บุญถวายภัตตาหาร (Th En Ch)

0
206

บุญจากการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

Merit of food offering to the monks

 

供养斋僧的功德

คนเราทุกคนต่างมีความปรารถอยากจะให้ชีวิตของเรามีความสุข มีครอบครัวที่อบอุ่น ทำธุรกิจการงานอะไรก็ราบรื่น ข้ามพ้นปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆได้อย่างง่ายดาย  ผู้มีปัญญาในกาลก่อนทั้งหลาย เมื่อท่านได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตแล้ว ต่างก็รู้ว่า เบื้องหลังความสำเร็จ ความล้มเหลวของชีวิตนั้นก็คือ บุญกับบาป  มีบุญพิเศษอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกับยาวิเศษที่รักษาโรคต่างๆได้สารพัดชนิดเลยทีเดียว นั่นคือ บุญจากการถวายภัตตาหาร  เพราะเมื่อคนเราหลังจากทานอาหารแล้วจะได้รับฐานะ 5ประการ ดังต่อไปนี้คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ

We all have the desire to make our life happy, have a warm family, run business smoothly and easily, overcome any problems or obstacles. Most wise people in the past once they have learned the truth of life, they know that behind all success and failure operated by merit and sin. There is one special merit, just like a magic medicine that heals many kinds of diseases, that is, merit from offering food. Because after a person eating meals one will receive the following five conditions: long life, good complexion, happiness, good health and aptitude.

每个人都希望生命圆满,家庭幸福,事业有成,轻松克服一切问题与障碍。有智慧的人在了解生命真谛后,应当知道决定生命的成功与失败的背后因素是善报与恶报。

有一种特别的功德,犹如神奇的药物能医治百病,那就是供养斋僧。此功德的果报是具足长寿、美貌、欢乐、活力和智慧。

ดังนั้น ผู้ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ก็ย่อมมีบุญทำให้ได้รับฐานะ 5 ประการนี้เช่นเดียวกัน

Therefore, the person offering food to the monks would gain merit on these five conditions accordingly.

因此,供养斋僧者将获得长寿、美貌、欢乐、活力和智慧的功德回报。

1.อายุขัยยืนยาว ไม่ตายก่อนถึงเวลาอันควร  สุขภาพแข็งแรง มีรูปสมบัติที่งดงาม

  1. Longevity, not die prematurely, good health, possess beautiful figure.

1.长寿:不会英年早逝,身体健康,相貌端庄。

2.มีผิวพรรณะที่ผุดผ่อง งามในทุกวัย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ จนถึงวัยชรา แม้แก่เฒ่าขนาดไหน คนก็อยากเข้าใกล้ เพราะเห็นวรรณะผ่องใส สะอาด เกลี้ยงเกลา ละเอียดเนียน

  1. Have a radiant complexion, beautiful in all ages, from childhood, adolescence, adult to old age. No matter how old one is people will still want to get close to. Because they see a bright, clean, smooth and fine complexion.

2.美貌:无论是童年、青年或老年,每个阶段都拥有洁白光亮的肤色。无论年龄多大,肤色皆明亮、干净、光滑和细腻,人人都喜欢亲近。

3.มีความสุขกาย สุขใจ คือ กายจะไม่ค่อยปวดเมื่อย ไม่มืนซึม งง  นั่งสมาธิก็นั่งได้นาน มีความสบายกายและสบายใจ

  1. Have a happy body and a happy mind. The body will not feel pain, fatigue, dizziness, confusion, and one can sit meditate for a long time. Being physically and mentally comfortable and at ease.

3.欢乐:身心愉悦,身体无酸痛疲劳之感,神采奕奕,可以坚持长时间打坐,身心舒服自在。

4.มีกำลังใจที่เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อ  ไม่ว่างานจะใหญ่โตขนาดไหน จะมีกำลังความคิด จะมองปัญหามองงานได้ทะลุปรุโปร่ง แก้ปัญหาได้ มีกำลังวาจาที่ดูดไปแล้วใครก็เชื่อฟัง น่าทำตาม และมีกำลังกายที่แข็งแรง ไม่เหน็ดเหนื่อย

  1. Have strong willpower, indefatigable. No matter how hard the work is one will have a powerful thought which can see through the problem, the work and able to sort them out. Have a trustworthy speech that whoever hear will trust the words and willing to follow, and being physically strong not feeling tired easily.

4.活力:意志坚强,不易气馁,无论遇到多大困难都有清晰的思维辨析和解决问题。言而有信,他人愿意听从,体力强盛,不易疲乏。

5.มีปฏิภาณ คือ มีไหวพริบเฉลียวฉลาด รู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม

  1. Be intelligence. Clever and smart. Enlightened both in worldly and spiritually.

5.智慧:拥有敏捷的智慧,了悟世间法和出世间法。

ยิ่งไปกว่านั้น ขณะถวายภัตตาหาร ถ้าเราถวายด้วยความศรัทธาและความเคารพ คือ เคารพในวัตถุทาน หมายถึงสิ่งของที่จะนำมาให้ทานเป็นสิ่งของที่ประณีต   และเคารพในผู้รับทาน คือให้ด้วยอาการที่เคารพนอบน้อมแล้ว ย่อมมีอานิสงส์ทำให้เราจะได้รับสิ่งของที่ปราณีตสวยงาม และมีบุตรธิดา บริวารเชื่อฟังอยู่ในโอวาท

Moreover, while offering food, if we offer with faith and reverence, that is, respecting the alms, which means the items offer are exquisite. Giving respect to those receiving the alms, offering with a manner of respect and humble. This will yield fruitful results for refined and beautiful possessions, children and servants will be obedient.

布施者在供养斋僧时具备虔诚之心,供养之物细腻精致,对福田心怀净信,功德果报是获得细腻精美之物,儿女孝顺,仆人服从。

ฐานะที่ดีเยี่ยมหลายประการนี้ เราจะใช้เงินซื้อมาไม่ได้  จะเอาสิ่งของอะไรไปแลกเปลี่ยนก็ไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าใจหลักการของเหตุและผลนี้  ก็เพียงประกอบเหตุอย่างสม่ำเสมอ ก็จะนำมาซึ่งผลที่จะทำให้ชีวิตของเราประสบแต่ความสุขสมปรารถนา สร้างบุญบารมีอย่างสะดวกสบายไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตของเราทุกๆคน

All these great benefits which cannot use money to buy or use anything to exchange. Only if we understand this principle of cause and effect we just need to conform with it regularly. It will give the results that will make our life experience only the happiness we desire. It enables us to accumulate merit conveniently in every life we reincarnate until entering Nirvana which is the ultimate goal of everyone’s life.

上述这些千金难买,也难有东西可以兑换。但如果我们了解其中因果并持之以恒地实践,我们的生命将会越来越繁荣和幸福,生生世世都能方便舒适地行善积德,直至证入究竟涅槃,这也是我们最崇高的生命目标。