ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรกับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา (Th En Ch)

0
158

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรกับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา

轮经与佛教的长盛不衰

Dhammacakkappavattana Sutta and the Longevity of Buddhism

บทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรเรียกได้ว่าเป็นพระสูตรบทแรกในพระพุทธศาสนา พระสัมมนาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวคีย์ทั้ง 5 ทำให้ในครั้งนั้นเกิดพระรัตนตรัยครบองค์ 3 พระอัญญาโกณทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน ในวันอาสาฬหบูชา ด้วยความสำคัญอย่างนี้ชาวพุทธจึงให้ความสำคัญกับพระสูตรบทนี้มาก แม้เป็นบทสวดที่ค่อนข้างยาวซึ่งใช้เวลาในการสวดราว 20-30 นาที แต่ผู้คนจำนวนมากยังนิยมสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรกันจนเป็นกิจวัตร เนื่องจากในการสวดทุกรอบล้วนเป็นสิริมงคลกับชีวิต ยิ่งไปกว่านั้นการสวดธัมมจักกัปวัตนสูตรยังส่งผลให้สังคมสงบสุขและเป็นความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาอีกด้วย

《转法轮经》被称为佛教第一部经典,即佛陀首次向五比丘宣说佛法,也是三宝具足之日。阿若憍陈如当下证得法眼,成就须陀洹果。正是由于它如此的重要,所以佛教徒十分重视这部经典。虽然它是一部相当长的经文,需要约20至30分钟才能诵完,但仍有许多人每天坚持诵《转法轮经》。因为每诵一遍经不仅可以给自己的人生带来吉祥,还有助于促进社会的安宁以及佛教的长盛不衰。

The Dhammacakkappavattana Sutta, also known as the inaugural sutta in Buddhism, was the very first sermon given by the Lord Buddha to the Five Ascetics or Pancavaggiya (the first five disciples of the Buddha) on Asalha Puja Day. One of the ascetics named Añña Koṇḍañña became enlightened as a Sotāpanna, the first of four levels of awakening, by the end of the sermon. He was subsequently ordained as the first monk in Buddhism, thus completing the Triple Gem in Buddhism. This chant is highly revered and frequently chanted by Buddhists because each round of chanting brings tremendous blessings to one’s life. Additionally, chanting this sutta contributes to the development of a peaceful society and the longevity of Buddhism.

ความเป็นสิริมงคล สังคมที่สงบสุขและความยั่งยืนของของพระพุทธศาสนา เกิดขึ้นได้อย่างไรจากการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นคำถามที่หลาย ๆ คนอาจจะสงสัยว่า ทำไมแค่เราออกเสียงสวดมนต์จึงทำให้สังคมสงบสุขได้ ประเด็นคำถามเหล่านี้สามารถตอบได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการสวดมนต์บทนี้มิได้เป็นเรื่องของความเชื่องมงายแต่เป็นสัจธรรม เป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ถึงผลดีที่เกิดขึ้นได้จริง สามารถอธิบายโดยใช้หลักอริยสัจ 4 ในการวิเคราะห์ ดังนี้

诵念《转法轮经》为什么可以给人带来吉祥,同时促进社会的安宁以及佛教的长盛不衰?很多人都疑惑怎么仅简单地开口诵经就能促进社会的安宁?这些问题都可以给出具体的答案,因为诵念这部经典不是源于迷信,而是基于真理,也有科学证据可以验证诵经的好处,而且我们还可以利用经文中的四圣谛给出解释。

How does chanting the Dhammacakkappavattana Sutta bring blessings, foster a peaceful society, and extend the longevity of Buddhism? How is it possible that just by reciting these verses positive changes can be brought about? These are questions that many might have pondered. The words in this chanting are based on the truth of life not stuff of superstition. There is also scientific evidence to verify the benefits that come from chanting. We can use the principles of the Four Noble Truths, which are outlined in the chanting, to explain the current conditions of the world.

