วิธีแก้ไขวิบากกรรม (Th En Ch)

0
90

วิธีแก้ไขวิบากกรรม

Reducing the Consequences of One’s Karma

消除业力的方法

เป็นสิ่งที่น่าคิดว่าในขณะที่โลกเราประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายเผ่าพันธุ์   ไม่ว่าจะเป็นแมลง สัตว์น้ำ  สัตว์บก  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน ฯลฯ แต่ทำไมเราจึงโชคดีกว่าอีกหลายล้านชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์? และทำไมมนุษย์แต่ละคนจึงมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง  หน้าตา  ผิวพรรณ หรือแม้กระทั่งปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัว ?

Earth is home to a variety of life including insects, aquatic animals, land animals, amphibians, and reptiles, not to mention us human beings. But why were we more fortunate than the millions of other species to be born human? And why are there such differences amongst human beings in terms of physique, facial features, complexion, life circumstances, environment, etc.?

值得深思的是,世界由许多不同的物种组成。无论是昆虫,水生动物,陆生动物,爬行动物等,但为什么我们比成千上万的生命幸运,能生而为人?为什么每个人都不同,无论是体形、脸型或皮肤,还是维持生命的必然因素,以及周围的环境?

 

แม้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะสามารถอธิบายเรื่องการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้  แต่บางเรื่องวิทยาศาสตร์กลับไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน  เช่น

– เหตุใดบางคนจึงมีอายุสั้น  บางคนมีอายุยืนยาว

– เหตุใดบางคนจึงเป็นผู้มีโรคมาก บางคนเป็นผู้มีโรคน้อย

– เหตุใดบางคนจึงแวดล้อมไปด้วยคนดีๆ   มีแต่คนรักคนเมตตา ในขณะที่บางคนกลับเจอในสิ่งตรงกันข้าม

Although science may be able to explain the origin of living creatures, there are still many things that it cannot explain, such as…

– Why do some people have a short lifespan while others live for a long time?

– Why are some people healthy while others are ill?

– Why are some people surrounded by good people who are loving and kind to them while others are not?

虽然科学能解释人类的起源,但有些科学却无法解释清楚。

-为何有些人短命,有些人长命

-为何有些人疾病缠身,有些人健康少病

-为何有些人周围都是善人,得到大家的关爱,有些人却得到相反的遭遇

 

– เหตุใดบางคนไม่ว่าจะทำการใดๆ ก็สำเร็จได้โดยง่าย มีแต่คนคอยให้ความช่วยเหลือ ในขณะที่บางคนไม่ว่าจะมีความอุตสาหะพยายามแค่ไหน ก็กลับไม่ประสบความสำเร็จ  …  ข้อนี้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ  หากเป็นจริงตามที่กล่าวว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”  แล้วทำไมคนยากจน  คนหาเช้ากินค่ำ ที่ทำงานแทบทั้งวันทั้งคืนเพื่อหาทรัพย์มาหล่อเลี้ยงชีวิต จึงยังมีฐานะยากจนอยู่  ทั้งๆที่บุคคลเหล่านั้นก็ขยันทำมาหากินถึงเพียงนี้

– Why do some people succeed easily no matter what they endeavor and are gladly aided and supported by many, while others work really hard yet rarely achieve success? This demonstrates that the adage “where there is a will, there is a way” does not always hold true, for there are many hardworking people in this world who toil day and night and still know only poverty.

-为何有些人做任何事都很容易成功,有贵人扶持。而有些人不管多努力却屡次失败。尽管有很多例子说明,有志者事竟成。可是为什么那些贫穷的人从早忙到晚,起早贪黑养家糊口,尽管他们已经很努力了,却还是很贫穷。

 

สิ่งเหล่านี้มีคำอธิบายไว้ในทางพระพุทธศาสนาว่าเป็นเรื่องของ “กรรม”

The Buddha’s Teachings on the topic of “karma” may be used to explain these phenomena.

