คำสอนหลวงปู่ (Th En Ch)

0
335

คำสอนหลวงปู่

แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย ดร. อนัญญา เมธมนัส มี.ค. ๒๕๖๓

 

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี( สด จนฺทสโร)

帕蒙坤贴牟尼祖师

 

Script 1

“ในโลกมนุษย์ ถ้าเรามีบุญเสียแล้ว จะค้าขายก็ร่ำรวย จะทำงานทำกิจการอะไรก็เจริญ จะหาทรัพย์สมบัติก็ได้คล่องสะดวก สบายไม่ติดขัดแต่ประการใด

ถ้าว่าไม่มีบุญแล้วจะทำอะไรก็ติดขัดไปเสียทุกอย่างทุกประการ
ดังนั้น จึงได้ชวนพวกเราให้มาทำบุญ ทำกุศลเสีย จะได้เลิกจนเลิกทุกข์ยากลำบากเสียที”

“On this earth, if one possesses Punna (merit), one will meet with success and material wealth whatever one chooses to do for a living.

Without Punna, one’s path will be plagued by obstacles. It is the reason why I encourage all of you to accumulate Punna so that you can be done with hardship.”

我们在人间若有福报,经商会致富,诸事顺遂,财源广进,舒适快乐,畅行无碍。

倘若没有福报,做事会障碍重重。因此,希望大家勤修功德,累积善业,远离贫穷困苦。

 

 

Script 2

“ เสียทรัพย์เสียไป ศีลอย่าให้เสีย ต้องรักษาไว้ ศีลเป็นสิ่งที่สร้างทรัพย์เจ้าทรัพย์…

ถ้าว่ามีศีลละก็… ได้ชื่อว่าเป็น คนดี คนบริสุทธิ์แล้ว เป็นเจ้าทรัพย์
ทรัพย์ดึงดูดในโลกให้มาหา… ไม่ต้องเดือดร้อนอะไร ให้บริสุทธิ์จริงๆนะ อย่าบริสุทธิ์จอมปลอม ไม่ได้นะ…”

“Precepts observation is the foundation of moral values.  It is better to part with money than to part with your moral values, for moral values are the sources of material wealth.  A person who earnestly observes the Precepts can be called a morally good person.  And as such, he will attract material wealth to him.

就算千金散尽,也不能破戒。戒是创造财富的基础,具足戒者,乃善者、清净者、富贵者。财富会滚滚而来,不会生活在水深火热之中。必须要持戒清净,千万不能弄虚作假。

 

 

Script 3

“ ต้องนึกถึงบุญ สิ่งอื่นอย่าไปนึก นึกถึงบุญแต่เพียงอย่างเดียว เมื่อต้องภัยได้รับความทุกข์ยากลำบากอย่างใด…ก็ให้นึกถึงบุญ เอาใจไปจรดอยู่ที่บุญ

ทำมาค้าขายอะไรก็ให้เอาใจไปจรดอยู่ที่บุญนั้น… จะได้ค้าขายคล่องได้กำไรเกินควรเกินค่า…”

“Keep your mind on your accumulated Punna (merit) and on nothing else whenever you are having problems in your life. If you are a tradesman, whenever you are buying or selling, keep your mind on your merit and you will achieve unexpected gain.

常意念功德,而非意念其他东西,只意念功德。每当遇到危险或困难时,也要意念功德,让心安住在功德中。做什么生意都要让心安住在功德中,如此才会生意兴隆,一本万利。

 

 

Script 4

“ร่างกายพระสิทธัตถะไม่ใช่พุทธรัตนะ พระสิทธัตถะทรงกระทำความเพียร อยู่ถึง๖พรรษา จึงพบพระรัตนะอันลี้ลับซับซ้อนอยู่ในพระองค์ คือ กายธรรม มีสัณฐานเหมือนพระปฏิมากรเกตุดอกบัวตูม มีสีใสเหมือนกระจก ปรากฎอยู่ในศูนย์กลางกาย…

ในการบำเพ็ญภาวนา ความเพียรเป็นข้อสำคัญยิ่ง ต้องทำเสมอ ทำเนืองๆ ในทุกอริยาบถ ไม่ว่า นั่ง นอน เดิน ยืน และทำเรื่อยไป อย่าหยุด อย่าละ อย่าทอดทิ้ง อย่าท้อแท้ มุ่งรุดหน้าเรื่อยไป ผลจะเกิดวันหนึ่ง ไม่ต้องสงสัย ผลเกิดอย่างไร ท่านรู้ได้ด้วยตัวของท่านเอง…

“The physical body of Prince Siddhattha is not the Buddha Gem.  Prince Siddhattha had endeavored to search for the way to put an end to suffering for a total of six years before he discovered the Buddha Gem or Dhammakaya inside His person. Dhammakaya is the crystal clear Buddha with a lotus bud atop His raised crown. Dhammakaya can be found at the seventh base in the center of the human body.

Meditation practice is something one must endeavor to do at all times whether one is sitting, lying down, walking or standing. One must persist in one’s endeavor. And one day, one will experience for himself the fruit of one’s endeavor.”

起初悉达多之身非佛宝,在精进修行六年后,才证得内在三宝,即法身,头顶形状如含苞待放的莲花,透明如镜子,显示于身体中央。

修行贵在精进,加上持之以恒,行、住、坐、卧时反复修习,不要停止,不要放弃,不要气馁,勇往直前,总有一天会开花结果。结果如何不用怀疑,到时自会明了。

 

 

Script 5

การทำบุญเลี้ยงพระเช่นนี้ถูกต้องตำรับ ตำราทางพระพุทธศาสนา เพราะพระองค์ทรงรับสั่งไว้ว่า “ โภชนํ ภิกฺขเว ททมาโน ทายโก” ทายกผู้ให้ทานโภชนาหาร

It is good to offer food to the Buddhist monks, for Sammasambuddha says,

“Bhojanan bhikkhave dadamano dayako”:  The giver of food

布施出家人,视为如法,符合佛教经典。佛陀曾开示:“Bhojanan bhikkhave dadamano dayako”  施主布施膳食 ,

 

 

 “ ปฏิคฺคาหกานํ ปญฺจ  ฐานานิ เทติ”  ชื่อว่าให้ฐานะ ๕ประการแก่ปฏิคาหก

“Patiggahakanan panca thanani deti”: can be said to be giving five benefits to the receiver. “Patiggahakanan panca thanani deti”: 施主将获五种福报。

 

“ กตมานิ ปญฺจ ฐานานิ” ฐานะ ๕ประการเป็นไฉน

“Katamani panca thanani”: What are these 5 benefits?

“Katamani panca thanani”: 哪五种福报呢?

 

“อายํ เทติ” ชื่อว่าให้อายุประการหนึ่ง

“Ayan deti”: The first benefit is longevity.

“Ayan deti”: 寿命延长是一种。

 

“วณฺณํ เทติ” ชื่อว่าให้วรรณะปประการหนึ่ง

“Vannan deti”: The second benefit is complexion.

“Vannan deti”: 身相端严是一种。

 

“สุขํ เทติ” ชื่อว่าให้ความสุขประการหนึ่ง

“Sukhan deti”: The third benefit is happiness.

“Sukhan deti”: 快乐安隐是一种。

 

“พลํ เทติ” ชื่อว่าให้กำลังประการหนึ่ง

“Balan deti”: The fourth benefit is energy and strength.

“Balan deti”: 气力增盛是一种。

 

“ปฏิภาณํ เทติ” ชื่อว่าให้ความเฉลียวฉลาดประการหนึ่ง…

“Patibhanan deti”: The fifth benefit is sagacity.

“Patibhanan deti”: 成就辩才是一种。

ที่มา,หน้า ๔๐๓ บรรทัดที่ ๒๕-๒๘ หน้า๔๐๔ บ,๑-๓ (กัณฑ์ที่๓๐ ภัตตานุโมทนากถา ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗)

 

 

Script 6

เมื่อเราได้บุญแล้ว เราจะทำอย่างไร เราจะรักษาบุญอย่างไร เพราะเราไม่เห็นบุญ…

เราต้องเอาใจไปจรดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ของเรา ทำใจให้หยุดให้นิ่ง บังคับใจให้หยุดให้นิ่งว่าบุญของเรามีอยู่ตรงนี้ ถ้าพอใจหยุดได้แล้วและถูกส่วนเข้าแล้ว

เราจะเห็นดวงบุญของเรา…เห็นชัดเจนทีเดียว ถ้าเราไปเห็นดวงบุญเช่นนั้น เราจะปลาบปลื้มใจสักเพียงใด ย่อมดีอกดีใจเป็นที่สุด…จะหาเครื่องเปรียบเทียบไม่ได้เลย.

Having earned Punna (merit), how is one to take care of it when one cannot yet see it?

One must keep one’s mind in the center of the Dhamma Sphere which gives rise to one’s human body. One is to keep one’s mind still and quiet there. And when the condition is just right, one will be able to see one’s Punna Sphere clearly. And the joy of seeing it will be beyond compare.

当获得功德后,我们该怎么做?如何维护功德,因为我们看不见它。

我们应将心安住在身体中央证得色身的法球中,让心止歇静定,告诉自己功德就在其中。

当心入定后,我们会清晰地看见功德球,当下心法喜充满,没有任何东西比得上这种恒常的喜悦感。

ที่มา,หน้า ๔๐๔ บรรทัดที่ ๑๑-๑๕  (กัณฑ์ที่๓๐ ภัตตานุโมทนากถา ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗)

 

 

Script 7

“ทาน”การให้นี่เป็นนโยบายของบัณฑิตทั้งหลาย แต่ไหนแต่ไรมา คนมีปัญญาแล้วก็ต้องให้ทาน ถ้าคนโง่แล้วเห็นว่าสิ้นหมดไป ถ้าว่าคนมีปัญญาแล้วเห็นว่ายิ่งให้ยิ่งมียกใหญ่

การให้นั้นแหละเป็นข้อสำคัญนัก ไม่ต้องไปขอร้องใคร ทำอะไรสำเร็จหมดด้วยการให้ แต่ว่าต้องฉลาดให้ ถ้าโง่ให้ยิ่งจนใหญ่ ถ้าฉลาดให้ยิ่งให้ยิ่งรวยใหญ่ ฉะนั้นการให้ ถ้าอยากมีสมบัติยิ่งใหญ่มหาศาลละก็ต้องอุตส่าห์บำเพ็ญทาน บริจาคทานนี้ได้ชื่อว่า “ทานญฺจ” ทานคือการให้.

“Dana Practice” or alms-giving has been an important practice of all wise men. A person of wisdom knows to practice Dana.  A stupid person deems Dana practice to be a waste; but a wise person deems Dana practice to be a gain, a huge gain.

Dana practice is the source of success provided that one knows how to practice it correctly. When practiced incorrectly, it can rob the practitioner of material wealth. When practiced correctly, it can bless the practitioner with great material wealth. Dana practice must be practiced wisely and regularly. “Dananca” means giving.

 

自古以来,布施一直受智者推崇,智者乐善好施。愚者认为越舍越少,智者认为有舍才有得。

布施很重要,不用有求于他人,万事成功皆源于布施。但是要聪明地布施,若糊涂地布施只会越施越穷,聪明地布施则越施越富。因此,若想财源广进,就要尽力布施,布施即施与“Dananca”

ที่มา,หน้า ๗๓๖/๗๓๗/๗๓๘ บรรทัดที่ ๑๕/๑๓/๙  (กัณฑ์ที่๕๗ สังคหวัตถุ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗)

 

 

Script 8

ถ้าว่า….หัดวาจาไพเราะเสียในชาตินี้ ชาติต่อๆไปวาจาของตน จะพูดอะไรก็สำเร็จกิจหมดทุกอย่าง ถ้าใช้วาจาหยาบก็เท่ากับวาจาจอบตัวเอง ในชาตินี้ก็ดีวาจาหมดอำนาจหมดสิทธิ์ ไม่มีอำนาจอะไร พูดไปก็เท่ากับไม่ได้พูด พูดอะไรเป็นไม่สำเร็จ เพราะวาจาของตน ไม่ได้บำเพ็ญกุศลทางวาจาไว้ ถ้าบำเพ็ญกุศลทางวาจาไว้แล้ว กล่าววาจาใดวาจาศักดิ์สิทธิ์ เรื่องวาจาศักดิ์สิทธิ์ นี่ไม่ได้เป็นของพอดีพอร้ายสำคัญนัก.

