มโนปณิธานของหลวงพ่อธัมมชโย ณ ผาดำ จังหวัดเชียงใหม่ (Th En Ch)

0
272

มโนปณิธานของหลวงพ่อธัมมชโย ณ ผาดำ จังหวัดเชียงใหม่

“ทวยเทพผู้อยู่ ณ ผาดำเอย ขอจงเป็นพยานด้วยเถิด ข้าผู้ครองผ้ากาสาวพัสตร์ อันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ ขอประกาศให้ทราบว่า ข้าได้ปักธงรบ อหิงสา ปรโม ธัมโม ขึ้น ณ ที่นี้แล้วในดวงใจข้า เหนือขุนเขาอันเป็นสิริ ซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจอมไทย ข้าขอประกาศให้ทราบว่า ข้าได้อุทิศชีวิตนี้พลีให้แก่พระศาสนา เพื่อจะบ่มบารมีให้แก่รอบ จะยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ ตราบใด สัตว์โลกยังเข้านิพพานไม่หมด ข้าจะขออยู่เยี่ยงนี้ เพื่อย่ำธรรมเภรีโปรดสัตว์โลกต่อไป และจะเข้านิพพานเป็นคนสุดท้าย ขอสันติสุขจงมีแด่สรรพสัตว์เถิด”

 

Luangpor Dhammajayo’s Resolve at Pha Dam, Chiangmai Province

O devas of Pha Dam, be my witness! I, wearer of these saffron robes–the banner of the enlightened Arahants–plant this banner of battle here in my heart, the banner of the supreme Dhamma that is free from cruelty. On these mountain tops of splendor, dwelling place of great lords, I declare to all: I shall dedicate my life as sacrifice to Buddhism, to ripen my Perfections to full fruition, and to release all beings from suffering. For as long as the sentient beings have not yet all entered Nibbana, I shall remain here, to beat the Drum of Dhamma, wander and teach all beings; and I shall enter Nibbana as the last. May all living beings live in peace and happiness!

 

 

泰国法身寺法胜大师
于清迈黑岩山所立誓愿

敬告黑岩山诸神:

披阿罗汉胜利之帜袈裟的我,

在此吉祥的宝山上,

竖立伟大佛法的慈悲战旗,

面对天地诸神与尊者,

立下毕生宏愿:

【我愿为佛教奉献生命。

愿生生世世勤修波罗蜜大功德,

将自己及众生渡离烦恼苦海。

若众生尚未全部进入究竟涅槃,

我愿永擂渡尽众生之法鼓,

愿当最后步入涅槃之人。

祈愿众生永得幸福安乐。】

佛历2520年