อานิสงส์การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์(Th En Ch)

อานิสงส์การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ 1.มีชีวิตที่สว่างไสว ได้สร้างบุญบารมีอย่างสะดวกสบาย 2.ภัยพาลต่างๆ อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตมลายหายสูญ มีบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป 3.มีผิวพรรณวรรณะที่ผ่องใส  เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีรูปร่างสมส่วนงดงาม ได้ลักษณะมหาบุรุษ32ประการ เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม 4.ได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนา ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย 5.มีชื่อเสียงที่ดีงามขจรขจายไปกว้างไกล เป็นที่รักที่เคารพของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย เพราะเป็นการบูชาคุณของพระรัตนตรัย 6.บริบูรณ์พร้อมดัวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ บริวารสมบัติทุกประการ 7.ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ 8.มีดวงปัญญาสว่างไสว มีญาณทัสนะกว้างไกล มีดวงตาสุกใส  ทั้ง มังสะจักษุ ทิพยจักษุ สมันตจักษุ และธรรมจักษุ รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ทั้งทางโลกและทางธรรม 9.สร้างบุญบารมีเป็นทีมได้อย่างสะดวกสบายตลอดรอดฝั่ง  จนถึงที่สุดแห่งธรรม   The Merit Gained from Paying Homage to the Great Dhammakaya Cetiya Having prosperous…

อธิษฐานจิตยุคโควิด (Th En Ch)

เมื่อเราได้สวดมนต์ , แผ่ขยายความรักความปรารถนาดี , After we have chanted and spread love and well wishes 当我们诵经的同时,向世间散发,慈爱和善愿,   ให้โลกสงบร่มเย็น , พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงแล้ว for peace and relief from all diseases, 愿众生 / 和合安乐,远离种种 疾病灾难之后,   ต่อจากนี้ไป , เราจะได้ร่วมกันอธิษฐานจิต we will now make an earnest resolution 接下来,我们一起发愿   เป็นผังสำเร็จของชีวิต , ในการสร้างบารมีของพวกเราต่อไป. in our pursuit of Perfections. 成就修波罗蜜的生命蓝图。      …

บทขอบคุณคณะสงฆ์ (Th En Ch)

วันนี้ พวกเราทุกคน ได้ร่วมกันจุดประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา Today, we illuminated lanterns to venerate the Lord Buddha, 今天是卫塞节,各位善信齐心点灯供佛   ทำสมาธิเจริญภาวนา และเจริญพระพุทธมนต์ meditated to purify our minds, and chanted the Buddhist Paritta 打坐修行、诵经祈福   เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชา in order to recollect the benevolence of the Lord Buddha on the occasion of Vesakha day. 以此纪念正等正觉佛陀的伟大恩德   ในโอกาสนี้ กระผมขอกราบขอบพระคุณ At this time, we…

บทอาราธนาคณะสงฆ์ (Th En Ch)

เมื่อเราได้กล่าวคำบูชาวิสาขะประทีป After we uttered the words for Vesakha lantern lighting 当我们诵念完供灯词   น้อมถวายเป็นพุทธบูชา to venerate 供养伟大觉者   แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้ว the Lord Buddha, 正等正觉佛陀   ต่อจากนี้ไป ขอเรียนเชิญท่านสาธุชน I would like to invite everyone 接下来,诚挚的邀请   ที่ร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์ participating in the ceremony online 通过网络在线参与   ได้จุดประทีปให้สว่างไสว ขึ้นพร้อมกันทั่วโลก to light your lantern together simultaneously 全世界的善信一起点亮灯烛   เนื่องในวันวิสาขบูชา วันอัศจรรย์ ที่มีเหตุการณ์สำคัญ 3…

คำกล่าวบูชาวิสาขประทีป (Th En Ch)

อัชชายัง, ajjāyaṃ, 阿恰央   วิสาขะปุณณะมี , สัมปัตตา, visākhapuṇṇamī, sampattā, 魏萨卡菩娜密 善巴达   วิสาขะนักขัตเตนะ , ปุณณะจันโท, visākhanakkhattena, puṇṇacando, 魏萨卡娜卡爹娜 菩娜詹陀 ยุตโต , ยัตถะ ตะถาคะโต, yutto, yattha tathāgato, 玉多 雅塔 达塔卡多 อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, arahaṃ sammāsambuddho, 阿拉航 善吗善菩陀   วิสาขะปุณณะมิยัง, visākhapuṇṇamiyaṃ, 魏萨卡菩娜密杨 ชาโต เจวะ, อันติมะชาติยา, jāto ceva, antimajātiyā, 恰多 皆瓦 安迪蚂恰迪雅 อะภิสัมพุทโธ, สัมโพธิญาณัง, abhisambuddho, sambodhiñāṇaṃ, 阿辟善菩陀 善颇替雅南 ปะรินิพพุโต…

