ศีล ธรรมชาติของคน (Th En Ch)

0
147

ศีล ธรรมชาติของคน

สรรพสัตว์ทุกชีวิตบนโลก ล้วนแต่รักชีวิตของตนเองทั้งนั้น  การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข   จากสามัญสำนึกของมนุษย์ที่รู้ว่า  ในเมื่อเรามีความรักตนเอง  ต้องการความสุขและความปลอดภัยในชีวิต  คนอื่นย่อมมีความรู้สึกเช่นเดียวกับเรา  สามารถแบ่งแยกให้เห็นได้ชัดเจน  ดังนี้

 1. งดเว้นจาการฆ่าสัตว์ ตามปกติคนเราทุกคนไม่อยากให้ใครมาทำร้ายตน ไม่อยากให้ใครมาฆ่าตน เมื่อทุกคนมีความรู้สึกเช่นนี้แล้ว  เราก็ไม่ควรที่จะไปทำร้าย หรือฆ่าใคร ————– นี้เป็นการให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตของผู้อื่น

 

 1. งดเว้นจากการลักขโมย ธรรมชาติของมนุษย์ไม่อยากจะให้ใครๆมาขโมยของของเราไป หรือแม้แต่หยิบไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น เราก็ไม่ชอบ ด้วยเหตุผลเดียวกัน เราก็ไม่ควรที่จะไปลักขโมยทรัพย์สินของใครเช่นกัน เพราะมนุษย์มีความรู้เรื่องกรรมสิทธิ์ว่า    นี่ของเขา  นี่ของเรา—————————-นี้เป็นการให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้อื่น

 

3.งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม   ปกติมนุษย์เราไม่อยากที่จะให้ใครมาแย่งบุคคลอันเป็นที่รักของเรา ไม่ว่าจะเป็น สามีหรือภรรยา บุตร  ดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปประพฤติผิดในกามต่อบุคคลอันเป็นที่รักของคนอื่น เช่นกัน ————– นี้เป็นการให้ความปลอดภัยแก่ครอบครัว

 

4.งดเว้นจากการพูดเท็จ  พูดคำหยาบ  คำส่อเสียด  เพ้อเจ้อ   ปกติคนเราจะไม่ชอบให้ใครมาหลอกหลวงหรือเบียดเบียนเราด้วยคำพูด  ผู้อื่นก็เช่นกัน เขาก็ไม่ชอบให้ใครมาหลอกลวง เบียดเบียนเขาด้วยคำพูด  ดังนั้นเราต้องมีความจริงใจต่อทุกคนด้วยการไม่พูดเท็จ พูดคำหยาบ ส่อเสียดหรือเพ้อเจ้อด้วย —————- นี้เป็นการให้ความจริงใจแก่ผู้อื่น

 

 1. งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นต้นเหตุแห่งความประมาท โดยปกติมนุษย์เราจะมีสติควบคุมการกาย วาจา ใจได้ แต่ถ้าเมื่อใดที่ดื่มสุรา  ของมึนเมา  หรือเสพยาเสพติดเข้าไป   ก็ขาดสติ  ขาดความยับยั้งชั่งใจ   สามารถทำเรื่องเลวร้ายได้  และข้อนี้จึงเป็นข้อที่สำคัญที่สุด  เพราะคนที่ขาดสติสามารถทำความชั่วได้ทุกอย่าง  —————-  นี้เป็นการให้ความปลอดภัยแก่ทุกสิ่งข้างต้น

 

 

Understanding the True Nature of Human Beings through the Precepts

All living things on earth cherish their life and strive for a peaceful existence. The human mind realizes that if we all love ourselves dearly and desire happiness and safety in our lives, others living creatures would surely share the same disposition. This will become more apparent as we explore further the concept of precepts, or moral discipline.

 

 1. Abstaining from taking the life of any living creatures. Naturally, human beings never wish to be harmed or killed by anyone. Since everyone holds this belief, we should never harm or destroy any living things. By abiding to this precept, we protect the right to life of all living creatures.

