ประโยชน์ของสมาธิ (Th En Ch)

0
149

MEDITATION BENEFITS

Meditation has been linked to a variety of health benefits. A review of scientific studies identified favorable outcomes of meditation which include: relaxation, concentration, an elevated state of awareness, self-observing attitudes, perceptual sensitivity, good memory, self-control, empathy, and good self-esteem. Meditation has been linked to a host of biochemical and physical changes in the body that alter metabolism, heart rate, respiration, elevated blood pressure, and brain activity. Studies also show that meditation can improve academic and work performance.

ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ

修习禅定的益处

การนั่งสมาธิเชื่อมโยงกับประโยชน์ต่อสุขภาพได้หลากหลายมาก จากผลการตรวจสอบทางการศึกษาการฝึกสมาธิในการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ระบุผลลัพธ์ที่น่าพอใจ อันรวมถึงผลดีต่อการผ่อนคลาย ทำให้มีสมาธิตั้งมั่นมากขึ้น ระดับการรับรู้ ทัศนคติในการสังเกตตนเอง ความไวในการตอบสนองต่อการรับรู้ ความทรงจำที่ดี การควบคุมตนเอง ความหยั่งรู้ และการเห็นคุณค่าในตนเองที่ดีขึ้น การนั่งสมาธิเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและทางกายภาพในร่างกายมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เป็นระบบการเผาผลาญของร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจ ระบบการหายใจ ระดับความดันโลหิตสูง และการทำงานของสมอง ผลจากการศึกษาเรื่องนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการฝึกสมาธิสามารถปรับปรุงผลการเรียนและการทำงานให้ดีขึ้น

修习禅定有益于健康,根据对修习禅定的科学研究结果表明益处有许多种,包括:对释放压力方面,让心更专注,意识得到提高,自我观察有远见,感知更敏锐,记忆力好,控制自我,求知和认识自我价值。禅定还与人类身体生化和物理变化有关联,改变内部的新陈代谢,心律、呼吸和血压,脑部活动等,这个研究证明,禅定对于学业和工作也有很大的帮助。

Meditation has now entered the health care domain because of evidence suggesting a positive correlation between the practice of meditation and emotional and physical health. Examples of such benefits include reduction in stress, anxiety, depression, headaches, pain, and blood pressure.

In a Buddhist Discourse on Concentration, Samadhi Sutta, meditation benefits are indicated and described as follows:

ในปัจจุบันนี้การฝึกสมาธิมีผลต่อการดูแลสุขภาพอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการฝึกทำสมาธิกับสุขภาพทางอารมณ์และร่างกาย ตัวอย่างของผลประโยชน์ดังกล่าวรวมไปถึงการลดความเครียด ลดความวิตกกังวล ลดอาการซึมเศร้า ลดอาการปวดหัว ลดความเจ็บปวด และลดความดันโลหิต

现今,禅定对保健方面有显著的效果,因为有证据表明修习禅定对情绪和身体有益。这些益处主要有,减轻压力、降低焦虑、抑郁、头痛和身体疼痛,以及血压。

หลักฐานจากพุทธพจน์เกี่ยวกับเรื่องสมาธิ ปรากฏในพระไตรปิฎกบันทึกที่หัวข้อ “สมาธิสูตร” ได้ระบุประโยชน์ของการทำสมาธิโดยอธิบายไว้ดังนี้

在佛教经典《三藏经》中记载,禅定的益处如下:

Happy living – We gain immediate happiness by the mere act of letting go of worries and burdens of life. It is akin to unloading a heavy load that one has carried in a long journey. The body feels lighter and the mind is relieved. By training the mind to be free of worries, we find happiness in everything we do and everywhere we go. We sleep with happiness, wake with happiness, and go about our daily duties with happiness. This aspect alone is enough of a reason for someone to meditate.

การชีวิตอยู่อย่างมีความสุข – เราจะได้รับความสุขในทันทีที่นั่งสมาธิด้วยการละทิ้งความกังวลและภารกิจหน้าที่รับผิดชอบต่างๆในชีวิต ณ ช่วงเวลานั้น เปรียบเสมือนการขนของหนักที่บรรทุกระหว่างที่มีการเดินทางไกล ร่างกายจะรู้สึกเบาสบายขึ้น จิตใจก็ปลอดโปร่งโล่งใจ การฝึกจิตให้ปราศจากความกังวลทำให้เราพบความสุขในทุกสิ่งที่เราทำและทุกที่ที่เราไป เราจะนอนหลับอย่างมีความสุข ตื่นขึ้นมาอย่างมีความสุข และทำกิจวัตรประจำวันของเราอย่างมีความสุข เฉพาะเหตุผลด้านนี้เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับบางคนที่มาฝึกสมาธิ

