ศิลปะการอยู่ร่วมกัน (Th Ch)

ศิลปะการอยู่ร่วมกัน 共住的艺术 วัตถุประสงค์ 目的 ๑. เพื่อให้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ และเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของพระภิกษุ อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมใสศรัทธาแห่งมหาชน 1.规范行为准则,建立如法的出家人文化,否则会影响信众的信仰。 ๒. เพื่อให้เกิดความผาสุกในการอยู่ร่วมกัน การประพฤติพรหมจรรย์ และการสร้างบารมีเป็นหมู่คณะ 2.有助于大家和谐相处,勤修梵行,作为一个团体共修波罗蜜。 ๓. เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมใสศรัทธาของสมาชิกและสาธุชน 3.有助于增长僧信的信仰。 ๔. เพื่อเป็นต้นแบบทางด้านวัฒนธรรมของพุทธบริษัทสืบไป 4.成为后辈佛弟子的文化典范。 ๕. เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งวิชชาธรรมกาย 5.有助于护持与传承法身法门。 บทนำ 导言 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม อยู่กันเป็นกลุ่ม ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา  ทั้งกาย วาจา และใจ ถ้าหากไม่สามารถจะบริหารความสัมพันธ์ได้ ความสงบสุขในในการอยู่ร่วมกันก็ไม่สามารถบังเกิดขึ้นถึงแม้ว่าทุกคนต่างก็มีข้อบกพร่องในตน แต่ถ้าหากรู้จักหลักการ  หรือศิลปะในการอยู่ร่วมกัน และได้ปฏิบัติตามหลักการนั้นแล้ว ก็จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รักใคร่ปรองดอง สามัคคีพร้อมเพรียงกัน ยังผลให้จิตใจสงบสบายไม่ขุ่นมัว  สามารถรักษาใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน 人是社会性动物,作为群体共同居住生活,彼此在身体、语言和思想上始终紧密相连。如果处理不好彼此关系,就无法实现和谐共处。虽然每个人都有缺点,但如果了解共同居住的原则并严格遵守就能和谐共处。此外,还有助于净化心灵,让心清净不浑浊,持续安住在身体中央。 ๑.หลักแห่งการอยู่ร่วมกับ (สาราณียธรรม) 1.共住原则(六和敬) พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหลักแห่งการอยู่ร่วมกันไว้ในสาราณียธรรม คือ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกกันไว้ดังนี้ 佛陀在六和敬中阐述了共住的原则,内容如下: ๑.๑ เมตตากายกรรม ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ เคารพนับถือกัน 1.1慈身业(身和同住):乐于相互帮忙处理事务,相互尊重与包容。 ๑.๒…

คำแผ่เมตตา (Th Ch)

คำแผ่เมตตา慈悲观   สัพเพ สัตตา  三界的众生,在轮回苦海里,生老病死,无一例外 อะเวรา  愿一切众生都快乐,不要彼此结怨 สัพเพ สัตตา  三界的众生,在轮回苦海里,生老病死,无一例外 อัพยาปัชฌา  愿一切众生都快乐,不要彼此伤害 สัพเพ สัตตา  三界的众生,在轮回苦海里,生老病死,无一例外 อะนีฆา  愿一切众生都快乐, 远离身体和心里的一切痛苦 สัพเพ สัตตา  三界的众生,在轮回苦海里,生老病死,无一例外 สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ  愿一切众生身心安乐,脱离所有苦难 若有众生,正在受苦,愿他们快乐。 若有众生,正在享乐,愿他们更快乐。 สัพเพ สัตตา  一切众生,无论是胎生者,卵生者,湿生者,化生者 愿一切众生,接受此回向的功德

คำอธิษฐานประทีป (Th Ch)

