อานิสงส์จากการถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม (Thi Chi)

อานิสงส์จากการถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม 供养斋僧和日常四事的功德果报 ๑. เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยอายุ จะเป็นผู้มีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 1.获得长寿,远离一切疾病。 ๒. เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวรรณะ มีผิวพรรณนาวรรณะผ่องใส เป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจ เป็นที่รักชอบใจของผู้พบเห็น อันเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลาย 2.获得好容颜,肤色浩洁,让得见者心生欢喜,且是诸财富的来源。 ๓. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสุข มีความสุขทั้งกาย ทั้งใจ ทั้งอารมณ์ แจ่มใส เบิกบาน ร่าเริงอยู่เป็นนิตย์ 3.获得快乐,常常身心愉快,心情舒畅。 ๔. เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยพละ คือ มีเรี่ยวแรงมหาศาล เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั้งหลาย 4. 获得活力,有无穷的力量,并得到大众的爱戴与尊敬。 ๕. เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยปฏิภาณ มีสติปัญญาที่ฉลาด หลักแหลม รอบรู้ในสรรพวิชชาทั้งปวง 5.获得智慧,智慧敏捷,聪明伶俐,精通所有学科。 ๖. เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย เดินทางไป ณ สถานที่แห่งใด ย่อมได้รับการต้อนรับอำนวยความสะดวกสบาย 6.获得天人与人类的爱戴,无论去到哪里,都得到很好的款待和给予方便。 ๗. เป็นผู้มีกำลังใจในการสร้างบารมีไม่มีที่สิ้นสุด ประดุจดั่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย นับตั้งแต่ปัจจุบันชาติ ไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม 7.获得无穷的力量累积功德波罗蜜,就如大菩萨一般,从今世直到法的究竟。

มโนปณิธานของหลวงพ่อธัมมชโย (Thi Eng Chi)

มโนปณิธานของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ณ ผาดำ จังหวัดเชียงใหม่ “ทวยเทพผู้อยู่ ณ ผาดำเอย ขอจงเป็นพยานด้วยเถิด ข้าผู้ครองผ้ากาสาวพัสตร์ อันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ ขอประกาศให้ทราบว่า ข้าได้ปักธงรบ อหิงสา ปรโม ธัมโม ขึ้น ณ ที่นี้แล้วในดวงใจข้า เหนือขุนเขาอันเป็นสิริ ซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจอมไทย ข้าขอประกาศให้ทราบว่า ข้าได้อุทิศชีวิตนี้พลีให้แก่พระศาสนา เพื่อจะบ่มบารมีให้แก่รอบ จะยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ ตราบใด สัตว์โลกยังเข้านิพพานไม่หมด ข้าจะขออยู่เยี่ยงนี้ เพื่อย่ำธรรมเภรีโปรดสัตว์โลกต่อไป และจะเข้านิพพานเป็นคนสุดท้าย ขอสันติสุขจงมีแด่สรรพสัตว์เถิด” Luang Por Dhammajayo’s resolution at Pa dum, Chiang Mai Province Version 1 Luang Por Dhammajayo’s Resolve at Pha Dam, Chiangmai Province O devas of…

บทแปลสดในรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (Thi Eng Chi)

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา Inner Dreams Kindergarten Programme 梦中梦幼稚园 1.คาถาสำเร็จ (The verses for Success) 梦中梦幼稚园的学生们一起诵念成就咒 แม้มืดตื้อมืดมิด ก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรม The darkness experienced within you today, can lead you to the Dhammakaya some day. 虽然黑暗一片,我们也能有证得内在佛法的一天 2. เนื้อนาบุญ(The Merit Field) 福田 มหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกหล้า The Maha Dhammakaya Cetiya is the merit field of the world. 大法身塔是世间的福田 มหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์ The Maha Culamani Cetiya is the merit…

บทแปลสดพิธี ภาคค่ำ วันมาฆบูชา (Thi Eng Chi)

บทแปลสดพิธี ภาคค่ำ วันมาฆบูชา บทพิธีจุดมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชา คำบูชามาฆฤกษ์ คำอธิษฐานโคมมาฆประทีป คำอธิษฐานประจำวัน คำแผ่เมตตา 1. พิธีจุดมาฆะประทีปถวายเป็นพุทธบูชา วันนี้เป็นวันมาฆบูชามหาสมาคม, วันที่มีความสำคัญต่อตัวเราและชาวโลกเป็นอย่างยิ่ง, เพราะถ้าไม่มีวันนี้ ก็ยากที่พระพุทธศาสนาจะแผ่ขยายกว้างไกลไปได้ทั่วโลก, If we don’t have this day, that will be difficult to propagate Buddhism around the world 今天是萬佛節平安燈法會之日,對我們自己和世界人類是非常重要的日子 ซึ่งเมื่อราว ๒,๕๐๐ กว่าปีก่อนโน้น, since more than 2,500 years ago ได้มีการชุมนุมกันของพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป,ซึ่งท่านมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมายกันทางวาจา, there had a great assembly of 1,250 enlightened disciple (ดิไซเพิล) monks came…

