สามเณรในพระพุทธศาสนา (Th En Ch)

0
156

สามเณรในพระพุทธศาสนา คือใคร         

佛教之沙弥

สามเณร แปลว่า เหล่ากอของสมณะ หน่อเนื้อของสมณะ หมายถึง นักบวชชายในพระพุทธศาสนาที่มีอายุน้อย ยังมิได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ

沙弥是沙门家族的成员之一,亦是沙门的薪传者。指在佛教僧团中,未受具足戒,未满二十岁时出家的男子。

 

การบรรพชาเป็นสามเณรมีมาแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสให้พระสารีบุตรพุทธสาวก ทรงบรรพชาให้กับ สามเณร “ราหุล” ผู้เป็นพุทธบุตร นับเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนา และถือเป็นประเพณีนิยมในพระพุทธศาสนาที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่มารดา-บิดานำบุตรหลานที่เป็นชายอายุยังไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ เข้าไปรับการบรรพชาเป็นสามเณร ซึ่งแต่โบราณกาลมานั้น การที่จะได้เล่าเรียนเขียนอ่านตำรับตำรา ต้องอาศัยวัดเป็นสถานที่เล่าเรียนให้กับกุลบุตร และจำเป็นต้อง บรรพชาเป็นสามเณรก่อน จึงจะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของพระเถระ เพื่อที่จะได้เข้าไปอยู่ในวัดตามธรรมเนียม วัดจึงเป็นทั้งบ้าน โรงเรียนศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาของสามเณร

自佛陀时代起,就有沙弥剃度出家的传统。佛陀曾让罗睺罗拜舍利弗为戒师,受沙弥戒,成为僧团中首位沙弥,也由此成为佛教的一个重要传统。后来,有许多父母慈悲引领未满二十岁的儿子入佛门,剃度出家成为沙弥。自古以来,寺院就是沙弥修行和研习经典的重要场所。同时依照传统,善男子必先受戒为沙弥,成为长老的弟子,才可以常住于寺院。因此,寺院既是沙弥的家,也是沙弥修行的地方。

 

     เรื่องของสามเณรนิโครธ

尼拘律沙弥的故事

ในอดีต ณ ประเทศอินเดีย สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช  พระองค์เป็นกษัตรย์ที่ได้เคยผลาญชีวิตผู้คนจากการสู้รบมามาก และศรัทธานักบวชนอกพุทธศาสนามาก่อน จนกระทั่งวันหนึ่ง ขณะพระเจ้าอโศกประทับยืนอยู่ที่หน้าต่าง  ได้ทอดพระเนตรเห็นสามเณรนิโครธ ผู้ฝึกฝนตนเองมาดี มีอินทรีย์สงบ สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถ กำลังเดินผ่านไปทางพระลานหลวงทำให้เกิดความเลื่อมใสในสามเณรมาก จึงรับสั่งพวกอำมาตย์ให้ไปนิมนต์สามเณรเข้ามาในพระราชมณเฑียร เมื่อได้ถวายภัตตาหารและไต่ถามธรรม จึงทรงเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ทรงเปลี่ยนพระองค์เองให้ทรงธรรม และเปลี่ยนแว่นแคว้นให้เป็นอาณาจักรแห่งธรรม ผลงานพระเจ้าอโศกมหารราชที่เด่นชัดที่สุด คือ ทรงบุกเบิกขยายธรรมะกว้างไกลด้วยการส่งสมณทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไปยังดินแดนต่างๆ ทำให้เกิดแนวทางแก่อนุชนรุ่นหลังในการปักหลักพระพุทธศาสนาที่เป็นปึกแผ่นมาจนถึงปัจจุบัน

以前,在古印度的阿育王时代,阿育王早年好战杀戮,而且信仰外道。后来有一天,他站在窗口眺望远方时,看见一位威仪庄严、诸根清净的沙弥,正从皇家庭院经过。他当下心生净信,立刻派属下邀沙弥入宫。在供养饭食和听闻佛法后,领悟到生命的真谛,从此笃信佛教。他最大的功绩就是派沙门云游四方,前往周边邻国弘扬佛法。为后辈的利益,为正法的传承,做出了不可磨灭的贡献。

 

เรื่องราวของความดี และวิถีชีวิตของคนดี ยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการทำความดีอย่างกว้างขวางต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เหมือนอย่างชัวิตของสามเณรนิโครธที่นึกถึงคราใดก็ปลื้มใจทุกครั้ง เพราะท่านเป็นต้นเหตุให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันนี้

这种美德和善举将继续激励后人,持之以恒地行善积德。每当想起尼拘律沙弥的故事,都令人法喜充满,因为正是由于这位沙弥,使佛教能够长久繁荣,并发展至今。

 

