บทเกริ่นนำพิธีถวายไทยธรรม วันคุ้มครองโลก 22เมษายน (Th Ch)

บทเกริ่นนำพิธีถวายไทยธรรม วันคุ้มครองโลก 22เมษายน (ผู้แทนสาธุชนกล่าว) วันนี้เป็นวันมหามงคล, ที่โยมได้เห็นพระคุณเจ้าผู้เจริญ กว่า ๒ หมื่นวัดทั่วประเทศ, ได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับโยม, ถือว่าเป็นทัสนานุตริยะ คือการเห็นอันประเสริฐ, และเป็นบุญลาภของโยมทั้งหลาย ที่จะได้สร้างบุญใหญ่ กับทักขิไณยบุคคล, เฉกเช่นกับพระคุณเจ้าผู้เป็นอายุ ของพระพุทธศาสนา, (信众代表发言)     今天是个吉祥的日子,弟子我能看到来自全国三万多所寺院的僧人,散发慈悲心聚集在此,作为我们在家居士的福田,这可以誉为非常圣观的场面了,能看到这么高尚神圣的画面是我们众在家居士的福德。让我们有机会能够在值得供养的人面前修大功德。就如同续佛慧命的佛家弟子一样。 แม้ในยามนี้จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ, ทำให้การแสวงหาปัจจัยทำได้ลำบาก แต่โยมก็ไม่หวั่นไหว, ยังคงมีความตั้งใจจริงที่จะสร้างบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลัง, โยมทั้งหลายมีความปลื้มปีติใจ, ที่จะได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระคุณเจ้าผู้เจริญ, ขออานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้, จงดลบันดาลให้โยมทั้งหลาย, มีความเจริญรุ่งเรือง และร่ำรวยอย่างเป็นอัศจรรย์, อีกทั้งให้สามารถฝ่าฟันวิกฤตและอุปสรรคทั้งหลายไปได้, และให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในปัจจุบันนี้เทอญฯ, 由于现在出现经济与政治危机,使得挣钱谋生更加困难了。但是我们的弟子一点都没有动摇,还是以非常坚定的真心尽全部的力量来修功德。我们众居士内心都充满了法喜,因为能来供养布施给僧众们。愿这次殊胜的功德利益庇佑众居士前程似锦、财源广进。同时有能力来战胜所有的危机与困难,能在此时此刻证入三宝。

คำกล่าวอัญเชิญเทวดา (Th Ch)

คำกล่าวอัญเชิญเทวดา บัดนี้ ถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคล, ขออัญเชิญภุมมะเทวา, ผู้สิงสถิต ณ เนินดิน, โขดหิน แลพื้นดิน, รุกขะเทวา, ณ พฤกษาใด, อากาสะเทวัน, อันสถิต ณ พิมานในนภากาศ, ขออัญเชิญปวงเทพยดาทุกชั้นฟ้าสรวงสวรรค์, อันประกอบด้วย, ท้าวมหาราชทั้ง ๔, อธิบดีแห่งจาตุมหาราชิกาเทวภูมิ, สมเด็จพระอัมรินทราเทวาธิราช, จอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์, สมเด็จท้าวสุยามาเทวาธิราช, อธิบดีแห่งยามาเทวภูมิ, สมเด็จท้าวสันตะดุสิตเทวาธิราช, อธิบดีแห่งดุสิตาเทวภูมิ, สมเด็จท้าวสุนิมมิตตะเทวาธิราช, อธิบดีแห่งนิมมานะระดีเทวภูมิ, สมเด็จท้าวปะระนิมมิตตะวะสะวัตตีเทวาธิราช, อธิบดีแห่งปะระนิมมิตตะวะสะวัตตีเทวภูมิ, อีกทั้งรูปพรหม ๑๖ ชั้น, อันประกอบด้วย, รูปพรหมปาริสัชชา, ปุโรหิตา, มหาพรหมา, ปะริตตาภา, อัปปะมาณาภา, อาภัสสรา, ปะริตตะสุภา, อัปปะมาณะสุภา, สุภะกิณหา, เวหัปผะลา, อสัญญีสัตตา, อะวิหาสุทธาวาส, อะตัปปาสุทธาวาส, สุทัสสาสุทธาวาส, สุทัสสีสุทธาวาส, และอะกะนิษฐะสุทธาวาส, พร้อมทั้งอรูปพรหม ๔ ชั้น, อันประกอบด้วย,…

