อานิสงส์ของการไม่ดื่มสุราเมรัย (Th En Ch)

อานิสงส์ของการไม่ดื่มสุราเมรัย ๑.  มีปฏิภาณในกิจที่ควรทำ  ทั้งในอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต ๒.  มีสติมั่นคงอยู่เสมอ ๓.  ไม่เป็นบ้า ๔.  เป็นคนมีความรู้ ๕.  ไม่เป็นคนเกียจคร้าน ๖.  ไม่โง่เง่า ๗.  ไม่เป็นคนหนวกและใบ้ ๘.  ไม่เป็นคนขี้เมา ๙.  เป็นคนไม่ประมาท ๑๐.  ไม่ขี้หลงขี้ลืม ๑๑. ไม่เป็นคนขี้กลัว ๑๒.  ไม่เป็นคนแข่งดี ๑๓.  ไม่เป็นคนขี้ริษยา ๑๔.  เป็นคนพูดคำสัตย์ ๑๕.  ไม่พูดส่อเสียด  ไม่พูดคำหยาบ  และไม่พูดเพ้อเจ้อ ๑๖.  เป็นคนกตัญญู ๑๗.  เป็นคนกตเวที ๑๘.  ไม่เป็นคนตระหนี่ ๑๙.. เป็นคนเสียสละ ๒๐.  เป็นคนมีศีล ๒๑.  เป็นคนเที่ยงตรง ๒๒. ไม่เป็นคนมักโกรธ ๒๓.  เป็นคนมีหิริ ๒๔.  เป็นคนมีโอตตัปปะ ๒๕. …

อานิสงส์ของการไม่พูดมุสา (Th En Ch)

อานิสงส์ของการไม่พูดมุสา ๑.  มีอินทรีย์ผ่องใส ๒.  เป็นคนพูดจาไพเราะ  ศักดิ์สิทธิ์ ๓.  มีฟันขาวสะอาดเรียบเสมอกัน ๔.  ไม่อ้วนเกินไป ๕.  ไม่ผอมเกินไป ๖.  ไม่เตี้ยเกินไป ๗.  ไม่สูงเกินไป ๘.  มีสัมผัสเป็นสุข ๙.  มีกลิ่นปากหอมเหมือนกลิ่นดอกอุบล ๑๐.  มีบริวารชนเป็นผู้ว่าง่าย ๑๑.  มีคำพูดที่คนเชื่อถือ ๑๒.  มีลิ้นบางสีแดงเหมือนกลีบดอกอุบล ๑๓.  จิตใจไม่ฟุ้งซ่าน ๑๔.  มีความมั่นคง  ไม่หวั่นไหว           ดังนี้เป็นต้น   The Fruits of Not Lying include: A bright and clear physique. Words which are endearing yet sacred. White, smooth teeth. Not being…

อานิสงส์ของการไม่ประพฤติผิดในกาม (Th En Ch)

อานิสงส์ของการไม่ประพฤติผิดในกาม ๑.  ไม่มีศัตรู  คู่อาฆาต ๒.  เป็นที่รักของคนทั้งปวง ๓.  ได้ลาภสิ่งของ  เช่น  ข้าว  น้ำ  เป็นต้น ๔.  หลับเป็นสุข ๕.  ตื่นเป็นสุข ๖.  พ้นจากภัยในอบายภูมิ ๗.  ไม่เกิดเป็นหญิง  หรือเป็นกะเทย ๘.  ไม่มักโกรธ ๙.  เป็นคนเปิดเผย ๑๐.  ไม่เป็นคนผิดหวัง  หรือเสียใจ ๑๑.  ไม่ต้องหลบหน้า ๑๒.  ทั้งสตรีและบุรุษต่างเป็นที่รักของกันและกัน ๑๓.  มีร่างกายสมบูรณ์ ๑๔.  สมบูรณ์ด้วยลักษณะ ๑๕.  ไม่ต้องหวาดระแวง ๑๖.  มีความขวนขวายน้อย (ไม่มีเรื่องรบกวน) ๑๗.  มีความเป็นอยู่สุขสบาย ๑๘.  เป็นคนไม่มีภัย ๑๙.  ไม่พลัดพรากจากคน และของรัก                 ดังนี้เป็นต้น The Fruits of Not Committing Sexual…