วิธีการบวชเณร

出家沙弥

วิธีการบวชนั้นก็คือ ให้ผู้จะบวชนั้นปลงผมและหนวด  ครองผ้าจีวรแล้วเข้าไปกราบ   ภิกษุผู้เป็นอุปัชฌาย์ แล้วรับไตรสรณคมน์จากท่าน จากนั้นก็รับศีล ๑๐ ข้อ ดังนี้คือ   ๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์    ๒. เว้นจากการลักทรัพย์    ๓. เว้นจากการประพฤติล่วงพรหมจรรย์    ๔. เว้นจากการพูดเท็จ    ๕. เว้นจากการดื่มสุรา    ๖. เว้นจากการบริโภคอาหารยามวิกาล    ๗. เว้นจากการดู การรื่นเริง   ๘. เว้นจากการตกแต่งร่างกาย ทัดทรงด้วยเครื่องประดับ และลูบไล้ด้วยของหอม    ๙. เว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนสูง   ๑๐. เว้นจากการรับเงินทอง     เพียงเท่านั้นก็เป็นอันเสร็จพิธีบวชเณร

出家沙弥的步骤:首先,发心出家者要剃掉头发和胡子,然后身着袈裟顶礼戒师,请求三皈依,最后受十戒。分别为:1.离杀生;2. 离偷盗;3. 离非梵行;4. 离妄语;5.离饮酒;6.离着华鬘好香涂身;7.离歌舞观听;8. 离坐卧高广大床,9. 离非时食;10.离持金银财宝。至此,受沙弥戒仪式结束。

 

ในโลกการสื่อสารไร้พรมแดนนี้เป็นต้นไป ภาพแห่งการทำความดี อย่างการมาบวชสามเณร ศึกษาธรรมะและฝึกตนให้บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจ พร้อมที่จะเป็นต้นแบบแห่งความดีนี้ จะเป็นภาพที่งดงามที่สุดกว่าภาพใดๆ ที่จะตราตรึงอยุ่ในจิตใจของชาวโลก อยากมาแสวงหาสันติสุขที่แท้จริง….

在这个世界上,对于那些出家沙弥,修习佛法,调伏身心,成为善行的模范之画面。在渴望和平的人心里,这些画面比任何画面更显得殊胜法喜。

 

Who are the Novices in Buddhism?     

 

Novices are the lineage to Buddhist monks.

They are young boys and men ages 7 to 20

who have ordained in Buddhism

but are not yet reached the age

to receive higher ordination

to become a Buddhist monk.

 

Novice ordination began during the time of

the Lord Buddha when He instructed Ven. Sariputta

to hold an ordination ceremony

for the Buddha’s only son, Rāhula –

thus becoming the first novice monk in Buddhism.

The ordination of novices,

where parents encourage

and give their sons

or nephews permission to ordain,

is an important tradition in Buddhism.

During the old days,

children went to temples

to receive an education.

But they must first ordain as novices

and request to become students of senior monks

before being allowed to reside at the temples.

Temples, therefore, became both homes

and Dhamma schools for novices.

 

The Story of Nikrot Novice

 

During his rule of India,

King Ashoka the Great had killed

countless lives in battles

and worshipped ascetics outside Buddhism.

Then one day, while standing by the window,

he spotted a novice monk called Nikrot

who looked disciplined, calm, and refined.

The king developed faith immediately

as he watched Nikrot novice walking

towards the royal field;

so he commanded his counselor

to invite the novice to the hall.

After offering food and asking Dhamma questions,

the king finally came to understand the truth of life.

He became righteous in the Dhamma

and transformed the country to a nation of virtues.

However, the most significant contribution

King Ashoka made was

the dissemination of Buddhism

when he sent monks to other regions.

This allowed Buddhism to spread

and be passed down the generations

to the present time.

 

Stories about good people

and how they led virtuous lives inspire others

to do good deeds

and to follow in their footsteps.

This is just like the story of Nikrot novice

who inspired others

and helped Buddhism prospered to the present day.

 

 

Novice Ordination Ceremony

 

For the ordination,

ordinands must shave their hair,

eyebrows, and mustache;

don the saffron robes;

and request a senior monk to be their Preceptor.

They must then accept,

or take refuge, in the Triple Gem

and request the 10 Precepts.

 

The 10 Precepts

 

1) To refrain from killing any living beings.

2) To refrain from taking what is not given.

3) To refrain from sexual activity.

4) To refrain from telling what is untrue.

5) To refrain from drinking or taking intoxicants.

6) To refrain from eating after midday.

7) To refrain from watching entertainment,

singing, dancing.

8) To refrain from adorning oneself

with ornaments or perfumes.

9) To refrain from sleeping on high

or luxurious sleeping place.

10) To refrain from accepting money.

 

By receiving these ten precepts,

the ordination of a novice monk concludes.

 

In this day and age,

with boundless platforms for social interaction,

images of someone performing wholesome deeds –

like a novice ordaining,

studying the Dhamma,

or training themselves

through body, speech and mind

in order to be role models –

are the most beautiful and noble photos.

These images will inspire people around the world

to do good deeds

and to seek happiness and true peace.