อานิสงส์การให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน (Th En Ch)

0
100

อานิสงส์การให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

The Fruits of Saving the Lives of Animals

放生的功德利

ตัวเราเองนั้นไม่อยากมีความทุกข์ ไม่อยากถูกทรมาน  คนอื่นหรือสัตว์อื่นก็เช่นกัน ต่างก็รักชีวิตของตนเอง  ด้วยเหตุผลนี้นี่เองจึงเกิดเป็นศีลข้อ1คือ  ไม่ฆ่าหรือทรมานคนหรือสัตว์อื่น  และเมื่อเราประสบทุกข์อยู่ ถ้ามีใครมาช่วยเราให้พ้นจากทุกข์ พบความสุขได้ เราก็รู้สึกซาบซึ้งถึงบุญคุณของผู้ที่ช่วยเหลือเรา  ในทางตรงกันข้าม เมื่อมีใครที่ประสบทุกข์อยู่ ถ้าเราสามารถช่วยเขาเหล่านั้นได้ก็ถือเป็นความดีที่งดงาม  และยังเป็นการเพิ่มพูนคุณธรรมความเมตตาให้เกิดขึ้นภายในใจของเราด้วย

We do not want to suffer or endure pain. The same holds true for other living beings as well. Everyone loves his or her life. The origin of the First Precept was founded on the premise: Do not kill or oppress any living being. If someone saves us from suffering and helps us find happiness, we would be grateful to the person who aided us. On the other hand, it would be exemplary if we could assist someone who is in need. Additionally, it helps cultivate the virtue of kindness in our hearts.

我们不想受苦受累,其他人或动物也一样,都爱惜自己的生命,于是便有了第一条戒:不杀生。当我们在受苦,若有人帮助而离苦得乐,我们必对其感恩戴德。同理,当别人在受苦,若我们伸出援助之手,既是善举,也能提高自身的德行。

 

ในภพชาตินี้ เราได้มีสถานภาพ ณ ปัจจุบันนี้ บางคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเราเองนี้มีบุญมากจริงหรือ  ความจริงแล้วคนเรานี้ถือได้ว่าเป็นผู้ที่บุญมากๆเลยทีเดียว  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยบอกถึงความยาก 4 อย่างคือ

In this lifetime, some people may not be aware of how much merit they have. In fact, we are individuals with tremendous merit. The Buddha once expounded on the four difficulties of being born a human as follows:

我们今世生而为人,有的人却不知此乃大福报。事实上,我们皆为有福之人。佛陀曾说有四种困难,分别为:

  1. การได้ความเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากอุปมาในท้องทะเลกว้างใหญ่สุดจะประมาณ มีเต่าตาบอดทั้งสองข้างอยู่ตัวหนึ่ง ทุกๆ หนึ่งร้อยปี จะโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำ 1 ครั้ง และในท้องทะเลนี้มีห่วงที่พอดีกับหัวเต่าลอยอยู่อันหนึ่ง โอกาสที่เต่าตาบอดจะโผล่หัวขึ้นมา แล้วเอาหัวสอดเข้าไปในห่วงพอดี มีความยากเพียงใด โอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้น มีความยากยิ่งกว่า

1.The difficulty of being born a human being is compared to a blind turtle in the vast ocean. It would rise to the surface every hundred years. There is a floating loop that fits perfectly around the turtle’s head drifting freely in the open ocean. What are the chances that the blind turtle’s head pokes perfectly through the tube when the turtle floats to the surface? How hard would that be? The opportunity to be born human is considerably much more difficult than that.

1.人身难得,如盲龟浮木。好比在广阔无垠的大海上,有一只双眼失明的盲龟,每一百年才浮出海面一次。大海中飘浮着一根浮木,浮木中间有如盲龟头部一般大小的孔洞。若每一百年才浮出一次海面的盲龟,头部刚好穿过浮木上的孔洞是何等困难,但生而为人的机会可谓是难上加难。

 

  1. การที่จะรักษาชีวิตให้ดำเนินอยู่บนเส้นทางของการสร้างความดีไปได้ตลอดรอดฝั่งก็ทำได้ยาก เพราะ กิเลส วิบากกรรม เป็นภัยร้ายมีอันตรายที่เกิดกับชีวิตของเรา มีอยู่ในใจและรอบตัว

2.It is difficult to maintain a virtuous life on the path of good deeds to the very end, because the defilements in our minds and negative karmic consequences all around us are perils waiting to bear fruit.

2.终生勤修善行非常难得,因为人生会遭遇各种烦恼和业障,这些都会影响身心,甚至危及生命。

 

  1. การที่จะได้มีโอกาสฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นสิ่งที่หาได้ยาก เพราะผู้คนต่างแสวงหาความรู้อันแท้จริง เพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามคำสอนอันประเสริฐ ให้พบความสุขที่แท้จริง

3.It is rare to have the opportunity to listen to the Dhamma from a virtuous being, because we are all seeking the truth of life in order to live righteously in accordance with the noble teachings and to find true happiness.