อานิสงส์ของการไม่ลักทรัพย์ (Th En Ch)

อานิสงส์ของการไม่ลักทรัพย์ ๑.  มีความมั่งคั่ง ๒.  มีทรัพย์และข้าวเปลือกมาก ๓.  มีโภคะมากมาย ๔.  โภคะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ๕.  โภคะที่เกิดขึ้นแล้วก็มั่นคงถาวร ๖.  ได้โภคะที่ตนปรารถนารวดเร็วทันใจ ๗.  โภคะไม่สลายไปด้วยภัยต่างๆ. ๘.  ได้ทรัพย์ที่คนทั่วไปไม่มี ๙.  เป็นคนเยี่ยมยอดของโลก ๑๐.  ไม่รู้จักความไม่มีทรัพย์ ๑๑.  มีความเป็นอยู่สุขสบาย                ดังนี้เป็นต้น The Fruits of Not Stealing include: Prosperity. Plenty of money and food. Great material wealth. Attracting more and more material wealth. Financial stability Getting the material wealth one wants quickly. Material…

อานิสงส์ของการไม่ฆ่าสัตว์ (Th En Ch)

อานิสงส์ของการไม่ฆ่าสัตว์ ๑.  เป็นผู้มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน ๒.  มีร่างกายสูงใหญ่สมส่วน ๓.  มีความแคล่วคล่องว่องไว ๔.  มีฝ่าเท้าเต็ม ๕.  มีความแช่มช้อย ๖.  มีความอ่อนโยน ๗.  มีความสะอาด ๘.  มีความแกล้วกล้า ๙.  มีกำลังมาก ๑๐  มีวาจาสละสลวย ๑๑.  เป็นที่รักของชาวโลก ๑๒.  พวกพ้องบริวารไม่แตกแยกกัน ๑๓.  ไม่เป็นคนขี้กลัว ๑๔.  ไม่ถูกทำลาย ๑๕.  ไม่ตายเพราะถูกผู้อื่นทำร้าย ๑๖.  มีพวกพ้องบริวารมาก ๑๗.  มีรูปงาม (มีผิวพรรณงาม) ๑๘.  มีทรวดทรงงาม ๑๙.  มีโรคน้อย ๒๐.  ไม่เป็นคนเศร้าโศก ๒๑.  ไม่พลัดพรากจากคนและของรัก ๒๒.  มีอายุยืน                       ดังนี้เป็นต้น   The Fruits of Not Killing include: Being…

คำกล่าวเผดียงสงฆ์ + คำอุปโลกน์กฐิน (Th En Ch)

คำกล่าวเผดียงสงฆ์ ผ้ากฐินทาน กับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ เป็นผ้ากฐินสามัคคี ซึ่งมีกัลยาณมิตร……………………..เป็นผู้แทน พร้อมด้วยกัลยาณมิตรหญิงชาย และยอดกัลยาณมิตรทั้งหลาย ได้มีจิตศรัทธาเป็นสมานฉันท์ ร่วมใจกันน้อมนำมาทอดถวาย แด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้จำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาส ณ อาวาสแห่งนี้ ผ้ากฐินทานนี้ เป็นของสะอาดบริสุทธิ์ ประดุจเลื่อนลอยลงมาจากนภากาศ แล้วตกลง ณ ท่ามกลางสงฆ์ มิได้จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์รูปใด ผ้ากฐินทานนี้ ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่า ให้มอบแก่พระภิกษุ ผู้มีจีวรเก่า หรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งมีสติปัญญาสามารถ อาจจะกระทำกฐินนัตถารกิจ ให้สำเร็จถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ บัดนี้ สงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใด ก็จงพร้อมใจกันมอบให้ แด่พระภิกษุรูปนั้น เทอญฯ The Kathina robes, together with other robes, are offered, by the lay people, of Dhammakaya Temple, both in Thailand and abroad, to…

บทถวายผ้ากฐิน (Th En Ch)