อริยสัจ 4 ข้อแรก คือ ทุกข์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น ในกรณีนี้ปัญหา คือ สังคมที่ไม่สงบสุข และความอ่อนแอของพระพุทธศาสนา หากเราวิเคราะห์ถึง สมุทัยคือ เหตุแห่งปัญหานั้นจะพบว่า การที่สังคมไม่สงบสุขนั้นเกิดจากการที่สมาชิกในสังคมมีการเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน จึงเกิดปัญหาความไม่สงบสุข เช่น การทำร้ายร่างกาย ทำลายชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากข่าวตามสื่อต่าง ๆ ที่นำเสนอกันอยู่ในปัจจุบันนี้ และการที่พระพุทธศาสนาอ่อนแอลงนั้นเนื่องจากพุทธบริษัท 4 จำนวนไม่น้อยห่างไกลจากคำสอนของพระพุทธองค์ ไม่ได้ศึกษาหลักธรรมและนำมาปฏิบัติอย่างจริงจังจนกระทั่งเห็นผลดีที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง จึงไม่สามารถเป็นทนายแก้ต่างให้กับพระพุทธศาสนาหรือไม่หวงแหนรักษาพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นสถาบันหลักที่ช่วยหล่อหลอมศีลธรรมให้กับคนในสังคม ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาดังกล่าวนี้ คือ กิเลสในใจของมนุษย์ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ และความหลง ที่บีบคั้นให้ผู้คนในสังคมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน เมื่อโลภมาก มีโทสะความโกรธมาก และมีความหลงไม่รู้ว่าอะไรถูกผิด การเบียดเบียนทำร้ายความวุ่นวายย่อมเกิดขึ้นในทุกหย่อมหญ้า

四圣谛第一个是“苦”,也就是出现的问题,这里的问题是社会的不安定与佛教的衰落。如果我们省思“集”,也就是苦的原因,就会发现社会不安宁是由于人与人之间相互伤害或相互利用造成的。譬如,人身攻击,造成生命或财产损失等等,这些现象每天可以从新闻媒体上看到。至于佛教的衰落,是因为许多佛教徒逐渐远离佛陀的教义,没有学习佛法并付诸实践,导致看不到佛法给自己带来的益处,从而无法成为一名合格的佛教徒去护持和捍卫佛教这一帮助人类提升道德的宗教。其实造成上述问题的根本原因是人内心的贪、嗔、痴烦恼,迫使人与人之间相互伤害,分不清是非对错,最终导致压迫、剥削和相互利用变得越来越普遍。

Dukkha (Suffering), or problems that arise, is the first of the Four Noble Truths. In this case, the current problem is a society that is not peaceful and the decline of Buddhism. If we analyze the problems using the second truth, Samudaya (Cause), the cause of the problem, we can see that social unrest is caused by members of society who exploit and take advantage of one another. This has led to unrest, including the infliction of physical harm and the destruction of life and property, etc. This can be seen across a variety of media sources. And the decline of Buddhism is due to the Four Buddhist Communities becoming more distanced from the teachings of the Buddha, not studying nor practicing the Dhamma principles enough to see the good results that can be obtained. As a result, they are unable to defend or preserve Buddhism as the primary institution for cultivating morality in the people. But the true underlying causes of the problem are the defilements that exist in the human mind, which are greed, anger, and delusion. These things force people in society to oppress one another and to be unable to discern what is right or wrong. As a result, oppression, exploitation, and taking advantage of others become widespread.

สำหรับนิโรธ คือ ความพ้นทุกข์ หรือ เป้าหมายที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในสังคม คือ ความสงบสุขร่มเย็น และความยั่งยืนของพระพุทธศาสนานั้น จะมีหนทาง หรือ มรรค ที่จะทำให้บังเกิดขึ้นได้อย่างไร คำตอบก็คือการเข้าไปแก้ไขที่จิตใจของมนุษย์ด้วยการทำให้กิเลส (โลภ โกรธ หลง) ในใจเบาบางลง มีหิริโอตตัปปะ (กลัวและละอายต่อบาป) เพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนอบรมจิตให้มีสติระลึกรู้ ทำให้สามารถควบคุมจิตใจไม่ให้กิเลสมีอำนาจเหนือกว่าคุณธรรมความดีได้ และการฝึกสมาธิให้จิตใจสงบนั้นทำให้สามารถเห็นทุกอย่างได้ตามความเป็นจริง มีวินิจฉัยที่ถูกต้องว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรควร อะไรไม่ควร ได้อย่างชัดเจน ซึ่งมรรคหรือหนทางอันประเสริฐที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเหล่านี้ได้ สามารถเริ่มต้นที่การสวดธัมมจักกัปวัตนสูตรนั่นเอง

