การทำทาน (Th En Ch)

0
157

กาทำทาน (การให้  การแบ่งปัน) Sharing

มนุษย์เราดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการให้   เมื่อเกิดมาเราไม่มีอะไรติดตัวมาเลย  ถ้าเราไม่มีพ่อแม่ หรือผู้มีพระคุณให้ความรัก  ความเมตตา  และการเลี้ยงดู  เราคงไม่สามารถก้าวผ่านวันเวลาในครั้งเป็นทารกมา ยืนหยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้  การให้จึงมีคุณค่าอย่างไม่อาจประมาณได้  สำหรับทุกชีวิตทั้งผู้รับและผู้ให้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของผู้ให้  เนื่องจากการแบ่งปันอยู่เสมอ ๆ จะเปลี่ยนแปลงชีวิต ของผู้ให้ให้ดีขึ้นเป็นอัศจรรย์

การแบ่งปัน(Sharing)  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1. แบ่งปันสิ่งของ คือ การให้วัตถุสิ่งของต่าง ๆ เป็นทาน เช่น ข้าว  น้ำ  เสื้อผ้า  ยานพาหนะ  ที่นอน  ที่พักอาศัย    เป็นต้น
 2. แบ่งปันความรู้สึกดีๆ คือ การรักษาชีวิตสัตว์ รวมทั้งการปล่อยวางความโกรธให้หมดไปจากใจ  เลิกพยาบาท  ให้อภัยกัน
 3. แบ่งปันความรู้ คือ  การให้ความรู้เป็นทาน   และให้คำแนะนำสั่งสอนดี ๆ ที่มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิต
 4. แบ่งปันปัญญา คือ การให้ความรู้เรื่องความจริงของชีวิต เช่น การแนะนำสั่งสอนให้เข้าใจเรื่องความดี ความชั่ว ให้ละชั่ว  ทำดี  ทำใจให้ผ่องใสด้วยการทำสมาธิภาวนา  ซึ่งจะเป็นทางมาแห่งความสะอาดบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ

ประโยชน์ของการแบ่งปัน

 1. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก
 2. คนดีเป็นอันมากย่อมพอใจคบหาผู้แบ่งปัน
 3. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ย่อมฟุ้งขจรไป
 4. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุมชน

 

Giving, a Practice of Generosity

Human beings subsist in this world by giving and sharing. When we first entered the world, we didn’t arrive with anything. If we didn’t have parents or benefactors to provide us love, kindness, and care, we would never have survived from infancy to this day. The value received from the act of giving is incomparable for both the giver and the receiver; however, it is even more significant for the ones who give persistently, for their generosity will improve their lives immensely.

 

Giving can be categorized into four types:

 1. Giving of material things means giving things like rice, water, clothes, means of transportation, beds, accommodation, etc.
 2. Giving of kindness means protecting the lives of all living beings and involves the complete removal of anger from one’s heart, elimination of vengefulness, and being forgiving.
 3. Giving of knowledge means offering knowledge and wise guidance that benefit people’s lives.
 4. Giving of wisdom means sharing knowledge about the truth of life. This includes educating people on wholesome and unwholesome deeds, advising them to avoid misdeeds and to perform good deeds, and encouraging them to practice meditation to purify their mind. These are all paths of purification for one’s body, speech, and mind.

 

 

Benefits of Sharing

 1. The giver is beloved and admired by a multitude of people.
 2. Virtuous people are eager to associate with the giver.
 3. The giver’s exemplary reputation becomes well known.
 4. The giver possesses confidence at all social gatherings.

 

给予与分享

人类依靠互相给予与分享才得以存在和发展,我们出生时并未带来任何的东西。如果我们的父母没有给予我们关爱、慈悲以及养育,那么我们就不可能从婴儿长大成人。对于所有的给予者和被给予者来说,给予与分享的价值是无法比拟的,尤其是对于给予者,因为经常给予与分享,所以让我们的生命更加地美好。

给予与分享可分为四类,即是:

1.给予与分享物品:其包括食物、水、衣服、交通工具、卧具、住宅等。

2.给予与分享宽容:其包括保护动物的性命,时常释放心中的烦恼,不仇恨任何人,还会原谅对方。

 1. 给予与分享知识:其包括给予和分享有益于维持日常生活的指导和知识。
 2. 给予与分享智慧:其包括给予与分享生命的真谛,如,“诸恶莫作,众善奉行,自净其意”,即是教导别人认识善与恶,凡事坏事都不要做;凡事好事要多做;要通过禅定来净化自己的身口意。

 

给予与分享的益处

 1. 给予者或分享者必然会得到很多人的喜欢。
 2. 必然会有很多人乐意与给予者或分享者结交为友。
 3. 给予者或分享者必然会名声远扬。
 4. 在众人面前给予者或分享者有胆识和勇敢,不害羞。