มโนปณิธานของหลวงพ่อธัมมชโย (Thi Eng Chi)

0
214

มโนปณิธานของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ณ ผาดำ จังหวัดเชียงใหม่
“ทวยเทพผู้อยู่ ณ ผาดำเอย ขอจงเป็นพยานด้วยเถิด ข้าผู้ครองผ้ากาสาวพัสตร์ อันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ ขอประกาศให้ทราบว่า ข้าได้ปักธงรบ อหิงสา ปรโม ธัมโม ขึ้น ณ ที่นี้แล้วในดวงใจข้า เหนือขุนเขาอันเป็นสิริ ซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจอมไทย ข้าขอประกาศให้ทราบว่า ข้าได้อุทิศชีวิตนี้พลีให้แก่พระศาสนา เพื่อจะบ่มบารมีให้แก่รอบ จะยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ ตราบใด สัตว์โลกยังเข้านิพพานไม่หมด ข้าจะขออยู่เยี่ยงนี้ เพื่อย่ำธรรมเภรีโปรดสัตว์โลกต่อไป และจะเข้านิพพานเป็นคนสุดท้าย ขอสันติสุขจงมีแด่สรรพสัตว์เถิด”

Luang Por Dhammajayo’s resolution at Pa dum, Chiang Mai Province

Version 1
Luang Por Dhammajayo’s Resolve at Pha Dam, Chiangmai Province
O devas of Pha Dam! Be my witness. I, wearer of these saffron robes, the banner of the enlightened Arahants, plant this banner of war here in my heart, the banner of the Supreme Dhamma that is free from cruelty. On these mountain tops of splendor, dwelling-place of great lords, I declare to all: I shall dedicate my life as sacrifice to the Religion, to ripen my perfections to full fruition, I shall take people and all beings to release from the mass of suffering. For as long as worlds’ beings have not yet all entered Nibbana (Nirvana), I shall remain here, to beat the Drum of Dhamma, wander and teach world’s beings, and I shall enter Nibbana as the last. May all living beings have peace and happiness!

Version 2
“O angels of Pa Dum! Be my witness.
I, wearer of these saffron robes, the banner of the enlightened Arahants,
the banner of the Supreme Dhamma that is free from cruelty,
plant this banner of purity here in my heart.
Upon these mountain tops of splendor,
dwelling-place of great lords,
I declare to all:
I shall dedicate my life as sacrifice to Buddhism,
to ripen my perfections to full fruition,
to release all people and beings from the shackles of suffering.
For as long as the worlds’ beings have not yet all entered Nirvana,
I shall remain here, to beat the Drum of Dhamma,
to wander and teach the world’s beings,
and I shall enter Nirvana as the last.
May all living beings live in peace and harmony.”

敬告黑岩山诸神:
披阿罗汉胜利之帜袈裟的我,
在此吉祥的宝山上,
竖立伟大佛法的慈悲战旗,
面对天地诸神与尊者,
立下毕生宏愿:
【我愿为佛教奉献生命。
愿生生世世勤修波罗蜜大功德,
将自己及众生渡离烦恼苦海。
若众生尚未全部进入究竟涅槃,
我愿永擂渡尽众生之法鼓,
愿当最后步入涅槃之人。
祈愿众生永得幸福安乐。】