การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ (Th En Ch)

0
161

อานิสงส์บูชาเจดีย์ 

礼敬佛塔的功德果报

การบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่ง  เป็นมงคลอันสูงสุด   “มงคล” เป็นเหตุแห่งความเจริญ  บุคคลใดสั่งสมมงคล คือเหตุแห่งความเจริญ  ชีวิตของบุคคลนั้นย่อมเจริญและดีงามยิ่งๆขึ้นไป  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลจากกิเลส  “สัมมาสัมพุทโธ” แปลว่า ตรัสรู้ชอบด้วยตนเอง  “วิชชาจรณะสัมปันโน”คือ ถึงพร้อมด้วยวิชชา3 วิชชา8 จรณะ15  “สุคโต”คือเสด็จไปดีแล้ว  “โลกวิทู”คือ รู้แจ้งโลก    “อนุตโร ปุริสัทธัมมสารถิ”คือ เป็นครูผู้ฝึกคนอย่างไม่มีใครยิ่งกว่า   “สัตถาเทวมนุสสานัง”คือเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย  “พุทโธ” เป็นผู้รู้ เป็นผู้ตื่น เป็นผู้เบิกบานด้วยธรรมกาย  “ภควา”คือ เป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์  จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมาก  เสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มี  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ  แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเอง ซึ่งมีพระญาณอันไม่สิ้นสุด ต้องใช้เวลายาวนานมากตลอด 1 กัป  ก็ยังไม่อาจสามารถสรรเสริญพระคุณของพุทธเจ้าด้วยกันเองนั้นได้หมดสิ้น

礼敬应礼敬之人为最吉祥,而吉祥是繁荣之因。谁累积吉祥,生命必然繁荣。正等正觉佛陀又称阿罗汉,即已去除所有烦恼与习气,清净无染。“สัมมาสัมพุทโธ”是正等正觉,即正自觉。“วิชชาจรณะสัมปันโน”指证得具解脱能力的三明、八明和十五道行。“สุคโต”是善逝。“โลกวิทู”是世间解。“อนุตโร ปุริสัทธัมมสารถิ”无上士。“สัตถาเทวมนุสสานัง”是天人师。“พุทโธ”是如来即佛陀的法身,是自觉、觉他、觉行圆满的圣者。“ภควา”是调御丈夫,佛陀大慈大智,能以种种方便调御修行者的心性,使往涅槃正道。伟大的佛陀具足解脱知见的智慧与能力,用超过一劫的时间,也无法将世尊的恩德赞颂完。

ผู้มีจิตที่เลื่อมใส มีใจนอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาล มีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้ง4  จำนวนนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน  ทำการบูชาพระพุทธเจ้าทั้หลาย น้อมใจส่งมายังพระมหาธรรมกายเจดีย์  พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์  จึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มาก  ไม่ว่าพระองค์จะดำรงอยู่ก็ตาม  หรือว่าดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตาม  เมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกัน  ผลบุญย่อมเท่ากัน  ซึ่งบุญจากการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มีอานิสงส์ดังนี้

那些以无比虔诚之心,礼敬过去、现在与未来无量恒河沙数诸正等正觉佛陀,以及礼敬安奉有百万尊佛像的法身塔之人,将获得无量的功德果报。无论世尊住世或涅槃,只要保持虔诚之心,必然获得同样的功德。礼敬佛塔有如下功德果报:

 

1.มีชีวิตที่สว่างไสว ได้สร้างบุญบารมีอย่างสะดวกสบาย

2.ภัยพาลต่างๆ อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตมลายหายสูญ มีบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป

3.มีผิวพรรณวรรณะที่ผ่องใส  เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีรูปร่างสมส่วนงดงาม ได้ลักษณะมหาบุรุษ32ประการ เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม

4.ได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนา ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย

5.มีชื่อเสียงที่ดีงามขจรขจายไปกว้างไกล เป็นที่รักที่เคารพของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย เพราะเป็นการบูชาคุณของพระรัตนตรัย

6.บริบูรณ์พร้อมดัวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ บริวารสมบัติทุกประการ

7.ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ

8.มีดวงปัญญาสว่างไสว มีญาณทัสนะกว้างไกล มีดวงตาสุกใส  ทั้ง มังสะจักษุ ทิพยจักษุ สมันตจักษุ และธรรมจักษุ รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ทั้งทางโลกและทางธรรม