Cultivate truthful and endearing speech here and now so that in future existences, what one says will bring about one’s success. The use of offensive speech is like using words to cut oneself down. And the result will be manifested even here and now in that one’s word will carry no weight. A person who had cultivated truthful speech in his previous existences, his word would be paid attention to and carry real weight here and now. Therefore, it would behoove every person to cultivate truthful and endearing speech here and now.

若今世常修习善语,来世不仅谈吐悦耳,且容易取得成功。如果使用粗俗之语,等同于伤害自己。因为没有修习善语,言辞无公信力,说的话等于没说,无法令人信服,难以取得成功。如果常修习善语,则言辞有公信力,令人信服。

ที่มา,หน้า ๗๓๘ บรรทัดที่ /๑๔/  (กัณฑ์ที่๕๗ สังคหวัตถุ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗)

 

 

Script 9

เราก็เกิดมาประสพพบพระพุทธศาสนา พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ นี่แก่นศาสนา มีตัวจริงศาสนา อยู่ในตัวของเรา เป็นลำดับของกายเข้าไป อย่าไปทางอื่นนะ ต้องไปทางหยุดอย่างเดียว หยุดให้ถูกส่วน หยุดให้เข้ากลาง หยุดให้ถูกเป้าหมายใจดำของพระพุทธศาสนา ทำตามที่พระองค์รับสั่งไว้ในปฐมเทศนา ให้แน่นอนอย่างนี้ จะได้เข้าถึงตัวจริงเช่นนี้ เดินตามมัชฌิมาปฏิปทา ไปทาง ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ ไปเป็นลำดับนั้นจึงเข้าถึง ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เป็นตถาคตเจ้าแท้ๆ.

Now that you have learnt that the core of Buddhism consists of the Buddha Gem, the Dhamma Gem, and the Sangha Gem dwelling inside you, it remains for you to keep your mind still and quiet in the center of your body. Once everything is just right, you will attain the Path and Fruit of Nibbana and follow Sammsambuddha to Nibbana. The still and quiet mind moving through the Inner Middle Way leads to Sila, Samadhi, Panna, Vimutti, and Vimuttinanadassana.

我们生来遇见佛教,佛、法、僧三宝是佛教的核心,而此真正的核心就在自己体内,要一层一层证入,别无他路,唯有静止。正确的静止,静止在中央,依照佛教的目标,遵循佛陀初次说法次第修习,只有坚定不移,才能真正证入。以中道修行,趣向戒、定、慧、解脱、解脱知见,次第证入而觉悟成佛,成为真正的如来。

ที่มา,หน้า ๗๕๖ บรรทัดที่ /๒๐/  (กัณฑ์ที่๕๗ สังคหวัตถุ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗)

 

 

Script 10

เมื่อใดเห็นตามความจริงว่า ความเกิดนั่นแหละเป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุข เมื่อรู้ว่าความเกิดนั่นเป็นทุกข์แล้วเมื่อใด เมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในทุกข์ เมื่อเหนื่อยหน่ายในทุกข์ เบื่อในทุกข์แล้ว ไม่อยากได้ในเบญจขันธ์เหล่านั้น ปล่อยเบญจขันธ์เหล่านั้น นั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นหนทางหมดจดพิเศษ

When one has truly penetrated the fact that birth brings about suffering and not happiness, one will grow tired of suffering. When one has grown tired of suffering, one will no longer crave the Five Aggregates. When one has let go of the craving for the Five Aggregates, that is when one can be emancipated from suffering.

如实知见生为苦,而非乐之真相。如实了知后,将对苦心生厌倦,当厌倦苦后,就不再执着五蕴,而是舍离五蕴,此称为清净之道。

ที่มา,หน้า ๑๓๗ บรรทัดที่  ๖  (กัณฑ์ที่ ๙  เบญจขันธ์ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖)

 

 

Script 11

ถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชน เชื่อพระพุทธเจ้า ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าละก็ ต้องทำใจให้หยุด หยุดอยู่ที่กลางของธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ นั่นแหละหยุด นั่ง นอน ยืน เดิน ให้หยุดร่ำไป  หยุดได้ นั่นแหละ ถูกทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ นั่นแหละเป็นทางบริสุทธิ์ละ

As a true Buddhist and a believer of Sammasambuddha’s Teachings, one must whether one is sitting, lying down, standing or walking bring his mind to a standstill in the center of the Dhamma Sphere which gives rise to his human body. The still and quiet mind leads one to the path of Sammasambuddha and the Arahats which is the path of purity.

如果我们是信佛、学佛的佛教徒,要学会静心,止于证得色身之法。行、住、坐、卧时反复修习,静心是正确的觉悟之道,是清净之道。

ที่มา,หน้า ๑๓๙ บรรทัดที่  ๔  (กัณฑ์ที่ ๙  เบญจขันธ์ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖)

 

 

Script 12

เราต้องละกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ละอย่างไร?  เราต้องเดินในช่องทางของ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะนี่เอง ใจต้องหยุด ต้องหยุดทีเดียวถึงจะละ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาได้ เริ่มต้นต้องหยุดเชียว พอหยุดกึ๊กเข้าก็ได้การทีเดียว อ้อ! พอหยุดกึ๊กเข้า กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ดับหมด ถ้าว่าไม่หยุดละก็  เป็นไม่ได้การทีเดียว ไปไม่รอดไม่พ้นทีเดียว.

One must abstain from Kammatanha (craving for existence in the Sense Sphere), Bhavatanha (craving for existence in the Form Sphere), and Vibhavatanha (craving for existence in the Non-Form Sphere). One does this by attaining Sila, Samadhi, Panna, Vimutti, and Vimuttinanadassana through the still and quiet mind. The still mind is the only means to abstain from Kammatanha, Bhavatanha, and Vibhavatanha. Once one’s mind can be brought to a standstill, Kammatanha, Bhavatanha, and Vibhavatanha will be extinguished.

我们应当舍离欲爱、有爱、非有爱。如何舍离?即趣向戒、定、慧、解脱、解脱知见。心要静止,只有静止才能舍离欲爱、有爱、非有爱。始于静止,当静止后,欲爱、有爱、非有爱才会断灭。没有静止,便无从谈起,也很难舍离。

ที่มา,หน้า ๒๐๐ บรรทัดที่๑และ  ๑๙๙บ.๒๕  (กัณฑ์ที่ ๑๖  เขมาเขมสรณาคมน์ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗)

 

 

Script 13

หนทางหมดจดวิเศษนั้นคืออะไร?  หยุดคำเดียวเท่านี้แหละ ตั้งแต่ต้นจนพระอรหัตทีเดียว ถ้าหยุดไม่ได้ก็ไม่ถูกทางไป ของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ ถ้าหยุดได้ก็ถูกทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ หยุด นั่นแหละเป็นหนทางหมดจดวิเศษ ยืนยันด้วยตำรับตำราว่า นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มี ยังรับรองอย่างนี้อีก สุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มี.

What is the path to purity? It involves the still and quiet mind from the beginning to the attainment of Arahatship. The path to purity is the path of Sammasambuddha and all the Arahats. Sammasambuddha says, Natthi santiparan sukhan: There is no happiness outside of the still and quiet mind.

何谓殊胜的清净之道?其实就是“止”,从始至终皆如此。若无法静止,就无法趣向觉悟之道,若能静止,则可趣向觉悟之道。止为殊胜的清净之道,经典里有一句话可以证实,Natthi santiparan sukhan没有任何快乐比得上静止。

ที่มา,หน้า ๒๐๖ บรรทัดที่ ๒๑,๒๗ หน้า๒๐๗บ.๓ (กัณฑ์ที่ ๑๕  ติลักขณาทิคาถา ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗)

 

 

Script 14

ความเสื่อมน่ะ จะนึกที่ไหน นึกถึงในตัวของเรานี่ อัตภาพร่างกายนี้ไม่คงที่เลย…

…นี้แหละเจอละ ทางไป ของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ เป็นหนทางหมดจดวิเศษทีเดียว นึกถึงความเสื่อมอันนั้น นึกถึงความเสื่อมได้เวลาไรละก็ บุญกุศลยิ่งใหญ่เกิดกับตนเวลานั้น ให้นึกอย่างนี้ นี่เป็นข้อสำคัญ…

Whenever you contemplate the aging process taking place inside your body, you are doing yourself a lot of good because you are realizing the need to follow the path of purity as shown and led by Sammasambuddha and all the Arahats.

对于衰老,首先联想到什么?应当是我们的身体,因为身体状况不会一成不变。

这就是觉悟之道,是殊胜的清净之道。什么时候意念到衰老,便生起不可思议的功德。要如此想,这很重要。

ที่มา,หน้า ๒๑๘ (กัณฑ์ที่ ๑๖ ปัจฉิมวาจา ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗)

 

 

Script 15

ศีล ๕ สิกขาบท สุราเป็นตัวสำคัญ ตัวสำคัญทีเดียว  แบบเดียวกัน โลภะ โทสะ โมหะ ๓ ข้อนี้ ใครเป็นสำคัญ โมหะเป็นสำคัญ ตัวหลงเป็นตัวสำคัญ

ถ้าว่าไม่มีศีลจริงแล้ว จะอวดว่าปฏิบัติศาสนาล่ะโกงตัวเอง ไม่ทำตัวเองให้พ้นจากทุกข์ได้ ตัวเองจะต้องอยู่ในปลักกิเลสนั่นเอง เปลื้องตนพ้นกิเลสไม่ได้ เหตุนี้ต้องคอยระแวดระวัง…

Of the Five Precepts, the last Precept which has to do with no alcohol consumption is key. Likewise, of the three families of mental defilements (greed, anger, and delusion), delusion is key.

Whoever is not earnestly observing the Precepts cannot be called a practicing Buddhist, for he is still immersed in mental defilements. Therefore, take heed and observe the Five Precepts.

五戒里的不饮酒戒很重要,而贪、嗔、痴三毒哪个重要,痴很重要,无明尤为重要。

如果不持戒,还吹嘘说要修行,那是欺骗自己,根本不能离苦,相反会深陷烦恼泥潭,无法断尽烦恼,这一点要注意。

ที่มา,หน้า ๒๓๐ (กัณฑ์ที่ ๑๗ ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗)

 

 

Script 16

สมาธิโดยทางปริยัติ โดยทางปฏิบัติ… แต่ว่าสมาธิโดยทางปริยัติไม่เห็น ผู้ทำสมาธิไม่เห็น นั่นสมาธิในทางปริยัติ  ถ้าสมาธิในทางปฏิบัติ เห็นปรากฏชัด เห็นปรากฏชัดดังนั้น ถ้าสมาธิตรงข้างในดวงธรรม ที่ทำให้เป็นกายมนุษย์เช่นนี้ละก็ ถูกเป้าหมายใจดำของ
พระพุทธศาสนาทีเดียว

Samadhi (mental concentration) as a theoretical concept cannot lead to Supernormal Insight.  But, Samadhi as in the Inner Way Meditation Practice can. Samadhi enables the practitioner to see with his mind in the center of his body the Dhamma Sphere which gives rise to his human body. Such is the true goal of Buddhism.

