บุญคืออะไร (Th En Ch)

0
169

“บุญ”

“Punna” or “Merit”

功德

 

คุณเคยสังเกตหรือไม่?

เวลาเราทำสิ่งดีๆ ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะช่วยด้วยแรงกาย แรงสติปัญญา แบ่งปันสิ่งของ หรือพูดให้กำลังใจ จนทำให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แม้บางครั้งเราจะเหนื่อย แต่กลับรู้สึกอิ่มเอิบเบิกบาน ภาคภูมิใจ มีความสุข จากการที่เราได้เป็นผู้ให้

ความรู้สึกอิ่มเอิบเบิกบาน ความสุขที่เกิดขึ้นในใจนั้น ก็คืออาการของ “บุญ” นั่นเอง

Have you ever noticed that whenever you do something to help someone such as sharing what you have with him, giving him encouragement, lending him money in times of need, etc., you feel happy and joyful that you can do it?

The feeling of joy and happiness whenever one does something good for another person is the sign that Punna or merit has been earned.

大家是否发现,每当我们行善时,不管付出的是体力、智力或物质,还是激励的言语,最终使对方的生活变得更加美好。那么就算身体有点累,但作为给予者,内心却无比满足与快乐。

 

 

 “บุญ” คืออะไร?

What Is “Punna” or Merit?

何谓功德

 

บุญ คือ พลังงานอย่างหนึ่ง ที่ละเอียด ประณีต และทรงพลังอย่างยิ่ง เป็นเครื่องชำระล้างใจให้ใสสะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย

Punna or merit is a form of energy which is extremely refined and extremely powerful.  It has the power to cleanse one’s mind causing it to be clean, pure, bright, clear, and distant from defilements.

功德是一种细腻而强大的能量,犹如一个净心的器皿,让心清净、透明,远离诸烦恼。

 

แม้เราจะมองไม่เห็นบุญ แต่สัมผัสกระแสของบุญได้ เช่น เมื่อเราทำความดี บุญจะหลั่งไหลมาสู่ใจเรา ทำให้เราสบายใจ จิตผ่องใส เบิกบาน ความรู้สึกเหล่านี้ คืออาการของบุญ เปรียบได้กับกระแสไฟฟ้าที่มองไม่เห็น แต่เมื่อเราเปิดสวิตช์ กระแสไฟเข้าไปในหลอดไฟเกิดเป็นแสงสว่างให้เรามองเห็นได้ เข้าไปในเตารีดกลายเป็นความร้อนให้เราสัมผัสได้ เป็นต้น

One may not be able to see Punna just yet, but one can certainly feel its current.  For example, when one performs a wholesome deed, Punna is earned and it flows into one’s mind making one feel good, cheerful, and joyful.  The current of Punna can be compared to the electric current which is invisible but can cause the light to come on when one turns on the light switch.

虽然我们无法用肉眼看得见功德,却能感受到它的能量。比如:当我们行善时,功德会滋润心灵,使心感觉到舒服、清净和愉悦,这些感觉就是功德的体现。正如我们无法看见电流,但按下开关的时候,电流却能使灯管发光,为我们提供光明。

 

ผลของบุญ

Punna and Its Fruits

功德果报

 

เมื่อเราทำบุญแล้ว ย่อมเกิดผลกับตัวเรา 4 ระดับ คือ

The fruits of Punna (merit) can be witnessed at four different levels as follows.

当我们行善后,自然会获得四种果报,分别是:

 

 1. ระดับจิตใจ เป็นบุญที่เกิดผลทันที คือ ทำความดีปุ๊บก็เกิดผลระดับจิตใจปั๊บ ไม่ต้องรอชาติหน้า ทำให้…

– สุขภาพใจดีขึ้น คือ ใจเย็น ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆ ทั้งดีและร้าย เช่น คำยกยอ คำตำหนิติเตียน

– สมรรถภาพของใจดีขึ้น คือ เป็นใจที่สะอาด ผ่องใส ใช้คิดเรื่องราวต่าง ๆ ได้รวดเร็ว ว่องไว ลึกซึ้ง กว้างไกล รอบคอบ เป็นระเบียบ ทำให้ตัดสินใจได้ถูกต้อง เฉียบขาด ฉับไว

 1. At the Heart and Mind Level: As soon as one performs a wholesome deed, one can feel the effect of Punna instantly without having to wait until the next lifetime.

