คำกล่าวถวายหนังสือธรรมะ(Th En Ch)

คำกล่าวถวายหนังสือธรรมะ อิมานิ มะยัง  ภันเต,  ธัมมะปัณณานิ,  สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,  โอโณชะยามะ,  สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,  อิมานิ,  ธัมมะปัณณานิ,  สะปะริวารานิ, ปะฎิคคัณหาตุ,  อัมหากัง,  ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ,  สุขายะ,  นิพพานายะ  จะฯ   คำแปล ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ขอน้อมถวาย,  หนังสือธรรมะ,  พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์,  ขอพระภิกษุสงฆ์,  จงรับ,  หนังสือธรรมะ, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,  เพื่อประโยชน์,  เพื่อความสุข,  เพื่อมรรคผลนิพพาน,              แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ตลอดกาลนานเทอญ   Handa mayang buddhassabhagavato Pubbabaganamagarang karo ma se     Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa…

คำกล่าวกฐินสัมฤทธิ์(Th En Ch)

คำกล่าวถวายปัจจัยร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์และกฐินสมทบ อิมานิ มะยัง กันเต, พุทธะสาสะนัสสะ, อะติโรจะนายะ, กัปปิยะภัณฑานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, กับปิยะภัณฑานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะ ฯ   คำแปล ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ปัจจัยร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์, และกฐินสมทบ, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, เพื่อความรุ่งเรืองมั่นคง, แห่งพระพุทธศาสนา, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ปัจจัยร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์, และกฐินสมทบ, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.   imāni mayaṃ bhante, kappiyabhaṇḍāni, saparivārāni, bhikkhusaṅghassa, oṇojayāma, sādhu…

คำกล่าวถวายประทีปโคมไฟ(ใหม่)(Th En Ch)

คำกล่าวถวายประทีปโคมไฟ อิเม มะยัง ภันเต, ปะทีเป, สะปะริวาเร, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิเม, ปะทีเป,สะปะริวาเร, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ   คำแปล ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ,ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ประทีปโคมไฟ, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์, และมหาปูชนียาจารย์, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ประทีปโคมไฟ, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.     Handa mayang buddhassabhagavato Pubbabaganamagarang karo ma se   Namo tassa bhagavato…

คำกล่าวถวายปัจจัยไทยธรรม(Th En Ch)

คำกล่าวถวายปัจจัยไทยธรรม อิมานิ มะยัง  ภันเต, กัปปิยะภัณฑานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, กัปปิยะภัณฑานิ, สะปะริวารานิ, ปะฎิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ  จะฯ   คำแปล ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ , ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ปัจจัยไทยธรรม,     พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์,       ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ปัจจัยไทยธรรม, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.   imāni mayaṃ bhante, kappiyabhaṇḍāni, saparivārāni, bhikkhusaṅghassa, oṇojayāma, sādhu no bhante, bhikkhusaṅgho, imāni, kappiyabhaṇḍāni,…

คำกล่าวถวายข้าวสาร (Th Eng Ch)

คำกล่าวถวายข้าวสาร อิมานิ มะยัง ภันเต, ตัณฑุลานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ตัณฑุลานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ ถวายข้าวสาร(คำแปล) ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ข้าวสาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ข้าวสาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ   Imāni, mayaṃ bhante, taṇḍulāni,saparivārāni, bhikkhusaṅghassa, oṇojayāma, sadhu no bhante, bhikkhusaṅgho, imāni, taṇḍulāni, saparivārāni, paṭiggaṇhātu, amhākaṃ,…