ปฏิบัติธรรมร่วมกันทุกวันอาทิตย์พร้อมกันทั่วโลก (Th En Ch)

0
150

ปฏิบัติธรรมร่วมกันทุกวันอาทิตย์พร้อมกันทั่วโลก

Worldwide Meditation Sunday

每周日共修打坐

 

สมาธิ มีความหมายว่าการตั้งมั่นแห่งจิต  หรือการตั้งมั่นของจิตใจที่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งภายนอกที่เข้ามากระทบ  ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติสมาธิเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นผู้ที่มีสติ  จิตใจหนักแน่น เมื่อปฏิบัติไปนานๆ จะก่อให้เกิดปัญญา มองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริง แม้เมื่อเกิดปัญหาก็สามารถหาทางแก้ไขได้อย่างตรงจุด ใจหยุดใจนิ่ง เปรียบเสมือนน้ำใสที่ตะกอนนอนก้นแล้ว สิ่งที่อยู่ใต้น้ำมีอะไรบ้าง ก็เห็นได้อย่างชัดเจน

Meditation is a natural process of stilling the mind to be peaceful and focused at one point so that it will not be affected or stirred by internal or external matters. One who practices meditation regularly possesses great mindfulness and firm resolve. And with persistent practice, one develops wisdom and is able to see everything in its truest light. When problems do arise, one is able to address them correctly at their root causes. A still mind is likened to crystal clear water where one can see everything straight to the very bottom.

打坐让心安定宁静;让心不受外界影响而动摇。因此,常常打坐、持之以恒之人,必然具有正念和正定。当静心到一定时间,就会生起智慧,得见一切真相。即便出现问题,也能找到解决问题的方法。这就好像污泥已沉淀的水,水底下有什么东西,都能看得一清二楚。

 

สมาธิ เป็นของสากล ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา  ทุกคนสามารถฝึกปฏิบัติได้ทุกที่ทุกเวลาบนโลกใบนี้  การทำสมาธิเป็นประจำ  จะส่งผลให้จิตใจสงบ  ไม่ฟุ้งซ่าน เมื่อความฟุ้งซ่านลดลง ใจจึงกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้น  ส่งผลให้เกิดการตระหนักรู้ตนเอง รู้สึกตัวทุกคำพูดและการกระทำ  ทำให้เรา “คิดก่อนพูด คิดก่อนทำ”  จึงเป็นการลดความผิดพลาดที่เกิดจากการขาดสติได้มาก  ดังนั้นการฝึกสมาธิ  จึงเป็นการฝึกสติ ฝึกจัดระเบียบความคิด  รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพจิตใจให้ค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ  ซึ่งขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอ  ความตั้งใจและระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติ เมื่อใจมีประสิทธิภาพดีขึ้น  จึงส่งผลต่อระบบความคิดที่ดี  นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสุขภาพกายให้ดีขึ้นตามไปด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า  ใจเป็นนาย  กายเป็นบ่าว

Meditation is a universal practice that does not infringe upon one’s race or religion. Meditation can be practiced freely by anyone, anywhere, and at any time. Practicing meditation regularly cultivates a mind that is peaceful and not easily distracted. With reduced distractions, one is more mindful and present. This gives way to greater understanding and awareness of oneself, of each word spoken and each action taken. By being more mindful, one “thinks before speaking or carrying out an action”. This helps reduce missteps and carelessness. Thus, meditation is a natural process that trains one to be more mindful and organized in one’s thinking. When practiced earnestly and consistently over time, the mind becomes increasingly refined. One will enjoy more positivity and improved health. Hence, it is said that “the mind is the master and the body its servant”.

打坐是普遍性的,无种族、宗教之分,每个人都可以在世上的任何地方及任何时间练习。

 

常常打坐,将会让心宁静、不散乱和胡思乱想。当想得少了,心会回归体内。这会让我们重视自己,言行举止都会注意,“说话前思考,行动前思考”。这将会避免因缺乏正念而犯下很多过失。因此,练习打坐是培养正念、整理逻辑思维,以及提升心灵品质。而这一切都需要持之以恒,以及认真对待和长时间地练习。

当心效率高了,不仅会影响思维往好的方面想,而且会让身体更健康。这就好像常常听到的:心是主,身是奴。

 

การทำสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระล้างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพราะใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นใจที่มีพลัง  ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อการทำงานของสมองให้มีประสิทธิภาพที่ดีแล้ว  ยังส่งผลให้เป็นคนใจเย็น  คิดดี พูดดี ทำดี มีความรักความเมตตา  เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

The goal of meditation is to purify the mind since a refined mind is powerful and can lead to increased brain functionality; a calm deportment; positive thinking, speech and action; and greater love and compassion for all living things.