– Punna improves one’s emotional health in that it causes one to be serene, steadfast, and not easily perturbed by things good or bad.

– Punna improves the quality of one’s mind in that it becomes cleaner, brighter, and clearer.  Therefore, one is able to think things through quickly, deeply, widely, thoroughly, and systematically such that one can make correct, precise, and quick decisions.

 1. 心灵方面:当下产生功德,无需等到来世。

– 改善心态,即心趋向于冷静与安定,不会对突如其来的善恶之事惊慌失措。比如:奉承或指责等。

– 提升内心的力量,即心清净、透明,思考事情快速、敏捷、深入、周全、守纪,能果断准确的做出决定。

 

 1. ระดับบุคลิกภาพ คนที่ทำบุญอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้….

– หน้าตาผิวพรรณผ่องใส เพราะบุญทำให้ใจสงบ แช่มชื่น เบิกบาน นอนหลับสบาย ไม่มีความกังวลหม่นหมอง

– มีบุคลิกภาพที่ดี เพราะใจที่เปี่ยมด้วยบุญ จะไม่คิดโลภอยากได้ของใคร ไม่คิดสร้างความเดือดร้อนให้ใคร มีแต่คิดช่วยเหลือเขา จึงมีความมั่นใจในตัวเอง มีความองอาจสง่างามอยู่ในตัว ไปที่ไหนก็สามารถวางตัวได้พอเหมาะพอดี บุคลิกภาพย่อมดีขึ้นตามลำดับ

 1. At the Personality Level: Whoever accumulates Punna regularly will be blessed with…

– A brighter and clearer countenance and complexion because Punna causes one to feel calm, joyful, and cheerful; to be free from worry and to sleep well at night.

– A good personality because a mind filled with Punna is not given to covetousness or aggressiveness.  One is self-confident and dignified.  One feels at ease under any social circumstances.

 1. 品格方面:乐善好施者将会

– 肤色洁白无瑕,因为行善使心宁静、清凉和愉悦,安稳入睡,无忧无虑。

– 提升自身品格,因为心因功德而法喜,不妄想贪占他人财物。亦不想给他人带来麻烦,只想帮助对方。因此,自己将充满自信,心地善良,意志坚强,从容大方,次第提升个人的品格。

 

 1. ระดับวิถีชีวิต สิ่งต่างๆ ในชีวิตของเราเป็นผลมาจากบุญและบาปที่เราได้ทำมาตั้งแต่ภพชาติก่อน ๆ จนถึงภพชาติปัจจุบัน หากเรามีบุญมากชีวิตก็จะราบรื่นสะดวกสบาย แต่ถ้ามีบุญน้อย มีบาปมาก ชีวิตก็จะลำบาก ติดๆ ขัดๆ อุปมาเหมือนเรือแล่นในคลอง

3.At the Personal Life Level: Everything in life is caused by the Punna (merit) and Papa (demerit) accumulated in one’s previous existences up until the present time.  If one possesses a large amount of merit, one’s life tends to be comfortable and easy.  If one possesses a large amount of demerit but a small amount of merit, one’s life will be filled with difficulty.  Life can be compared to a boat moving along the canal.

 1. 生活方面:生活中的发生的一切事情,与我们的前世和今生,所造作的善恶果报息息相关。如果我们功德多,生命会一帆风顺;如果功德少,生命会举步维艰,如同逆水行舟。

 

บุญ เปรียบเสมือนน้ำในคลอง

บาป เปรียบเสมือนตอที่อยู่ใต้น้ำ

ชีวิตของเรา เปรียบเสมือนเรือที่แล่นไปบนน้ำ

Merit is like water in the canal.

Demerit is like the stumps under the water.

Life is like a boat moving along the canal.

