คำกล่าวเผดียงสงฆ์ + คำอุปโลกน์กฐิน (Th En Ch)

คำกล่าวเผดียงสงฆ์ ผ้ากฐินทาน กับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ เป็นผ้ากฐินสามัคคี ซึ่งมีกัลยาณมิตร……………………..เป็นผู้แทน พร้อมด้วยกัลยาณมิตรหญิงชาย และยอดกัลยาณมิตรทั้งหลาย ได้มีจิตศรัทธาเป็นสมานฉันท์ ร่วมใจกันน้อมนำมาทอดถวาย แด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้จำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาส ณ อาวาสแห่งนี้ ผ้ากฐินทานนี้ เป็นของสะอาดบริสุทธิ์ ประดุจเลื่อนลอยลงมาจากนภากาศ แล้วตกลง ณ ท่ามกลางสงฆ์ มิได้จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์รูปใด ผ้ากฐินทานนี้ ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่า ให้มอบแก่พระภิกษุ ผู้มีจีวรเก่า หรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งมีสติปัญญาสามารถ อาจจะกระทำกฐินนัตถารกิจ ให้สำเร็จถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ บัดนี้ สงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใด ก็จงพร้อมใจกันมอบให้ แด่พระภิกษุรูปนั้น เทอญฯ The Kathina robes, together with other robes, are offered, by the lay people, of Dhammakaya Temple, both in Thailand and abroad, to…

บทถวายผ้ากฐิน (Th En Ch)

อิมัง มะยัง ภันเต imaṃ mayaṃ bhante 以芒  吗央  潘爹   สะปะริวารัง , กะฐินะจีวะระทุสสัง saparivāraṃ , kaṭhinacīvaradussaṃ 萨巴立哇郎,卡提那几哇啦 图桑   สังฆัสสะ , โอโณชะยามะ , saṅghassa , oṇojayāma , 桑卡萨,欧挪差呀吗   สาธุ โน ภันเต , สังโฆ , sādhu no bhante , saṅgho , 洒图挪潘爹,桑抠   อิมัง สะปะริวารัง , imaṃ  saparivāraṃ , 以 芒,萨巴立哇郎   กะฐินะจีวะระทุสสัง , kaṭhinacīvaradussaṃ…

คำเกริ่นก่อนถวายผ้ากฐิน (Th En Ch)

คำเกริ่นก่อนถวายผ้ากฐิน วันนี้, เป็นวันทอดกฐินสามัคคีครั้งประวัติศาสตร์, เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงวัดพระธรรมกาย, ซึ่งเป็นมหากาลทานที่หาได้ยากอย่างยิ่งในโลก, ข้าพเจ้าลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่, พระผู้ปราบมาร, และคุณยายอาจารย์, มหารัตนอุบาสิกา จันทร์ ขนนกยูง, ทั้งในและต่างประเทศ,  ได้พร้อมใจกัน, น้อมนำผ้าไตรจีวรกฐิน, พร้อมทั้งบริวารกฐิน, มาร่วมทอดกฐินสามัคคี, เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์, ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณ, ที่ได้เมตตาชี้แนะหนทางสวรรค์และพระนิพพาน, ทำให้สามารถดำเนินชีวิต,  ได้ถูกต้องปลอดภัย, มีเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรม ข้าพเจ้า,พร้อมทั้งผู้มีบุญ,ทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลก, มีมหาปีติเป็นอย่างยิ่ง, ที่ได้ทุ่มเทหัวใจสร้างบารมี, อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน, และในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้, ขอเรียนเชิญลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่, และคุณยายอาจารย์, ได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวาย, ผ้าไตรบรมจักรพรรดิมหาสมบัติ, แด่คณะสงฆ์, ตามข้าพเจ้า, โดยพร้อมเพรียงกัน   Preliminary words before Kathina Robe offering   Today is a historical Kathina Day, as it is the offering of funds…

คำกล่าวถวายปัจจัยกฐินในนามหลวงพ่อธัมมชโย (Th En Ch)

คำกล่าวถวายปัจจัยกฐินในนามหลวงพ่อธัมมชโย  A speech of Kathina offering on behalf of Luang Phor Dhammajayo 诵念供养功德衣善款词   อิเม มะยัง ภันเต / กะฐินะปัจจะเย เจวะ / สะปะริวาเร / ภิกขุสังฆัสสะ / โอโณชะยามะ / สาธุ โน ภันเต / ภิกขุสังโฆ / อิเม มะยัง ภันเต / กะฐินะปัจจะเย เจวะ / สะปะริวาเร / ปะฎิคคัณหาตุ / อัมหากัง / ฑีฆะรัตตัง / หิตายะ / สุขายะ / นิพพานายะจะฯ Ime mayaṃ…

คำอธิษฐานจิตบุญกฐินสัมฤทธิ์ กฐินสมทบ (Th En Ch)