这些在佛教中是如此解释:业力

 

กรรม   คือ การกระทำที่เราได้กระทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงชาติปัจจุบันนี้  ไม่ว่าจะเป็นกรรมดี หรือกรรมชั่ว  ทุกๆการกระทำของเราจะถูกจดจำและสั่งสมไว้เพื่อรอส่งผลในภายภาคหน้า  เรียกว่า “วิบากกรรม”  เมื่อเราทำกรรมดี ย่อมได้รับผลดี  เมื่อเราทำกรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชั่ว  ดังพุทธภาษิตที่ว่า  “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”

“Karma” is all of the deeds performed from one’s countless past lifetimes up until the current one. Whether it is wholesome or unwholesome karma, every single action is recorded and has its own consequences waiting to bear fruit in the future. These consequences or fruits of karma are called “karma-vipaka,” wherein wholesome deeds yield wholesome fruits and unwholesome deeds yield unwholesome fruits. Thus, the Buddha’s Teachings state that ‘every living being is dictated by its own karma.’

业力是过去世至今世曾造下的行为,无论是善业还是恶业,一切行为都被记录和累积,必然在未来会有果报。当我们累积善业,必然有善报。当我们造下恶业,必然有恶报。就如佛陀所说:一切众生随业力而生。

 

เมื่อวิบากกรรมส่งผลเช่นนี้ จึงทำให้คนทั้งหลายแม้เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกัน  แต่กลับมีความแตกต่างกันด้วยประการทั้งปวง

ผู้ใดมีปกติชอบฆ่าและทรมานสัตว์  ผลกรรมจึงทำให้เป็นผู้มีโรคมาก  อายุสั้น

ผู้ใดมีปกติชอบลักเล็กขโมยน้อย  ผลกรรมจึงทำให้สมบัติวิบัติ ไม่สามารถรักษาทรัพย์ไว้ได้

ผู้ใดมีปกติหวงแหนทรัพย์ ไม่ทำทาน ผลกรรมจึงทำให้เกิดมามีฐานะยากจน

ผู้ใดมีปกติมีปกติชอบกินเหล้าเมายา  ผลกรรมจึงส่งทำให้เป็นผู้มีอาการทางสมอง เป็นโรคประสาท

Karma-vipaka (or the fruits of karma) causes human beings to differ greatly from one another.

Whoever is in the habit of killing and torturing animals, the fruit of his karma will be sickliness and a short lifespan.

Whoever is in the habit of stealing, the fruit of his karma will be the loss of material wealth.

Whoever is in the habit of being miserly, the fruit of his karma will be poverty.

Whoever is in the habit of consuming alcohol or other addictive substances, the fruit of his karma will be intellectual disability or other mental disorders.

因业力所致,众生即便生而为人,但也会有不同的人生。

爱杀生之人,疾病多,寿命短。

爱偷盗之人,失财富,无法保留。

吝啬财富之人,不分享,生为贫苦之家。

爱喝酒之人,将患脑神经疾病。

 

ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราอยากเกิดมาพร้อมด้วยคุณสมบัติทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นฐานะ  รูปร่างหน้าตา  ความสุขความสำเร็จในชีวิต เราจึงต้องหมั่นสั่งสมบุญกุศล  ทำแต่กรรมดีเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่

Therefore, if one wishes to be born replete with every form of prosperity be it material wealth, good looks, success, and happiness, it would behoove one to regularly perform and accumulate wholesome deeds when one is still alive.

因此,当我们期望生而为人具足圆满,无论是地位、容貌,还是生命的成功,我们都应常累积福德资粮,在有生之年广行善业。

 

แต่ด้วยความที่เราไม่สามารถล่วงรู้ถึงอดีตชาติที่ผ่านมาว่าได้เคยพลั้งพลาดไปทำกรรมชั่วใดๆ กับใครไว้บ้าง  เมื่อปัจจุบันเราได้รับความทุกข์  หรือพบเจออุปสรรคต่างๆนานา  บางคนจึงเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตา  จนพาลคิดไปว่าบุญไม่ช่วย ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว บุญ และบาป ได้ชิงช่วงกันและกันเพื่อรอการส่งผลตลอดเวลา

Since one cannot recall one’s previous lifetimes, all of the misdeeds, and how one may have wronged others, one has to deal with various hardships and obstacles in the here and now. One should not blame it on destiny and hasten to assume that one’s accumulated merit has not come to one’s aid. Actually, one’s accumulated puṇya (merit) and pāpa (demerit) are constantly vying with each other to bear their respective fruits.