功德如同河流的流水。

恶业如同水中的木桩。

生命如同行驶的船只。

 

ถ้ามีบุญน้อยก็เสมือนคลองที่มีน้ำน้อย ตอก็ผุด เรือก็ติด จะประกอบธุรกิจการงานใดๆ ก็ติดขัดไปหมด

แต่ถ้ามีบุญมากก็เสมือนน้ำในคลองมาก ตอที่อยู่ใต้น้ำก็ทำอะไรไม่ได้ เรือก็แล่นไปได้อย่างสะดวก เหมือนชีวิตที่ราบรื่นก้าวหน้า ไม่มีอุปสรรค ธุรกิจรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมา เป็นต้น

A small amount of merit is like a canal with a low level of water which exposes all the stumps in the canal bed and makes it difficult for the boat to navigate.  A small amount of merit makes for a life of hardship.

A large amount of merit is like a canal filled with a high level of water which keeps all of the stumps in the canal bed immersed and makes it easy for the boat to navigate.  A large amount of merit makes for a life of ease and comfort.

如果我们功德少,河流中的流水也会少,木桩就会冒出水面,阻挡船只的前行。这就好像举步维艰的生命,做的任何事情都不顺利。

如果我们功德多,河流中的流水也会多,木桩就会被淹没于水中,自然也就无法阻挡船只的前行。这就好像一帆风顺的生命,没有任何障碍,生意兴隆,马到成功。

 

การที่เราทำดีแล้ววิถีชีวิตของเราจะดีเต็มที่หรือไม่นั้น ขึ้นกับบุญ-บาปในอดีต ที่เราเคยทำไว้ด้วย ทำให้บางคนเข้าใจผิด คิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดี เพราะบางครั้งขณะที่เราตั้งใจทำความดีอยู่ กลับถูกใส่ร้ายป้ายสี หรือประสบเคราะห์กรรม แท้จริงแล้วที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในขณะนั้น ผลบาปที่เราเคยทำในอดีตกำลังส่งผลอยู่ บุญที่ทำเลยส่งผลได้ไม่เต็มที่ แต่บุญที่ทำในปัจจุบันนี้ย่อมไม่ไร้ผล รอส่งผลที่ดีให้ในเวลาที่สมควร

But whether or not one’s life will be filled with ease and comfort after one has performed wholesome deeds depends on the level of Punna (merit) and Papa (demerit) accumulated in one’s previous existences.  Some people think that good deeds do not always beget good results because they continue to have a hard time even though they have always been a good person.  This situation is caused by the fact that the demerit accumulated in their previous lives is still bearing fruits making it not possible for their accumulated merit to work for them just yet.  They should take heart and continue to accumulate merit, for one day their accumulated merit will have its opportunity to bear fruits.

当我们行善后,生命是否会变得更加美好?这取决于我们过去造下的善业或恶业之果报。许多人可能会误解,为什么好人没有好报,明明做了善事,却被诬陷或遭遇不幸。之所以如此,是因为过去造作善业之因缘还没有成熟,但善业原本就存在,未来因缘成熟时,果报必定会应现。常言道:善有善报,恶有恶报,不是不报,时候未到。

 

 1. ระดับสังคม เมื่อเราทำความดีอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะไปอยู่สังคมใดจะได้รับความยอมรับนับถือ ได้เป็นผู้นำ และสามารถแนะนำสมาชิกในสังคมให้ทำความดีตามเรามาด้วย สังคมจึงสงบร่มเย็นและเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ

4.At the Social Level: A person who endeavors to perform as much wholesomeness as possible will be respected by the people of his community.  He is likely to assume a position of leadership which allows him to encourage others in the community to perform wholesome deeds alongside him.  In time, they will be able to create a more peaceful and prosperous community.

 1. 社会方面:当我们精进行善,无论身处何方,都会得到大众的尊敬和认可,从而引领众人一同行善。与此同时,也会有利于促进社会的和谐与繁荣。

 

คุณสมบัติของ “บุญ”

Punna and Its Characteristics

功德的功效

 

บุญมีคุณสมบัติ 5 ประการด้วยกัน คือ

ประการที่ 1 “บุญ” นำความสุขมาให้

ประการที่ 2 “บุญ” สะสมได้ เหมือนน้ำที่หยดลงในภาชนะทีละหยด ค่อยๆ สั่งสมไปก็มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเราสั่งบุญมากเข้า ก็จะเป็นผลให้ชีวิตเราราบรื่นและประสบความสำเร็จได้