禅定的理论(教法)与实践(道行),如果只有实践,那么禅修者将无法见(法)。若遵循理论,又付诸实践,必然会见(法)。若在禅定中证得法球,即符合佛教教法之目标。

ที่มา,หน้า ๒๕๐ บ.๙,๑ (กัณฑ์ที่ ๑๗ สมาธิเบื้องต่ำและสมาธิเบื้องสูง ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗)

 

 

Script 17

ที่จะหมดสิ้นไป ไม่เป็นทุกข์ เราจะทำอย่างไร… ต้องดับ กามตัณหา ภวตัณหา วิภาวะตัณหา ทุกข์เหล่านั้นจึงจะหมด ถ้าไม่ดับกามตัณหา ทุกข์ไม่หมดหรอก ถ้าดับเสียได้เป็นอย่างไร ถ้าดับเสียได้ก็เป็นนิโรธนะซี นิโรธเขาแปลว่าดับ จะเข้าดับ กามตัณหา ภวตัณหา วิภาวะตัณหาได้ ต้องเข้าถึงซึ่งมรรค คือ ศีล สมาธิ ปัญญานี่เอง ไม่ใช่อื่น มรรคน่ะศีล สมาธิ ปัญญา นี่เอง

How is one to put an end to suffering? One must extinguish Kammatanha (craving for existence in the Sense Sphere), Bhavatanha (craving for existence in the Form Sphere), and Vibhavatanha (craving for existence in the Non-Form Sphere). The extinguishment of craving is called Nirodha. To extinguish Kammatanha, Bhavatanha, and Vibhavatanha, one must attain Magga which consists of Sila (Precepts observation), Samadhi (mental concentration), and Panna (insight) at the Supra-mundane level.

如何脱离苦海呢?应断尽欲爱、有爱和非有爱,方能脱离苦海。若不能断尽欲爱,就难以离苦。若断尽又会如何?断尽则灭尽,两者意思相通。若想断尽欲爱、有爱和非有爱,就要证道,即戒、定、慧,而非其他,就是戒、定、慧之道。

ที่มา,หน้า ๒๖๓ บ.๑๓ (กัณฑ์ที่ ๑๙ โอวาทปาฏิโมกข์ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗)

 

 

Script 18

ถ้าแม้ว่าปุถุชน หญิงก็ดี ชายก็ดี ทำใจแน่ได้ขนาดนั้นละก็ แปลว่านับถือศาสนาเป็นเบอร์ ๑ ไม่มี ๒ มาเทียมละ แน่นขนาดนั้น แน่นแค่ไหน แน่นไปจริงๆ  เชื่อในพระตถาคตเจ้า เชื่อในพระธรรมกาย ลงไปแค่ชีวิต แน่นแค่ชีวิต แม้จะตายเสีย ก็ตายไปเถอะ ที่จะไม่ให้เชื่อพระธรรมกายละก็เป็นไม่ได้เด็ดขาด ฆ่าเสียก็ยอม ตายก็ตายไป ให้เชื่อกันจริงลงไปอย่างนี้ อย่างนี้ได้ชื่อว่า ตั้งมั่น

ด้วยดีแล้วในพระตถาคตเจ้า นี้เป็นข้อต้น…

As a practicing male or female Buddhist, at the basic level it means having unshakable faith in Sammasambuddha. It means having unshakable faith in Dhammakaya. It means that he or she would rather die than to abandon his or her faith.

作为凡夫俗子,无论男或女,精进禅定者为净信佛教者。净信的程度有多少?即坚定不移的净信,净信如来,净信法身,舍身去净信,就算往生也在所不惜。不净信法身是不可能的,就算死也愿意,如此净信才算是稳固的。

ที่มา,หน้า ๒๘๕ บ.๑๕ (กัณฑ์ที่ ๒๑ อริยธนคาถา ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗)

 

 

Script 19

คิดถึงแต่สมบัติบ้าๆ เข้าใจแต่สิ่งหยาบๆ เที่ยวคว้าเรื่อยเปื่อยทีเดียว วุ่นวายไปตามกัน เพราะเหตุว่าไม่มีธรรม ๔ อย่างนี้ อยู่ในตัว ถ้ามีธรรม ๔ อย่างนี้ประจำอยู่ในตัวแล้ว ไม่วุ่นวาย ไม่คลาดเคลื่อน แต่อย่างหนึ่ง อย่างใด ยิ้มกริ่มทีเดียว เพราะไปเจอบ่อทรัพย์ใหญ่เข้าแล้ว  มีธรรม ๔ ประการอยู่ในตัว คือ เป็นคนเชื่อในพระตถาคตเจ้า, มีศีลอันดีงาม, เลื่อมใสในพระสงฆ์ , ความเห็นของตัวให้ตรงไว้ เห็นธรรมนั่นเอง นี่แหละนักปราชญ์ทั้งหลายเชิดชู กล่าวว่าบุคคลนั้น ไม่ใช่เป็นคนจน  ถ้าเราไม่อยากเป็นคนจน อยากเป็นคนมั่งมีแล้ว ต้องมีธรรม 4 ประการนี้ อย่าให้เคลื่อน

Restlessness and constant quest for things material is caused by the lack of the following four virtues. Whoever has cultivated these four virtues can find contentment in his life, for he has already found the greatest treasure trove. These four virtues include having faith in Sammasambuddha, observing the Precepts earnestly, having respect for the Sangha, and having Right View. If one does not wish to be a poor person, he will do well to cultivate these four virtues.

不修持四法者,只心系粗俗之财,了解卑劣之事,整日游手好闲,生活混乱不堪。修持四法者,不会混乱不堪,不会偏离正道,整日法喜充满。因为他发现了宝藏,即自身修持四法,分别为:净信如来;持戒清净;信仰僧团;具足正见。博学之士皆推崇这种人非贫穷者,若我们不想成为贫穷者,想成为富有者,必须修持此四法。

ที่มา,หน้า ๒๙๐ บ.๒๗ (กัณฑ์ที่ ๒๑ อริยธนคาถา ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗)

 

 

Script 20

พวกเรานี่มันสงสัยทุกคนนั่นแหละ ธรรมมากมายนัก โน่นก็ธรรม นี่ก็ธรรม ไม่รู้จะไปเอาธรรมที่ไหนแน่ ไม่รู้จะเอาธรรมที่ไหนแท้ๆ นี้ธรรมอันนี้แหละเป็นตัวจริงละ ให้เอาใจติดอยู่ตรงนี้แหละ อย่าไปเที่ยวหาอื่นให้มันอื่น จากศูนย์กลางกายมนุษย์ กลางกายของตัวไปเลย

ตรงนั้นแหละ เอาใจไปจรดอยู่ตรงนั้นแหละ ถ้ายังไม่เห็น นานๆ เข้าก็เห็นเอง พอถูกส่วนเข้าก็เห็นเอง…

To penetrate Sammasambuddha’s Teachings, all one has to do is to rest one’s mind softly and quietly at the seventh base in the center of one’s body. One must keep on practicing this. And when everything is just right, one will attain the Supernormal Insight which enables one to see the Truth as taught by Sammasambuddha.

很多人都怀疑,不计其数的法,这是法,那是法,却不知道在哪里证法,如何证得正法?其实正法就在这里,不要胡乱寻找,它就在每个人的体内,就在那里罢了。

既然在那里,就让心静定在那,若还未见,如法修习,必然会见。

ที่มา,หน้า ๒๙๓ (กัณฑ์ที่ ๒๒ อุทานคาถา ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗)

 

 

Script 21

รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ สูงและต่ำ ดีชั่ว ผิดชอบ เมื่อเราตั้งอยู่ในความเป็นผู้ใหญ่ ก็ต้องมีใจโอบอ้อมอารีต่อผู้น้อย ต้องมีใจอย่างนั้น เราเป็นผู้น้อยก็ต้องตั้งอยู่ในความเคารพยำเกรงผู้ใหญ่ อย่าถือเอาแต่ตัวของตัวไม่ได้ ต้องเคารพคาราวะซึ่งกันและกัน ผู้น้อยผู้ใหญ่เป็นลำดับลงไป เคารพซึ่งกันและกันตามหน้าที่ ตามพรรษา อายุ ตามคุณธรรมนั้นๆ นั่นเรียกว่ามีปัญญา

ที่มา,หน้า ๒๙๗ บ.๒๒ (กัณฑ์ที่ ๒๒ อุทานคาถา ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗)

It is necessary to know how to distinguish between what is Papa (demerit) and what is Punna (merit); what is useful and what is not useful; what is noble and what is lowly; what is wholesome and what is unwholesome; what is right and what is wrong. An older person must regard younger persons with kindness. A younger person must regard older persons with respect. A person who knows how to regard people accordingly can be said to be a wise person.

知礼义廉耻,知善恶对错,作为长辈要爱护晚辈,作为晚辈要尊敬长辈,不要自命清高,要坦诚相对,长幼有序,依照职务、戒腊、年龄和修为互敬互爱,如此才算有智慧。

 

 

Script 22

เห็นไม่มีที่สิ้นสุด รู้ไม่มีที่สิ้นสุด เห็น จำ คิด รู้ เท่ากันเห็นไปแค่ไหน รู้ไปแค่นั้น จำไปแค่ไหนรู้ไปแค่นั้น คิดไปแค่ไหนรู้ไปแค่นั้น เท่ากัน ไม่ยิ่งไม่หย่อนกว่ากัน นี่อย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนา เห็นอย่างนี้เห็นด้วยตาธรรมกาย แปลว่าเห็นแจ้งเห็นวิเศษ

ถ้าไม่ถึง ไม่รู้รสชาติของนิพพานทีเดียว ถ้ามีธรรมกายแล้ว ยินดีนิพพานได้ นิพพานเป็นที่สงัด เป็นที่สงบ เป็นที่เงียบ เป็นที่หยุดทุกสิ่ง ถึงนิพพานแล้ว สิ่งที่ดีจริงอยู่ที่นิพพานทั้งนั้น.

Vipassana means seeing with the Dhammakaya-Eye. When seeing with the Dhammakaya-Eye, it means achieving simultaneously sight, memory, thought, and cognizance.  It is through the attainment of Dhammakaya that one can experience Nibbana, its tranquility, its peace, and its silence. The best things can be found only in Nibbana.

受无止境,识无止境,受、想、行、识相互等同,受在何处,识亦在何处;想在何处,识亦在何处;行在何处,识亦在何处。等同无异,不松不紧,称为观。以法眼而见,意为如实殊胜之见。

若没有证得法身,就无法得知涅槃之味,若证得法身,可知涅槃之味。涅槃为寂静处,为寂灭,为一切静止之处。证得涅槃后,一切真正的美好都源于涅槃。

ที่มา,หน้า ๓๑๖  (กัณฑ์ที่ ๒๔ ติลักขณาทิคาถา ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗)

 

 

Script 23

ทุกข์น่ะมีจริงๆนะ หมดทั้งร่างกายนี้ทุกข์ทั้งก้อน หรือใครว่าสุข ลองเอาสุขมาดู ก็จะไปหยิบเอาทุกข์ให้ดูทั้งนั้น ตลอดจนกระทั้งชาติ เกิดก็เป็นทุกข์ ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิดเป็นทุกข์ เมื่อเกิดแล้วก็มีแก่ มีเจ็บ มีแปรไปตามหน้าที่ ก็ออกจากทุกข์นั่น ทั้งนั้น ไม่ใช่ออกจากสุข ต้นนั่นเป็นทุกข์ทั้งนั้น เกิดนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ล่ะ ต้องกำหนดรู้มันไว้.

Know that suffering is real. Birth causes suffering because it brings about aging, sickness, and death.  Know that your entire body is the source of suffering.

