การปฏิบัติต่อบุคคลรอบข้าง ทิศ6 (Th En Ch)

0
107

การปฏิบัติต่อบุคคลรอบข้าง

Our Roles and Responsibilities

分享给身边之人

คนเราใช้ชีวิตในสังคม แน่นอนที่จะต้องไปข้องเกี่ยวกับบุคคลรอบข้างมากมาย  ซึ่งหลายคนที่ไม่เคยเรียนรู้วิธีการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมาก่อน หรือไม่ได้สังเกตถึงจิตใจของคนรอบข้างบ้าง  ก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาไม่มากก็น้อย

Living in any society, we will certainly encounter many acquaintances who lack the appropriate social skills to interact with those around them or were often oblivious to the feelings of others. This may lead to numerous problems in the future.

在我们的日常生活中,必然会与身边的人有频繁的联系,可很多人却从未认识过对待社会关系和态度的方法,或者从未考虑过别人的感受,由此,社会产生了很多的问题与误会。

 

บุคคลรอบข้าง ที่มีความสัมพันธ์กับตัวเราทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อาจจะอยู่ในฐานะพ่อแม่บ้าง ครู อาจารย์บ้าง คู่ครองบ้าง เพื่อนฝูงบ้าง ลูกน้องบ้าง นักบวชบ้าง โดยแต่ละคนย่อมมีโอกาสที่จะเป็นได้ทั้งเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่ไม่ดีแก่ตัวเรา  ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่ม และถ้าเราและบุคคลเหล่านั้นได้รู้ถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างได้อย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานแล้ว ปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปอย่างธรรมชาติอีกด้วย  ซึ่งหน้าที่ของแต่ละคนที่ควรกระทำกับรอบข้างนั้น มีดังต่อไปนี้

Individuals who interact with us directly or indirectly include our parents, teachers, spouse, friends, assistants or members of the Sangha Community.  Each one of them has the potential to influence us positively or negatively. These people can be categorized into six main groups, situated in the six directions. Collectively as a group, we all must understand the standard responsibility in treating others appropriately in order to prevent problems from occurring. The following is a list of an individual’s roles and responsibilities when interacting with those around them.

身边的人可分为两类,一类是直接与我们有联系的,另一类就是间接与我们有联系的。这些包括我们的父母、亲人、朋友、僮仆、出家人等,他们每个人都有可能成为我们的善友或损友。如果这些人都认识到自己的职责,很好的处理与身边之人的关系,那社会就不会出现各种问题,人们之间也会相处得更自然,因此,每个人应该对身边之人履行的责任可分为六组如下:

 

 • มารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้า
บุตรพึงบำรุงมารดาบิดา มารดาบิดาพึงบำรุงบุตร
๑. ท่านเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงท่านตอบ

๒. จักทำกิจของท่าน

๓. จักดำรงวงศ์ตระกูล

๔. จักประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท

๕. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว

๖.ทำบุญอุทิศให้ท่าน

๑. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว

๒. ให้ตั้งอยู่ในความดี

๓. ให้ศึกษาศิลปวิทยา

๔. หาภรรยา(สามี) ที่สมควรให้

๕. มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควร

 

 1. The direction in front is one’s parents
Children’s duties and responsibilities to their parents Parents’ roles and responsibilities to their child
1. Since their parents raised them, when the time comes, the children have the duty to take care of their parents.

2. Help their parents’ with their trade or business.

3. Carry on the family name.

4. Be worthy of an inheritance.

5. Make ‘merit’ and dedicate it to their parents who have passed on.

1. Prevent their child from committing unwholesome deeds.

2. Teach and train their child the way of virtues.

3. Provide for their child’s education.

4. Help when their child is considering an appropriate mate.

5. Provide their child with an inheritance at the appropriate time.

 

1.东方:与父母的关系

孩子对父母的责任 父母对孩子的责任
1.    父母养育我们,我们也要报答养育之恩。

2.    履行自己的义务

3.    传承家族

4.    言行举止符合继承人的身份

5.    在父母往生后,修功德回向给他们

1.    教育子女,不让孩子造恶

2.    让孩子行善

3.    让孩子学习佛法知识

4.    给孩子寻找适合的配偶

5.    在适当的时候,让孩子继承财产

 