คำอธิษฐานประทีป 点灯供养三宝文 ด้วยบุญกุศล ,  ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจจุดประทีปโคมไฟ,เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม,   แด่มหาปูชนียาจารย์ , 我们虔诚点亮吉祥灯,供养诸佛,以及供养诸位导师   ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ,   มีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างไสวดุจแสงแห่งประทีปโคมไฟ,ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต,ในภารกิจหน้าที่การงาน , และสิ่งที่พึงปรารถนา 愿我们生命辉煌,人生光亮,生命圆满成就,事业有成,心想事成   ให้มีสุขภาพแข็งแรง ,  อายุขัยยืนยาว,ได้สร้างบารมีไปนานๆ 身体健康,长命百岁,得以长久的修波罗蜜   จะเดินทางไปที่ใด ให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถาน,มีความสุขสำราญ ในการสร้างบารมี 无论去到哪,都会平安顺利,快乐行善,开心积福   ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี,เป็นที่เคารพยกย่อง,  ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 得到热情款待,受到人类与诸天人的爱戴   ขอให้ได้เกิดในตระกูลสูง ,ในประเทศที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา 愿能出生在佛教繁荣兴盛的国家,高贵的家族   ในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์,ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ,ค้ำจุนพระพุทธศาสนา,ได้บรรลุธรรมตั้งแต่เยาว์วัย,รักษาได้มั่นคงจนสิ้นอายุขัย 具足正见,护持佛教的善心,大富翁之家,自小证得佛法,直至往生   ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ  ,  ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ ,ที่สุดแห่งคุณสมบัติ,ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ,และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ,นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ 能圆满具足容貌、财富,圆满德行,乐、利、称、誉,证得道果涅槃、   Nibbāna paccayo hotu 愿此功德,成为趣向涅槃之善缘

คำบูชาประทีป (Th Ch)

คำบูชาประทีป วันนี้ วันดี , ถึงพร้อมวันนี้แล้ว,ข้าพเจ้าทั้งหลาย ,  ผู้มีจิตเลื่อมใส ,ขอน้อมบูชา , และมาตามระลึกถึง,พระคุณอันประเสริฐ , 今天是一个吉祥的日子,我们以虔诚的心,礼敬以及忆念,佛陀的洪恩   ของพระผู้มีพระภาคเจ้า,ผู้ห่างไกลจากกิเลส , ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ ,ด้วยธรรมกายอันประเสริฐ ,ในขอบเขตพระศรีมหาโพธิ์ ,เป็นศาสดาเอกของโลก , 佛陀于菩提树下,自证得清净法身,证得无上正等正觉,远离诸烦恼,是人与天人的导师   ทรงแสดงอมตะธรรม,กำจัดทุกข์โศกทั้งหลาย,และความสงสัยทั้งปวง,แก่เหล่าเวไนยสัตว์ , 开示无上妙法,度化众生,去除众生的烦恼,痛苦、疑惑,直到进入涅槃,   จวบจนวาระสุดท้าย ,พระวรกายเสด็จดับขันธ์,แม้ปรินิพพานนานแล้ว,แต่พระคุณอันประเสริฐ ,และอานุภาพอันเลิศ,ของพระศาสดาพระองค์นั้น ,ยังคงแผ่ไพศาล,เกื้อกูลมนุษย์และเทวา , 即便佛陀已入涅槃,但佛陀的伟大恩德,以及殊胜威德力,仍然普照世间,利益人天众生   ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมรำลึกถึง, พระผู้มีพระภาคเจ้า,และขอสักการะบูชา, ด้วยดวงประทีป, ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า,ทรงรับเครื่องสักการะ, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,เพื่อประโยชน์,เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน,แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนาน เทอญ. 我们在此忆念佛陀,并点亮灯烛,供养佛陀 为了我们的幸福、快乐,以及证入涅槃,请接受我们虔诚的供养

พิธีตักบาตรฉลองพระนานาชาติ (Th)

กำหนดการพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ (ประธานสงฆ์) โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ ๑๘ (IDOP 18) วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บริเวณโถงช้าง วัดพระธรรมกาย ******************************************************** ๐๕.๓๐ น.  เจ้าภาพและผู้ปกครองลงทะเบียน   ๐๖.๑๕ น.   พระอาจารย์และพระธรรมทายาทมาถึงศูนย์กลางพิธี   ๐๖.๓๐ น.   ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี – พิธีกรนำกราบประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ – พิธีกรนำอาราธนาศีล – ประธานสงฆ์ให้ศีล – ประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน (บาลี  / จีน / ไทย) – ประธานนำกล่าวคำถวายอัฐบริขาร (บาลี / จีน / ไทย) – ประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรค (บาลี / จีน / ไทย) –…

บทพิธีกร พิธีวันทาเจดีย์ (Th En Ch)

