ยะมะหัง Paying Homage to The Triple Gem: Yamaham Script (Th En)

Paying Homage to The Triple Gem: Yamaham Script   บัดนี้ ถึงเวลาธรรมกาย Now, it’s Dhammakaya time, คือเวลาปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย Time to practice meditation, in order to attain Dhammakaya ซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคน Which already exists within all of us เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย Dhammakaya is the supreme refuge for all of us สิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว Nothing else is comparable ดังนั้นต่อจากนี้ไป Therefore, from now on ขอเรียนเชิญทุกท่าน…

คำบูชาข้าวพระ (Th En)

คำบูชาข้าวพระ Food-Offering to the Lord Buddhas Saying (หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส) {Handa mayam buddhassa bhagavato pubbabhaganamakaram karoma se} นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ๓ ครั้ง ) Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa  (three times)   พุทธรัตนะ,                                           Buddharatana ธรรมรัตนะ,                                          Dhammaratana สังฆรัตนะ,                                           Sangharatana ญาณรัตนะ,               …

สคริปเช้าวันอาทิตย์ต้นเดือน (Th En)

MORNING GREETING:   Venerables, Reverends, Ladies and Gentlemen   We would like to welcome you to the English translation broadcast channel of the World Dhammakaya Center, Thailand.   The World Dhammakaya Center is located in the compound of the Dhammakaya Foundation, Pathumthani Province, North of Bangkok, Central Thailand.  We organize Buddhist ceremony and meditation session…