 

 

 • อาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา
ศิษย์พึงบำรุงอาจารย์ อาจารย์พึงบำรุงศิษย์
๑.ลุกขึ้นยืนรับ

๒. เข้าไปคอยรับใช้

๓. เชื่อฟัง

๔. ดูแลปรนนิบัติ

๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ

๑. แนะนำให้เป็นคนดี

๒. ให้เรียนดี

๓. บอกความรู้ในศิลปวิทยาทุกอย่างด้วยดี

๔. ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหาย

๕. ทำความป้องกันในทิศทั้งหลาย

 

 1. The direction to the right is one’s teachers
Students’ duties and responsibilities to their teachers Teachers’ duties and responsibilities to their students
1. Rise to greet them.

2. Courteously facilitate them.

3. Be obedient.

4. Take care of them.

5. Attentively learn the arts and sciences.

1. Give advice on how to be a virtuous person.

2. Teach them well.

3. Teach them the arts and sciences.

4. Praise them in public.

5. Teach them the moral responsibility of their education.

 

 1. 南方:与师长的关系
学生对师长的责任 师长对学生的责任
1.    站起来迎接师长

2.    恭敬等待师长的吩咐

3.    听从师长的教导

4.    善心接待师长

5.    以礼敬的心跟随师长学习

1.    引导学生成为善人

2.    让学生有优秀的成绩

3.    传授知识给学生,成效卓越

4.    给予学生鼓励和赞扬

5.    预防各方的影响

 

 

 

 

 • บุตรและภรรยาเป็นทิศเบื้องหลัง
สามีพึงบำรุงภรรยา ภรรยาพึงบำรุงสามี
๑. ให้เกียรติยกย่อง

๒. ไม่ดูหมิ่น

๓. ไม่ประพฤตินอกใจ

๔. มอบความเป็นใหญ่ให้

๕. ให้เครื่องแต่งตัว

๑. จัดการงานดี

๒. สงเคราะห์คนข้างเคียงดี

๓. ไม่ประพฤตินอกใจ

๔. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้

๕. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวง

 

 1. The direction to the back is one’s children and spouse
Husband’s duties and responsibilities to his wife Wife’s duties and responsibilities to her husband
1. Honor his wife.

2. Be respectful to her.

3. Be faithful to her.

4. Entrust her with important roles.

5. Present her with gifts.

1. Manage the household.

2. Be considerate and generous to those close to her husband.

3. Be faithful.

4. Safeguard her husband’s earning.

5. Be diligent.

 

 

3.西方:夫妻关系

丈夫对妻子的责任 妻子对丈夫的责任
1.    互相尊重与鼓励

2.    不歧视对方

3.    不花心

4.    给对方决定权

5.    适当提供零花钱

1.    好好处理家务事

2.    成为丈夫的好支持者

3.    不花心

4.    保护丈夫赚来的财物

5.    勤奋做好各方面的职责

 

 

 

 

 • มิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้าย
กุลบุตรพึงบำรุงมิตรสหาย มิตรสหายพึงบำรุงกุลบุตร
๑. การให้ (การแบ่งปันสิ่งของให้)

๒. กล่าววาจาเป็นที่รัก

๓. ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์

๔. วางตนสม่ำเสมอ

๕. ไม่พูดจาหลอกลวงกัน

๑. ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว

๒. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว

๓. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้

๔. ไม่ละทิ้งในยามอันตราย

๕. นับถือตลอดถึงวงศ์ตระกูลของมิตร

 

 1. The direction to the left is one’s friends
One’s duties and responsibilities to our friends A friend’s duties and responsibilities to his/her friends
1. Give and share things with one’s friends.

