คำแผ่เมตตา (Th En Ch)

คำแผ่เมตตา Words to Spread Loving Kindness  慈悲观   สัพเพ สัตตา Sabbe Sattā 洒撇洒搭   สัตว์ทั้งหลาย All living beings 三界的众生   ที่เป็นเพื่อนทุกข์ who have sufferings 在轮回苦海里   เกิดแก่เจ็บตาย who share this life cycle 生老病死   ด้วยกันหมดทั้งสิ้น all alike 无一例外   อะเวรา Averā 阿威拉   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด May you be happy 愿一切众生都快乐   อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย Please don’t have retribution…

คำอธิษฐานจิตประจำวัน (Th En Ch)

บุญใด, ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้, By this merit, that I performed on this occasion 以我现在所行的善事   เพราะบุญนั้น, และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น , By this merit, and in dedication to others, 发慈悲心,和回向的功德   ขอให้ข้าพเจ้า May I, 愿我快速证悟   ทำให้แจ้งโลกุตรธรรม๙ ,ในทันที , Attain the ninefold Dhamma, immediately 成就九个出世间法   ข้าพเจ้า , เป็นผู้อาภัพอยู่ , As I, am still residing 若我的善业还未圆满   ยังต้องท่องเที่ยวไป, ในวัฏสงสาร, And…

ทบทวนโอวาท-สถานที่เกิด (Th En Ch)

ทบทวนโอวาท    สถานที่เกิด 温习教诲    出生之地 อนุสรณ์สถาน มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี วันที่ 4 มกราคมพุทธศักราช 2563 帕蒙昆贴牟尼祖师纪念堂(2020年1月4日)   อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี โลตัสแลนด์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร เป็นจุดที่สำคัญมาก  เพราะถ้าหากว่าไม่มีตรงจุดนี้  ก็จะไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระผู้ปราบมาร Review of the Speech   the Birthplace Phramongkolthepmuni Memorial Hall on 4 January 2020 Phramongkolthepmuni Memorial Hall, Lotus Land, Song Phi Nong District, Suphanburi Province is the birthday of Luang Pu, the Mara Vanquisher…

คำอธิษฐานจิตจุดโคมประทีป(Th En Ch)

ด้วยบุญกุศล ,  ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย May the fruit of merit from 我们虔诚   ได้ตั้งใจจุดประทีปโคมไฟ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา lighting lanterns in homage to the Buddha, 点亮吉祥灯,供养诸佛   และบูชาธรรม,   แด่มหาปูชนียาจารย์ , In homage to the Great Master 以及供养,诸位导师     พระมงคลเทพมุนี  สด จันทสโร ,  พระผู้ปราบมาร Phra Mongkolthepmuni, Sodh Candasaro, Mara Vanquisher 降魔尊者,帕蒙坤贴牟尼,索 湛塔萨罗祖师   ด้วยบุญแห่งการบูชานี้ ,   ขอให้ทุกประเทศ With this merit, may…

คำถวายประทีปแด่มหาปูชนียาจารย์ (Th En Ch)

อุกาสะ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย Ukasa, May we 在这吉祥美好的时刻   ขอน้อมรวมใจ, ถวายการบูชา, Come together in offering 我们一起以虔诚之心   เนื่องในสิริมงคลสมัย, on this auspicious occasion, 供养诸佛   อันพระพุทธศาสนา, Which has been passed down 佛教   ได้สืบทอดยาวนานมา, กว่า ๒๖๐๐ ปี, By 2600 years of Buddhist tradition 传承至今已经2600多年   ณ แผ่นดินอันเป็นสิริมงคลแห่งนี้ In this blessed land, 在这片吉祥圣地   ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ผู้พร้อมใจกัน May we, who…

คำอธิษฐานจิต โปรยกลีบเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น (Th En Ch)

คำอธิษฐานจิต โปรยกลีบเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ต้อนรับพระธรรมยาตรา ๒๕๖๕   ด้วยบุญกุศล , ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย , With this merit, from welcoming the Dhammayatra Monks 我们以虔诚之心   มาต้อนรับพระธรรมยาตรา , Who are the heirs of Buddhism 迎接巡礼佛法比丘   ผู้เป็นอายุพระพุทธศาสนา During the age of Buddhism 续佛慧命的佛弟子   ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ Pilgrimage Path of the Great Master 礼敬祖师圣地   ได้นำกลีบเบญจทรัพย์ By spreading the “Penjasap”, 我等以万寿菊   และทรัพย์บานชื่น ,…

คำอธิษฐานจิตประจำวัน (Th En Ch)

บุญใด, ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้, By this merit, that I performed on this occasion 以我现在所行的善事   เพราะบุญนั้น, และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น , By this merit, and in dedication to others, 发慈悲心,和回向的功德   ขอให้ข้าพเจ้า May I, 愿我快速证悟   ทำให้แจ้งโลกุตรธรรม๙ ,ในทันที , Attain the ninefold Dhamma, immediately 成就九个出世间法   ข้าพเจ้า , เป็นผู้อาภัพอยู่ , As I, am still residing 若我的善业还未圆满   ยังต้องท่องเที่ยวไป, ในวัฏสงสาร, And…

คำแผ่เมตตา (Th En Ch)

คำแผ่เมตตา Words to Spread Loving Kindness  慈悲观   สัพเพ สัตตา Sabbe Sattā 洒撇洒搭   สัตว์ทั้งหลาย All living beings 三界的众生   ที่เป็นเพื่อนทุกข์ who have sufferings 在轮回苦海里   เกิดแก่เจ็บตาย who share this life cycle 生老病死   ด้วยกันหมดทั้งสิ้น all alike 无一例外   อะเวรา Averā 阿威拉   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด May you be happy 愿一切众生都快乐   อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย Please don’t have retribution…