ด้วยบุญกุศล , ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย Duay boon kusol, tee Kha pa jao tang lai, 对菩古松,替卡帕照唐来   ได้ร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star Dai ruam boon Kathin samrit dek-dee V-Star, 待銮菩嘎亭善利德迪威斯达   และกฐินสมทบ , แด่วัดกัลยาณมิตร Lae kathin som-thohp, dae wat kalayanamitr, 赖嘎亭耸拓,傣瓦甘腊雅娜密   ทั้งภายในและต่างประเทศ 1,000 กว่าวัด Thang nai lae taang prathaet neung phaan kwaa wat, 唐拍乃赖档巴贴冷潘瓜瓦   เพื่อสร้างมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่ Peur saang ma-ha-thaan ba-ra-mee…

คำกล่าวถวายผ้าอดิเรกจีวร (Th En Ch)

อิมานิ มะยัง ภันเต Ima ni mayang bhante, 乙吗尼 玛央 潘爹   อะติเรกะจีวะรานิ, A-ti-rae-ka jee va ra ni, 啊迪惹嘎吉瓦拉尼,   สะปะริวารานิ Saparivarrani, 洒把力哇拉尼   ภิกขุสังฆัสสะ , Bhikkhu sangghassa, 辟库桑卡洒   โอโณชะยามะ Onojayama, 喔啰恰雅玛   สาธุ โน ภันเต , ภิกขุสังโฆ Sadhu no bhante, Bhikkhu sanggho, 萨图 啰 潘爹, 辟库桑抠   อิมานิ , อะติเรกะจีวะรานิ Ima ni,A-ti-rae-ka jee va…

บทอธิษฐานจิตถวายกองทุนการศึกษา ปธ. 3 6 9 (Th En Ch)

ด้วยบุญกุศล , ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย Duay boon kusol, thee kha pa jao tang lai, 对菩古松,替卡帕照唐来   ร่วมถวายกองทุนการศึกษาและจตุปัจจัยไทยธรรม Ruam ta whai gong thoon gaan suksa lae ja-tu pat-jai thai-ya-dham, 銮塔外公吞甘舍萨赖甲度巴斋泰雅昙   อันเป็นเครื่องมุทิตาสักการะ Un pen khreuang moothita-sak-gaaa-ra, 安本肯目替达萨嘎腊   พระภิกษุสามเณร , ผู้สอบได้เปรียญธรรม Phra pik su saam ma naehn, Phu sop dai pa-rian-dham, 帕辟属萨玛涅,铺首待巴联昙   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ , ๒๕๖๔ ,…

คำกล่าวถวายอุปกรณ์การศึกษา (Th En Ch)

อิมานิ  มะยัง  ภันเต Imani mayang bhante, 乙吗尼 玛央 潘爹   สิกขูปะกะระณานิ Sikkhoopagaranani, 喜库巴嘎腊娜尼   สะปะริวารานิ , ภิกขุสังฆัสสะ Saparivarani, Bhikkhu sangghassa, 洒把力哇拉尼 辟库桑卡洒   โอโณชะยามะ , สาธุ โน ภันเต Onojayama, Sadhu no bhante 喔啰恰呀玛 萨图 啰 潘爹   ภิกขุสังโฆ , อิมานิ Bhikkhu sanggho, Imani, 辟库桑抠 乙吗尼   สิกขูปะกะระณานิ Sikkhoopagaranani, 喜库巴嘎腊娜尼   สะปะริวารานิ , ปฏิคคัณหาตุ Saparivarang, Patigganhatu,…

คำกล่าวถวายตำราเรียนบาลี (Th En Ch)

อิมานิ มะยัง ภันเต Imani mayang bhante, 乙吗尼 玛央 潘爹   ธัมมะปัณณานิ, Dhammapannani, 昙玛班娜尼   สะปะริวารานิ , ภิกขุสังฆัสสะ Saparivarani, Bhikkhu sangghassa, 洒把力哇拉尼 辟库桑卡洒   โอโณชะยามะ Onojayama, 喔啰恰雅玛   สาธุ โน ภันเต Sadhu no bhante 萨图 啰 潘爹   ภิกขุสังโฆ , อิมานิ Bhikkhu sanggho, Imani, 辟库桑抠 乙吗尼   ธัมมะปัณณานิ, Dhammapannani, 昙玛班娜尼   สะปะริวารานิ , ปะฎิคคัณหาตุ Saparivarani, Patigganhatu,…

คำกล่าวถวายทุนการศึกษา (Th En Ch)

อิมัง  มะยัง  ภันเต Imang mayang bhante, 乙芒 玛央 潘爹   สิกขูปะถัมภะนะ , มูละนิธิง Sikkhoopathampana, Moolaniting, 喜库巴昙帕娜 目腊尼厅   สะปะริวารัง , ภิกขุสังฆัสสะ Saparivarang, Bhikkhu sangghassa, 洒把力哇然 辟库桑卡洒   โอโณชะยามะ , สาธุ โน ภันเต Onojayama, Sadhu no bhante 喔啰恰呀玛 萨图 啰 潘爹   ภิกขุสังโฆ , อิมัง Bhikkhu sanggho, Imang, 辟库桑抠 乙芒   สิกขูปะถัมภะนะ , มูละนิธิง Sikkhoopathampana, Moolaniting,…