因我们无法了知过去世曾造下哪些恶业,或伤害过哪些人。而今世我们遇到苦难或很多障碍时,就气馁命不好,误认为功德没有果报。其实,善业和恶业一直在相互拉扯中显现果报。

 

แม้เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตที่ผิดพลาดได้  แต่เราสามารถ” เริ่มต้นใหม่ ” ด้วยการหมั่นสั่งสมบุญกุศล  ทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิ และอธิษฐานเพื่อให้อานุภาพแห่งบุญเหล่านี้ ไปลดทอนการส่งผลของกรรมชั่วในอดีตไว้ได้  เมื่อบุญเรามากๆเข้าจะสามารถทำให้วิบากกรรมนั้นเบาบางลง จนกระทั่งไม่ส่งผลเลย

While it is impossible to go back to correct one’s past mistakes, one can most certainly begin anew by earnestly accumulating merit through such practices as giving alms, observing the Precepts, practicing meditation. Then one can make the resolute wish for one’s accumulated puṇya to reduce the fruits of one’s pāpa. When one’s accumulated puṇya has reached a certain extent, it can reduce the fruits of one’s previous misdeeds or even stop them altogether.

虽然我们无法改变过去的过失,但可以重新开始,坚持行善,持戒和打坐,发愿这些功德,可以减弱过去造的恶业。当功德多了,善业自然会回报。

 

สำหรับหลักในการสั่งสมบุญ และแก้ไขวิบากกรรม ที่เราสามารถนำไปปฏิบัติได้ มีดังนี้

One can accumulate puṇya and lessen the fruits of one’s past misdeeds by doing the following.

以下是累积善业和消除业力的原则:

 

 1. หักดิบเลิกทำสิ่งไม่ดีทั้งหลาย

1.Abstain completely from all unwholesome things.

2.อย่าไปคิดทบทวนเรื่องในอดีตที่ผิดพลาดไปทำความชั่ว ทั้งหมด

2.Do not think about one’s past misdeeds.

3.รักษาศีล 5, ศีล 8 ให้บริสุทธิ์

3.Observe the Five or Eight Precepts immaculately.

4.ให้สั่งสมบุญทุกอย่างเต็มที่และต่อเนื่องทั้งการทำทานรักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้น

4.Consistently accumulate every form of puṇya by giving alms, observing the Precepts, practicing meditation, etc.

5.ให้ปลื้มในบุญทั้ง ๓ ระยะ ทั้งก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำ แล้วให้หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด

5.Every time that one performs merit, one should be joyful before, during, and after the activity, and regularly reflect on the good deeds that one has done.

6.อธิษฐานจิตให้บุญที่ได้สั่งสมมาไปตัดรอนวิบากกรรมที่เคยทำไว้

6.Make a resolute wish for one’s accumulated puṇya to halt the consequences of one’s past misdeeds.

7.อุทิศไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่เคยเบียดเบียนไว้

7.Dedicate one’s earned puṇya to those one had wronged in the past.

8.ถ้ามีโรคมากเกิดจากวิบากกรรมปาณาติบาต ทรมานสัตว์ หรือใช้แรงงานสัตว์มากเกินไป ให้ปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน รวมทั้งถวายคิลานเภสัชกับพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป

8.If one is sickly as a result of one’s past misdeeds arising from killing and abusing humans or animals, or overworking them, then one should release live animals, offer medicinal items to the Buddhist monks, novice monks, and other people.

9.ถ้าเป็นโรคผิวหนังให้ปัดกวาดเช็ดถู ทำความสะอาดเสนาสนะในเขตสงฆ์ เช่นหอฉัน วิหาร อุโบสถ เจดีย์ พระพุทธรูป เป็นต้น และถวายผ้าไตรจีวรแด่พระภิกษุสงฆ์

9.If one is suffering from a skin disease, one should clean places and things inside the temple such as the dining hall, monastery, Uposatha Hall, Cetiya, the Buddha Image, etc. as well as offering the Triple Robe set to the Buddhist monks.

10.ถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับตาให้ทำบุญถวายโคมประทีป จุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย มองคนด้วยจิตเมตตา

10.If one is suffering from an eye disease, one should make offerings of lanterns and light sources, pay homage to the Triple Gem with lit lanterns, look at others with love and kindness, etc.

11.ถ้าไม่ได้รับการศึกษา หรือการศึกษาไม่สูง ให้ทำบุญสนับสนุนส่งเสริมการศึกษากับพระภิกษุสามเณร นักเรียน นักศึกษา และฝึกนิสัยรักการศึกษาค้นคว้าหาความรู้

11.If one did not receive a good education, one should donate towards education funds for the Buddhist monks, novices, and students as well as cultivate the love for learning.

