คำขอบคุณคณะสงฆ์ที่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (Th En Ch)

คำขอบคุณคณะสงฆ์ที่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ของหลวงพ่อทัตตะชีโว วันอาสาฬหบูชา 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 感谢词   ในวาระโอกาสอันสำคัญ ,คือวันอาสาฬหบูชา  ในวันนี้ On this special occasion of Asalha Puja day, 今天是佛教的重要节日——三宝节     พุทธบริษัททั้งหลาย, ได้น้อมรำลึกถึง all Buddhists have recollected 世界各地的佛教徒齐聚一堂   พระคุณขององค์สมเด็จ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้า the benevolence of the Lord Buddha 忆念正等正觉佛陀的宏恩   ด้วยการจุดประทีป,ถวายเป็นพุทธบูชา by lighting lanterns in homage to the Lord Buddha, 透过点灯供佛、打坐   กลั่นกาย   วาจา   ใจ…

คำแผ่เมตตา (Th En Ch)

คำแผ่เมตตา Words to Spread Loving Kindness  慈悲观   สัพเพ สัตตา Sabbe Sattā 洒撇洒搭   สัตว์ทั้งหลาย All living beings 三界的众生   ที่เป็นเพื่อนทุกข์ who have sufferings 在轮回苦海里   เกิดแก่เจ็บตาย who share this life cycle 生老病死   ด้วยกันหมดทั้งสิ้น all alike 无一例外   อะเวรา Averā 阿威拉   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด May you be happy 愿一切众生都快乐   อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย Please don’t have retribution…

อธิษฐานจิตยุคโควิด (Th En Ch)

เมื่อเราได้สวดมนต์ , แผ่ขยายความรักความปรารถนาดี , After we have chanted and spread love and well wishes 当我们诵经的同时,向世间散发,慈爱和善愿,   ให้โลกสงบร่มเย็น , พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงแล้ว for peace and relief from all diseases, 愿众生 / 和合安乐,远离种种 疾病灾难之后,   ต่อจากนี้ไป , เราจะได้ร่วมกันอธิษฐานจิต we will now make an earnest resolution 接下来,我们一起发愿   เป็นผังสำเร็จของชีวิต , ในการสร้างบารมีของพวกเราต่อไป. in our pursuit of Perfections. 成就修波罗蜜的生命蓝图。      …

บทอาราธนาคณะสงฆ์ (Th En Ch)

บทอาราธนาคณะสงฆ์  และสาธุชน สวดมนต์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  24  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 邀请僧团和信众参加三宝节诵经大法会 2021年7月24日   ในวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา Today is an important day in Buddhism. 今天是佛教的重要节日   คือวันอาสาฬหบูชา It is Asalha Puja day. 三宝节   วันที่พระพุทธองค์ It was the day 即纪念佛陀成道后   ได้แสดงพระธรรมเทศนา เป็นครั้งแรก that the Buddha delivered his first sermon 首次宣说   หลังจากที่พระพุทธองค์  ได้ตรัสรู้ after he attained Buddhahood 《转法轮经》的日子  …

คำกล่าวบูชาอาสาฬหประทีป (Th En Ch)

คำกล่าวบูชาอาสาฬหประทีป 三宝节供灯文     อัชชายัง Ajjāyaṃ 啊恰央   อาสาฬหะปุณณะมี āsāḷahapuṇṇamī 啊萨拉哈菩雅迷   สัมปัตตา Sampattā 善巴达   อาสาฬหะนักขัตเตนะ āsāḷahanakkhattena 啊萨拉哈娜卡爹娜   ปุณณะจันโท Puṇṇacando 菩娜詹陀   ยุตโต , ยัตถะ ตะถาคะโต Yutto, Yattha tathāgato 玉多 雅塔 达塔卡多   อะระหังสัมมาสัมพุทโธ, Arahaṃ sammāsambuddho 阿拉航善妈善菩陀   อิสิปะตะเน มิคะทาเย Isipatane migadāye 乙喜巴达涅 密卡塔耶   ปัญจะวัคคิยานัง , ภิกขูนัง Pañcavaggiyānaṃ bhikūnaṃ 般甲瓦利雅南 辟库南  …