ข้อเตือนใจสำหรับกัลยาณมิตร ๑๐ ประการ (Th En Ch)

0
215

ข้อเตือนใจสำหรับกัลยาณมิตร ๑๐ ประการ

๑. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆว่า, เราเป็นกัลยาณมิตรแล้ว,อาการกิริยาใดๆของกัลยาณมิตร,เราต้องทำอาการกิริยานั้นๆ

๒. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆว่า,อาการกายวาจาอย่างอื่น,ที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้,ยังมีอยู่อีก,ไม่ใช่เพียงเท่านี้

๓. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆว่า,เป้าหมายชีวิตของเรา,ที่จะเป็นกัลยาณมิตร,ให้กับตัวเองและผู้อื่น,สมบูรณ์เพียงไร

๔. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ,ว่าเรามีหน้าที่อันสูงส่ง,แม้ว่าจะเกิดอุปสรรค,มากน้อยเพียงใด,เรจะอดทน,ปรับปรุงแก้ไข,ฟันฝ่าอุปสรรคนั้นๆ

๕. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ,ว่าตัวของเราเอง,ติเตียนตัวของเราเอง,โดยศีลได้หรือไม่

๖. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ,ว่าผู้รู้ใคร่ครวญแล้ว,ติเตียนเรา,โดยศีลได้หรือไม่

๗. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ,ว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้น

๘. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ,ว่าเรามีกรรมเป็นของตัว,เราทำดี จักได้ดี,ทำชั่ว จักได้ชั่ว

๙. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ,ว่าวันคืนล่วงไปๆ,บัดนี้เราทำอะไรอยู่

๑๐. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ,ว่าคุณวิเศษของเรา,มีอยู่หรือไม่,ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขิน,ในเวลาเพื่อนกัลยาณมิตรถาม,ในกาลภายหลัง

 

Ten Reflections for the Good Friend

 1. We good friends should often reflect that being a good friend, we should adopt the manner and conduct expected of a good friend;
 2. We good friends should often reflect that there are still many more manners of the body and speech that we must go on to improve;
 3. We good friends should often reflect to what extent we have achieved our aim in life to be a good friend to ourselves and to others;
 4. We good friends should often reflect that however great or small the obstacles to our duty, we must be patient and flexible to overcome those obstacles;
 5. We good friends should often reflect that we must criticize ourselves, be able to take criticism from ourselves, as to the purity of our Precepts;
 6. We good friends should often reflect that from those suitably wise, we must take criticism, be able to take criticism, as to the purity of our Precepts;
 7. We good friends should often reflect that we must be separated from all loved ones and treasured things;
 8. We good friends should often reflect that we make or own kamma, if we do good we will receive good, if we do evil we will receive evil;
 9. We good friends should often reflect that days and nights pass by: right now, how are we spending our time?
 10. We good friends should often reflect that whether we have yet fulfilled any virtues such that will save us from faltering, when questioned later by companion good friends.

 

善知识守则十条

 1. 善知识应经常思维:我们已经是善知识了,所有善知识的品德善行,我们都应该具足。
 2. 善知识应经常思维:能让我们的品德更圆满的言行还有许多,我们不应该就此满足。
 3. 善知识应经常思维:我们生命的目标是要成为自己和他人圆满的善知识。
 4. 善知识应经常思维:我们要有崇高的责任感,无论遇到多少困难障碍,我们都要坚强忍耐,解决困难,跨越障碍。
 5. 善知识应经常思维: 我们是否会以戒行规范,来时时提醒自己。
 6. 善知识应经常思维:我们身边是否有善知识,会以戒行规范来提醒我们。
 7. 善知识应经常思维:我们必须断除心中的偏爱执着。
 8. 善知识应经常思维:我们有自己的业报,善有善报,恶有恶报。
 9. 善知识应经常思维:生命一天天过去,现在我们正在做什么。
 10. 善知识应经常思维:我们是否有卓越的内在品德,当面对善知识朋友时,不致感到羞愧。