苦真实存在,身体是苦,谁说是乐,找出来看看,其实全是苦,一生皆苦。出生是苦,有生就要老、病、死,都是在出离苦,而非出离乐。开始就是苦,出生就是苦,这要了解清楚。

ที่มา,หน้า ๓๒๕ บ.24  (กัณฑ์ที่ ๒๔ ติลักขณาทิคาถา ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗)

 

 

Script 24

อุบาสกอุบาสิกา บริจาคทานในพระพุทธศาสนา ให้ให้เป็นกลาง ไม่ค่อนข้างตนและหมู่ตนพวกตน ให้ให้เป็นกลางอย่างนั้น ได้ชื่อว่าบริจาคทานถูกทางสงฆ์ ถูกประมุขของบุญทีเดียว ถูกเป้าหมายของบุญทีเดียว

ถ้าต้องการบุญ ก็ถวายในพระสงฆ์ ไม่เจาะจงภิกษุองค์หนึ่งองค์ใด มั่นหมายไปในหมู่พระสงฆ์ทีเดียว จะมีข้าวถ้วยปลาตัวก็ช่าง มีสิ่งอันใดก็ช่าง ก็ถวายพระสงฆ์ ให้ใจตรงเป้าเป็นกลาง ให้ทำดังนี้จะถูกบุญใหญ่ในพระพุทธศาสนา.

When giving alms to the Buddhist monks, it is best for the lay Buddhist to give them to the Buddhist monks (the Sangha) as a whole and not to a specific monk, for the Sangha serves as the most fertile field of merit for the laypeople. Even if it is just one fish or one cup of rice, it is still best for the lay Buddhist to offer it to the Sangha.

优婆塞和优婆夷在佛门修布施,不偏不倚,布施给整个团体,此为正确的布施方式,此为修功德之首要,符合修功德的目标。

想累积功德,就供养僧团,供养的目标并非特定的比丘,而是整个僧团。无论供养饭食或资具,都以僧团为供养对象,心不偏不倚,如此才算如法地修大功德。

ที่มา,หน้า ๓๒๘ (กัณฑ์ที่ ๒๔ เกณิยานุโมทนาคาถา ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗)

 

 

Script 25

เราเป็นพุทธศาสนิกชน หญิงก็ดีชายก็ดี เมื่อเราจะแสวงหาบุญกุศลในทางพระพุทธศาสนา จะบำเพ็ญในโลกกับเขา ถ้าไม่พบพระพุทธศาสนาไม่พบพระสงฆ์แล้ว เสียคราวเสียสมัยที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ถ้าว่าพบพระพุทธศาสนาพบพระสงฆ์เข้าแล้ว บุญลาภอันล้ำเลิศ ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทีเดียว

พระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญ ต้องการบุญเท่าไหร่ ก็โกยเอาซิ ตวงเอาซิ ตามความปรารถนา ปฏิบัติวัตรฐากเข้าซิ จะได้บุญยิ่งใหญ่ไพศาล.

A Buddhist is truly fortunate to have the Buddhist monks or the Sangha as his fertile field of merit. Therefore, he should take advantage of the situation and make sure to accumulate as much merit as possible by supporting the Sangha to the fullest extent.

作为佛教徒,无论男或女,想在佛门中修功德,却无缘遇见佛门和僧团,那岂不是今生枉为人。若得遇佛门和僧团,可谓福报不浅,今世不枉为人。

僧团是福田,想获得功德,就去修吧,按照自己的意愿,如法地修,如此必然功德无量。

ที่มา,หน้า ๓๓๔ บ.๔ (กัณฑ์ที่ ๒๔ เกณิยานุโมทนาคาถา ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗)

 

 

Script 26

ไม่ประมาทในความเห็นผิด ทำความเห็นถูกให้บังเกิดมี ไม่ประมาทในความทุจจริต ทำความสุจริตให้บังเกิดมี การไม่ประมาทนั้นจบพระไตรปิฎก คือ วินัยปิฎก สุตตันนปิฎก ปรมัตถปิฎก

ความดีมีมากน้อยเท่าใด รวมอยู่ในความไม่ประมาทสิ้น ความชั่วมีมากน้อยเท่าใด รวมอยู่ในความประมาทสิ้น.

One needs to exercise heedfulness by cultivating Right View. One needs to exercise heedfulness by cultivating truthfulness. Heedfulness is the core teaching of the Tipitaka which consists of the Vinayapitaka, the Suttantapitaka, and the Paramatthapitaka. Heedfulness is the source of every form of wholesomeness whereas recklessness is the source of every form of unwholesomeness.

对邪见不放逸,令正见生起,对恶行不放逸,令善行生起。不放逸就是整部《三藏经》的结束语。

不放逸决定了善行的多寡,放逸决定了恶行的多寡。

ที่มา,หน้า ๓๔๐ บ.- (กัณฑ์ที่ ๒๖ มงคลสูตร ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗)

 

 

Script 27

สุรามันเกิดขึ้นในประเทศใด ประเทศนั้นย่อยยับหนา สุรามันไปติดยู่กับคนใดละคนนั้นก็ย่อยยับหนา หญิงก็ดีชายก็ดี ติดสุราดื่มสุราละก็ ย่อยยับหนา เอาตัวรอดไม่ได้ นี่ร้ายนัก เขาเรียกว่าฆ่าตัวเองทั้งเป็น ทำลายตัวเองอย่างดื้อๆ ตัวเองดีๆทำให้เป็นคนเสีย ตัวเองบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ ทำให้ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ กลายเป็นคนบ้าเสียแล้ว นี่แหละเรียกว่าดื่มสุราละ มีโทษมากนัก เหลือที่จะคณนานับทีเดียว เพราะฉะนั้น ควรเว้นขาดจากใจ ต้องเว้นให้ขาดทีเดียว.

Alcohol consumption in any country will wither that country. Alcohol consumption in any person will wither that person. Alcohol consumption is not dissimilar to suicide. It makes a good person bad and insane. Alcohol consumption causes so much harm as to be unimaginable. Therefore, it would behoove everyone to abstain completely from alcohol consumption.

一个国家买卖酒,难以和谐繁荣,一个人饮酒,也难以成事,无论男女,若嗜酒如命,将一事无成,人生一塌糊涂,这非常危险,等同慢性自杀,强行伤害自己。人由原本的健康变成不健康,由清净变成不清净,最终成为疯子,这就是饮酒的危害,百害而无一利。因此,要毅然决然的远离酒。

ที่มา,หน้า ๓๔๔ บ.๑๕ (กัณฑ์ที่ ๒๖ มงคลสูตร ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗)

 

 

Script 28

ถ้าว่าจิตหยุดเสียได้ละก็ เขมํ ทีเดียว เกษมผ่องใสเหมือนอย่างกระจกคันฉ่องที่ส่องเงาหน้าทีเดียว ถ้าจิตผ่องใสขนาดนั้นแล้ว ไม่ต้องทำงานอะไรมากมายไปหรอก มันไหลเข้ามาเอง เงินนะ ไม่เดือดร้อน มีแต่เงินเข้า เงินออกไม่มีนะ ออกก็เล็กๆน้อยๆเข้ามามาก

ทำใจให้ใสอยู่ท่าเดียวแหละ ใจเป็นแดนเกษมอยู่เสมอไปอย่างนี้ ให้ตั้งจิตให้อยู่ ให้ดูของตัวไว้ให้ผ่องใสอยู่อย่างนั้น เงินทองไหลมาเป็นมงคลแท้ๆ.

A completely still and quiet mind is as bright and clear as a mirror. A person, who has attained that level of mental brightness and clarity, has no need to work hard at all to earn money, for such a mental state attracts great material wealth to him. Therefore, be sure to keep your mind bright and clear at all times and material wealth will automatically find its way to you.

如果心能入定,愉悦明亮如镜子,那么无需辛勤付出,也会财源广进,不经历贫苦,财富一直进却很少出,进总会多过于出。

护持明亮的心,保持愉悦的状态,安住于内在,财富自然滚滚而来。

ที่มา,หน้า ๓๕๔ บ.๑๘ (กัณฑ์ที่ ๒๗ มงคลสูตร ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗)

 

 

Script 29

พระก็ดี เณรก็ดี ทำจริงก็เป็นทุกคนเท่านั้นแหละ จริงแค่ไหนล่ะ จะเป็นทุกคนน่ะ จริงแค่ชีวิตซิเป็นทุกคน จริงอย่างไรล่ะ นั่งลงไปประเดี๋ยวก็ได้รู้จริงกันละ นั่งลงไป เมื่อยเต็มที เอ้าเมื่อยก็เมื่อยไป ปวดเต็มที เอ้าปวดก็ปวดไป ทนไม่ไหว เอ้าไม่ไหวก็ทนไป ทนให้ไหว มันจะแตกก็แตกเดี๋ยวนี้ ดับให้มันดับเดี๋ยวนี้ ไม่ถอยเลย ให้เอาจริงเอาจัง ต้องเป็นทุกคน ไม่ต้องไปสงสัยล่ะ.

Whether you are a Buddhist monk or a novice monk, it is all the same in that if you have put your life on the line practicing meditation, you will succeed in your quest for the Inner Buddha or Dhammakaya. Pay no attention to the aches and pains and physical discomfort and continue with your meditation practice. And soon enough success will be yours.

无论比丘或沙弥,每个人都要认真对待,认真到什么程度?认真到敢于舍身的程度。如何认真?坐下去就知道了。坐时感觉浑身酸累,那就任由它酸累吧。感觉疼痛,那就任由它疼痛吧。忍不了也要忍,一定要忍住。它破就破吧,灭就灭吧,决不后退,严肃认真,每个人都要如此,不用去怀疑。

ที่มา,หน้า ๓๖๒ บ.๑๙ (กัณฑ์ที่ ๒๗ มงคลสูตร ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗)

 

 

Script 30

พระองค์ทรงรับสั่งกับ พระวักกลิภิกขุว่า อเปหิ วกฺกลิ วักกลิจงถอยออกไป อิมํ ปูติกายํ ทสฺสนํ มาดูใยเล่าร่างกายตถาคตที่เป็นของเปื่อยเน่า โย โข วกฺกลิ ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ   แนะสำแดงวักกลิ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราผู้ตถาคต ธมฺมกาโย อหํ อิติปิ  ผู้ตถาคตคือธรรมกาย นั่นแน่ะบอกตรงนั้นแน่ะ ว่าเราผู้ตถาคตคือธรรมกาย ธรรมกายนั้นเองเป็นตัวตถาคตเจ้า.

Sammasambuddha said to the Buddhist monk, Vakkali Bhikkhu, Apehi vakkali: Vakkali, get out of here…Iman putikayan dassanan: Why admiring this decaying body of mine?…Yo kho vakkali dhamman passati so man passati: Whoever sees the Dhamma sees me…Dhammakayo ahan itipi: For I am Dhammakaya, and Dhammakaya is me.

佛陀对跋迦梨比丘说:“Apehi vakkali: Vakkali跋迦梨,往后退。Iman putikayan dassanan看如来这个腐烂的身体。Yo kho vakkali dhamman passati so man passati跋迦梨,见法者犹见如来。Dhammakayo ahan itipi如来即法身。如此可知,如来即法身,法身即如来。”

ที่มา,หน้า ๓๗๐ บ.๒๓ (กัณฑ์ที่ ๒๘ รัตนสูตร:ว่าด้วยพุทธรัตนะ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗)

 

 

Script 31

โลกที่จะได้รับความสุขใจก็ต้องหยุด ตามส่วนของโลก

ธรรมที่จะได้รับความสุขก็ต้องหยุด ตามส่วนของธรรม

ท่านได้แนะนำไว้ตามวาระพระบาลีว่า นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ

สุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มี สุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มี

หยุดอันนั่นเองเป็นตัวสำคัญ เพราะเหตุนั้นต้องทำใจให้หยุด

Secular happiness can be attained with the still and quiet mind at the secular level.

Dhamma happiness can be attained with the still and quiet mind at the Dhamma level.

