ทบทวนโอวาทวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย (Th Ch)

ทบทวนโอวาท เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 祖师发现法身法门纪念日教诲 2021年9月21日星期二   วันนี้เป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นวันคล้ายวันที่ พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ท่านได้อุทิศชีวิตจนกระทั่งค้นพบวิชชาธรรมกายกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเราและต่อโลก 今天是泰历十月的月圆日,即帕蒙昆贴牟尼祖师(法号:湛塔萨罗)舍身求法,令法身法门重现人间,利益世间一切有情。 พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลก จะใช้คำว่าบุคคลสำคัญของโลกก็จะน้อยไป เพราะบุคคลสำคัญของโลก คำนี้เขาใช้กับผู้ที่ยังข้องอยู่กับโลก มีชีวิตแบบชาวโลกทั่วๆ ไป ไม่ได้แตกต่างจากชาวโลกทั้งหลาย ถ้าจะใช้คำสำหรับท่าน ต้องเป็นคำที่เหนือกว่านั้นว่า “ ท่านเป็นบุคคลสำคัญของจักรวาล ” 祖师是世间少有之人,用“举世无双”这个词都不足以体现祖师的重要性。因为这个词只是形容世上独一无二的人才,似乎形容得还不够贴切,与杏肉普通人的区别不大,其实更应该称祖师为“宇宙级的重要人物”。 แต่ถ้าเราได้ศึกษาวิชชาธรรมกายจะต้องใช้คำที่ยิ่งไปกว่านั้นอีก เพราะท่านเป็นบุคคลที่มีคุณอย่างไม่มีประมาณ “ เป็นบุคคลที่สำคัญของธาตุธรรมหรือธรรมธาตุทั้งหลาย ” เมื่อเรายังไม่ถึงในระดับที่ศึกษาวิชชาธรรมกายได้ เราก็จะต้องเข้าใจในระดับที่เหนือโลกว่า ท่านเป็นบุคคลสำคัญที่เหนือโลก แม้ยังไม่พ้นจากโลกนี้ เพราะท่านยังมีภารกิจอยู่ แต่ต้องใช้คำที่เป็นบุคคลสำคัญที่เหนือโลกออกไป 如果我们深修法身法门后,还应当使用更为高级的词,因为祖师具足无上之恩德,是“法界或法界众生的重要人物”。当我们还没有能力达到深修法身法门的境界时,我们的理解程度也有限,认为祖师只是世界级的人物,暂时还没有超过这个程度,因为祖师还有使命任务,但至少也要用超过世界级的形容词来形容祖师。 เมื่อเรานึกย้อนถึงเรื่องราวปฏิปทาข้อวัตรปฏิบัติของท่าน … ในกลางพรรษาที่ 11  ณ โบสถ์วัดโบสถ์บางคูเวียง จ.นนทบุรี วันขึ้น…

คำขอบคุณคณะสงฆ์ที่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (Th En Ch)

คำขอบคุณคณะสงฆ์ที่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ Thank you Speech to Monks Chanting the Buddhist Paritta by Luangpor Dattajeevo Memorial Day for the Rediscovery of Dhammakaya Knowledge, September 10, 2022     ในวาระโอกาส, ที่เราได้ร่วมกัน On this auspicious occasion, 今日大家齐聚一堂   แสดงความกตัญญูต่อมหาปูชนียาจารย์ we have expressed gratitude towards the Great Master, 缅怀与感恩伟大导师     พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) Phramongkolthepmuni (Sodh Candasaro), 帕蒙昆贴牟尼祖师  …

คำแผ่เมตตา (Th En Ch)

คำแผ่เมตตา Words to Spread Loving Kindness  慈悲观   สัพเพ สัตตา Sabbe Sattā 洒撇洒搭   สัตว์ทั้งหลาย All living beings 三界的众生   ที่เป็นเพื่อนทุกข์ who have sufferings 在轮回苦海里   เกิดแก่เจ็บตาย who share this life cycle 生老病死   ด้วยกันหมดทั้งสิ้น all alike 无一例外   อะเวรา Averā 阿威拉   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด May you be happy 愿一切众生都快乐   อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย Please don’t have retribution…

อธิษฐานจิตยุคโควิด (Th En Ch)

เมื่อเราได้สวดมนต์ , แผ่ขยายความรักความปรารถนาดี , After we have chanted and spread love and well wishes 当我们诵经的同时,向世间散发,慈爱和善愿,   ให้โลกสงบร่มเย็น , พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงแล้ว for peace and relief from all diseases, 愿众生 / 和合安乐,远离种种 疾病灾难之后,   ต่อจากนี้ไป , เราจะได้ร่วมกันอธิษฐานจิต we will now make an earnest resolution 接下来,我们一起发愿   เป็นผังสำเร็จของชีวิต , ในการสร้างบารมีของพวกเราต่อไป. in our pursuit of Perfections. 成就修波罗蜜的生命蓝图。      …