2. Speak kindly to one’s friends.

3. Act in their benefit.

4. Be fair and consistent.

5. Do not lie to them.

1. Protect your friends when they’re careless.

2. Guard their possessions when they’ve been careless.

3. Be a refuge for your friend when they’re in danger.

4. Stay by their side when your friend is in trouble.

5. Show respect to your friend’s family members.

 

4.北方:与亲朋好友的关系

自己对亲朋好友的责任 亲朋好友对自己的责任
1.    给予(分享物品给大家)

2.    谈吐温和爱语

3.    让自己成为有益之人

4.    仪态大方

5.    诚实相待,不可欺骗

1.    保护放逸之人的友谊

2.    保护放逸之人的财富

3.    在危难之时可依靠

4.    在危险时刻也放弃

5.    尊重朋友的家族

 

 

 

 • ลูกน้อง(ที่ทำงาน)เป็นทิศเบื้องล่าง
หัวหน้างานพึงบำรุงลูกน้อง ลูกน้องพึงบำรุงหัวหน้างาน
๑. จัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลัง

๒. ให้อาหารและค่าจ้าง

๓. ดูแลรักษายามเจ็บป่วย

๔. ให้อาหารมีรสแปลก

๕. ให้หยุดงานตามโอกาส

๑. เข้าทำงานก่อนนาย

๒. เลิกงานทีหลังนาย

๓. ถือเอาแต่ของที่นายให้

๔. ทำงานให้ดีขึ้น

๕. นำคุณของนายไปสรรเสริญ

 

 1. The nadir is one’s subordinates
Employers’ duties and responsibilities to their employees Employees’ duties and responsibilities to their employers
1. Assign appropriate task to each subordinate.

2. Provide food and salary.

3. Look after them when they’re not feeling well.

4. Give them special treats.

5. Provide time off during the holidays.

1. Start work before one’s employer.

2. End work after one’s employer.

3. Take only what is given.

4. Improve one’s work performance.

5. Praise one’s employer to others.

 

 

5.下方:与僮仆的关系

主人对僮仆的责任 僮仆对主人的责任
1.    根据能力安排适合的工作

2.    提供食物和报酬

3.    照顾身体健康

4.    提供丰富的食物

5.    给适当的假期

1.    在主人起床前开始工作

2.    在主人下班后再休息

3.    只拿主人给予的物品

4.    将工作做好

5.    称赞主人,说其善事

 

 

 

 • นักบวชเป็นทิศเบื้องบน
กุลบุตรพึงบำรุงสมณพราหมณ์ สมณพราหมณ์พึงบำรุงกุลบุตร
๑. จะทำสิ่งใด      ก็ทำด้วยเมตตา

๒. จะพูดสิ่งใด     ก็พูดด้วยเมตตา

๓. จะคิดสิ่งใด      ก็คิดด้วยเมตตา

๔. เปิดประตูต้อนรับ

๕. ถวายปัจจัยเครื่องยังชีพ

๑. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว

๒. ให้ตั้งอยู่ในความดี

๓. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงาม

๔. ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง

๕. อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง

๖. บอกทางแห่งความสุขให้

 

 1. The zenith is the Sangha Community
Individuals’ duties and responsibilities to the Sangha Community Sangha members’ duties and responsibilities to the people
1. Perform every duty with kindness.

2. Express everything through kind speech.

3. Think of the ‘Sangha’ with kind thoughts.

4. Welcome the Sangha Community wholeheartedly.

5. Support the Sangha Community in regards to the ‘Four Necessities’.

1. Forbid them from committing unwholesome deeds.

2. Remind them to maintain wholesomeness.

3. Guide them with a good, kind heart.

4. Teach them ‘Dhamma’.

5. Re-explain ‘Dhamma’ that they have already heard to ensure better understanding.

6. Inform them of the path leading to the States of Happiness’.

 

 

6.上方:与出家人的关系

弟子对出家人的责任 出家人对弟子的责任
1.    怀慈悲心做事

2.    怀慈悲心说话

3.    怀慈悲心想

4.    打开家门来迎接

5.    供养四事(日常用品)

1.    阻止弟子造恶

2.    引导弟子行善

3.    善意的支持与帮助

4.    开示弟子未曾听过的知识

5.    清晰的解释开示过的知识

6.    多为讲说,得救之道