至于“灭”就是从苦中解脱或者实现社会的安宁与佛教的长盛不衰。 有没有实现这些目标的“道”或途径呢?答案是必须要深入人心,透过消除心中的烦恼(贪嗔痴),增长惭愧之心(对罪恶感到恐惧与羞耻)。这可以通过训练让心保持正念来实现,以便更好地掌控心智,不让烦恼战胜自身具备的美德。同时,通过修习禅定让心平静下来,将有助于我们如实看清一切真相,清楚地知道什么是好,什么是坏,什么是应该,什么是不应该。其实从根本上解决这些问题的圣道或途径,就是从诵念《转法轮经》开始。

Nirodha (Cessation) is the liberation from suffering, or in our case the goals that we want to achieve in society, which are peace and tranquility. Is there a way or Magga (Noble Eightfold Path) to promote the longevity of Buddhism? To solve the problems of the human mind, we must first eliminate defilements (greed, anger, and delusion) from the mind and instill more Hiri-Ottappa (fear and shame of wrongdoing). This can be accomplished by training ourselves to be more mindful and aware, giving us greater control of the mind so that defilements don’t overtake our virtues. Furthermore, practicing meditation makes our mind calm and stable, allowing everyone to see the truth of life and to have a clear understanding of what is good and what is bad, what is appropriate and what is not. The magga or noble way that is capable of solving these problems at the root causes can begin with the chanting of the Dhammacakkappavattana Sutta.

การสวดมนต์นับว่าเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่ง ที่สามารถน้อมนำให้จิตใจของผู้สวดเกิดความสงบหยุดนิ่งเป็นสมาธิไปตามลำดับ ด้วยระยะเวลาในการสวดธัมมจักกัปวัตนสูตรตั้งแต่ต้นจนจบนั้นใช่เวลาประมาณ 30 นาที ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานมากพอจะทำให้ผู้สวดมีใจจดจ่อต่อเนื่องเป็นสมาธิได้ อีกทั้งเนื้อหาและความหมายของบทสวดที่เป็นสัจธรรมบริสุทธิ์อันได้มาจากการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งไม่เคยปรากฎในศาสนาใดมาก่อน นั่นคือ มัชฌิมาปฏิปทา หรือ ทางสายกลาง ไม่หลงไปในทางสุดโต่ง 2 สาย คือ กามคุณ 5 และ การทรมานตนนั้น ยิ่งทำให้ผู้สวดมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เกิดเป็นสิริมงคลแก่ตัวผู้สวดเป็นอันดับแรก เมื่อได้สวดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำยิ่งทำให้จิตใจของผู้สวดมั่นคงเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตตามทางสายกลางที่ยึดหลักอริยมรรคมีองค์ 8 หรือ หนทางในการดำเนินชีวิตอันประเสริฐ 8 ประการ[1] ดังนั้นเพียงเริ่มต้นสวดธัมมจักกัปวัตนสูตร ผู้สวดจึงได้ชื่อว่าเข้าสู่หนทางแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตแล้ว ตามแนวทางปฏิบัติ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งเป็นบทสรุปของอริยมรรคมีองค์ 8 แก่นแท้ในพระพุทธศาสนา

诵经也被当作是一种修习禅定,可以使诵经者的心逐渐深入静定。从头到尾诵念一遍《转法轮经》的时间大约为30分钟,这足以让诵经者的心持续保持入定。此外,该经文的内容源自佛陀觉悟的清净真理,从未在其他宗教出现过,其核心就是中道,即避免步入贪著五欲乐与自我折磨两个极端,使诵经者能够以正确的方式生活并获得无上的吉祥。经常诵经的人将会不断增长修习中道的决心,即持之以恒地精进修习八正道或八圣道。因此,诵念《转法轮经》的人就犹如迈向了幸福与成功之道,并按照佛教的修行原则修习戒定慧,而这正是八正道这一佛教精髓的结论。

Chanting is one type of meditation practice that can help bring clarity and calmness to the mind. From start to finish, chanting one round of the Dhammacakkappavattana Sutta takes about 20-30 minutes, which is enough time to allow the person to maintain their concentration. Furthermore, the sutta’s content and meaning are pure truth derived from the enlightenment of the Buddha that had never previously appeared in any other religion. This is the Middle Path, which is to steer away from indulging in the two extremes: the five sensual desires and self-mortification. This will enable the person chanting to live the right way and receive further blessings. A person who chants regularly will be determined to live their life on the Middle Path, also known as the Noble Eightfold Path or the eight noble ways of living. Simply by chanting the Dhammacakkappavattana Sutta, one can embark on the path to happiness and success in life according to the heart of practice in Buddhism, composed of morality, concentration, and wisdom. These are the conclusions of the Noble Eightfold Path, the truth of life in Buddhism.