บทพิธีกรงานตักบาตรและถวายผ้าไตรฉลองสามเณรบวชใหม่ (Th En Ch)

บทพิธีกรงานตักบาตรและถวายผ้าไตรฉลองสามเณรบวชใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติ บทพูดสร้างบรรยากาศก่อนเริ่มพิธีตักบาตร ระหว่างที่คนมานั่งรอพิธีกรรมเริ่ม (พร้อมกับเปิดเพลงบรรเลง “เจ้าพระยา, ระบำเทียน” หรือ เพลงบรรเลงอื่นๆ) เริ่ม 6.15 น. สวัสดีค่ะ ในเช้าวันนี้ เราจะได้สั่งสมบุญให้กับตัวเอง ด้วยการตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ ด้วยวัตถุที่เราตั้งใจจัดเตรียมมาอย่างดีแล้ว Good Morning. Today is a very special day because all of us will have the opportunity to cultivate great merit by offering alms that we have well prepared to the monks, who are the great field of…

บทนำนั่งวันวิสาขปุรณมีบูชา (Thi Eng Chi)

บทนำนั่งวันวิสาขปุรณมีบูชา Vesak Day 卫塞节 วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา, เป็นวันของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า, ที่มีความสำคัญอย่างสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา, เพราะเป็นวันบังเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา, นานาประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวันนี้, และองค์การสหประชาชาติก็ได้ให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก, เพราะฉะนั้นเราชาวพุทธจะต้องให้ความสำคัญกับวันนี้นะจ๊ะ, เพราะว่าวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ ๓ อย่างมาพ้องตรงกัน, คือเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และก็ปรินิพพาน, ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า, Today is Vesak Day. It is the Buddha’s Day which is one of the most important Buddhist days. It is the Day of Buddhism. The world gives importance to Vesak Day and the United Nations has appointed…

คำแผ่เมตตา (Thi Eng Chi)

คำแผ่เมตตา–慈悲观 Words to Spread Loving Kindness สัพเพ สัตตา Sabbhe Satta Sabbhe Satta สัตว์ทั้งหลาย All living beings 一切众生 ที่เป็นเพื่อนทุกข์ who have sufferings 都会受苦 เกิดแก่เจ็บตาย who share this life cycle 都会生老病死 ด้วยกันหมดทั้งสิ้น all alike อะเวรา Avera Avera จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด May you be happy 愿一切众生都快乐 อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย Please don’t have retribution upon each other 不要互相结怨结仇 สัพเพ สัตตา Sabbe Satta Sabbe…

คำอปโลกน์กฐิน (Thi Eng Chi)

คำอปโลกน์กฐิน ผ้ากฐินทาน, กับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้, ข้าพเจ้าพิจารณาแล้ว, After my consideration, I opine that The Kathina Robes, together with other robes, 這份功德衣和所有的隨喜功德衣,僧團已經考慮了 เห็นสมควรมอบให้แก่, พระ……………….., ผู้มีสติปัญญาสามารถ, อาจจะกระทำกฐินัตถารกิจ, ให้ถูกต้องตาม พระบรมพุทธานุญาตได้, should be given to Venerable ……………, the deserved one, who can proceed according to the Lord Buddha’s permission, 該供養給……………….法師,因為他是一位具智慧者,能夠按照佛陀所定出的功德衣条件,正確地做 ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควร, จงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางสงฆ์, (หยุดนิดหนึ่ง) 如果哪一位比丘不同意,請在僧團中提出意見 If any of the monastic community disagree, please…

คำอธิษฐานหล่อหลวงปู่ทองคำ (Thi Eng Chi)

คำอธิษฐานหล่อหลวงปู่ทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)พระผู้ปราบมาร องค์ที่ 7 Resolution for the 7th casting of the gold image of Phramongkoltepmuni (Sodh Candasaro), the vanquisher of Mara. 铸造第七尊祖师金像发愿文 战魔比丘——帕蒙昆贴牟尼祖师(湛塔萨罗) ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมใจกันหล่อรูปเหมือน พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายด้วยทองคำบริสุทธิ์ ประดุจคืนชีพท่านใหม่ เพื่อเป็นองค์นำขบวน พระเดินธุดงค์ธรรมชัย ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ With the merit we have accumulated in casting the likeness image of Venerable Phramongkolthepmuni (Sodh Candasaro), the discoverer of…