บทขอบคุณคณะสงฆ์ (Th En Ch)

ในวันนี้ เราได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศล Today, we have accumulated merit 今天大家一起积累功德,   ด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนา by meditating, 打坐修行   จุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ lighting lanterns to pay homage to the Great Dhammakaya Cetiya, 点灯供养大法身塔   และได้อาราธนา คณะสงฆ์จากทั่วโลก เจริญพระพุทธมนต์ and inviting monks around the world to chant the Buddhist Paritta 以及邀请全球僧团在线诵经   เพื่อน้อมนำบุญกุศลทั้งปวงที่เกิดขึ้น in order to channel this great merit 愿生起的无量功德转化为   แผ่ขยายเป็นความสะอาด ความบริสุทธิ์…

คำแผ่เมตตา (Th En Ch)

คำแผ่เมตตา Words to Spread Loving Kindness  慈悲观   สัพเพ สัตตา Sabbe Sattā 洒撇洒搭   สัตว์ทั้งหลาย All living beings 三界的众生   ที่เป็นเพื่อนทุกข์ who have sufferings 在轮回苦海里   เกิดแก่เจ็บตาย who share this life cycle 生老病死   ด้วยกันหมดทั้งสิ้น all alike 无一例外   อะเวรา Averā 阿威拉   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด May you be happy 愿一切众生都快乐   อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย Please don’t have retribution…

บทอธิษฐานจิตยุคโควิด (Th En Ch)

เมื่อเราได้สวดมนต์ , แผ่ขยายความรักความปรารถนาดี , After we have chanted and spread love and well wishes 当我们诵经的同时,向世间散发,慈爱和善愿,   ให้โลกสงบร่มเย็น , พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงแล้ว for peace and relief from all diseases, 愿众生 / 和合安乐,远离种种 疾病灾难之后,   ต่อจากนี้ไป , เราจะได้ร่วมกันอธิษฐานจิต we will now make an earnest resolution 接下来,我们一起发愿   เป็นผังสำเร็จของชีวิต , ในการสร้างบารมีของพวกเราต่อไป. in our pursuit of Perfections. 成就修波罗蜜的生命蓝图。   หันทะ มะยัง…

บทอาราธนาคณะสงฆ์ (Th En Ch)

ในวันนี้ ก็เป็นอีกวาระโอกาสหนึ่ง Today is another auspicious occasion 今天,我们在此   ที่เราได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกันอีกครั้ง that we gather to accumulate merit 一起累积功德福报   ด้วยการจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ by lighting lanterns to pay homage to the Great Dhammakaya Cetiya, 点亮光明灯,供养大法身塔   เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ the pagoda of One Million Buddhas. 百万佛像之塔   และต่อจากนี้ไป  เราจะได้สั่งสมบุญให้ยิ่งๆขึ้นไป From this moment on, we will accumulate more merits 接下来,邀请大家一起   ด้วยการเจริญพระพุทธมนต์…

คำบูชาประทีป เจดีย์ (Th En Ch)

อัชชายัง , ธัมมะกายะ, Ajajāyaṃ , dhammakāya, 阿差央,汤玛嘎亚,   เจติยะปูชา , สัมปัตตา, cetiyapūjā, sampattā, 接底亚扑差,善把搭,   มะยัง , วิปะสันเนหิ , mayaṃ , vipasannehi , 玛央,魏把善捏喜,   จิตเตหิ ,  อะนุสสะริมหา cittehi, anussarimhā, 几爹喜,阿努撒拎哈,   อะระหะโต ,   สัมมาสัมพุทธัสสะ arahato, sammāsambuddhassa, 阿腊哈多,善吗善菩塔撒,   ภะคะวะโต , วะระคุณัง ฯ, bhagavato, varaguṇaṃ . 帕卡瓦多,瓦腊库囊,   มะหาโพธิรุกเข ,  ธัมมะกาเยนะ, mahābodhirukkhe, dhammakāyena, 玛哈颇替入雷,汤玛嘎耶那  …

บุญถวายยานพาหนะ (Th En Ch)

อานิสงส์ของการถวายยานพาหนะ ได้รับความสุขในทุกที่ทุกสถาน ทั้งนั่ง ยืน เดิน นอน ได้รับความสะดวกสบายในทุกที่ ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากมนุษย์และเทวดาในทุกที่ที่เราไป เป็นผู้มีปัญญามาก มีปฏิภาณไหวพริบที่ว่องไว ได้ยานพาหนะที่พิเศษ เดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างรวดเร็ว ทำกิจการงานใดๆ ก็สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้ง่ายๆ จิตใจผ่องใสเสมอ เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย โดยสะดวก ขณะสร้างบุญบารมี ก็ทำได้อย่างสะดวก ไม่มีอุปสรรคมาขัดขวาง เมื่อละโลกแล้ว มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป สร้างบุญบารมีเป็นหมู่คณะอย่างมีความสุข สามัคคี จนถึงที่สุดแห่งธรรม   The fruits of offering a transportation vehicle Blessed with happiness in any and all areas, whether standing, walking, or sleeping. Blessed with ease and comfort in all areas. Blessed…