3.听闻贤人说法非常难得,因为许多人从早到晚都在为谋生而奔波忙碌,很少有机会学习有关生命真谛和真正快乐的佛法真理。

 

  1. การบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องยากพระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์ กว่าจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้องสร้างบารมีกันยาวนานหลายอสงไขยกัปทีเดียว ท่านสร้างบารมีทุกรูปแบบ แม้บางชาติจะพลัดไปเกิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน แต่ท่านก็ยังคงสร้างบารมี เพื่อมุ่งหวังพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ดังนั้นการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ จึงเป็นการยาก

4.The appearance of the Buddha is very difficult, because before each Bodhisattva can attain enlightenment as a Buddha he has to pursue the Perfections for an unimaginably long time. He must accumulate merit in every possible manner where even in some lifetimes he had to be reborn as an animal. Nonetheless, he persevered in the pursuit of Perfections for the purpose of becoming fully enlightened. Therefore, the appearance of each Buddha is something extremely rare.

4.佛陀的诞生稀有难得。每位菩萨都要历经累劫勤修波罗蜜才觉悟成佛,他们修波罗蜜的形式多种多样,即便有时A转世为畜生,他们依然精进修波罗蜜,以求圆满成就无上正等觉智。所以,佛陀的诞生千载难逢。

 

มาลองพิจารณาดูตัวของเราในปัจจุบันนี้ เรามีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ ในช่วงที่พระพุทธศาสนายังอยู่  และมีโอกาสได้ฟังธรรม เมื่อฟังธรรมแล้วก็ได้นำเอาธรรมะนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวัน ดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางแห่งการสร้างความดี เพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตคือ ไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม

Let’s take a look at ourselves. We were given the chance to be born as humans at a time where Buddhism still exists. On this path of Perfections, we are able to listen to the Dhamma teachings and apply them to our daily lives in order to reach our goal of the utmost Dhamma.

试想人生难得今已得,佛法难闻今已闻。我们应将所学的佛法运用于日常生活,在行善之路上稳步前行,最终实现人生目标——证入法的究竟。

 

ดังนั้น การมีชีวิตที่ยืนยาวเพื่อรักษาได้มาซึ่งสถานะในปัจจุบัน คือ ความยาก 4 อย่างนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญ  ซึ่งเหตุของการทำให้มีอายุขัยยืนยาวนั้นก็คือ ต้องทำบุญให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

Now that we understand the four factors that make being born a human extremely difficult, we must perform meritorious acts of extending the lives of other living beings in order to give longevity to ours.

因此,延长寿命以维护上述四种困难显得尤为重要,而让寿命绵长的原因就是戒杀放生。

 

ซึ่งอานิสงส์การปล่อยให้ชีวิตเป็นทาน มีดังนี้

The fruits of giving life by releasing animals.

放生的功德利益如下:

 

  1. เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย มีความสุข และตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัยบุคคลนั้น จะไม่มีกรรมใดๆมาตัดรอนได้

1.By extending the lives of other living beings, one receives longevity, safety, and happiness. One is free from negative consequences that could shorten one’s life.

1.援救生命者必然长寿,远离疾病,无灾无难,快乐幸福。在有生之年不会遭遇事故和恶业的报应。

 

  1. สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้ว พ้นจากความตายย่อมดีใจ ปลาบปลื้มใจ ฉันใด บุคคลผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ก็ย่อมได้รับความปลาบปลื้มใจฉันนั้น

2.Animals released from captivity and death are happy and relieved. A person who aids in the release will also gain happiness in return.

2.逃离牢笼束缚和远离死亡的动物必然充满欢喜,放生者也会法喜充满。

 

  1. ผู้ไห้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิจ เขาเหล่าย่อมพบแต่มิตร ปราศจากศัตรูมาแผ้วพาน

3.Be free from foes and surrounded by virtuous people.

3.常常放生者,具足结交善友之善缘, 远离敌人的侵害。

 

4.การช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากที่คุมขังย่อม ส่งผลให้เราสามารถหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการน้อยใหญ่ ทั้งหยาบและละเอียดคือกิเลสที่ควบคุมใจ ได้โดยพลัน

  1. Be free from all kinds of fetters that are the defilements in the mind.

4.帮助动物远离牢笼束缚,将使放生者远离牢狱之灾。

 

  1. การช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรี ทำให้เราเข้าถึงพระธรรม และ เข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นดินแดนแห่งความสุขที่เสรีอย่างแท้จริงได้โดยง่าย

5.Giving animals freedom to live freely helps one easily attain the inner Dhamma and Nibanna, the place of true happiness.

5.放生者让动物重获自由,自己也将易证佛法,速证涅槃。