Sammasambuddha says, Natthi santiparan sukhan: There is no happiness outside of the still and quiet mind. The still and quiet mind is the key to success. Therefore, endeavor to keep your mind still and quiet.

快乐的世界缘起心的静止,

快乐之法亦缘起心的静止,

世尊曾如是言Natthi santiparan sukhan,

没有任何快乐比得上静止,

静止乃成功之本,

因此要学会静心。

(ที่มา หลักการเจริญภาวนา สมถวิปัสสนาฏรรมฐาน น.๙๐๙ บ.๑๙)

 

 

Script 32

อย่าเลินเล่อ อย่าเผลอตัว อย่าประมาท ถ้าว่าประมาทเลินเล่อเผลอตัวแล้ว

ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ต้องไม่ประมาทจึงจะใช้ได้

ความไม่ประมาทนั้นเป็นตัวสำคัญ เป็นตัวไม่เผลอ เป็นตัวไม่ตาย

เพราะความประมาทนั้นเป็นตัวสำคัญ เป็นตัวเผลอ เป็นตัวตาย

นี่เพราะเป็นอยู่ดังนี้..

Be watchful. Be heedful. You cannot afford not to be watchful. You cannot afford not to be heedful, for death can come at any moment. Heedfulness gives rise to deathlessness whereas recklessness gives rise to lifelessness.

不大意,不疏忽,不放逸,因为死亡没有征兆,所以绝不能放逸。不放逸很重要,它是不疏忽和不死之路,相反要重视放逸,它是疏忽和死亡之路。

(ที่มา โอวาทสุดท้าย เมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๐๐ น.๙๐๒ บ.๒๓)

 

 

Script 33

ดวงธรรมผ่องใสสะอาดสะอ้าน กายต่างๆนั้น ก็รุ่งโรจน์โชตนาการ

ธรรมดวงนั้นซูบซีดเศร้าหมอง กายมนุษย์ก็ไม่ผ่องใสซอมซ่อไม่สวยงาม

น่าเกลียดน่าชังไป เพราะธรรมดวงนั้นสำคัญนัก

ธรรมดวงนั้นเป็นชีวิตของมนุษย์

ดวงธรรมนั้นแหละเป็นที่พึ่งสำคัญ

When one’s Dhamma Sphere is bright and clear, one’s human body and all of one’s Inner Bodies will also be bright and clear.

When one’s Dhamma Sphere is gloomy, one’s human body becomes dull and gloomy.

The Dhamma Sphere makes life as a human being possible. Therefore, one’s Dhamma Sphere is one’s important refuge.

法球清净明亮,种种身也光辉灿烂。法球浑浊黑暗,色身也不亮丽俊俏,令人讨厌憎恶。法球非常重要,它既是人类的生命,也是重要的依靠。

(ที่มา สิ่งที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งของตน น.๘๙๔)

 

 

Script 34

ดีที่สุด คือพระพุทธเจ้า ชั่วที่สุด คือมาร

มารปล่อยสายมาปกครองมนุษย์

มนุษย์ตกเป็นบ่าวเป็นทาสของ โลภะ โทสะ โมหะ

(ผลคือความเสียหาย) มีแก่ มีเจ็บ มีตาย

ที่เป็นเช่นนี้เพราะนายโลภะ โทสะ โมหะ เขาปกครอง

เขาสั่งให้ทำเช่นนั้น เอาบ้านเอาเมืองมาล่อ เอาความเจ็บความตายมาให้

ปราบมารเหล่านี้ลงเสียได้ มนุษย์จะได้อยู่เย็นเป็นสุข

The best and noblest is Sammasambuddha. The worst and evilest is Mara.

Mara send their powers to rule over human beings by making them slaves of greed, anger, and delusion. And the results are sickness and death.

Mara rule human beings by subjecting them to greed, anger, and delusion. Mara bring about sickness and death. Mara must be quelled in order for human beings to live in peace and happiness.

最善者是佛陀,最恶者是魔罗。魔罗掌控人类,使人类成为贪、嗔、痴的奴仆,有了老、病、死。这都是源于贪、嗔、痴的束缚,它对人类发号施令,用家和国作引诱,却给予老、病、死。只有战胜魔罗,人类才能安居乐业。

(ที่มา โอวาทแสดงในวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อ ๗ ตุลาคม ๒๔๙๘ น.๙๘๐)

 

 

Script 35

เอาใจจรดเข้าที่พระของขวัญนั้น ขออาราธนา พระองค์ได้ทรงโปรด

ข้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้า หญิงก็หม่อมฉันเป็นแม่ค้า

การค้าของข้าพระพุทธเจ้า ขอให้กว้างขวางเต็มประเทศไทย

ล้นประเทศไทย ขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงาม ดังไปถึงพระนิพพาน

ก่อนจะค้าขายภาวนาอย่างนี้ทุกคราวไป ขายของ ขายง่าย ขายดาย

ขายสะดวกเหมือนเทน้ำเทท่า..

Focus your mind on the sacred votive tablet and pray to Sammasambuddha.

If you are a tradesman, ask Him to help you grow your business. Ask Him to make it possible for your business to prosper, be highly lucrative, and expand nationwide.

让心连接佛牌,请佛慈悲庇佑,若为商人,愿生意遍布各地,生意兴隆,利润丰厚,希望此愿传至涅槃。每次做生意前都可以如此发愿,做什么都会顺利发财,一本万利。

(ที่มา โอวาทเนื่องด้วย พระของขวัญ น.๘๘๑ บ.๓

 

 

Script 36

ถ้าความบริสุทธิ์ไม่มีละก็อายนัก

เป็นคนสุมสี่สุ่มห้า โกงตัวเอง อายนัก ไม่กล้าจะทำได้

ให้บริสุทธิ์ไว้ ไม่โกงตัวเอง พิจารณาศีล๕ให้บริสุทธิ์

ไม่มีไม่บริสุทธิ์แล้วก็อาย อายและสะดุ้งกลัวด้วย

จะได้รับผลชั่วแล้วเจ้า เพราะไม่บริสุทธิ์

One is cheating one’s self if one does not observe the Five Precepts earnestly. One needs to feel ashamed of unwholesomeness and be fearful of its ill consequences.

一个人若不清净会心生羞愧,欺骗自己惭愧呀,不应该如此。人应修持清净心,不欺骗自己,清净持守五戒。人若不清净,既羞愧惶恐,也会有恶果。

(ที่มา หิริดอตตัปปะ๒ น.๘๖๖)

 

 

Script 37

สำรวมตามพระปาฏิโมกข์ เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม

ทำตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาต ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดี

ถ้าไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์มีความอายนัก มีความสะดุ้งกลัวนัก

อายว่าเป็นพระไม่บริสุทธิ์ ตายไปต้องไปนรก ไม่ต้องไปไหน

ถ้าว่าทำตัวให้บริสุทธิ์เป็นอันดี ได้ชื่อว่า “ สุกฺกธมฺมสมาหิตา”

เกื้อกูลแล้วในธรรมอันขาว…

As a Buddhist monk, it is imperative that one adheres strictly to the Dhamma-Vinaya.

Otherwise, it makes one an unrighteous monk.  And the result will be rebirth in the Hell Realm. Therefore, it would behoove every Buddhist monk to practice righteousness according to the Dhamma-Vinaya.

持守波罗提木叉,远离佛陀禁止之事,依佛制行事,才得清净圆满。若修行不清净,会羞愧惶恐。作为出家人修行不清净不仅羞愧,圆寂后必堕入恶道,而非其他境界。若修行清净自然好,称得上是“สุกฺกธมฺม得定者”。

(ที่มา หิริโอตตัปปะ๑ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ น.๘๖๐ บ.๒๑ )

 

 

Script 38

ถ้าเราจะทำสิ่งใดด้วยกายละก็เอาปัญญาสอดส่องตรองเสียก่อนหนา

ถ้าว่าร้อนเราละก็อย่าทำ ร้อนเขาอย่าทำ ร้อนทั้งเราทั้งเขาล่ะอย่าทำ

ถ้าไม่ร้อนละก็ทำเถิด

ท่านจะคิดสิ่งใด จะพูดสิ่งใดด้วยวาจา

ต้องเอาปัญญาเข้าสอดส่องตรองซะก่อนหนา

ถ้าว่าร้อนเราอย่าพูด ร้อนเขาอย่าพูด ร้อนทั้งเราทั้งเขาอย่าพูด

ถ้าว่าไม่ร้อนล่ะก็พูดเถิด

ท่านจะคิดสิ่งใดทางใจ ถ้าว่าร้อนเราอย่าคิด ร้อนเขาอย่าคิด ร้อนทั้งเราทั้งเขาอย่าคิด

ถ้าไม่ร้อนเราร้อนเขาล่ะก็คิดเถิด

Before doing something, consider first whether it will bring about trouble for yourself and others later on. If not, then go ahead and do it. The same principle applies to your words and your thoughts.

在做事前要三思,若令自己、对方或双方都痛苦就不要做,若不痛苦就做吧。在说话前要三思,若令自己、对方或双方都痛苦就不要说,若不痛苦就说吧。在思考前要三思,若令自己、对方或双方都痛苦就不要思考,若不痛苦就思考吧。

(ที่มา โอวาทปาฏิโมกข์ ๒๗ มกราคม ๒๔๙๙ น.๘๔๘ บ.๒)

 

 

Script 39

ชื่อว่าแทนคุณแท้ๆ

มารดาบิดาไม่มีศรัทธา ไม่มีศรัทธาขึ้น

ไม่มีศีล ไม่มีศีลขึ้น ไม่เลื่อมใส ให้เลื่อมใสขึ้น

ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษขึ้น

๔ ประการนี้วางหลักไว้ ผู้หญิงก็แทนคุณบิดามารดาได้

ผู้ชายก็แทนคุณบิดามารดาได้

The best way to repay your parents: Encourage them to have faith in Sammasambuddha and His Teachings, if they have none. Encourage them to observe the Five Precepts, if they have not done so. And help them to learn the difference between Papa (demerit) and Punna (merit). Every child, male or female, can repay his parent in this manner.

真正的报恩是让还未生净信的父母生净信,让还未持戒的父母持戒,还未生信仰的父母生信仰,还未认识善恶的父母认识善恶。儿女可以此四种方式报答父母的恩情。

(ที่มา รัตนะ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๗ น.๘๓๒ บ.๑๐)

 

 

Script 40

พระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างนี้ ไม่ต้องไปหาเงินทองข้าวของ

เมื่อประพฤติถูกส่วนเข้าแล้ว เงินทองข้าวของมันมาหาเอง

ข้าวปลาอาหารมาหาเองทั้งนั้น จะไปอยู่ในป่าในดอนในดงที่ไหนก็ไป

แต่เงินทองข้าวของมาหาเองทั้งนั้น นี่ทางพระพุทธศาสนา

แต่ว่าเดินลึก สงเคราะห์อนุเคราะห์มหาชน

อนุชนทั้งหลายให้รู้ธรรมกายจริงๆ

Buddhism teaches that once a person has succeeded in bringing his mind to a standstill in the center of his body, material wealth and every good thing will come to him automatically. He could be deep in the forest or somewhere in the wilderness, these things would find their way to him. Therefore, the higher knowledge of Dhammakaya needs to be made known to every person on earth.

在佛门不用赚钱谋生,只要如法修行,自然丰衣足食。想去深山丛林修行就去,衣、食、住、药自然会来。不过一定要让善信后代真正的了解法身。

(ที่มา รัตนะ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๗ น.๘๑๙ บ.๑๕)

 

 

Script 41

          การบริจาคทาน ถ้าถูกทักขิไณยบุคคล ก็เป็นผลยิ่งใหญ่ไพศาล ถ้าไม่ถูกทักขิไณยบุคคลแล้ว ผลนั้นก็ทรามต่ำลง ก็ผลนั้นรุนแรงสูงขึ้น มีกำลังกล้าขึ้น

ทักขิไณยบุคคลนั่นแหละ เป็นบุคคลซึ่งควรทาน ทานสมบัติเป็นเครื่องเจริญผล

พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เมื่อมีพระชนม์อยู่ ก็มีการให้อย่างนี้ จึงเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้ ถ้าปราศจากการให้อย่างนี้แล้ว เจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ได้ เมื่อให้ความเจริญแก่พระพุทธศาสนาแล้ว ความเจริญก็หันเข้าสู่ตัวไม่ต้องไปสงสัย ได้ชื่อว่าให้ความเจริญแก่ตัวนั่นเองทีหลัง.