คำกล่าวถวายปัจจัยร่วมบุญโครงการอุปสมบท (Th En Ch)

คำกล่าวถวายปัจจัยร่วมบุญโครงการอุปสมบท อิมานิ  มะยัง ภันเต, อุปะสัมปะทะกัมมานัง,   อุปัตถัมภะนัตถายะ, จะตุปัจจะยาทีนิ, ทานวัตถูนิ,  สะปะริวารานิ,     ภิกขุสังฆัสสะ,  โอโณชยามะ,  สาธุ โน ภันเต,  ภิกขุสังโฆ,     อิมานิ  จะตุปัจจะยาทีนิ,  สะปะริวารานิ,  ปะฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ,  นิพพานายะ  จะ ฯ   imāni mayaṃ bhante, upasampadakammānaṃ, upatthambhanatthāya, catupaccayādīni, dānvatthūni, saparivārāni, bhikkhusaṅghassa, oṇojyāma, sādhu no bhante, bhikkhusaṅgho, imāni catupaccayādīni, saparivārāni, paṭiggaṇhātu, amhākaṃ, dīgharattaṃ, hitāya, sukhāya, nibbānāya ca   Imani Mayang Bhante,…

คำเกริ่นก่อนถวายผ้ากฐิน (Th Ch)

คำเกริ่นก่อนถวายผ้ากฐิน วันนี้, เป็นวันทอดกฐินสามัคคีครั้งประวัติศาสตร์, เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงวัดพระธรรมกาย, ซึ่งเป็นมหากาลทานที่หาได้ยากอย่างยิ่งในโลก, ข้าพเจ้าลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่, พระผู้ปราบมาร, และคุณยายอาจารย์, มหารัตนอุบาสิกา จันทร์ ขนนกยูง, ทั้งในและต่างประเทศ,  ได้พร้อมใจกัน, น้อมนำผ้าไตรจีวรกฐิน, พร้อมทั้งบริวารกฐิน, มาร่วมทอดกฐินสามัคคี, เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์, ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณ, ที่ได้เมตตาชี้แนะหนทางสวรรค์และพระนิพพาน, ทำให้สามารถดำเนินชีวิต,  ได้ถูกต้องปลอดภัย, มีเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรม ข้าพเจ้า,พร้อมทั้งผู้มีบุญ,ทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลก, มีมหาปีติเป็นอย่างยิ่ง, ที่ได้ทุ่มเทหัวใจสร้างบารมี, อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน, และในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้, ขอเรียนเชิญลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่, และคุณยายอาจารย์, ได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวาย, ผ้าไตรบรมจักรพรรดิมหาสมบัติ, แด่คณะสงฆ์, ตามข้าพเจ้า, โดยพร้อมเพรียงกัน (พิธีกร .. นำกล่าว “ทันทะมะยัง …” / นะโม … 3 จบ) 今天是泰国法身寺团结功德衣法会,所得善款将用于护持寺院一切费用的支出,这是非常难得和殊胜的大功德。来自于海内外所有降魔尊者祖师和大宝优婆夷詹奶奶的弟子们齐聚一堂,齐心供养功德衣和附属功德衣予僧团,以此功德供养给伟大的导师,正是他们慈悲指引教导,让我们每个人找到趣向天界和涅槃之道,让我们过上了如法的生活,以趣向涅槃为目标。 我及海内外所有的善信大德,怀着无比法喜的心,以及舍身求法的精神,在此良辰吉时,由请所有祖师和奶奶的弟子们,齐心诵念供养代表宇宙转轮财富的袈裟,即供养功德衣词。

บทถวายผ้ากฐิน (Th En Ch)

อิมัง มะยัง ภันเต imaṃ mayaṃ bhante 以芒  吗央  潘爹   สะปะริวารัง , กะฐินะจีวะระทุสสัง saparivāraṃ , kaṭhinacīvaradussaṃ 萨巴立哇郎,卡提那几哇啦 图桑   สังฆัสสะ , โอโณชะยามะ , saṅghassa , oṇojayāma , 桑卡萨,欧挪差呀吗   สาธุ โน ภันเต , สังโฆ , sādhu no bhante , saṅgho , 洒图挪潘爹,桑抠   อิมัง สะปะริวารัง , imaṃ  saparivāraṃ , 以 芒,萨巴立哇郎   กะฐินะจีวะระทุสสัง , kaṭhinacīvaradussaṃ…

บทขอบคุณของหลวงพ่อ (Th En Ch)

  คำขอบคุณ คณะสงฆ์ที่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์   ของหลวงพ่อทัตตะชีโว เนื่องในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 Thank you Speech to Monks Chanting the Buddhist Paritta by Luangpor Dattajeevo on Occasion of Full-moon Day of the Twelfth Lunar Month November 19, 2021     ในวันนี้ , เราได้ร่วมกัน , Today, We have 今天大家一起   สั่งสมบุญกุศล , ด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนา accumulated merit…