บทอาราธนาคณะสงฆ์สวดมนต์ (Th En Ch)

บทอาราธนาคณะสงฆ์ และสาธุชนสวดมนต์ Invitation Speech to Monks and Laypeople to Chant the Buddhist Paritta on Memorial Day for the Rediscovery of Dhammakaya Knowledge, September 21, 2021. 邀请僧团和善信诵经   เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย Today is a memorial day for the rediscovery of Dhammakaya Knowledge. 法身法门发现者纪念日   ซึ่งเป็นวันที่, พระเดชพระคุณหลวงปู่, It is the day that Luangpu, 是一个缅怀和感恩帕蒙昆贴牟尼祖师   พระมงคลเทพมุนี, สด จนฺทสโร, พระผู้ปราบมาร…

คำกล่าวบูชาธรรมครูวิชชาธรรมกาย (Th En Ch)

อัชชายัง Ajjāyaṃ 阿掐央   จันทะสะระ มะหาเถรัสสะ, canadasaramahātherassa 沾踏撒腊 蚂蛤铁腊撒   ธัมมาภิ สะมะยะ ทิวะโส, Dhammābhi samaya divaso 汤吗辟 撒蚂亚 替袜 索   สัมปัตโต, เตนะ โข, sampatto, tena kho 善把多,爹那 国   ปะนะ สะมะเยนะ, pana samayena 把那 撒蚂椰那   ภัททะปะทะ ปุณณะมิยัง, bhaddapada puṇṇamiyaṃ 帕踏把踏  扑那密央   จันทะสะระ มะหาเถโร, candasara mahāthero 沾踏撒腊蚂蛤铁啰   อุโปสะถาคาเร, นิสินโน, uposathāgāre, nisinno 五坡撒塔咖咧,尼型喏…

บทบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย หลังนั่ง (Th En Ch)

เมื่อกาย วาจา ใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์ เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่กันดีแล้ว ต่อจากนี้เราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีไหว้ครูวิชชาธรรมกาย ให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบ หลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันนะจ๊ะ Once our body, speech and mind are clean and suitable to support the big merit, from now on we will all respectfully express our great gratitude to Vijja Dhammakaya Master.  Close your eyes and place your palms together in the prayer position. 我们的心变得清净、明亮,适合容纳大的功德。接下来,请大家侧坐,合掌,轻轻的闭上眼睛,我们一起来礼敬法身法门伟大导师。   หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต…

นำนั่ง วันบรรลุธรรม (Th Ch)

ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา  วันครูธรรมกาย 法身导师日静坐引导   ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะ   ให้นั่งขัดสมาธิ  โดยเอาขาขวาทับขาซ้าย  มือขวาทับมือซ้าย  ให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย  วางไว้บนหน้าตักพอสบายๆ  หลับตาของเราเบาๆ  ค่อนลูก  พอสบายๆ  หลับตาพอสบายๆ  อย่าไปบีบเปลือกตา  อย่ากดลูกนัยน์ตานะจ๊ะ  ปรือๆตานิดๆ  ไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะ  พอสบายๆ  แล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ  ทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกผ่อนคลาย  ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดี  ปรับท่านั่งให้ถูกส่วน 接下来请大家一起打坐共修,可采用单盘坐姿,将右脚盘放在左脚上,右手叠放在左手上,右手食指轻触左手的拇指尖,轻轻地放在内足踝上。然后轻轻地闭上眼睛,眼皮不要紧闭,也不要挤眼皮或用力压眼珠。眼皮微微张开,不要紧闭,轻松舒服,身体每个部分的肌肉都要放轻松,全身各个部位感觉轻松舒服,调整好我们的身体,保持正确的坐姿。   แล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบาน  ให้แช่มชื่น  ให้สะอาด บริสุทธิ์  ผ่องใส ไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม  ให้ปลดให้ปล่อยให้วาง  ให้คลายความผูกพัน  จากคน  สัตว์  สิ่งของ  ธุรกิจการงาน  บ้านช่อง  การศึกษาเล่าเรียน  เรื่องครอบครัว  หรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะ  ให้ปลดให้ปล่อยให้วาง  ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง  แล้วก็ทำใจของเราให้ใสๆ  ให้เบิกบาน  ให้แช่มชื่น  ให้ใจของเราบริสุทธิ์ผ่องใส  ใจใสๆ  ใจเย็นๆนะจ๊ะ 让心保持愉悦、舒畅、纯洁、清净、明亮,放下所有担忧,无论是什么都先放下,不让心去攀缘人、动物、物品、工作、学业、家庭或其他事情。学会放下一切,静定无他。让心保持透明、愉悦、舒畅、清净、纯洁、清凉的状态。   เนื่องจากวันนี้เป็นวันประกอบพิธีไหว้ครูวิชชาธรรมกาย  คือไหว้ครูพระต้นวิชชา  คือพระเดชพระคุณหลวงปู่…