快乐生活——我们只需放下生活的烦恼和负担,就能立即获得快乐。这就像卸下一个人在长途旅行中背负的重物。身体感觉轻了,心也轻松了。 通过训练心,让它远离担忧,使得我们在日常所做的每一件事和所到之处都能找到快乐。我们快乐地睡觉,快乐地醒来,快乐地完成我们的日常工作。对于修习禅定的人来说,这些就已经足够了。

Happiness derived from a mind that is peaceful is durable and lasting. It is a true kind of happiness. Nothing can adversely affect a person whose mind is peaceful even when facing difficult living conditions. The more we meditate, the higher the degree of happiness we gain. This is the kind of happiness that no one can take away from us.

ความสุขที่เกิดจากใจที่สงบนั้นคงทนและยั่งยืน เป็นความสุขที่แท้จริง ไม่มีสิ่งใดสามารถส่งผลเสียกระทบต่อคนที่มีเพิ่มพูนมากขึ้น นี่คือความสุขจากสมาธิที่ไม่มีใครพรากไปจากเราได้

来自于内心平静的幸福是稳定和持久的。这是一种真正的幸福。即使面对困难的生活条件,任何事情都不会对一个内心平静的人产生不利影响。我们修习禅定越深入,我们获得的幸福程度就越高。这是一种任何人都无法从我们身上夺走的幸福。

Super knowledge and insight – It is said that less than 10% of the human brain is utilized, while the other 90% is left unused. Although the human brain is far better developed than other species in the animal kingdom, some of our faculties are underdeveloped and imperfect. Unlike some animals, we can’t see in the dark, smell, or hear from a far distance, nor can we remember things that happened to us a long time ago.

การฝึกสมาธิเป็นความรู้ความเข้าใจที่สุดยอด กล่าวกันว่ามนุษย์เราทั่วไปใช้สมองน้อยกว่า 10%  ขณะเดียวกันไม่ได้ใช้ 90% ถึงแม้ว่าสมองมนุษย์จะพัฒนาได้ดีไปไกลกว่าสัตว์โลกสายพันธุ์อื่นๆ แต่ศักยภาพบางอย่างของมนุษย์ก็ยังด้อยพัฒนาและไม่สมบูรณ์ ต่างจากศักยภาพของสัตว์บางชนิด ยกตัวอย่างเช่น เราไม่สามารถมองเห็นชัดในความมืด ความสามารถในการได้กลิ่น หรือการได้ยินจากระยะไกล อีกทั้งเราไม่สามารถจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปเนิ่นนานแล้ว

练习禅定是最卓越的训练。据说人类大脑使用率少于百分之十,还剩百分之九十没有被使用。即便人类的大脑比其他动物物种的发达,但人类有些功能还未得到完善的发展。不像一些动物,我们在黑暗中看不见,闻到味道或听到远处传来的声音,以及无法记得很久以前发生在我们身上的事情。

 

Our minds are clouded by mental impurities like dirt clouds water. Meditation can help purify the mind, perfect our faculties, and bring us transcendental knowledge that has been concealed from us. When we reach a higher point of meditative attainment and our faculties are perfected, we will have clarity that brings forth a higher form of insight and knowledge including the ability to read other people’s thoughts, to see the past or the future, or to recall our past lives. Cases of such supra-mundane abilities have been documented throughout time.

เวลาที่จิตเราขุ่นมัวย่อมไม่ใสสะอาดจะเป็นคล้ายกับน้ำขุ่นๆ การฝึกนั่งสมาธิสามารถช่วยชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ทำให้สติของเราสมบูรณ์ และนำพาให้เกิดความรู้แจ้งในเรื่องที่ไม่ยั่งยืนที่ปกปิดไว้ในใจเรา เมื่อเราบรรลุสัมมาสมาธิในระดับที่สูงขึ้นและปัญญาของเราสมบูรณ์แล้ว เราจะมีความชัดเจนที่ก่อให้เกิดความหยั่งรู้และความรู้อันเป็นดวงปัญญาที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการอ่านความคิดของผู้อื่น มองเห็นอดีตหรืออนาคต หรือระลึกถึงชีวิตของตัวเราที่ผ่านมา เรื่องต่างๆ เช่นความสามารถเหนือวิสัยของมนุษย์ทั่วไปดังกล่าวเป็นผลที่เกิดจากการฝึกสมาธิในระดับสูงซึ่งได้เคยมีหลักฐานการจดบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้

当我们的心浑浊,就像污水一般。禅定能净化心干净,让正念更圆满,且能挖掘出隐藏在内心卓越的知识。当我们禅定觉悟到更高境界,我们的智慧圆满了,就能更清晰了知和洞察力,能看到过去或未来,也能宿命通过去世的生活和发生的事情,比如:在历史记录中也有关于这种超凡能力的个案。

 

Mindfulness and comprehension – Meditation can help us develop a keen sense of perception and awareness. We will become more alert and mindful of everything around us. Our body and our mind will become more in sync with one another. We will become more focused and less distracted. Our concentration and memory will improve resulting in better performance in school and at work. We will have a better capability to understand and comprehend matters that are complicated. Our success will become easier to attain.

