คำขอบคุณคณะสงฆ์ (Th En Ch)

คำขอบคุณคณะสงฆ์ที่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ของหลวงพ่อทัตตะชีโว วันอาสาฬหบูชา 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 感谢词     ในวาระโอกาสอันสำคัญ คือวันอาสาฬหบูชา  ในวันนี้ On this special occasion of Asalha Puja day, 今天是佛教的重要节日——三宝节   พุทธบริษัททั้งหลาย ได้น้อมรำลึกถึง have recollected all Buddhists 世界各地的佛教徒齐聚一堂   พระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า the benevolence of the Lord Buddha 忆念正等正觉佛陀的宏恩   ด้วยการจุดประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา by lighting lanterns 透过点灯供佛、打坐   กลั่นกาย   วาจา   ใจ  ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ in homage to the…

คำแผ่เมตตา (Th En Ch)

คำแผ่เมตตา Words to Spread Loving Kindness  慈悲观   สัพเพ สัตตา Sabbe Sattā 洒撇洒搭   สัตว์ทั้งหลาย All living beings 三界的众生   ที่เป็นเพื่อนทุกข์ who have sufferings 在轮回苦海里   เกิดแก่เจ็บตาย who share this life cycle 生老病死   ด้วยกันหมดทั้งสิ้น all alike 无一例外   อะเวรา Averā 阿威拉   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด May you be happy 愿一切众生都快乐   อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย Please don’t have retribution…

บทอธิษฐานจิต (ปลอดภัยจากโรคโควิด19) (Th En Ch)

บทอธิษฐานจิต (ปลอดภัยจากโรคโควิด19) Resolution 发愿文   เมื่อเราได้สวดมนต์ แผ่ขยายความรัก ความปรารถนาดี After we have chanted and spread love and well wishes 当我们诵经的同时向世间散发慈爱和善愿,   ให้โลกสงบร่มเย็น พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงแล้ว for peace and relief from all diseases, 愿众生和合安乐,远离种种疾病灾难之后,   ต่อจากนี้ไป เราจะได้อธิษฐานจิต เป็นผังสำเร็จของชีวิต we will now make an earnest resolution 接下来,我们一起发愿   ในการสร้างบารมีของพวกเราต่อไป in our pursuit of Perfections. 成就修波罗蜜的生命蓝图。   หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต…

บทอาราธนาคณะสงฆ์ อาสาฬหบูชา (Th En Ch)

บทอาราธนาคณะสงฆ์  และสาธุชน สวดมนต์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  24  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 邀请僧团和信众参加三宝节诵经大法会 2021年7月24日   ในวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา Today is an important day in Buddhism. 今天是佛教的重要节日   คือวันอาสาฬหบูชา It is Asalha Puja day. 三宝节   วันที่พระพุทธองค์ It was the day 即纪念佛陀成道后   ได้แสดงพระธรรมเทศนา เป็นครั้งแรก that the Buddha delivered his first sermon 首次宣说   หลังจากที่พระพุทธองค์  ได้ตรัสรู้ after he attained Buddhahood 《转法轮经》的日子  …

คำกล่าวบูชาอาสาฬหประทีป (Th En Ch)

คำกล่าวบูชาอาสาฬหประทีป 三宝节供灯文 อัชชายัง, อาสาฬหะปุณณะมี, Ajjāyaṃ āsāḷahapuṇṇamī   สัมปัตตา, อาสาฬหะนักขัตเตนะ, Sampattā āsāḷahanakkhattena   ปุณณะจันโท,ยุตโต, Puṇṇacando,yutto   ยัตถะ ตะถาคะโต, Yattha tathāgato   อะระหังสัมมาสัมพุทโธ, Arahaṃ sammāsambuddho   อิสิปะตะเน มิคะทาเย, Isipatane migadāye   ปัญจะวัคคิยานัง, ภิกขูนัง, Pañcavaggiyānaṃ bhikūnaṃ   ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง, Dhammacakkappavattanaṃ   ปะฐะมัง ธัมมะเทสะนัง, Paṭhamaṃ dhaṃmadesanaṃ   เทเสสิ อะนุตตะรัง ฯ Desesi anuttaraṃ   ตัมมะยัง อะนุสสะรามะ, Taṃmayaṃ anussarāma   ปัญจะวัคคิยา, อัตตะมะนา,…