นำนั่งสมาธิ วิสาขบูชา ภาคค่ำ Version2 (Th Ch)

นำนั่งสมาธิ วิสาขบูชา  ภาคค่ำ   ต่อจากนี้ไป ให้ลูกทุกคน นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะ หลับตาเบาๆ  พอสบายๆ หลับตาเบาๆ  พอสบายๆ  ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบาย   ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดี   ปรับท่านั่งให้ถูกส่วน  แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน  ให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆ  ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 อย่างเบาๆ  สบายๆ  ให้ใจใสๆ  ใจเย็นๆ ให้ใจใสๆ  ใจเย็นๆ 接下来,弟子们一起来打坐修行。轻轻的闭上眼睛,感觉轻松舒服。放松全身的肌肉,调整好我们的坐姿,整个人都感觉很舒服。收摄我们的心念,进入内在,轻轻的、柔柔的将心静定在身体中心第七点,维持心的透明、清爽。 ซึ่งวันนี้เราทุกคนก็ได้ประคับประคองใจ ให้หยุดนิ่งอยู่ภายใน โดยการเจริญพุทธานุสติระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   เป็นดวงใสใสบ้าง    ซึ่งเป็นหนทางที่จะเข้าถึง พระตถาคตเจ้าภายใน      เป็นองค์พระใสบ้าง ซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราได้ตรึกนึกอย่างนี้มาตั้งแต่เช้าแล้ว เพราะฉะนั้นภาคเย็นนี้  ก็ให้ลูกทุกคนได้ตรึกนึกถึง ดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆ   หรือตรึกนึกถึงองค์พระใสๆ  ใจหยุดอยู่ในกลางองค์พระใส อย่างเบาๆ สบายๆต่อไปเรื่อยๆ พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆ  ด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่า สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง 今天各位都有练习佛随念,即意念正等正觉佛陀,将心静定内在。有的意念透明的水晶球,这是证入内在佛的方法;有的意念透明佛像,是佛陀的代表。我们从上午开始,就开始这么意念了。所以,今天晚上,弟子们就意念透明的水晶球,轻轻的、舒舒服服的将心静定在透明的水晶球中;或者意念透明的佛像,轻轻的、舒舒服服的将心静定在透明的佛像中;持续的、轻轻的、柔柔的维持心的静定,在心中轻轻的默念“Samma arahang”,“Samma arahang”,“Samma arahang”。 โดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรา เหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์   แหล่งแห่งอานุภาพอันไม่มีประมาณ  ผ่านกลางกายของเรา…

นำนั่งสมาธิ วิสาขบูชา ภาคค่ำ Version1 (Th En Ch)

นำนั่งสมาธิ วิสาขบูชา  ภาคค่ำ วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา, เป็นวันของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า, ที่มีความสำคัญอย่างสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา, เพราะเป็นวันบังเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา, นานาประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวันนี้, และองค์การสหประชาชาติก็ได้ให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก, เพราะฉะนั้นเราชาวพุทธจะต้องให้ความสำคัญกับวันนี้นะจ๊ะ, เพราะว่าวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ ๓ อย่างมาพ้องตรงกัน, คือเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และก็ปรินิพพาน, ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า, Today is Vesak Day. It is the Buddha’s Day which is one of the most important Buddhist days. It is the Day of Buddhism. The world gives importance to Vesak Day and the United Nations has appointed it…

นำนั่งสมาธิ วิสาขบูชา ภาคสาย (Th Ch)