สติและความเข้าใจ – การฝึกสมาธิช่วยให้เราพัฒนาสติและสัมปชัญญะได้เชี่ยวชาญเฉียบคมขึ้น จิตใจจะแจ่มใสและมีความตระหนักรู้ทุกสิ่งรอบตัวมากขึ้น ร่างกายและจิตใจของเราจะประสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เราจะมีสมาธิมากขึ้นทำให้ความว้าวุ่นฟุ้งซ่านวิตกกังวลต่างๆน้อยลง ความจดจ่อมีสมาธิและความจำของเราจะดีขึ้นส่งผลให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นทั้งการศึกษาเล่าเรียนและการทำงาน เราจะมีขีดความสามารถที่มีทักษะดีขึ้นทั้งการตีความอย่างถูกต้องและจับความเข้าใจได้ลึกซึ้งถึงเรื่องที่สลับซับซ้อน ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในภารกิจต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

正念和理解——禅定可以帮助我们培养正念和敏锐的知觉,心清净光亮,且能重视周围的一切,身与心能更好的融合在一起,我们的心将更专注,不散乱,担忧减少。在学习或工作上的专注力和记忆力都得到有效的提高。同时我们能够准确的把握和深层次的了解复杂的事情,在各方面很轻易的取得成就。

Abandonment of defilements – Defilements are mental impurities caused by greed, anger, and delusion. They are the causes of all evil and man’s biggest flaw. Greed causes discontent and misguided ambition. It drives people to cheat, steal, lie, and commit crimes. Anger gives rise to hatred and ill will. Delusion gives rise to ignorance, the worse of the three. One who is ignorant lacks the insight and understanding of what is right or wrong and what is good or bad. Many people commit crimes because they don’t know that their actions are wrong.

การละกิเลส – กิเลสเป็นมลทินทางใจที่เกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลง สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุของความชั่วร้ายและข้อบกพร่องที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์ ความโลภเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่พอใจและมักออกนอกลู่นอกทางด้วยความทะยานอยาก ผลักดันให้ผู้คนคดโกง ขโมย โกหก และก่ออาชญากรรม ความโกรธทำให้เกิดความเกลียดชังและมีเจตนามุ่งร้าย ความหลงทำให้เกิดความไม่รู้ ในสามประการนี้ความโกรธเป็นสิ่งที่แย่ที่สุด ใครก็ตามที่โง่เขลาเบาปัญญาขาดความรอบรู้และไม่มีความเข้าใจว่าสิ่งใดถูกต้องหรือสิ่งใดผิด แยกแยะไม่ได้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว หลายคนก่อเหตุอาชญากรรมเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าการกระทำอย่างนั้นของพวกเขาเป็นสิ่งที่ผิดพลาด

断除烦恼——烦恼由贪、瞋、痴所成,让心不净,它们是万恶之源,也是人类最大的缺陷。 贪婪是导致不满和犯错的原因。它驱使人们欺诈、偷窃、撒谎和犯罪。愤怒会引起仇恨和恶意。妄想生起无明,是三者中毒性最强的。一个无知的人分不清对错,什么是好坏。因此,很多人犯罪的原因是不知那样的行为是错误的。

Defilements come from a mind that is impure. Meditation helps to purify the mind and improve its moral quality leading to wisdom and good conduct and behavior. One who has wisdom is aware of the harmful effects of defilements and strives to free oneself of them. The wise practice generosity in order to combat greed; they observe moral precepts to combat ill will, and exercise wisdom to overcome ignorance.

