อานิสงส์ของการสร้างเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา (Th En Ch)

อานิสงส์ของการสร้างเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา Benefits of building Cetiya to worship the Lord Buddha   1.ย่อมถึงพร้อมด้วยร่างกายที่แข็งแรง สมส่วน สวยงาม ผิวพรรณงาม ไม่เจ็บป่วย ไม่เป็นโรคภัย มีวาจาไพเราะน่าฟัง Endowed with a strong, healthy and beautiful body. And a pleasant voice. 2.ย่อมถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ คือ ความเป็นผู้มีทรัพย์มาก มีบริวารที่ดี มีมิตรสหายที่ดี เป็นที่รักของทุกๆคน Endowed with wealth and good followers. And is admired by all. 3.ย่อมถึงพร้อมด้วยปัญญาเฉลียวฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง Endowed with great wisdom, expert in all…

บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยประทีป (Th En Ch)

บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยประทีป Benefits of worshipping the Maha Dhammakaya Cetiya with candlelight 1.มีชีวิตที่สว่างไสว ได้สร้างบุญบารมีอย่างสะดวกสบาย Have prosperous life that is suitable for accumulating merits.   2.ภัยพาลต่างๆ อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตมลายหายสูญ มีบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป All harm and obstacles in life removed. Have a blessed perfect life.   3.มีผิวพรรณวรรณะที่ผ่องใส  เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีรูปร่างสมส่วนงดงาม ได้ลักษณะมหาบุรุษ32ประการ เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม Have a perfect and beautiful appearance, with the 32 Signs of…

อานิสงส์การจุดประทีป (Th En Ch)

อานิสงส์การจุดประทีป Benefits of offering candlelight to worship the Triple Gems ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน Possess wisdom (like the brightness of the candlelight) in this life and future life.   ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ Bring prosperity to life with fortune, honor and praise.   ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี Help solve problems in life.   เจริญไปด้วยมิตรบริวาร Surrounded with virtuous…

อานิสงส์ของการทำทาน ๔ ประการ (Th En Ch)

อานิสงส์ของการทำทาน ๔ ประการ 4 Benefits of Performing Dana Offerings   การบำเพ็ญทานกุศลย่อมมีอานิสงส์อย่างน้อย ๔ ประการ คือ There are at least 4 benefits of performing dana offerings: ประการแรก ทานกุศลที่เราได้กระทำอย่างต่อเนื่อง ย่อมแปรเปลี่ยนจากทรัพย์หยาบเป็นทรัพย์ละเอียด คือ บุญ ติดตามเราไปในภพเบื้องหน้า เป็นหลักประกันว่า ชีวิตของเราจะไม่รู้จักกับคำว่าลำบากยากจน บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติจะประกอบธุรกิจการงานในทางโลกย่อมสำเร็จได้โดยง่าย ครั้นจะนำทรัพย์ที่เกิดขึ้นนี้ มาประกอบกิจในทางธรรม บำเพ็ญทานกุศลก็ย่อมกระทำได้โดยง่าย Firstly, the dana offerings that we have performed continuously will convert the material possessions into intangible assets called merits.…

อานิสงส์การบวช (Th En Ch)

อานิสงส์การบวช Benefits of Ordination (being a monk)   1.ได้ศึกษาเล่าเรียน ฝึกตนในพระธรรมวินัย การบวชถือเป็นการให้เวลากับตัวเองได้ฝึกศีล สมาธิ ปัญญา ได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธศาสนาได้ศึกษาและปฏิบัติ Able to study and practice the Buddhist’s doctrine (Dhamma) and discipline (Vinaya). Give ourselves time to train ourselves in moral conduct, concentration and wisdom.   2. ยกฐานะตนเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย แม้ฐานะเดิมมาจากสามัญชน แต่เมื่อบวชแล้ว ยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัย ขึ้นเป็น ส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยจะได้รับการเคารพนับถือ เหมือนผู้ที่บวช มาจากชนชั้นสูง Elevate one’s status from layman to become one of the Triple…