บทพิธีกรพิธีวันทาเจดีย์   (เมื่อนาคธรรมทายาท เข้ามาในพื้นที่วันทาเจดีย์ ให้ยืนหยุดอยู่กับที่เมื่อพร้อม) พิธีกร :  เรียนเชิญนาคธรรมทายาททุกท่าน/หันหน้าเข้าหา/พระมหาธรรมกายเจดีย์/ และขอความกรุณา/นาคธรรมทายาททุกท่าน/ จัดแถวให้ตรงคอคนหน้าด้วยนะครับ. Presenter : May the ordinands please turn around to face the Maha Dhammakaya Cetiya. May the ordinands please make sure your head is in line with the head of the ordinand in front of you. 请每位佛法薪传者面向佛塔,整理队形,保持整齐。 (ให้นาคธรรมทายาทขวาหัน) พิธีกร  : เรียนเชิญนาคธรรมทายาททุกท่าน…/..ส่งดอกบัวไปทางด้านหน้า / แล้ววาง-ดอกบัวบนพาน../เพื่อบูชา-พระมหาธรรมกายเจดีย์/ในโอกาสนี้ครับ. Presenter : May…

คำกล่าวถวายองค์พระประธานห้องแก้ว 2 (Th En Ch)

อิมา ทะเว imā dave 乙吗 塔威   มะยัง ภันเต , ปะมุขา mayaṃ bhante , pamukhā 玛杨 潘爹 把目卡   ธัมมะกายะปะฏิมา dhammakāyapaṭimā 汤玛嘎雅把迪吗   สะปะริวารา , ทุติเย saparivārā , dutiye 萨把利哇拉 图迪耶   จินตามะณิคัพเภ จะ cintāmaṇigabbhe ca 亲达玛尼卡胚 甲   ปะติฏฐานายะ patiṭṭhānāya 把迪塔哪雅   ภิกขุสังฆัสสะ , นียาเทมะ bhikkhusaṅghassa , nīyādema 辟库桑卡洒 尼雅帖蚂   สาธุ โน ภันเต…

บทอธิษฐานจิตถวายทุนพระไตรปิฎก (Th En Ch)

ด้วยบุญกุศล , ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย Duay boon ku sol, tee Kha pa jao tang lai, 对菩古松,替卡帕照唐来   ได้พร้อมใจกัน , น้อมถวายทุนสนับสนุน Dai prom jai gun , norm tha wai sa-nup sa-noon 待朋斋甘 农塔外吞洒南洒农   สร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย Srang phra trai pee dok cha-bub dham ma chai 善帕待比斗恰把汤玛差   ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย Khor hai kha pa jao tang lai, 阔亥卡帕照唐来   มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง mee…

คำกล่าวถวายทุนพระไตรปิฎก (Th En Ch)

อิมัง มะยัง ภันเต imaṃ mayaṃ bhante 乙芒 玛央 潘爹   ธัมมะชะยะ , เตปิฏะกะมูละนิธิง dhammajaya , tepiṭakamūlanidhiṃ 汤玛恰雅 爹比达嘎母腊尼厅   สะปะริวารัง , ภิกขุสังฆัสสะ saparivāraṃ , bhikkhusaṅghassa 洒把力哇然 辟库桑卡洒   โอโณชะยามะ oṇojayāma 喔啰恰雅玛   สาธุ โน ภันเต , ภิกขุสังโฆ sādhu no bhante , bhikkhusaṅgho 萨图 挪 潘爹 辟库桑抠   อิมัง , ธัมมะชะยะ imaṃ , dhammajaya 乙芒 汤玛恰雅…

อานิสงส์การสร้างพระไตรปิฎก (Th En Ch)

อานิสงส์การสร้างพระไตรปิฎก The Fruits of supporting the Tipitaka research   1.ทำให้เป็นผู้มีปัญญามาก ฉลาดเฉียบแหลมทั้งทางโลกและทางธรรม Be endowed with superior intelligence, excelling in both the Dhamma and the material world.   2.ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติ Be endowed with great wealth.   3.บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ แวดล้อมด้วยบัณฑิตนักปราชญ์ Be born into a lineage possessing the Right View and surrounded by virtuous sages.   4.ได้เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคล ปิดประตูอบาย Be born…