กิเลสมาจากใจที่ไม่บริสุทธิ์ การฝึกสมาธิช่วยชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์และปรับปรุงคุณภาพทางศีลธรรมอันจะนำพาไปสู่ความมีปัญญา ความประพฤติดีและพฤติกรรมที่ดีๆ  ผู้มีปัญญาย่อมรู้ถึงผลร้ายผลเสียของกิเลสและพยายามอย่างมุ่งมั่นเพื่อฝ่าฟันหาทางหลุดพ้นจากกิเลสนั้น ผู้มีปัญญาฝึกการให้ทาน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อเอาชนะความโลภ รักษาศีลเพื่อเอาชนะกับความคิดร้าย และฝึกฝนความฉลาดรอบรู้เพื่อเอาชนะความไม่รู้

烦恼来自于心的不清净。禅定将有助于净化心,提高道德品质,产生智慧和具有善美的行为。智者必然能了知烦恼的弊端,并会努力从烦恼中解脱出来。智者以布施消除贪婪,持戒以战胜恶念,以智慧克服一切无知。

From a spiritual point of view, wisdom gained from meditation will help us become more ethical in our decision-making and also our choice of action. We will become more at ease with ourselves and our surroundings, knowing that our actions are morally sound. Our family life will become more harmonious and we will be better parents to our children.

จากมุมมองทางจิตวิญญาณ ปัญญาที่ได้จากการทำสมาธิจะช่วยให้เรามีคุณธรรมมากขึ้นในเรื่องการที่จะตัดสินใจทำและคัดกรองสิ่งที่จะทำ  เราจะมีความสบายใจมากขึ้นในความเป็นตัวตนเช่นนั้นและมีผลที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเช่นกัน ชีวิตครอบครัวย่อมจะสมานสามัคคีมากขึ้นและเราจะเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกๆ

从心的角度来看,从禅定中获得的智慧,将帮助我们在事件决策和选择上更加准确和高效;我们会感觉更加自在,和周围环境相处更加融洽;我们的家庭也将变得更加和谐,并且我们将成为孩子们的好父母。

All actions, good or bad, originate from the mind. Most social problems originate from the low moral quality of mind. If the people of society practice meditation regularly, the quality of their mind will elevate to its original quality of goodness. Mutual respect and cooperation will increase, crime and civil unrest will be reduced, and the willingness to participate in social goodwill become more widespread. A society whose people practice meditation regularly will be a peaceful society. World peace begins with inner peace.

การกระทำหรือกรรมทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว ล้วนมีต้นเหตุเกิดจากใจ ปัญหาสังคมส่วนใหญ่เกิดจากคุณภาพจิตใจที่ตกต่ำ ถ้าคนในสังคมปฏิบัติธรรมเป็นประจำ คุณภาพของจิตใจก็จะยกระดับสูงขึ้นไปสู่รากเหง้าแห่งคุณความดี มีความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันและการให้ความร่วมมือกันจะเพิ่มขึ้น อาชญากรรมและสถานการณ์ที่ไม่สงบจะลดน้อยลง ประกอบกับความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือพร้อมๆ กับความปรารถนาดีต่อกันในสังคมจะแพร่หลายมากขึ้น สังคมที่มีผู้คนปฏิบัติธรรมเป็นประจำจะเป็นสังคมที่สงบสุข สันติภาพโลกเริ่มต้นจากความสงบสุขภายใน

所有的行为或业,无论善业还是恶业,都源于心。而大多数社会问题源于人们的思想道德低下。如果人们经常练习禅定,他们的心灵品质得到提升,心存善念,相互尊重与团结合作,那么犯罪和动荡将会减少,人与人之间的善意将会被广泛传播。人们经常练习禅定,将会让社会更和谐宁静。因为世界和平始于内心的平静。

The understanding of the truth of nature and the true purpose of one’s life will lead one to fulfill one’s life along the path of righteousness and purity. A person with a purified mind will not commit any wrongful action. Such a person will be assured of a happy afterlife destination.

การเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติและจุดประสงค์ที่แท้จริงของชีวิตจะนำพาให้ชีวิตดำเนินไปตามวิถีแห่งความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ ผู้มีจิตบริสุทธิ์ย่อมไม่ประพฤติชั่ว เป็นที่เชื่อมั่นว่าชีวิตหลังความตายของบุคคลดังกล่าวย่อมไปสู่จุดหมายปลายทางที่มีความสุข

对自然真理和生命的真正目标的理解,将引导人们走在正确和清净的人生道路上。一个心清净的人,是不会犯任何恶行的。这样的人将往生善道。

Wisdom from Meditation – There are three ways that wisdom is acquired: through learning, thinking, and meditating. Often, what we consider to be the truth today may no longer be true tomorrow. A real “truth” must be timeless; something that was believed to be true ten thousand years ago should still be true today and should remain true ten thousand years from now.

