ประโยชน์ ๑๐ ประการในการกำหนดพระวินัย (Th En Ch)

0
224

ประโยชน์ ๑๐ ประการในการกำหนดพระวินัย

1.เพื่อการรับว่าดีแห่งสงฆ์

2.เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์

3.เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก

4.เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก

5.เพื่อป้องกันอาสวะอันจักบังเกิดในปัจจุบัน

6.เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต

7.เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส

8.เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว

9.เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม

10.เพื่อถือตามพระวินัย

 

Why Did the Lord Buddha Decree the Monastic Discipline?

  1. He did it in order to keep the monks on the path of righteousness.
  2. He did it in order to intimidate monks who are not easily shamed.
  3. He did it in order to promote well-being for the monks.
  4. He did it in order to keep the monks happy with the Precepts.
  5. He did it in order to prevent defilements from rearing their ugly heads in the present.
  6. He did it in order to prevent defilements from rearing their ugly heads in the future.
  7. He did it in order to inspire faith in non-believers.
  8. He did it in order to increase faith in the believers.
  9. He did it in order to help the monks stay true to the Dhamma.
  10. He did it in order to safeguard the code of monastic discipline which is instrumental in perpetuating Buddhism.

 

佛陀制定戒律的目的

1.维护僧团的团结精神。

2.约束不知羞耻的人。

3.僧团的和谐。

4.持清净戒的僧人得到快乐。

5.防范现在产生烦恼。

6.防范未来产生烦恼。

7.让未信的人生起虔诚信仰的心。

8.让已信之人心更虔诚。

9.维持佛教的正法。

10.护持佛陀的戒律,续佛慧命。