อิมัง มะยัง ภันเต imaṃ mayaṃ bhante 以芒  吗央  潘爹   สะปะริวารัง , กะฐินะจีวะระทุสสัง saparivāraṃ , kaṭhinacīvaradussaṃ 萨巴立哇郎,卡提那几哇啦 图桑   สังฆัสสะ , โอโณชะยามะ , saṅghassa , oṇojayāma , 桑卡萨,欧挪差呀吗   สาธุ โน ภันเต , สังโฆ , sādhu no bhante , saṅgho , 洒图挪潘爹,桑抠   อิมัง สะปะริวารัง , imaṃ  saparivāraṃ , 以 芒,萨巴立哇郎   กะฐินะจีวะระทุสสัง , kaṭhinacīvaradussaṃ…

คำเกริ่นก่อนถวายผ้ากฐิน (Th En Ch)

คำเกริ่นก่อนถวายผ้ากฐิน วันนี้, เป็นวันทอดกฐินสามัคคีครั้งประวัติศาสตร์, เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงวัดพระธรรมกาย, ซึ่งเป็นมหากาลทานที่หาได้ยากอย่างยิ่งในโลก, ข้าพเจ้าลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่, พระผู้ปราบมาร, และคุณยายอาจารย์, มหารัตนอุบาสิกา จันทร์ ขนนกยูง, ทั้งในและต่างประเทศ,  ได้พร้อมใจกัน, น้อมนำผ้าไตรจีวรกฐิน, พร้อมทั้งบริวารกฐิน, มาร่วมทอดกฐินสามัคคี, เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์, ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณ, ที่ได้เมตตาชี้แนะหนทางสวรรค์และพระนิพพาน, ทำให้สามารถดำเนินชีวิต,  ได้ถูกต้องปลอดภัย, มีเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรม ข้าพเจ้า,พร้อมทั้งผู้มีบุญ,ทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลก, มีมหาปีติเป็นอย่างยิ่ง, ที่ได้ทุ่มเทหัวใจสร้างบารมี, อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน, และในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้, ขอเรียนเชิญลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่, และคุณยายอาจารย์, ได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวาย, ผ้าไตรบรมจักรพรรดิมหาสมบัติ, แด่คณะสงฆ์, ตามข้าพเจ้า, โดยพร้อมเพรียงกัน   Preliminary words before Kathina Robe offering   Today is a historical Kathina Day, as it is the offering of funds…

คำกล่าวถวายปัจจัยกฐินในนามหลวงพ่อธัมมชโย (Th En Ch)

คำกล่าวถวายปัจจัยกฐินในนามหลวงพ่อธัมมชโย  A speech of Kathina offering on behalf of Luang Phor Dhammajayo 诵念供养功德衣善款词   อิเม มะยัง ภันเต / กะฐินะปัจจะเย เจวะ / สะปะริวาเร / ภิกขุสังฆัสสะ / โอโณชะยามะ / สาธุ โน ภันเต / ภิกขุสังโฆ / อิเม มะยัง ภันเต / กะฐินะปัจจะเย เจวะ / สะปะริวาเร / ปะฎิคคัณหาตุ / อัมหากัง / ฑีฆะรัตตัง / หิตายะ / สุขายะ / นิพพานายะจะฯ Ime mayaṃ…

คำอธิษฐานจิตบุญกฐินสัมฤทธิ์ กฐินสมทบ (Th En Ch)

ด้วยบุญกุศล , ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย Duay boon kusol, tee Kha pa jao tang lai, 对菩古松,替卡帕照唐来   ได้ร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star Dai ruam boon Kathin samrit dek-dee V-Star, 待銮菩嘎亭善利德迪威斯达   และกฐินสมทบ , แด่วัดกัลยาณมิตร Lae kathin som-thohp, dae wat kalayanamitr, 赖嘎亭耸拓,傣瓦甘腊雅娜密   ทั้งภายในและต่างประเทศ 1,000 กว่าวัด Thang nai lae taang prathaet neung phaan kwaa wat, 唐拍乃赖档巴贴冷潘瓜瓦   เพื่อสร้างมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่ Peur saang ma-ha-thaan ba-ra-mee…