเสริฐ , 今天是一个吉祥的日子,我们以虔诚的心,礼敬以及忆念,佛陀的洪恩   ของพระผู้มีพระภาคเจ้า,ผู้ห่างไกลจากกิเลส , ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ ,ด้วยธรรมกายอันประเสริฐ ,ในขอบเขตพระศรีมหาโพธิ์ ,เป็นศาสดาเอกของโลก , 佛陀于菩提树下,自证得清净法身,证得无上正等正觉,远离诸烦恼,是人与天人的导师   ทรงแสดงอมตะธรรม,กำจัดทุกข์โศกทั้งหลาย,และความสงสัยทั้งปวง,แก่เหล่าเวไนยสัตว์ , 开示无上妙法,度化众生,去除众生的烦恼,痛苦、疑惑,直到进入涅槃,   จวบจนวาระสุดท้าย ,พระวรกายเสด็จดับขันธ์,แม้ปรินิพพานนานแล้ว,แต่พระคุณอันประเสริฐ ,และอานุภาพอันเลิศ,ของพระศาสดาพระองค์นั้น ,ยังคงแผ่ไพศาล,เกื้อกูลมนุษย์และเทวา , 即便佛陀已入涅槃,但佛陀的伟大恩德,以及殊胜威德力,仍然普照世间,利益人天众生   ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมรำลึกถึง, พระผู้มีพระภาคเจ้า,และขอสักการะบูชา, ด้วยดวงประทีป, ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า,ทรงรับเครื่องสักการะ, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,เพื่อประโยชน์,เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน,แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนาน เทอญ. 我们在此忆念佛陀,并点亮灯烛,供养佛陀 为了我们的幸福、快乐,以及证入涅槃,请接受我们虔诚的供养

พิธีตักบาตรฉลองพระนานาชาติ (Th)

กำหนดการพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ (ประธานสงฆ์) โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ ๑๘ (IDOP 18) วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บริเวณโถงช้าง วัดพระธรรมกาย ******************************************************** ๐๕.๓๐ น.  เจ้าภาพและผู้ปกครองลงทะเบียน   ๐๖.๑๕ น.   พระอาจารย์และพระธรรมทายาทมาถึงศูนย์กลางพิธี   ๐๖.๓๐ น.   ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี – พิธีกรนำกราบประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ – พิธีกรนำอาราธนาศีล – ประธานสงฆ์ให้ศีล – ประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน (บาลี  / จีน / ไทย) – ประธานนำกล่าวคำถวายอัฐบริขาร (บาลี / จีน / ไทย) – ประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรค (บาลี / จีน / ไทย) –…

บทพิธีกร พิธีวันทาเจดีย์ (Th En Ch)

บทพิธีกรพิธีวันทาเจดีย์   (เมื่อนาคธรรมทายาท เข้ามาในพื้นที่วันทาเจดีย์ ให้ยืนหยุดอยู่กับที่เมื่อพร้อม) พิธีกร :  เรียนเชิญนาคธรรมทายาททุกท่าน/หันหน้าเข้าหา/พระมหาธรรมกายเจดีย์/ และขอความกรุณา/นาคธรรมทายาททุกท่าน/ จัดแถวให้ตรงคอคนหน้าด้วยนะครับ. Presenter : May the ordinands please turn around to face the Maha Dhammakaya Cetiya. May the ordinands please make sure your head is in line with the head of the ordinand in front of you. 请每位佛法薪传者面向佛塔,整理队形,保持整齐。 (ให้นาคธรรมทายาทขวาหัน) พิธีกร  : เรียนเชิญนาคธรรมทายาททุกท่าน…/..ส่งดอกบัวไปทางด้านหน้า / แล้ววาง-ดอกบัวบนพาน../เพื่อบูชา-พระมหาธรรมกายเจดีย์/ในโอกาสนี้ครับ. Presenter : May…