ประการที่ 3 “บุญ” อุทิศให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้ และสามารถแปรเปลี่ยนสภาพชีวิตของหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วให้ดีขึ้นได้ จากที่มีทุกข์มากก็ทุกข์น้อย ที่ทุกข์น้อยก็พ้นทุกข์ ที่สุขน้อยก็สุขมาก ที่สุขมากก็มีสุขยิ่งๆขึ้นไป

ประการที่ 4 “บุญ” เป็นของเฉพาะตน ไม่ใช่ของสาธารณะแก่คนทั่วไป ภัยใดๆ ไม่สามารถทำอันตรายได้ ใครๆ มาแย่งบุญจากเราไปไม่ได้ เป็นของผู้ทำเท่านั้น ใครทำคนนั้นก็ได้ ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้

ประการที่ 5 “บุญ” ติดตามตัวไปในภพเบื้องหน้าได้ ประดุจเงาที่ติดตามตัวไปในทุกที่ทุกสถาน

Punna or merit has five characteristics as follows.

 1. Punna is the source of happiness.
 2. Punna can be accumulated in the same way that drops of water can be collected. The more Punna is accumulated, the better one’s life will be.
 3. Punna can be dedicated to departed loved ones to help improve the condition of their lives in the hereafter. Those who are currently encountering tremendous suffering will receive less suffering.  Those who are encountering less suffering will no longer suffer.  Those who are experiencing less happiness will experience more happiness.  Those who are experiencing more happiness will experience even greater happiness.
 4. Punna belongs to each individual person. No harm and no one can damage or steal one’s accumulated merit.
 5. Punna can follow a person to future existences.

功德的五种功效,分别为:

第一,功德可以带来快乐。

第二,功德可以累积,如同积水成多。经过漫长地累积,当功德越多,我们的生命就会更加顺利繁荣。

第三,功德可以回向。将功德回向给已故者,使他们趣向更好的境界,痛苦由多变少,由少变无,越来越快乐。

第四,功德属于个人所有。它非公共之物,不受灾难侵害,无人可以抢夺。修功德者自然有功德,不修功德者自然没有功德。

第五,功德如影随形,跟随自己去往来世。

 

ทำอย่างไรจึงจะได้บุญ

The Accumulation of Punna

如何修功德

 

บุญเกิดจากการทำความดี ซึ่งทำได้ทั้งทางกาย วาจา และใจ สามารถจำแนกวิธีการทำบุญได้ 10 ประการ ดังนี้

Punna or merit arises from physical, verbal, and mental deeds that are wholesome and there are ten ways to accumulate Punna as follows.

功德源自于行善,可经身、口、意如法修习。行善方式有十种,分别为:

 

 1. แบ่งปันสิ่งของ ให้กำลังกาย ให้ความรู้ความสามารถ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

1.Sharing what one has with others be it one’s things, time, effort or knowledge in order to help others.

2.รักษาศีล ไม่ทำความชั่วหรือไปทำร้ายผู้อื่นทั้งทางกายและวาจา

2.Observing the Precepts to prevent one from committing unwholesome deeds or harming others physically or verbally.

3.ทำสมาธิ เพื่ออบรมจิตใจให้ละจากกิเลส

3.Practicing meditation to keep one’s mind clean and clear.

4.อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มีวัยวุฒิ คุณวุฒิที่สูงกว่าเรา

4.Practicing humility.

5.ขวนขวายในการงานที่เป็นสัมมาอาชีวะและทำความดีที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

5.Earning right livelihood and doing things for the good of the general public.

6.อุทิศบุญกุศลที่เราได้ทำไว้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง

6.Dedicate one’s earned Punna to all living beings.

7.ยินดี ยอมรับ หรือขอมีส่วนร่วมในความดีที่ผู้อื่นได้ทำแล้ว ด้วยใจที่ปีติยินดี

7.Feeling altruistic joy at other people’s accomplishment and performance of wholesome deeds.

8.ตั้งใจฟังธรรม จนเกิดปัญญาหรือความรู้ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

8.Attending Dhamma lectures and putting what one has learnt into practice for the good of one’s self and those around him.

9.แสดงธรรม เพื่อให้ผู้ฟังสามารถนำไปพัฒนาหรือแก้ไขอุปนิสัยที่ไม่ดีของตน เพื่อให้ชีวิตมีความสุข ความสำเร็จ ความดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

9.Giving Dhamma lectures and helping one’s audience to put what they have learnt into practice so that they can meet with success and happiness in life.