ปัญญาที่เกิดจากการฝึกสมาธิ – การที่จะมีปัญญาสามารถฝึกฝนได้สามวิธีดังนี้: ด้วยวิธีการเรียนรู้ วิธีคิดจินตนาการและการฝึกสมาธิ เป็นเช่นนี้บ่อยครั้งนั่นคือ สิ่งที่เราคิดว่าเป็นความจริงในวันนี้ อาจไม่เป็นความจริงอีกต่อไปในวันพรุ่งนี้ “ความจริง” ที่แท้จริงจะต้องเป็นอมตะไม่ขึ้นกับกาลเวลา สิ่งที่เชื่อว่าเป็นจริงเมื่อหมื่นปีก่อนควรจะเป็นจริงในวันนี้และควรจะยังคงเป็นจริงอีกหมื่นปีต่อจากนี้ไป

来自禅定的智慧——通过以下三种方式获得智慧:通过学习、思考和禅定。我们常常发现:今天认为是真理,明天可能不再正确。真正的“真理”必须是永恒的;一万年前被认为是真实的东西,到了今天应该仍然是真实的,并且从现在至一万年以后,也应该仍然是真实的。

Knowledge gained from meditative insight is based on the real truth. There is much more to the secrets of life than can be found in books or lectures, or through one’s thinking abilities. Meditative attainment allows us to tap into the “inner knowledge” that reveals our true nature and the spiritual essence that exists within each one of us.

ความรู้ที่ได้จากการเจริญวิปัสสนาอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแท้ ความลับของชีวิตมีมากเกินกว่าจะพบได้ในหนังสือหรือจากการสาธยาย หรือผ่านความสามารถในการคิดค้นจินตนาการ การฝึกสมาธิช่วยให้เราเข้าถึง “ความรู้ภายใน” ที่เผยให้เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเราและแก่นแท้แห่งจิตวิญญาณที่มีอยู่ภายในตัวเราของแต่ละบุคคล

从禅定中获得的知识是真正的真理。生命的秘密远远的超越书本或课程的知识,或通过一个人的思维能找到。禅定使我们能够证得“内在知识”,了知真实的自我,以及每个人体内真正的灵魂支柱。

Merit Gained From Meditation Practice – One of the byproducts of meditation is “merit”, a form of positive energy that is created whenever a good deed is performed, mentally, physically, or verbally. Merit is the basis for all wealth, health, and happiness, and the force that causes one to be beautiful, smart, rich, famous, or fortunate. Merit acts like a wish-fulfilling instrument that turns our wishes into reality. It behaves like a magnet that attracts good things to us.

บุญที่ได้รับจากการฝึกสมาธิ – ผลพลอยได้อย่างหนึ่งของการทำสมาธิคือ “บุญ” ซึ่งเป็นรูปแบบของพลังงานเชิงบวกที่สร้างขึ้นทุกครั้งที่ได้ทำความดี ผ่านทางสุขภาพจิต สุขภาพกาย หรือทางวาจา บุญเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของความร่ำรวย สุขภาพดี และความสุขทั้งปวง และเป็นพลังผลักดันส่งผลให้เป็นคนสวย หล่อ เก่ง รวย มีชื่อเสียง หรือโชคดี บุญทำหน้าที่เสมือนเครื่องช่วยเติมเต็มความปรารถนาที่จะเปลี่ยนความปรารถนาของเราให้เป็นจริง เหมือนเป็นแม่เหล็กดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆ เข้ามาหาตัวเรา

从练习禅定中获得的功德——禅定的附带品之一是“功德”,这是一种积极的正能量,每当从身体、语言、意念方面做一件善事时,就会产生这种积极的正能量。功德是一切财富、健康和幸福的基础,也是使人变得美丽、聪明、富有、名望或幸运的力量。功德就像一个实现愿望的工具,将我们的愿望变为现实。它就像一块磁铁,将善美吸引到我们身边。

Merit also has the ability to purify the mind and improve its moral quality. Merit is generated through the practice of good deeds, the most significant of which include charitable giving, keeping moral precepts, and mental cultivation through the practice of meditation. Whenever you practice meditation, you generate merit.

บุญยังมีความสามารถในการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณธรรมภายใน บุญเกิดจากการสั่งสมคุณความดี ซึ่งสำคัญที่สุดคือ การให้ทาน การรักษาศีล การฝึกจิตด้วยการทำสมาธิ ทุกครั้งที่คุณฝึกสมาธิ เท่ากับคุณได้สั่งสมบุญกุศลให้เพิ่มพูนขึ้น

功德还具有净化心灵和提高道德品质的能力。功德是通过修善行而产生,其中最重要的是布施、持戒和禅定修心。每当你修习禅定,功德就会不断产生。