 

2. Abstaining from taking that which is not given. Naturally, human beings never wish to have their belongings stolen or things taken without permission. For this reason, we should never steal because human beings uphold the principle of ownership — this item belongs to someone else and this belongs to me. By abiding to this precept, we safeguard other people’s property.

 

3. Abstaining from committing sexual misconduct. Naturally, human beings never wish to have their loved ones taken away from them, whether it is one’s husband, wife, or child. Therefore, we should never commit misconduct of this nature with other people’s loved ones. By abiding to this precept, we honor every family with respect and security.

 

 1. Abstaining from lying, using offensive language, slander, and senseless talk. Naturally, human beings never wish to be deceived or verbally abused. Therefore, we should be sincere with everyone by not telling lies and using foul language, slander, and endless chatter. By abiding to this precept, we give everyone our honesty and sincerity.

 

5. Abstaining from intoxicants – the primary cause of negligence. Normally, human beings have the awareness to maintain control of their body, speech, and mind. However, when people consume intoxicants, mindfulness and self-restraint are compromised and they are capable of committing every possible offense. Therefore, this is the most important precept to adhere to because individuals without mindfulness are extremely dangerous. By abstaining from intoxicants, we ensure the safety of every being and thin g around us.

All problems in our society take root from people who violate the 5 Sila. Therefore, the 5 Sila can be used as standard for goodness and badness too.

Upholding the precepts has many other benefits, such as:

 1. Respectability
 2. Great health
 3. Loving family
 4. Reputation
 5. Dignity

When we uphold the 5 Sila, avoiding all evilness, safety in our life, our asset and our family structure is ensured. We would also be acting on sincerity, so that, our society would be suspicion-free and peaceful.

 

 

戒——了解人的自然性

 

世间一切众生都爱惜自己的生命,当我们每个人都爱惜自己的性命,想得到快乐和安全感时,别人也会有同样的需要。因此,想要一切众生和平共处,世界和谐, 需要分清楚以下几点:

 

 1. 不杀生,通常我们每个人都不希望有战争发生,殃及自己的性命,更不想别人来伤害自己。所以当我们有了这样的想法后,我们就不应该去伤害他人或杀生。————-这是给予别人的性命提供安全感。

 

 1. 不偷盗,一般人类都不想别人来窃取自己的财物,即使是在未经同意的情况下,拿了我们的财物,我们都会不喜欢了。还有一个原因就是人类能清晰的分别出财物的所属关系。因此,我们就不应该去偷别人的财物。—————————这是给予别人的财物提供安全感。

 

 1. 不邪淫,一般人类都不喜欢别人来争抢我们所爱的人,不管是丈夫,还是妻子、子女。因此,我们不应该与别人所爱之人发生不正当的关系。—————————这是给予别人的家庭提供安全感。

 

 1. 不妄语、不挑拨离间,一般人类都不喜欢被骗,或者被别人的话语中伤。同样的,对方也会有同感,不希望被骗或被言语伤害。因此,我们要对每个人真诚,不能说谎、辱骂或挑拨离间。—————————这是给予别人提供信任感。

 

5.不喝酒、不吃摇头丸、不吸毒,它们会使人失去理性,也是疏忽大意的来源。一般人类都能控制得了自己的身、口、意,一旦我们喝了酒、吃摇头丸、吸毒之后,我们就会失去理性,不能控制自己的心,有可能做出很多坏事。因此,这一点是最重要的,在人失去理性的意识后,一切坏事都有可能做得出来。—————————这是给予别人提供所有安全的基础。

 

社会上的诸多问题,大多数都是因犯五戒而生。因此,五戒也是人们用来判断善恶的基本原则。

持戒的功德无量,例如:

1.成为诚信者。

2.身体健康。

3.家庭幸福和睦。

 1. 善名远扬。

5.去任何地方都堂堂正正。

 

当我们持戒清净,远离诸恶时,实际上就是给予生命、财产和家庭以安全感,对他人真心诚意,让一切安全无恙。最终,使人们不再心生惶恐,彼此安居乐业。