หากผู้คนในสังคมได้รับทราบและปฏิบัติตามหลักในการดำเนินชีวิตอันเป็นอริยะอย่างนี้ สังคมจะเปลี่ยนเป็นสังคมแห่งการไม่เบียดเบียน มีความรักความ ความเมตตาต่อกัน มีความสงบสุขร่มเย็นได้ในที่สุด ดังนั้นผู้มีปัญญาที่ปรารถนาความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งในด้านการงานและครอบครัว ทั้งทางโลกและทางธรรม พึงเริ่มต้นที่การสวดธัมมจักกัปวัตนสูตรให้เป็นกิจวัตรประจำวัน สวดอย่างรู้คุณค่ารู้ความหมายในทุก ๆ ตัวอักษร เพื่อสั่งสมความมั่นคงทางจิตใจอีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามอีกด้วย

如果社会上的人都意识到这一点,并且遵循高尚的生活原则,社会将转变成一个没有相互伤害,只有相互关爱和同情,以及充满幸福和谐的社会。因此,希望在世俗生活和佛法修行上都收获幸福与成功的智者,应当每天坚持诵念《转法轮经》,认真了解经文中每个字的含义,从而培养稳定的心态,以正确的方式过生活。

If the people of the world are aware of this and follow the principles of a noble life, our society will transform into a peaceful, loving, and compassionate society. Therefore, the wise who desire happiness and success in both the worldly and non-secular life should begin by chanting the Dhammacakkappavattana Sutta on a daily basis. Chant with great reverence for the meaning in each word to cultivate mental stability and to reaffirm the right way to live.

นี้คือคำตอบว่าเหตุใดเพียงแค่เราร่วมกันสวดธัมมจักกัปวัตนสูตรจึงเกิดสิริมงคลขึ้นในชีวิตของเราและทำให้สังคมสงบสุขขึ้นมาได้ ซึ่งนับว่าเป็นการนำเอาหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นปฏิเวธผลให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่า คำสอนของพระพุทธองค์สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติและสังคมได้ประโยชน์อย่างแท้จริง เท่ากับว่าเราทุกคนเป็นพยานยืนยันคุณูปการของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของพุทธบริษัทสี่และความยั่งยืนยาวนานในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

这就是为什么诵念《转法轮经》可以给自己带来吉祥的人生,并促进社会安宁的答案。通过修习佛陀的教诲可以清楚的知道佛陀的教义可以真正的造福修行者与整个社会。这意味着我们将共同见证佛法所作出的巨大贡献,同时增强佛教四众的信心,使佛教长盛不衰。

This is why chanting the Dhammacakkappavattana Sutta can bring peace and prosperity to society and to our lives. By genuinely applying the Dhamma principles of the Buddha to your daily life, it can benefit the world. We will be living witnesses to the invaluables Dhamma principles of Buddhism. It will also strengthen the Four Buddhist Communities and extend Buddhism’s longevity.

[1] สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นที่ถูกต้อง) หมายถึง ความรู้ในอริยสัจ 4

สัมมาสังกัปปะ (ความคิดที่ถูกต้อง) หมายถึง ความคิดในการออกจากกาม ความไม่พยาบาท และการไม่เบียดเบียน

สัมมาวาจา (วาจาที่ถูกต้อง) หมายถึง การเว้นจากการพูดเท็จ หยาบคาย ส่อเสียด และเพ้อเจ้อ

สัมมากัมมันตะ (การปฏิบัติที่ถูกต้อง) หมายถึง เจตนาละเว้นจากการฆ่า การเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ และการประพฤติผิดในกาม

สัมมาอาชีวะ (การหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง) หมายถึง การเว้นจากมิจฉาชีพ

สัมมาวายามะ (ความเพียรที่ถูกต้อง) หมายถึง สัมมัปปธาน 4 คือ ความพยายามป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิด ละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ทำกุศลที่ยังไม่เกิด และดำรงรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว

สัมมาสติ (การมีสติที่ถูกต้อง) หมายถึง สติปัฏฐาน 4

สัมมาสมาธิ (การมีสมาธิที่ถูกต้อง) หมายถึง ฌาน 4

The Eightfold Path consists of eight practices: Right View, Right Resolve, Right Speech, Right Conduct, Right Livelihood, Right Effort, Right Mindfulness, and Right Concentration or Meditation (Samadhi)