นำนั่งสมาธิ วิสาขบูชา ช่วงสาย   วันนี้เป็นวันดี เป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เราคุ้นเคยกับคำว่าวันวิสาขบูชา คือวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เป็นวันเดียวกัน  เราต้องทำใจให้ใสๆ นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ทั้งวันเป็นอารมณ์  ที่เรียกว่าเจริญพุทธานุสติ  ซึ่งเราได้ศึกษามาพอสมควรแล้ว ในแง่ทางด้านปริยัติทางด้านทฤษฎี แต่ในแง่ของการปฏิบัติแล้ว มีสิ่งที่ลึกซึ้งนัก แล้วก็น่าอัศจรรย์  ที่การประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของเราพระองค์นี้ ถ้าในแง่การปฏิบัติ 今天是一个吉祥的日子,是佛陀的纪念日,我们称之为卫塞节,是正等正觉佛陀诞生、成道、涅槃的日子。我们要保持心的清净,整天都要意念到佛陀,称之为佛随念。在理论知识方面,我们已经学习了很多;但是在实修方面,关于佛陀诞生、成道、涅槃,有深奥且神奇的事情。 แต่เดิมท่านก็เป็นกายละเอียด  เป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต  มีเทวดาหมื่นโลกธาตุได้กราบอาราธนาให้ท่านมาบังเกิดขึ้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอถึงวาระที่บุญบารมีของพระองค์ซึ่งเต็มเปี่ยมแล้ว จึงได้ส่งผล   ท่านก็เคลื่อนย้าย  เมื่อตรวจตราดูถึงปัญจมหาวิโลกนะซึ่งเราก็ได้ทราบกันดีอยู่แล้ว  แล้วก็ได้เคลื่อนเข้าสู่ครรภ์ของพุทธบิดา ที่ปากช่องจมูกแล้วก็เคลื่อนไปตามฐานต่างๆที่หัวตา  กลางกั๊กศีรษะ  เพดานปาก  ปากช่องคอ เหนือลูกกระเดือก  ไปที่ฐานที่ 6 ระดับเดียวกับสะดือ   แล้วก็ไปตั้งอยู่ที่ฐานที่ 7 ของพุทธบิดา เพื่อดึงดูดให้ไปหาพุทธมารดาจะได้ประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบ  ห่อหุ้มกายละเอียดเอาไว้   ซึ่งการที่จะบังเกิดเป็นกายมนุษย์หยาบนั้น 佛陀诞生之前拥有细腻的身体,是兜率天的天人。万个宇宙的天人来请求佛陀降生人间,成为正等正觉佛陀。当他的功德波罗蜜圆满,就做了五项大观察,知道时机成熟,就来降生,先进入父亲的鼻孔、内眼角、头部中心点、口腔上颚、喉部、与肚脐同一平面的第六点,之后停留在父亲的第七点,为了促使父亲去寻找母亲,合成粗糙的法元素,包裹细腻的身体。 ใจของทั้ง 3 คือพุทธบิดาหรือพุทธมารดาและบรมโพธิสัตว์ต้องหยุดเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 จึงจะบังเกิดขึ้นมาได้ แล้วก็ห่อหุ้มด้วยธาตุธรรมส่วนหยาบ ก่อเกิดขึ้นเป็นกายของเจ้าชายสิทธัตถะ 父亲、母亲和大菩萨的心都静止在身体中心点,大菩萨才能投胎,然后粗糙的法元素包裹细腻的身体,成为悉达多太子的色身。 เพราะฉะนั้นการบังเกิดขึ้นของพระองค์ ในด้านการปฏิบัติก็บังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7…

บทขอบคุณคณะสงฆ์ สำหรับวันสุดท้าย (Th En Ch)

ในโอกาสนี้ I would like to take this opportunity 在此   ขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์ ทั้งในและต่างประเทศ to reverentially offer our utmost gratitude to all the monks, domestic and abroad, 感谢全世界的高僧大德   ที่ได้เมตตา ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ ในครั้งนี้ for getting together to chant the Buddhist Paritta. 慈悲参与诵经祈福法会   ด้วยคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณ May the boundless power of the Triple Gem 愿三宝无量之恩德   และด้วยอำนาจแห่งด้วยความเลื่อมใสศรัทธา and our unwavering…

กราบอาราธนาคณะสงฆ์ทั่วโลกสำหรับวันต่อไป (Th En Ch)

กราบอาราธนาคณะสงฆ์ทั่วโลก I would like to invite all monks around the world 诚挚邀请全世界的高僧大德   และเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านทั่วโลก as well as laypeople around the world 全世界的善信   ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์อีกในวันพรุ่งนี้ to chant the Buddhist Paritta tomorrow 明天晚上继续一起诵经   จนถึงวันที่ 28 เมษายน until April 28 直到4月28日   เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ for the auspiciousness and willpower 给人类带来吉祥如意   ต้านภัยโรค covid19 ให้หมดไปโดยเร็วพลัน in wiping out…