9.สร้างบุญบารมีเป็นทีมได้อย่างสะดวกสบายตลอดรอดฝั่ง  จนถึงที่สุดแห่งธรรม

1.成就辉煌人生,方便舒心的行善修波罗蜜。

2.消除种种灾难和障碍,功德庇佑生命圆满成就。

3.获得洁白的肤色,令他人心生信仰,身体健康,色身圆满三十二大人相。

4.出生在佛果净土,成长于具足正见的佛化家族。

5.因感恩与供养三宝而声名远扬,得到人天的爱戴。

6.具足长寿、容貌、快乐、力量和智慧。

7.具足圆满的戒定慧和解脱之见。

8.睿智聪明,具足天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神境通和漏尽通。

9.有缘结识诸位导师,生生世世跟随团体、善知识一起普度众生。

10.往生之后,转世于兜率天菩萨区特殊功德圈。

11.成为博学之士,明行具足,成就三明,八明和六通,有缘学习法身法门,速证涅槃道果。

นางโกสาตกีครั้งพุทธกาล เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราดับขันธปรินิพพานแล้ว พระเจ้าอชาตศัตรูได้สร้างพระเจดีย์ใหญ่ นางนั้นไม่เคยทำบุญอะไรเลยในพระพุทธศาสนา หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วค่อยเกิดศรัทธา ได้นำดอกบวบขมสีเหลืองไม่มีค่าอะไร รีบไปบูชาพระเจดีย์ ไม่ได้ดูหนทาง วัววิ่งสวนมาขวิดตาย นางละโลกแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีวิมานสว่างไสวรัศมีสว่างไสว

释迦牟尼佛入涅槃后,阿闍世王建了一座大佛塔供奉佛舍利。后来,有一位善女子名郭沙达己,不曾在佛门中修功德。佛陀入灭后她才心生净信,手持黄色的苦瓜花去礼敬大佛塔。可惜她途中却被飞奔的牛顶撞而死。往生后转世忉利天,具足宏伟壮丽的天宫,以及黄色的天车、旗子、凳子、床铺和日用品,色泽全部如黄色的苦瓜花。

บูชาพระมหาเจดีย์ใช้เวลาเพียงน้อยนิด แต่ได้บุญใหญ่ปิดประตูอบายยาวนานมาก เครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยนิดหน่อย อานิสงส์มหาศาล หากมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายได้ฟังธรรมได้เข้าใจมีจิตเลื่อมใสได้กระทำการบูชาแล้ว อบายภูมิทั้ง๔ คือ นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉานหรือทุคติภูมิจะต้องว่าง  สุคติภูมิจะต้องเนืองแน่นอย่างแน่นอน  และบุญใหญ่ของผู้ที่ได้มาบูชาเจดีย์บ่อยๆ ทุกๆวัน จะเป็นผังสำเร็จให้ชีวิตของผู้นั้นสร้างบุญสร้างบารมีได้อย่างสะดวก ราบรื่น สำเร็จ และและมีความสุขไปทุกภพทุกชาติ  ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

用少量时间礼敬佛塔,却能获得长久关闭恶道的无量功德。虽然只是少量供品,功德果报却是无量的。如果全人类皆净信闻法,且以虔诚之心礼敬佛塔,那么四恶趣即阿修罗、畜生、饿鬼和地狱将空余一人,而善道则人山人海。每天礼敬佛塔的人,将拥有成功美好的人生,行善方便顺利,生生世世幸福快乐,直至法的究竟。

 

The Merit Gained from Paying Homage to the Great Dhammakaya Cetiya

 

The Great Dhammakaya Cetiya represents the symbol of the Triple Gem and is a symbol of world peace through inner peace.   It enshrines one million Buddha images and is built as a spiritual center for humankind.

 

Introduction

Paying homage to those worthy of homage is the highest blessing. Those worthy of homage are, for example, the Lord Buddha, Dhamma, and Sangha. Blessing is a cause of prosperity. Therefore, whoever has accumulated blessings through paying homage to the Lord Buddha will be more blessed and prosperous.  The Lord Buddha is an Arahant for his mind is removed from all defilements. Moreover, he is defined as follows.

Firstly, Sammasambuddho means the Lord Buddha is Self-Enlightened who penetrates the whole truth about reality.