10.ทำความเห็นให้ตรง (สัมมาทิฏฐิ) คือ มีความเข้าใจเรื่องบุญบาป สิ่งที่เป็นสาระและไม่เป็นสาระในชีวิต เข้าใจเรื่องราวของโลกและชีวิตได้ตรงไปตามความเป็นจริง

10.Cultivating Right View by having right understanding about the reality of life, Punna (merit) and Papa (demerit), as well as what has substance and what does not.

1.为帮助他人,向对方布施物品、体力或知识。

2.持戒,不造作恶业,包括用身体或语言伤害他人。

3.打坐,让心断离烦恼。

4.对长辈保持谦虚恭敬。

5.从事正业,利益大众。

6.回向功德给众生。

7.随喜赞叹他人的善行。

8.专心闻法,增长智慧,用佛法自利利他。

9.弘扬佛法,使闻法者提升自我,改善恶习,让生命导向成功与快乐。

10.具足正见,了解善与恶,以及人生的使命,领悟生命的真谛。

 

ตัวอย่างผลแห่งบุญ

Examples of the Fruits of Punna

功德的利益

 

–                   บุญจากการให้ทาน ทำให้ร่ำรวย มีโภคทรัพย์มาก

–              The Punna earned from alms-giving blesses one with great material wealth.

–                   บุญจากการให้ทานด้วยข้าวปลาอาหาร ทำให้มีพลานามัยสมบูรณ์

–              The Punna earned from giving food to others blesses one with good health.

–                   บุญจากการรักษาศีล และให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ทำให้มีผิวพรรณงาม

–              The Punna earned from observing the Precepts and giving clothing to others blesses one with a fine complexion.

–                   บุญจากการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ทำให้มีอายุยืน

–              The Punna earned from not killing other beings blesses one with longevity.

–                   บุญจากการมีเมตตา ไม่รังแกหรือทรมานสัตว์ ทำให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

–              The Punna earned from not harming or abusing other beings blesses one with a strong constitution.

–                   บุญจากการคบบัณฑิต ฝึกสมาธิ ไม่ดื่มสุรายาเมา ทำให้ฉลาด มีสติปัญญาดี

–              The Punna earned from keeping the company of wise and right-viewed persons, from not consuming alcohol and other addictive substances blesses one with cleverness and intelligence.

–                   บุญจากการบูชาบุคคลที่ควรบูชา ทำให้เกิดในตระกูลสูง

–              The Punna earned from being respectful to those who deserve respect blesses one with a high birth.

–                   บุญจากการมีมุทิตาจิต ใครทำความดี ก็อนุโมทนา  ไม่อิจฉาริษยาใคร ทำให้มีอำนาจ มีคนเกรงใจ

–              The Punna earned from expressing altruistic joy in others’ performance of wholesome deeds without any feeling of envy or jealousy blesses one with influence and power.

 • 布施的功德,使我们富裕,拥有无穷的财富。
 • 布施食物的功德,使我们拥有健康的身体。
 • 持戒和布施衣物的功德,使我们的肤色洁白无瑕。
 • 离杀生的功德,使我们长命百岁。
 • 不折磨动物的功德,使我们无疾病缠身。
 • 结交智者、修习打坐、不饮酒的功德,使我们具足聪明才智。
 • 尊敬值得尊敬者的功德,使我们有缘出生于高贵的家族。
 • 随喜他人行善,不妒忌他人的功德,使我们拥有权势,受众人的敬重。

 

 

เมื่อเรารู้แล้วว่าบุญเป็นเบื้องหลังความสุขและความสำเร็จของชีวิต เราจึงควรทำความดีในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ตัวเรา ครอบครัว บุคคลรอบข้าง และสังคม ได้พบกับความสุข ความสำเร็จ อันเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกคน

Now that one knows how Punna is the source of happiness and success in life, one should endeavor to perform every kind of wholesome deeds so that one can meet with happiness and success in one’s life.  One can then help those around him to also meet with happiness and success in their lives.

当知道快乐和成功的生命,需要依靠功德后,我们应精进修习种种善行,让自己、家人、朋友以及其他人,都能获得真正的快乐与成功。