12.ถ้าล่วงเกินพระรัตนตรัย บุพการี ผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้มีศีลธรรมให้ไปกราบขอขมา ขออโหสิกรรม

12.If one has trespassed against the Triple Gem, one’s parents, elders, virtuous persons, one should go and seek their forgiveness.

13.ถ้าเป็นภรรยาเบื่อชีวิตการครองเรือน อยากเป็นผู้ชายให้ดูแลปรนนิบัติสามีประดุจเทวดา หาโอกาสรักษาศีล8 เมื่อทำบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตให้ได้เกิดเป็นผู้ชาย

13.If a woman is married but tired of the family life and wishes to be reborn as a man in future existences, she should look after and treat her husband with respect. One should find every opportunity to observe the Eight Precepts. Each time one performs a good deed, one should make a resolute wish to be reborn as a man.

14.ถ้าจะให้แก้ไขวิบากกรรมเจ้าชู้ ให้รักษาศีล8 อย่างน้อยทุกวันพระ จนตลอดชีวิต

14.To counter the consequences of being a womanizer in one’s past existences, one should observe the Eight Precepts at least on every Buddhist Holy Day for the rest of one’s life.

15.ถ้าญาติมิตรใกล้ตัวยังไม่ศรัทธา ไม่เข้าใจเรื่องบุญ ให้ทำบุญใส่ชื่อญาติมิตรแล้วอธิษฐานจิตตามความปรารถนาไปก่อน

15.If those around us are not a believer and do not understand the concept of puṇya, one should make merit in their names for the time being and make a resolute wish for them.

16.การทำบุญใส่ชื่อผู้ตาย จะได้บุญเต็มที่กว่าใส่ชื่อตนเองและอุทิศไปให้

16.For the best results, one should perform merit in the name of departed loved ones rather than in one’s name.

17.ในวันพระขึ้น 15 ค่ำ ให้ทำบุญใหญ่อุทิศ เจาะจงไปให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว หากหมู่ญาติมิตรอยู่ในยมโลก จะรับบุญได้เต็มที่

17.On the full moon day, one should make merit and dedicate it to one’s departed loved ones. Should they happen to be reborn in the Yamaloka Hell currently, they will be able to fully receive the benefits of the dedicated merit.

18.ให้สำรวจดูว่าปัจจุบันชาติ เรามีความบกพร่องเรื่องใดบ้าง เช่น รูปวิบัติ ทรัพย์วิบัติ หรือคุณวิบัติ เมื่อสั่งสมบุญแล้วให้อธิษฐานจิตแก้ไขความบกพร่องนั้น

18.Take a look and see what one is lacking in this lifetime, such as one’s physical appearance, material wealth, desirable attributes, etc., so that each time one makes merit, one can make a resolute wish to address these areas.

19.หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมภายใน ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมได้เร็วขึ้น

19.Earnestly practice meditation until one can attain the Dhammakaya. This is the quickest way to terminate the negative consequences of one’s past misdeeds.