When alms are given to a deserving person, one stands to earn an enormous amount of merit. Sammasambuddha and all the Arahats had all practiced Dana (alms-giving) to the fullest extent in their previous existences. And it was the merit accumulated from such wholesome deeds that enabled them to attain the Path and Fruit of Nibbana in their final rebirth. When a person gives generously towards the support of Buddhism, he is essentially giving himself untold prosperity.

布施的对象若为适当的受施者,必然功德无量,若为不适当的受施者,功德自然会减少。要想获得大果报,具足大功德,关键在于受施者,布施财物可以增长福报。

佛陀住世时便如此布施,才使佛教兴盛住世,若没有布施,佛教难以兴盛住世。施主发心护持佛教,自身的福报自然会增长,这一点不用怀疑。

ที่มา: มรดกธรรม เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒๐๖, ๒๑๓ (กัณฑ์ที่ ๖ สังคหวัตถุ  (๒๐ กันยายน ๒๔๙๖)

 

 

Script 42

          ศาสนาพุทธนี้ อยู่ได้ด้วยการให้ ถ้าเลิกให้กันเสียสักเดือนเดียว ข้าวปลาอาหารไม่ให้กันละ หยุดกันหมดทั้งประเทศ ทุกบ้านทุกเรือนไม่ให้กันละ ศาสนาดับ พระเณรสึกหมด หายหมดไม่เหลือเลย นี่เพราะอะไร เพราะการให้นี่เอง

การให้นี่สำคัญนัก เพราะทุกคนอยู่ได้ด้วยการให้ทั้งนั้น ท่านจึงได้ยืนยันเป็นตำรับตำราว่า ให้โภชนาหารอิ่มเดียว ได้ชื่อว่าให้ฐานะ ๕ ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ เป็นที่ปรารถนาของคนทั้งหลาย. BBB

Buddhism would not have been here today had it not been for alms-giving. Should the lay Buddhists refuse to offer food to the Buddhist monks for just one month, there would be no Buddhist monks or novice monks left in the country, since all of them would have to leave the monkhood or the novicehood. Therefore, Dana practice or alms-giving is an extremely important practice. Without Dana practice, none of us would be here right now. Buddhism teaches that in offering food to a Buddhist monk, one is giving him longevity, complexion, happiness, strength and energy, and sagacity.

布施令佛教住世,如果一个月没有布施,全国各地都如此,没有施主布施食物,那么所有僧众都会还俗,佛教也将走向灭亡。所有这些皆缘起于布施。

布施很重要,僧众因布施而活。佛陀如是言:布施饮食得五种福报,即寿命延长、身相端严、气力增盛、快乐安隐、成就辩才。这就是布施者的功德利益。

ที่มา: มรดกธรรม เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒๑๑ (กัณฑ์ที่ ๖ สังคหวัตถุ  (๒๐ กันยายน ๒๔๙๖)

 

 

Script 43

          เมื่อสละไทยธรรมเสร็จ ขาดลงไป มอบให้แก่พระภิกษุ พระภิกษุรับ เป็นสิทธิใช้ได้บริโภคได้ ให้เด็กให้เล็ก ให้ใครก็ได้ เป็นสิทธิ์ของผู้รับ ขาดจากสิทธิ์ของผู้ให้ขณะใด ขณะนั้นแหละ ปุญฺญาภิสนฺทา บุญไหลมาจากสายธาตุสายธรรม  ของตัวเองโดยอัตโนมัติ เข้าสู่อัตโนมัติ คือดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ ใสบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไก่ ในกลางกายมนุษย์นี้ กลางดวงนั่นแหละ เป็นที่ตั้งของบุญ บุญไหลมาติดอยู่กลางดวงนั้น

เมื่อต้องภัยได้ทุกข์อะไร จรดอยู่ดวงบุญนั้น ให้ดวงบุญนั้นช่วย อย่าไปนึกถึงสิ่งอื่นนะ นึกถึงบุญกุศลที่ตนกระทำนั้นแหละ เป็นที่พึ่งของตัวจริง ช่วยตัวได้จริงๆ.     BB

Once an alms-giver, be it a child or an adult, has given something to and has been received by a Buddhist monk, that is the instant that the current of Punna (merit) flows into his Punna Sphere. The bright and clear Punna Sphere can be found inside his bright and clear Dhamma Sphere which is located in the center of his body.

When in trouble, all one needs to do is to keep his mind on his Punna Sphere dwelling inside his Dhamma Sphere in the center of his body and ask for its help.

施主供养布施品,僧众接受后,便有了使用权,可以转赠给任何人,这是受施者的权利。当布施者失去使用权时,功德也随之产生,流向身体中央如鸡蛋黄般大小、透明的法球,功德就聚集在法球中。

每当遭遇灾难痛苦时,就将心安住在功德球中,让功德庇佑。不是意念其他的东西,而是意念自己所修的功德。它才是自己真正的依靠,真的能帮到自己。

ที่มา: มรดกธรรม เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒๑๔ – ๒๑๕ (กัณฑ์ที่ ๖ สังคหวัตถุ  (๒๐ กันยายน ๒๔๙๖)

 

 

Script 44

          เมื่อเราผู้มีบุญเช่นนี้ ไปอยู่ในสถานที่ใด ลูกหลาน พวกพ้องวงศาคณาญาติก็มาก เราต้องอาศัยวาจาที่ไพเราะเสนาะโสต เมื่อกล่าววาจาอันใดออกไปแล้ว เป็นที่ดึงดูดใจ เหนี่ยวรั้งใจ เป็นที่สมัครสมานในกันและกัน ไม่เป็นที่กระทบกระเทือนในกันและกัน มีวาจาเช่นนั้นเรียกว่าเป็นคนสุภาพ เป็นคนมีมารยาท มีถ้อยคำวาจาเป็นหลักเป็นประธาน อยากจะฟังแล้ว อยากจะฟังอีกอยู่ร่ำไป ดังนี้เรียกว่า     ปิยวาจา วาจาไพเราะอย่างนี้แหละ เป็นของสำคัญนักในหมู่มนุษย์ จำเป็นจะต้องใช้.

A person endowed with Punna (merit) and blessed with a large family and retinue wherever he lives needs to practice endearing speech in order to promote among them harmony and unity. Endearing speech is practiced by a person of good manners and politeness. Therefore, it is necessary that every person cultivates endearing speech.

有福报的人,无论在哪里都要众多亲友依附,所以要常说动听悦耳的话。如果自己所说的话能吸引和团结人心,不生矛盾,称得上是有涵养、懂礼貌的人。所说的话有理动听、有说服力,让人想一直听,即称为爱语。这种动听的话语,对人类社会非常重要,是必不可少的交流工具。

ที่มา: มรดกธรรม เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒๑๖ – ๒๑๗ (กัณฑ์ที่ ๖ สังคหวัตถุ  (๒๐ กันยายน ๒๔๙๖)

 

  

Script 45

          เราควรประพฤติอย่างไร จึงเรียกว่า ประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนกันในโลกนี้ มีพวกเท่าไรประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่กันและกันเท่านั้น อย่าแต่ความสุขส่วนตัวผู้เดียว ให้ความสุขเสมอทั่วหน้ากัน

เริ่มจากพ่อแม่แก้ไขให้ลูกเป็นปริญญาหมดทุกคน มีการงานชั้นสูงทั้งนั้น เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้เป็นสุขเหมือนเทวดาได้ นี้ได้ชื่อว่าประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่ลูกหลานก่อน วงศาคณาญาติก็ประพฤติเช่นนั้น ให้ประโยชน์เช่นนั้น แก้ไขให้ต่างเลี้ยงตัวได้ ไม่ต้องพึ่งใคร ประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่บ้านใกล้เรือนเคียงกัน มีวิชาความรู้ ให้ความสุขแก่มนุษย์เพื่อนบ้านด้วยกัน เขาจะรุ่งเรืองอย่างไร แก้ไขอย่างนั้น ชื่อว่าเป็นประโยชน์แก่เพื่อนกัน.

How does one go about behaving in such a way as to benefit every person around him? It does not do to think only of one’s own happiness. One must be considerate of others as well.

Parents need to give their children a good education so that they can earn a living and support themselves. Family members need to do what they can to support each other. Neighbors need to do things to benefit each other. If every person knew to live in such a way as to be of use to his fellowman, everyone would be able to live together in peace and prosperity.

我们如何做才算利行?即尽自己最大的努力利益他人,独乐乐不如众乐乐。

为人父母应尽力让儿女完成学业,成为饱学之士,有一份好的工作。为人儿女应赡养父母,让他们生活如天人一般,这是家人间的相互利益。与此同时,尽力帮助家族同胞,让他们自给自足,不必依靠他人。援助左邻右舍,让他们增长见识,收获快乐。如何能使他人繁荣,我们就怎么做,这就是利行。

ที่มา: มรดกธรรม เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒๑๗ – ๒๑๘ (กัณฑ์ที่ ๖ สังคหวัตถุ  (๒๐ กันยายน ๒๔๙๖)

 

 

Script 46

          ความสงเคราะห์ในโลกทั้งหลายนี้ เหมือนลิ่มสลักเพลารถที่แล่นไป ถ้าลิ่มสลักเพลาไม่มีเสียแล้ว กงรถก็หลุดจากเพลา แล่นไปไม่ได้ ถ้าลิ่มสลักเพลามีอยู่แล้ว กงรถนั้นก็ไปสะดวก ไม่ขัดข้องสิ่งหนึ่งสิ่งใด

โลกจะได้รับความสุข เพราะอาศัยความประพฤติทั้ง ๔ อย่าง คือให้ทาน กล่าววาจาไพเราะ ประพฤติให้เป็นประโยชน์ในกันและกัน ความประพฤติตนให้สม่ำเสมอในธรรมนั้นๆ ในบุคคลนั้นๆ ไม่ขาดตกบกพร่องใดๆ จะเข้าไปในหมู่ไหนพวกไหน เราเป็นหมู่นั้นพวกนั้นไปหมด ปรากฏเป็นแบบเดียวกัน เรามีพวกมากเท่าไรก็เป็นคนเดียวกันไปหมด ไม่แยกแตกจากกัน

บัณฑิตใดพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งความสงเคราะห์ทั้งหลาย บัณฑิตจึงถึงซึ่งความเป็นใหญ่ เป็นผู้น่าสรรเสริญ.

All the charitable endeavors on earth can be compared to the wedge latch of a car chassis which enables the wheels to turn easily. Happiness on earth depends on four virtues, namely, alms-giving, endearing speech, altruism, and the conduct appropriate to one’s different roles in life. A person who is in the habit of cultivating these virtues can get along with anyone and any group of people. He stands to gain many like-minded friends. A person who values altruism will receive authority and praise.

