กิจวัตร10 ของพระภิกษุ (Th En Ch)

0
230
กิจวัตร10 ของพระภิกษุ  ที่จะทำให้ใจเกาะเกี่ยวกับความเป็นพระและใจจะอยู่กับเนื้อกับตัว เป็นการฝึกสติและสบายควบคู่ไปกับกิจวัตรประจำวัน 1 บิณฑบาต 2 กวาดลานวัด 3 ปลงอาบัติ 4 ทำวัตร สวดมนต์ เจริญภาวนา 5 พิจารณาปัจจเวกขณ 6 อุปัชถากอุปัชฌาย์อาจารย์ 7 บริหารขันธ์ สิ่งของและร่างกาย 8 ศึกษาพระธรรมวินัย 9 เอาใจใส่กิจของสงฆ์ 10 ดำรงตนให้น่าไหว้ Ten Duties of A Bhikkhu 1. Do the alms round to serve as a field of puñña for lay people. 2. Look after the cleanliness of the temple. 3. Confess their failures to observe certain precepts to another bhikkhu or to a bhikkhu congregation. 4. Perform chanting and meditation. 5. Contemplate on the true purpose of food, saffron robes, residences and medicine before using or consuming them i.e. to enable one to maintain healthy bodily functions in order to use this physical body to make puñña, develop virtuous qualities, and refine one’s character – all in the pursuit of Nibbāna. 6. Look after bhikkhu teachers and offer assistance to bhikkhu mentors. 7. Organize things in order to maintain the clean and orderly appearance of the temple. Look after the cleanliness and health of one’s own body. Maintain a clean and respectable appearance of oneself. 8. Undertake a theoretical study of Dhamma. 9. Offer cooperation and assistance in the affairs of the temple and in the common affairs of bhikkhus in their respective  communities/societies. 10. Behave respectably to uphold the public faith in Buddhism and the Saṅgha in general as well as to maintain inner peace and minimize conflict. 出家人十项法务: 有助于维持出家人的身份,收摄心念。在处理法务时,修习正念以及劳逸结合。 一、托钵化缘 二、保持寺院(住处)整洁 三、忏悔(承认过错并积极改过) 四、诵经(作早晚课) 五、省思四事 六、侍奉戒师及师长 七、管理物品与身体 八、精进修习正法与戒律 九、关心和参与僧团法务 十、时时谨慎,令人尊敬