คำสอนนาค ในพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท (Th En Ch)

คำสอนนาค ในพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท 佛法薪传者出家仪式——教导戒子之言 บัดนี้เธอได้น้อมนำผ้ากาสายะ ผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดอันเป็นเครื่องนุ่งห่มของบรรพชิต เข้ามาในท่ามกลางสงฆ์ เปล่งวาจาของถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกและได้กล่าวคำขอบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมายเพื่อสลัดจากกองทุกข์ทั้งปวงและทำพระนิพพานให้แจ้ง ด้วยความศรัทธาและความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ Now that you have presented the saffron robes, the garments of an ordained person, to the Sangha, and you have uttered the words requesting the Triple Gem to be your refuge; and through the faith and confidence in the Buddha, the Dhamma…

คำอธิษฐานจิตเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย (Th En Ch)

คำอธิษฐานจิตเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย ข้าพเจ้าทั้งหลาย, All of us  ขอสักการะบูชา, would like to venerate พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์, The Buddha, The Dhamma, and The Sangha และมหาปูชนียาจารย์, and the Great master s ด้วยการจุดเทียนใจ, by lighting ไฟนิรันดร์อนันตชัย, the unity lantern ขอนอบน้อมกราบไหว้, as our humble respect ด้วยความเคารพเลื่อมใส, with faithful mind ในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมนี้, on the occasion of the Rain-retreat ข้าพเจ้าทั้งหลาย, All of us มีความตั้งใจจริง,…

คำขอฝากตัวเป็นศิษย์ (Th En)

คำขอฝากตัวเป็นศิษย์ หันทะ  มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปุพพะภาคะนะมะการัง  กะโรมะเสฯ นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะฯ  ( 3 จบ) อาจะริโย  เม  ภันเต  โหหิฯ อาจะริโย  เม  ภันเต  โหหิฯ อาจะริโย  เม  ภันเต  โหหิฯ อัชชะตัคเคทานิ  เถโร, มัยหัง  ภาโร, อะหัมปิ  เถรัสสะ  ภาโรฯ อัชชะตัคเคทานิ  เถโร, มัยหัง  ภาโร, อะหัมปิ  เถรัสสะ  ภาโรฯ อัชชะตัคเคทานิ  เถโร, มัยหัง  ภาโร, อะหัมปิ  เถรัสสะ  ภาโรฯ ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบกายถวายชีวิต, ให้อยู่ใน ความดูแล, ของพระอาจารย์, และคณะสงฆ์,…

กิจวัตร10 ของพระภิกษุ (Th En Ch)

กิจวัตร10 ของพระภิกษุ  ที่จะทำให้ใจเกาะเกี่ยวกับความเป็นพระและใจจะอยู่กับเนื้อกับตัว เป็นการฝึกสติและสบายควบคู่ไปกับกิจวัตรประจำวัน 1 บิณฑบาต 2 กวาดลานวัด 3 ปลงอาบัติ 4 ทำวัตร สวดมนต์ เจริญภาวนา 5 พิจารณาปัจจเวกขณ 6 อุปัชถากอุปัชฌาย์อาจารย์ 7 บริหารขันธ์ สิ่งของและร่างกาย 8 ศึกษาพระธรรมวินัย 9 เอาใจใส่กิจของสงฆ์ 10 ดำรงตนให้น่าไหว้ Ten Duties of A Bhikkhu 1. Do the alms round to serve as a field of puñña for lay people. 2. Look after the cleanliness of the temple.…

บทแผ่เมตตา (En)

บทแผ่เมตตา Chanting for Spreading Loving Kindness Sabbe sattā Sat tang lai, tee ben puen tuk, gert gae jep die, duay gan mot tang sin. Averā Jong ben suk ben suk terd. Ya dai mee wehn gae gan lae gan leuy. Sabbe sattā Sat tang lai, tee ben puen tuk, gert gae jep die, duay gan…

Requesting a Discourse (En Ch)

Requesting a Discourse  Brahmā ca lokādhipatī sahampati Katañjalī anadhivaraṃ ayācatha Santīdha sattāpparajakkhajātikā Desetu dhammaṃ anukampimaṃ pajaṃ (Sahampati the Brahmā, Great director of the world, came with palms joined together, in highest respects to the Lord Buddha. He asked the Supreme One to give the Supreme Dhamma to those beings with little dust left in their…