คำอธิษฐานจุดประทีป (Th En Ch)

อธิษฐานจิตจุดประทีป ด้วยบุญกุศล, ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตั้งใจจุดประทีป, ถวายเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนา ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ ให้สมบูรณ์พร้อมด้วยมนุษย์สมบัติ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ นิพพานสมบัติ พระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ให้เจริญมั่นคั่ง ดั่งอภิมหาเศรษฐี มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง สามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย มีดวงปัญญาสว่างไสว มีญาณทัสนะกว้างไกล มีดวงตาสุกใส  ทั้ง มังสะจักษุ ทิพยจักษุ สมันตจักษุ และธรรมจักษุ รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ทั้งทางโลกและทางธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย โดยเร็วพลัน จงทุกประการเทอญฯ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ   The Vow of lamp lighting By the merits from lamp…

คำแผ่เมตตา (Thi Eng Chi)

คำแผ่เมตตา–慈悲观 Words to Spread Loving Kindness   สัพเพ สัตตา Sabbhe Satta Sabbhe Satta   สัตว์ทั้งหลาย All living beings 一切众生   ที่เป็นเพื่อนทุกข์ who have sufferings 都会受苦   เกิดแก่เจ็บตาย who share this life cycle 都会生老病死   ด้วยกันหมดทั้งสิ้น all alike   อะเวรา Avera Avera   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด May you be happy 愿一切众生都快乐   อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย Please don’t have retribution upon…

บทอธิษฐานจิต (Th En Ch)

บทอธิษฐานจิต Resolution 发愿文   เมื่อเราได้สวดมนต์ แผ่ขยายความรัก ความปรารถนาดี After we have chanted and spread love and well wishes 当我们诵经的同时向世间散发慈爱和善愿,   ให้โลกสงบร่มเย็น พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงแล้ว for peace and relief from all diseases, 愿众生和合安乐,远离种种疾病灾难之后,   ต่อจากนี้ไป เราจะได้อธิษฐานจิต เป็นผังสำเร็จของชีวิต we will now make an earnest resolution 接下来,我们一起发愿   ในการสร้างบารมีของพวกเราต่อไป in our pursuit of Perfections. 成就修波罗蜜的生命蓝图。   หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง…

คำขอบคุณคณะสงฆ์ที่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (Th En Ch)

คำขอบคุณคณะสงฆ์ที่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ Thank you speech 致辞感谢僧团诵经   วันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่ง ที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย Today is another occasion where we 值此良辰吉日,   ได้พร้อมใจกัน บำเพ็ญกุศล ปฏิบัติธรรม have united to perform good deeds and practice the Dhamma 众佛教徒再次齐心合力   ด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนา และได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ by meditating and chanting the Buddhist Paritta 聚集在一起诵经打坐。   เพื่อให้-เกิดบุญกุศลทั้งแก่ตนเอง in order to accrue and spread this merit 令自己和世界人民增长福德,   และเผื่อแผ่ไปยัง บุคคลอื่นทั่วโลก…

บทอาราธนาคณะสงฆ์ และสาธุชน สวดมนต์ (Th En Ch)

บทอาราธนาคณะสงฆ์ และสาธุชน สวดมนต์ Invitation for a chanting session 邀请僧团和信众诵经   ในโอกาสนี้ กระผมขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์ทั้งใน และต่างประเทศ I would like to take this opportunity to respectfully invite all the monks in Thailand and abroad 在此,我恭请海内外僧团,   และเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ and laypeople to chant the Buddhist Paritta simultaneously 诚邀全世界信众一起诵经,   เพื่อน้อมนำบุญกุศลทั้งปวงนี้ ก่อเกิดเป็นกระแสแห่งความสะอาดบริสุทธิ์ in order to channel this great merit to induce…