Secondly, Vijjacaranasampanno means the Lord Buddha possesses Vijja 8 and Carana 15, the word “Vijja” means the supreme knowledge that has the power to remove the darkness caused by ignorance, and it consists of eight categories whereby the word “Carana” means good and sublime conduct, and it consists of fifteen categories.

Thirdly, Sugato means the Lord Buddha has extinguished all defilements, and he has left the round of rebirth of Samsara.

Fourthly, Lokavidu means the Lord Buddha penetrates the truth about everything that exists in the three realms of existence all throughout the infinite number of universes.

Fifthly, Anuttaro Purisadammasarathi means the Lord Buddha possesses the noble virtues and the peerless teacher of Dhamma who can teach humans, celestial beings, and other living beings to embark upon the path of Nirvana.

Sixthly, Sattha Devamanussanan means the Lord Buddha is the great teacher of celestial beings and human beings.

Seventhly, Buddho means the Lord Buddha is knowing, awake, and joyous.

Eighthly, Bhagava means the Lord Buddha has an ingenious way to teach the Dhamma to suit the different audiences so that they can understand easily.

Benefits of paying homage to the Great Dhammakaya Cetiya

 

The Lord Buddha is beyond compare because of his utmost insight, purity and compassion. Even the other Lord Buddhas themselves cannot describe the utmost goodness of one particular Lord Buddha in a length of time.

Those who pay homage to all infinite Lord Buddhas, the Enlightened Ones, in the past and humbly pay homage to the Great Dhammakaya Cetiya, the Cetiya of one million Buddha images in their hearts and minds will receive great merit as follows;

  1. Having prosperous and blissful life that is suitable for accumulating merits.
  2. All harms and obstacles in life will be removed and have a blessing complete life forever.
  3. Having a perfect and beautiful appearance with the 32 signs of a Great Person who is suitable for Dhamma Practice.
  4. Reborn in the right-view Buddhist family with strong faith in the Triple Gem.
  5. Become famous worldwide and be admired by humans and celestial beings.
  6. Complete with longevity, beautiful complexion, happiness, strength, wisdom and good followers.
  7. Complete with morality, concentration, wisdom, Vimutti (liberation), Vimuttinanadassana (knowledge and vision of liberation).
  8. Having bright wisdom with wide Nanadassana (wide perfect knowledge). Attain bright physical eyes, celestial eyes, Samanta eyes and the Dhamma eyes. Being insightful in both worldly and spiritual knowledge.
  9. Able to accumulate perfections as a team through all obstacles conveniently until the utmost level of Dhamma.

 

Illustrative Example

A woman namely Kosatagee lived in the Lord Buddha time, when Lord Buddha passed away to enter complete Nirvana, King Ajatashatru had built the great cetiya to worship Lord Buddha while Kosatagee had never done any merits in Buddhism, she then had a faith after Lord Buddha accessed to Nirvana. She brought a priceless flower to pay homage to the cetiya without observing that a cow had then run over her and she died immediately. With her intention to pay homage to the cetiya, this merit brought her to reborn in the 2nd   heavenly realm of heaven with the shining bright celestial castle. Just only priceless of flower which Kosatagee paid homage to the cetiya, she gained huge merit, and it led her to reborn in the heaven.

 

Conclusion

It is clear that the merit gained from paying homage to the Lord Buddha and the cetiya will lead us to reborn in the State of Happiness or the Heaven Realm afterlife.

More importantly, if we all pay homage to the Great Dhammakaya Cetiya consistently and also give ourselves an opportunity to accrue merits through other wholesome deeds such as giving alms, listening to Dhamma with respectful mind, and practicing morality and mindfulness meditation in our daily life, we all will earn great merits and achieve inner peace easily, and then world peace will follow.  In doing so and in terms of the hereafter, it can be predicted that the State of Unhappiness or the Hell Realm will be empty while the State of Happiness or the Heaven Realm will be full of celestial beings.

Merit is power, and it stands behind every success. The huge merits we have accumulated as mentioned above will make our wishes come true. At the same time, our merits converted into pure energy will bring true happiness to all of us throughout every existence until the Uttermost of Dhamma can be attained.

 

 

“The Great Dhammakaya Cetiya is the merit field of the world.

The Most Venerbale Dhammajayo Bhikkhu