世上各种援助,犹如车轴和轴承之间的楔子,若楔子坏了,轴承脱离车轴,汽车就无法行驶。若楔子完好无损,汽车便可以正常行驶。

世上的快乐源于四种法,即布施、爱语、利行和同事。具足此法者,无论在哪里都合群,可以融入其中,众人志同道合,团结一心,没有分别。

省思修持此法的智者,必受人尊敬和赞叹。

ที่มา: มรดกธรรม เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒๑๘ – ๒๒๐ (กัณฑ์ที่ ๖ สังคหวัตถุ  ๒๐ กันยายน ๒๔๙๖)

 

 

Script 47

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ  ธรรมนั่นแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

เพราะธรรมคือความดี คุณธรรมให้ผลตามกาล ดีฝ่ายเดียวให้ผลเป็นสุขฝ่ายเดียว

เทศนาธรรมที่พระองค์ตรัสเทศนา ไพเราะในเบื้องต้น ไพเราะในท่ามกลาง ไพเราะในเบื้องปลาย ท่านวางหลักไว้ ไพเราะในเบื้องต้นคือศีล บริสุทธิ์กายวาจาเรียบร้อยดีไม่มีโทษ ตลอดจนกระทั่งถึงดวงศีล ไพเราะในท่ามกลางคือสมาธิ ตลอดจนกระทั่งถึงดวงสมาธิ ไพเราะในเบื้องปลายคือปัญญา ตลอดจนกระทั่งถึงดวงปัญญา

Dhammo have rakkhati dhammacarin: Dhamma protects the person who practices it.

Dhamma means wholesomeness and the fruit of wholesomeness is goodness and happiness.

Sammasambuddha’s Dhamma lectures are lovely in the beginning, in the middle, and in the end. Loveliness in the beginning has to do with Sila practice (Precepts observation) which brings about physical, verbal, and mental purity. Loveliness in the middle has to do with Samadhi (mental concentration) and the Samadhi Sphere. Loveliness in the end has to do with Panna (Supernormal Insight) and the Panna Sphere.

Dhammo have rakkhati dhammacarin:  修持法者,法护之。

因为法为善行、美德,会适时回报,令修持者快乐。

佛陀宣说之法,善于始,善于中,善于末。善于始为戒,身语意清净无罪恶,直至证得戒球;善于中为定,直至证得定球;善于末为慧,直至证得慧球。

ที่มา: มรดกธรรม เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๘๑ – ๘๒ (กัณฑ์ที่ ๑๒ ธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม ๑๒ มกราคม ๒๔๙๗)

 

 

Script 48

          มนุษย์ชายหญิงทุกถ้วนหน้า ทั้งคฤหัสถ์ บรรพชิต บริสุทธิ์สนิททั้งกาย วาจา จิต ไม่มีผิดจากความประสงค์ของพระพุทธเจ้าอรหันต์เลย ในศีลทั้ง ๕ นี้ตลอด ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ตลอดสะอาดสะอ้านทั้งกาย กายก็ไม่มีร่องเสีย วาจาก็ไม่มีร่องเสีย ใจก็ไม่มีร่องเสีย ใช้ได้ทั้งกายวาจาใจ ตรงกับบาลีกล่าวไว้ว่า

สพฺพปาปสฺส อกรณํ     ชั่วด้วยกาย วาจา ใจ ไม่กระทำเป็นเด็ดขาด

กุสลสฺสูปสมฺปทา        ดีด้วยกาย วาจา ใจ ทำจนสุดสามารถ

สจิตฺตปริโยทปนํ         ทำใจของตนให้ผ่องใส

นี้เรียกว่าธรรมโดยทางปริยัติ

All human beings, male and female, householders and Buddhist monks, can be pure physically, verbally, and mentally when they follow in the footsteps of Sammasambuddha and all the Arahats by observing immaculately the Five Precepts, the Eight Precepts, the Ten Precepts, and the 227 Precepts respectively.

Sabbapapassa akaranan: Abstain completely in body, speech, and mind from unwholesomeness.

Kusalassupasampada: Perform wholesome deeds in body, speech, and mind to the fullest extent.

Sucittapariyodapanan: Keep the mind bright and clear.

无论男或女,无论在家人或出家人都应清净身语意,不违背佛陀的意愿。清净持守五戒、八戒、两百二十七戒,令身无暇,语无暇,意无暇,身语意清净圆满,如巴利语:

Sabbapapassa akaranan: 诸恶莫作

Kusalassupasampada: 众善奉行

Sucittapariyodapanan: 自净其意

是诸佛教

ที่มา: มรดกธรรม เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๘๓ – ๘๔ (กัณฑ์ที่ ๑๒ ธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม ๑๒ มกราคม ๒๔๙๗)

 

 

Script 49

เมื่อบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ ไม่มีร่องเสียแล้ว ถ้ากลั่นเข้ามาถึงเจตนา เจตนาก็บริสุทธิ์ บังคับกายบริสุทธิ์ บังคับวาจาบริสุทธิ์ บังคับใจบริสุทธิ์ นั่นก็ยังเป็นทางปริยัติอยู่ ยังไม่ใช่ทางปฏิบัติ

เข้าถึงทางปฏิบัติ เข้าถึงดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ สำเร็จมาจากบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ สำเร็จมาจากเจตนา เป็นดวงใสเท่าฟองไข่แดงของไก่ ใสเป็นกระจกส่องเงาหน้า นี่ธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ ถ้าว่าห่างจากธรรมนั้นไม่รับรอง ถ้าติดอยู่กับธรรมนั้นรับรองทีเดียว นั่นแหละ ธัมโม ละ

เรียกว่า ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมดวงนั้น

It is one thing to understand in theory how to keep one’s body, word, and mind pure. But it is another to achieve it through meditation practice. Physical, verbal, and mental purity can be achieved through the attainment of the Dhamma Sphere, the bright and clear crystal sphere which gives rise to one’s human body and can be found at the seventh base in the center of one’s body.

Dhammo have rakkhati dhammacarin: Dhamma protects those who practice it.

身语意清净后,进而净化思,令思清净。让身清净,让语清净,让意清净皆属于教法,而非道行。

修习道行,证得色身之法球,源于身口意清净,源于自身的意愿。法球如鸡蛋黄般大小,透明如镜子。若舍离此法,不保证证法,若修持此法,保证证法。

Dhammo have rakkhati dhammacarin: 修持法者,法护之。

ที่มา: มรดกธรรม เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๘๕ – ๘๖ (กัณฑ์ที่ ๑๒ ธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม ๑๒ มกราคม ๒๔๙๗)

 

 

Script 50

ทานํ เทติ ทานการให้ คนเราจำเป็นต้องให้ทุกคน ถ้าไม่สละ ไม่ให้ไม่ได้ เพราะถ้าไม่ให้กันแล้ว จะได้ประโยชน์อย่างไร หากให้กันแล้ว จึงจะได้ประโยชน์ แต่ว่าต้องให้โดยไม่มุ่งหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอบแทน จึงจะเป็นทานแท้ๆ ถ้ามุ่งหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็ไม่เป็นทาน

ถ้าว่าคนมีปัญญาฉลาดอย่างนี้ ตระกูลของตนจะใหญ่โตสักปานใดก็ตาม ให้ให้หนักเข้า คนก็จะมากขึ้นเป็นลำดับ เป็นสุขขึ้น กินก็เป็นสุข นอนก็เป็นสุข ทั้งกาย วาจา และใจ เพราะการให้นั่นแหละเป็นตัวสำคัญ

Danan deto: Dana means giving. Every human being must practice Dana (alms-giving). It means giving to others without expecting anything in return. Without Dana practice, everyone stands to lose. A wise person knows to practice Dana. The more one practices Dana, the happier one will be physically, verbally, and mentally.

Danan deto: 布施即施与,每个人都应该学会布施,如果没有布施,功德利益从何而来?布施才有功德利益,且不求回报的布施才是真正的布施,有所求的布施非真正的布施。

如果是有智慧的人,身在名门望族,更应该乐善好施,如此不仅声名远扬,而且会增长快乐,食时快乐,睡时快乐,身语意恒常喜悦。这就是布施的重要性。

ที่มา: มรดกธรรม เล่มที่ ๔ หน้าที่ ๔๑ – ๔๒  (กัณฑ์ที่ ๓๐ ภัตตานุโมนากถา ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๗)

 

 

Script 51

สีลํ รกฺขติ หากว่ามีคนมากเช่นนี้ คือตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป เราต้องรักษาศีล ต้องบริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์วาจา และบริสุทธิ์ใจ มีศีลด้วยกันทั้งหมด ศีล ๕ คือปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมฯ มุสาฯ สุราฯ

ห้าสิกขาบทนี้ ต้องบริสุทธิ์จริงๆ ควรระวังให้ดี อย่าให้เหตุเหล่านี้เข้าครอบงำได้ ตนเองจึงจะเป็นสุขกายสุขใจ มีคนเท่าไรก็เป็นสุข ไม่ต้องเดือดร้อนเลย แต่เป็นสุขอย่างธรรมดาเท่านั้น ถ้าจะให้เป็นสุขและฉลาดยิ่งขึ้นไป ต้องเจริญภาวนา

Silan rakkhati: In a community, from two persons upward, the Five Precepts must be observed by everyone. It means that one must not kill. One must not steal. One must not commit sexual misconduct. One must not practice false speech. And one must not consume alcohol or other addictive substances. When every person in the family or community observes the Five Precepts immaculately, then there will be peace and happiness in the family or community. But if one wishes to be even happier and cleverer, one must also practice meditation.

Silan rakkhati: 若两人或两人以上共处,应当持戒,净化身语意。所有人都应该清净持守五戒,即不杀生;不偷盗,不邪淫,不妄语,不饮酒。

若想持戒清净,必须小心谨慎,不受外境束缚,如此才得身心康乐。无论多少人共处,皆和合安乐,不生痛苦。可这只是一般的快乐,如果想增长智慧和快乐,必须要修习禅定。

ที่มา: มรดกธรรม เล่มที่ ๔ หน้าที่ ๔๓ – ๔๔  (กัณฑ์ที่ ๓๐ ภัตตานุโมนากถา ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๗)

 

 

Script 52

ภาวนํ ภาเวติ ทำให้จริง ให้หยุดให้นิ่ง ทำให้มีให้เป็นขึ้น กี่คน ๆ ก็สงบนิ่ง เมื่อสงบนิ่งแล้ว คนมีสักเท่าไรก็ไม่รกหูรกตา ไม่รำคาญไม่เดือดร้อน เป็นสุขสำราญเบิกบานใจอยู่เป็นนิจ นี่เขาเรียกว่าภาวนา ทำใจให้หยุดสงบ หยุดสงบแล้วไม่ใช่แต่เท่านั้น หยุดอยู่สงบ หาเรื่องทำ จะได้ทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงกันอีก ให้พวกเขาอยู่เป็นสุขสำราญ เครื่องกินเครื่องใช้ไม่ขาดตกบกพร่อง

จะให้เป็นคนสมบูรณ์อยู่เสมอ ก็ต้องใช้วิชาวิปัสสนาภาวนา หาปัญญาแก้ไขให้ทานในวันต่อไป ไม่ให้หมดให้สิ้นไป เมื่อให้ทานไม่หมดไม่สิ้นไปเช่นนี้ พวกพ้องก็มากขึ้นเป็นลำดับ ภาวนานั่นแหละจะช่วยเขาได้ทุกสิ่งทุกประการ

 

Bhavanan bhaveti: Practice meditation earnestly until one’s mind can be brought to a standstill. When that happens, one will know peace and tranquility. One will know happiness whatever one’s environment may be. One will know success and prosperity whatever one chooses to undertake. To be a perfect human being, one must attain Dhammakaya or the Inner Buddha so that one can practice Vipassana Meditation. And when one also practices Dana daily (alms-giving), one will receive every good thing one wishes for.