 1. หักดิบเลิกทำสิ่งไม่ดีทั้งหลาย 戒除一切恶行
 2. อย่าไปคิดทบทวนเรื่องในอดีตที่ผิดพลาดไปทำความชั่ว ทั้งหมด 忏悔过去造下的一切恶行
 3. รักษาศีล 5, ศีล 8 ให้บริสุทธิ์ 圆满持守五戒、八戒
 4. ให้สั่งสมบุญทุกอย่างเต็มที่และต่อเนื่องทั้งการทำทานรักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้น 持之以恒行善,持戒和打坐
 5. ให้ปลื้มในบุญทั้ง ๓ ระยะ ทั้งก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำ แล้วให้หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด供养前、供养中和供养后,法喜于所行之善业, 时常忆念功德。
 6. อธิษฐานจิตให้บุญที่ได้สั่งสมมาไปตัดรอนวิบากกรรมที่เคยทำไว้发愿所行善业之功德消除曾造下的恶业。
 7. อุทิศไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่เคยเบียดเบียนไว้ 回向功德给曾经伤害过的一切众生
 8. ถ้ามีโรคมากเกิดจากวิบากกรรมปาณาติบาต ทรมานสัตว์ หรือใช้แรงงานสัตว์มากเกินไป ให้ปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน รวมทั้งถวายคิลานเภสัชกับพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป 因曾杀生、折磨动物等,导致疾病多,应多放生,以及供养药物护持比丘、沙弥和大众。
 9. ถ้าเป็นโรคผิวหนังให้ปัดกวาดเช็ดถู ทำความสะอาดเสนาสนะในเขตสงฆ์ เช่นหอฉัน วิหาร อุโบสถ เจดีย์ พระพุทธรูป เป็นต้น และถวายผ้าไตรจีวรแด่พระภิกษุสงฆ์ 皮肤疾病,可以清洁佛教圣地,如斋堂、大雄宝殿、佛塔和佛像等等。以及供养袈裟护持僧团。
 10. ถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับตาให้ทำบุญถวายโคมประทีป จุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย มองคนด้วยจิตเมตตา 眼疾可以供养灯具,点灯供养诸佛,以及慈悲心看待他人。
 11. ถ้าไม่ได้รับการศึกษา หรือการศึกษาไม่สูง ให้ทำบุญสนับสนุนส่งเสริมการศึกษากับพระภิกษุสามเณร นักเรียน นักศึกษา และฝึกนิสัยรักการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 学历和文化教育不高者,应多护持比丘、沙弥、学生学习基金,培养热爱求学之习惯。
 12. ถ้าล่วงเกินพระรัตนตรัย บุพการี ผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้มีศีลธรรมให้ไปกราบขอขมา ขออโหสิกรรม 曾冒犯过佛法僧、长辈和对我们有恩之人,向他们忏悔并请求宽恕。
 13. ถ้าเป็นภรรยาเบื่อชีวิตการครองเรือน อยากเป็นผู้ชายให้ดูแลปรนนิบัติสามีประดุจเทวดา หาโอกาสรักษาศีล8 เมื่อทำบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตให้ได้เกิดเป็นผู้ชาย 今世厌倦成为他人之妻,下一世想成为男儿身。则今世需要用心看护丈夫的财富,以及持守八戒,每次行善修功德后,都发愿来世女转男身。
 14. ถ้าจะให้แก้ไขวิบากกรรมเจ้าชู้ ให้รักษาศีล8 อย่างน้อยทุกวันพระ จนตลอดชีวิต 消除花心之业力,至少在佛日要持守八戒,直至命终。
 15. ถ้าญาติมิตรใกล้ตัวยังไม่ศรัทธา ไม่เข้าใจเรื่องบุญ ให้ทำบุญใส่ชื่อญาติมิตรแล้วอธิษฐานจิตตามความปรารถนาไปก่อน 和身边不了解功德之人相处,应修功德与他们结缘,然后以慈悲善念发愿。
 16. การทำบุญใส่ชื่อผู้ตาย จะได้บุญเต็มที่กว่าใส่ชื่อตนเองและอุทิศไปให้ 为往生勤修功德,将功德回向给往生者。
 17. ในวันพระขึ้น 15 ค่ำ ให้ทำบุญใหญ่อุทิศ เจาะจงไปให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว หากหมู่ญาติมิตรอยู่ในยมโลก จะรับบุญได้เต็มที่在佛日行善将功德回向给往生亲人,让他们得以超度。
 18. ให้สำรวจดูว่าปัจจุบันชาติ เรามีความบกพร่องเรื่องใดบ้าง เช่น รูปวิบัติ ทรัพย์วิบัติ หรือคุณวิบัติ เมื่อสั่งสมบุญแล้วให้อธิษฐานจิตแก้ไขความบกพร่องนั้น 忏悔今世的过失,累积善业后,发愿消除一切之罪障。
 19. หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมภายใน ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมได้เร็วขึ้น 持之以恒修行证入内在的法身,能很快消除业力。

 

ดังนั้นเมื่อเรารู้ที่มา และการส่งผลของวิบากกรรมตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน จนถึงภพชาติหน้าที่มีผลต่อชีวิตมากมายถึงเพียงนี้  เราจึงควรเลือกทำวันนี้ให้ดีที่สุดด้วยการเลือกทำแต่กรรมดี เพื่อเป็นการออกแบบชีวิตของเราให้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติทั้งปวงไปจนถึงภพเบื้องหน้า

Now that one has learned about karma, its fruits, and how they dictate everything in one’s life here and now as well as in future lifetimes, one should choose to begin anew today by performing only wholesome deeds. This way, one is essentially designing one’s future lifetimes to be replete with physical and mental attributes and material wealth.

当我们了解过去世、今世所造的业,对未来生命有影响,我们就应该尽量让今天做到最好,行一切善,圆满更美好的未来。