อานิสงส์ของการสนับสนุนการบวช (Th En Ch)

อานิสงส์ของการสนับสนุนการบวช Benefits of supporting ordination จะทำให้เกิดเป็นผู้นำ เป็นที่รัก เคารพ  เกรงใจ  ของเหล่ามนุษย์และเทวา Reborn as a leader, loved and respected by all humans and angels. จะมีบริวารมาก มีบริวารที่ล้วนแล้วแต่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ Have many sages as followers. ๓.จะเกิดในตระกูลที่มีสัมมาทิฐิ เกิดในดินแดนที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง Reborn in a right-view family in the land where Buddhism flourishes. ๔. การสนับสนุนให้คนบำเพ็ญเนกขัมมบารมีอย่างยิ่งยวด  บุญนี้จะไปตัดรอนวิบากกรรมกาเมให้แก่ผู้ชวน และย่นย่อภพชาติการเกิด Break off from the retribution of adultery karma and…

อานิสงส์จากการสร้างหอฉัน ถวายสงฆ์ อานิสงส์การถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม (Th En Ch)

อานิสงส์จากการสร้างหอฉัน ถวายสงฆ์ อานิสงส์การถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม Benefits of building the monk’s refectory Benefits of offering meals and the four necessities   ๑.เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยอายุ คือ มีอายุขัยยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ Long life and free from illness. ๒.เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวรรณะ คือ มีผิวพรรณวรรณะ ผ่องใส เป็นที่ดึงดูดใจ เป็นทางมาแห่งโอกาสและโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลาย Beautiful and attractive complexion that is the source of wealth and opportunities. ๓.เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยสุขะ คือ มีความสุขทั้งกายและใจ มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง เบิกบานอยู่เป็นนิจ A happy body and…

อานิสงส์การปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานบารมี (Th En Ch)

อานิสงส์การปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานบารมี Beneficial of releasing fish is the height of liberality เป็นผู้ต่อชีวิตย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ปลอดภัย มีความสุข และตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัย บุคคลนั้นไม่ประสบอุบัติเหตุจนถึงแก่ชีวิต จะไม่มีกรรมใดๆ มาตัดรอนได้ To be longevity, safety in life, free from any degeneration with no sufferings and no illness. To be free from karma retributions and not to be dead in an accident or die in young age.   สัตว์พ้นจากที่คุมขัง แล้วพ้นจากความตายย่อมดีใจปลาบปลื้มใจฉันใด…

อานิสงส์ของการถือศีล5 (Th En Ch)

อานิสงส์ของการถือศีล5 Benefits of undertaking the 5 Precepts. 1.อายุยืน ปราศจากโรคภัย Long life and free from illness.   2.ทรัพย์สมบัติมีความปลอดภัย Financial security.   3.ลูกหลานสามีภรรยาอยู่ด้วยกันอย่างผาสุก A blissful family.   4.พูดอะไรมีผู้เคารพนับถือ Your speech is influential.   5.เป็นผู้มีสติปัญญาดี You get wisdom. 持五戒的功德利益: 1、长命百岁 远离疾病。 2、财富安全稳固。 3、家人和睦相处。 4、言行受人敬信。 5、具足敏捷的智慧。

อานิสงส์การให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน (Th En Ch)

อานิสงส์การให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน Benefits of freeing animals from captivity (Save lives) ทำให้เป็นผู้มีสุขภาพดี ปราศจากโรคเวรโรคกรรมชีวิตปลอดภัย Healthy, free from karmic illness and danger.   ได้ชีวิตที่ยืนยาว ตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัย บุคคลนั้นจะไม่มีกรรมใดมาตัดรอนได้ Live up to life expectancy and free from karmic death.   เป็นผู้ที่ความสุข ไม่ทุกข์ ไม่หวาดกลัวเพราะสัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้ว พ้นจากความตายย่อมดีใจ ปลาบปลื้มใจ เช่นกัน บุคคลผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานก็ย่อมได้รับความปลาบปลื้มใจไม่ต่างกัน Happy without fear and suffering. (As the freed animals experience happiness, the person releasing them…