Bhavanan bhaveti: 精进禅定,学会静心,直至熟练精通。人人都应当学会静心,学会之后,人再多也不会有碍观瞻,不生苦闷,人人生欢喜心,此为修习成就。让心静止,且不满足于此,既要内心静止,还有生活安宁。人人劳有所得,安居乐业,丰衣足食。

想成为圆满的人,要修习毗钵舍那,利用智慧持续布施。若布施不间断,亲友必增多。正是源于修习,才使人不断收获。

ที่มา: มรดกธรรม เล่มที่ ๔ หน้าที่ ๔๔ – ๔๕  (กัณฑ์ที่ ๓๐ ภัตตานุโมนากถา ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๗)

 

 

Script 53

บุญนั้น ไม่ใช่มองไม่เห็น มองเห็นได้ บุญนั้นอยู่ที่ไหน รูปพรรณสัณฐานเป็นอย่างไร เราทำให้ถูกส่วนเข้า จึงจะมองเห็นบุญอย่างแน่แท้ โดยไม่ต้องสงสัย

การทำบุญ ต้องทำให้ถูกส่วน ถูกส่วนตรงไหน คือนำเครื่องไทยทานวัตถุ มาถวายพระภิกษุสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์รับเครื่องไทยทานวัตถุจากมือของผู้ให้ เครื่องไทยทานขาดจากสิทธิของผู้ให้ เป็นสิทธิของผู้รับขณะใด ปุญญาภิสันทา บุญไหลมาในขณะนั้น

Punna or merit is real and can be seen as a bright and clear Punna Sphere in the center of one’s body through meditation practice. Punna can be earned, for example, by giving alms to the Buddhist monks. And as soon as the alms are received by them, the current of Punna will flow immediately into one’s Punna Sphere.

功德不是看不见,而是可以看见的。它在哪里?外形怎样?只要我们如法修习,必定会看见,不用怀疑。

布施要如法,如何算作如法,即施主将布施品供养僧团,僧团从施主手中接过布施品,施者失去使用权,受者获得使用权时,施主即获福德润泽,功德随之生起。

ที่มา: มรดกธรรม เล่มที่ ๔ หน้าที่ ๔๖  (กัณฑ์ที่ ๓๐ ภัตตานุโมนากถา ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๗)

 

 

Script 54

ถ้าเรามีบุญเสียแล้ว จะค้าขายก็ร่ำรวย จะทำงานทำกิจการอะไรก็เจริญ จะหาทรัพย์สมบัติก็ได้คล่อง สะดวกสบายไม่ติดขัดแต่ประการใด ถ้าว่าไม่มีบุญ จะทำอะไรก็ติดขัดไปเสียทุกอย่างทุกประการ

ดังนั้น จึงได้ชักชวนพวกเราให้มาทำบุญทำกุศลเสีย จะได้เลิกจน เลิกทุกข์ยากลำบากเสียที

If one possesses Punna (merit), one will meet with success whatever one chooses to do for a living.

Without Punna, one’s path will be plagued by obstacles. It is the reason why I encourage all of you to accumulate Punna so that you can finally be done with hardship.”

如果我们具足功德,不仅生意兴隆,工作顺利,而且财源广进,舒适无碍。如果没有功德,那么做什么都障碍重重。

因此,邀请大家一起行善积德,远离贫穷困苦。

ที่มา: มรดกธรรม เล่มที่ ๔ หน้าที่ ๕๒  (กัณฑ์ที่ ๓๐ ภัตตานุโมนากถา ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๗)

 

 

Script 55

เราแสวงหาบุญสร้างบารมี บำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ได้บุญแล้ว ให้ใจจรดอยู่ที่บุญนั้น เมื่อประสบภัยได้ทุกข์ยากประการใด ก็นึกถึงบุญนั้น อย่าไปนึกสิ่งอื่นให้เหลวไหล

ต้องนึกถึงบุญ อย่างอื่นอย่าไปนึก นึกถึงบุญแต่เพียงอย่างเดียว เมื่อต้องภัยได้ความทุกข์ยากลำบากอย่างใด ก็ให้นึกถึงบุญ เอาใจไปจรดอยู่ที่บุญ ทำมาค้าขายอะไร ก็ให้เอาใจไปจรดที่บุญนั้น จะได้ค้าขายคล่อง ได้กำไรเกินควรเกินค่า

One accumulates Punna (merit) and pursues Parami (Perfections) by practicing regularly Dana (alms-giving), Sila (Precepts observation), and Bhavana (meditation). It is then up to one to keep one’s mind on one’s earned Punna. In times of trouble, one needs only to keep one’s mind on one’s Punna.  And when buying and selling, one will achieve unexpected gain if one can keep one’s mind on one’s Punna.

我们寻找功德波罗蜜,要坚持布施、持戒和打坐。获得功德后,让心安住在功德中,遇到任何困难和危险,不用意念其他荒谬的东西。

常意念功德,而非意念其他东西,只意念功德。每当遇到危险或困难时,也要意念功德,让心安住在功德中。做什么生意都要让心安住在功德中,如此才会生意兴隆,一本万利。

ที่มา: มรดกธรรม เล่มที่ ๔ หน้าที่ ๕๕ – ๕๖  (กัณฑ์ที่ ๓๐ ภัตตานุโมนากถา ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๗)

 

 

 Script 56

เมื่อเราได้ถวายทานแล้ว ได้รักษาศีล ได้เจริญภาวนาแล้ว ก็ต้องให้เห็นผลทาน ให้เห็นผลศีล และให้เห็นผลของการเจริญภาวนา จึงจะได้ชื่อว่า เราทำบุญ รักษาศีล เจริญภาวนาแล้ว ใช้บุญใช้ศีล ใช้ภาวนาเป็น อย่าเกียจคร้าน จงหมั่นบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริฯภาวนาไว้ให้เสมอ เพื่อเราจะได้รับความสุข ทั้งในชาตินี้แบะในชาติหน้า

Having given alms, having observed the Precepts, and having practiced meditation, if one can see the result of one’s practices in the center of one’s body, then one will know to continue practicing alms-giving, observing the Precepts, and practicing meditation earnestly and regularly. This way, one will receive happiness here and now as well as in one’s future existences.

每当我们布施、持戒和打坐后,要懂得利用布施、持戒和打坐的功德,才算是看见布施、持戒和打坐的果报。为了我们今生和来世的快乐,要如法布施、持戒和打坐,不要偷懒,要持之以恒的精进布施、持戒和打坐。

ที่มา: มรดกธรรม เล่มที่ ๔ หน้าที่ ๕๘  (กัณฑ์ที่ ๓๐ ภัตตานุโมนากถา ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๗)

 

 

Script 57

          ประพฤติตามธรรม บริสุทธิ์จริงด้วยกาย บริสุทธิ์จริงด้วยวาจา บริสุทธิ์จริงด้วยใจ รักษาไอ้ความจริงไม่ให้คลาดเคลื่อนไปจากความจริงไป

เราครองเรือนก็เหมือนกัน เสียทรัพย์เสียไป ศีลอย่าให้เสีย ต้องรักษาไว้ ศีลเป็นสิ่งสร้างทรัพย์ เจ้าทรัพย์เสีย ถ้าว่ามีศีลละก็ ได้ชื่อว่าเป็นคนดี คนบริสุทธิ์แล้ว เป็นเจ้าทรัพย์ ทรัพย์ดึงดูดในโลกให้มาหา ไม่ต้องเดือดร้อนอะไร ให้บริสุทธิ์จริงๆ นะ อย่าบริสุทธิ์จอมปลอม ไม่ได้นะ

Practicing the Dhamma means keeping one’s body, speech, and mind pure.

As a householder, one must be sure to observe the Five Precepts immaculately. Precepts observation when carried out earnestly is the source of material wealth.

如法修行,清净身语意,维护真理,不偏离真理。

在家居士也一样,就算千金散尽,也不能破戒。戒是创造财富的基础,具足戒者,乃善者、清净者、富贵者。财富滚滚而来,不会生活在水深火热中。必须要持戒清净,千万不能弄虚作假。

ที่มา: มรดกธรรม เล่มที่ ๖ หน้าที่ ๘๗ (กัณฑ์ที่ ๕๒ ภัตตานุโมทนากถา  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๗)

 

 

Script 58

          ทาน การให้ นี่เป็นนโยบายของบัณฑิตทั้งหลาย แต่ไหนแต่ไรมา คนมีปัญญาแล้วก็ต้องให้ทาน ถ้าคนโง่แล้ว เห็นว่าสิ้นไปหมดไป ถ้าว่าคนมีปัญญาแล้ว เห็นว่ายิ่งให้ยิ่งมียกใหญ่

การให้นั่นแหละเป็นข้อสำคัญนัก ไม่ต้องไปขอไปร้องใคร ทำอะไรสำเร็จหมดด้วยการให้ ไ แต่ว่าต้องฉลาดให้ ถ้าโง่ให้ ยิ่งจนใหญ่ ถ้าฉลาดให้ ยิ่งให้ยิ่งรวยใหญ่ มันเป็นอย่างนี้ ต้องฉลาดให้อย่างนี้

การให้สำเร็จที่เป็นอัตภาพที่เป็นมนุษย์นี้ เมื่อพ้นอัตภาพมนุษย์นี้เสียแล้ว ก็ไม่ได้ให้กัน ให้กันได้แต่เฉพาะเป็นมนุษย์นี้เท่านั้น

“Dana Practice” or alms-giving has been practiced by all wise persons. A person of wisdom knows to practice Dana.  A stupid person deems Dana practice to be a waste, but a wise person deems Dana practice to be a gain, a huge gain.

Dana practice is the source of success and material wealth when it is practiced accordingly. The more one practices Dana, the more material wealth one will receive.

Dana practice can be practiced only by a human being in the Human Realm. It cannot be practiced by living beings in other realms of existence.

自古以来,布施一直受智者推崇。具足智慧者,必将常行布施。若为愚者,只见东西在变少,若为智者,看见的是布施越多,得到的也越多。

布施很重要,不用有求于他人,万事成功皆源于布施。但是要聪明地布施,若糊涂地布施只会越施越穷,聪明地布施则越施越富。所以,必须学会聪明地布施。

具备人的身份就可以成功的做布施,失去了人的身份,就很难做布施,只有人类的身份才方便做布施。

ที่มา: มรดกธรรม เล่มที่ ๖ หน้าที่ ๒๒๒, ๒๒๔-๒๒๕   (กัณฑ์ที่ ๕๗ สังคหวัตถุ  ๒๔ ธันวาคม ๒๔๙๗)

 

 

Script 59

          ถ้าว่าหัดวาจาไพเราะเสียในชาตินี้ ชาติต่อๆ ไป วาจาของตนศักดิ์สิทธิ์ จะพูดอะไรก็สำเร็จกิจหมดทุกอย่าง ถ้าใช้วาจาหยาบก็เท่ากับวาจาจอบตนเอง ในชาตินี้ก็ดี วาจาหมดอำนาจ หมดสิทธิ์ ไม่มีอำนาจอะไร พูดไปก็เท่ากับไม่ได้พูด พูดอะไรเป็นไม่สำเร็จ เพราะวาจาของตนไม่ได้บำเพ็ญกุศลทางวาจาไว้ ถ้าบำเพ็ญกุศลทางวาจาไว้แล้ว กล่าววาจาใด วาจาศักดิ์สิทธิ์

Cultivate truthful and endearing speech here and now so that in future existences, one’s words will bring about one’s success. Practicing offensive speech is like using words to cut oneself down. And the result will be manifested even here and now in that one’s word will carry no weight. A person who had cultivated truthful speech in his previous existences, his word will be paid attention to and carry real weight here and now. Therefore, every person should cultivate truthful and endearing speech.

若今世常修习善语,来世不仅谈吐悦耳,且容易取得成功。如果使用粗俗之语,等同于伤害自己。因为没有修习善语,言辞无公信力,说的话等于没说,无法令人信服,难以取得成功。如果常修习善语,则言辞有公信力,令人信服。

ที่มา: มรดกธรรม เล่มที่ ๖ หน้าที่ ๒๒๖ – ๒๒๗   (กัณฑ์ที่ ๕๗ สังคหวัตถุ  ๒๔ ธันวาคม ๒๔๙๗)