在佛教中,打坐的目的是为了净化心。因为纯净的心具有无穷的能量。不仅对大脑功能有影响,而且还会让心变得冷静,思善、言善和行善,对他人友爱、慈悲与同情心。

 

กระแสแห่งความเมตตาจากใจที่บริสุทธิ์เป็นพลังงานที่สามารถดึงดูดสิ่งที่มีลักษณะเดียวกันให้เข้ามาอยู่ด้วยกัน  เมื่อเราคิดดี พูดดี  ทำดี  มีความเมตตา  กระแสแห่งใจก็ย่อมมีพลังดึงดูดคนดีๆ สิ่งดีๆ ให้เข้ามาในชีวิตของเราได้เช่นเดียวกัน  และเมื่อชีวิตถูกแวดล้อมไปด้วยคนดี  สังคมที่ดี  ชีวิตย่อมพบแต่ความสุขความเจริญ    จึงอาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าการทำสมาธิ หรือการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอย่อมเป็นเหตุให้ดึงดูดกัลยาณมิตร และความเจริญมาสู่ตัวเราได้  นี่คือผลที่ได้รับต่อตัวผู้ปฏิบัติเอง

The stream of compassion from a radiant and purified mind generates positive energy that is so strong that it is capable of attracting good and positive things to one’s life and the world. When one continues to perform good deeds, practice kind speech, and think positively, the potent and robust mind will draw kind and wonderful people to one’s life. And when surrounded by such wholesome people in a wholesome society, one will enjoy a life that is prosperous and filled with virtuous friends. These are some of the benefits that one can enjoy from practicing meditation.

纯净心散发出的慈悲能量将会吸引相似的事物聚集在一起,当我们想好的,说好的和做好的,心怀慈悲,必然吸引善人和美好的事物到我们的生活中。当我们身边都是善人与生活在和谐社会种,我们的生命必然只有幸福与繁荣。因此,持之以恒的打坐是吸引善友和繁荣之因。这是打坐给自己最直接的益处。

 

พลังงานที่เกิดจากใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมมีอานุภาพมาก ยิ่งใจใสสะอาดบริสุทธิ์มากขึ้นเท่าไหร่ ก็สามารถดึงดูดสิ่งดีๆให้บังเกิดขึ้นทั้งต่อตัวเองและโลกใบนี้

ดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วโลกในเวลาเดียวกัน  จึงเป็นการกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์  กระแสที่เกิดจากใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี่เองที่ถูกกลั่นเป็นพลังงานบริสุทธิ์ และยิ่งหากมีจำนวนคนปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นหลายล้านคน  อานุภาพแห่งบุญก็ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ  จนก่อให้เกิดพลังงานมหาศาลที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้เป็นโลกที่น่าอยู่อาศัย  เป็นโลกที่มีแต่ความสงบร่มเย็น  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์นี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม หรือธรรมชาติบนโลกเท่านั้น  แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้คนให้มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกเดียวกัน  เมื่อผู้คนบนโลกจำนวนมากมายหลายล้านคนมีความเมตตา และปรารถนาดีต่อกันแล้ว  ความเห็นแก่ตัว  การก่อสงคราม  ความพยาบาทล้างผลาญย่อมหมดไป  สันติภาพที่แท้จริงย่อมบังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้

When everyone throughout the world comes together to meditate to purify their minds at the same time, this purity becomes a cascade of pristine positive energy. If hundreds of millions of people or more meditate together, the powerful energy will multiply and become a massive, positive collective energy that can heal and make this world a better place for everyone. A world that is peaceful, loving, and calm. This amazing change will not only bring changes to our environment, but it will transform the hearts and minds of the world’s citizens to be more loving, compassionate, and understanding of one another. When this happens, selfishness, wars, vengeance, and violence will disappear from the world, and true peace will take place on earth.

纯净心产生的能量是功德,而共修打坐产生的功德更大,心越纯净,功德球越大,威德力也越大。这就是功德,其能量吸引美好的事发生在我们身上和地球上。

因此,我们在同一时间,一起共修打坐,净化心。当心清净就有功德能量。而参与共修的人越多,多达几百万人时,功德能量也会越多,直至无穷的功德能量改变整个地球,让地球和谐安宁。这是神奇的转变,不仅是周围环境的变化,或是地球自然环境变化,而是世人心灵的变化,对世人充满慈悲与关爱。当世界上有成千上万的人心存慈悲和同情心,对他人有善意,那些自私自利、战争和仇恨也会消失。真正的世界和平必然会出现。

 

ดังนั้นการที่ทุกคนทั่วโลกมาปฏิบัติธรรมร่วมกันทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลาเดียวกัน  หากปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันไปสู่รุ่นต่อรุ่น เมื่อคนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมใจกันปฏิบัติได้อย่างนี้  สันติภาพบนโลกใบนี้ ย่อมเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

Therefore, if everyone in the entire world came together to meditate at the same time on Sunday, it would spark a beautiful and pristine way of life that can be passed down from generation to generation. When everyone in the world realizes the importance of this and unite for this great cause, world peace will definitely become a reality.

因此,佛教四众在每个星期日,同一时间齐聚共修打坐,成为佛教文化,让它变为每个人的生活习惯,传承给子孙后代。这不仅是续佛慧命,且给下一代青少年培养美好的道德。且当全世界的人意识到共修打坐的重要,以及齐心实践,世界的和平必然会出现。