อานิสงส์ของการทำหน้าที่กัลยาณมิตร (Th Ch En)

อานิสงส์ของการทำหน้าที่กัลยาณมิตร ๑. จะทำให้เกิดเป็นผู้นำ เป็นที่รัก  เคารพ  เกรงใจ  ของเหล่ามนุษย์และเทวา ๒. จะมีบริวารมาก  มีบริวารที่ล้วนแล้วแต่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ๓.จะเกิดในตระกูลที่มีสัมมาทิฐิ เกิดในดินแดนที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ๔. จะมีแต่คนมาแนะนำสิ่งที่ดีไปตลอด  แม้ถึงคราวที่ชีวิตตกต่ำ  ก็จะมีคนมาช่วยชี้ทางสว่างให้สามารถพ้นวิกฤตของชีวิตไปได้ ๕. บุญจากการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองในทุกด้าน ๖. จะเป็นผู้มีบารมี  ๑๐  ทัศ  เต็มบริบูรณ์ได้โดยง่าย ๗. ผู้เป็นกัลยาณมิตรจะอายุยืน  เพราะต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบไป ๘. เป็นกัลยาณมิตรให้ผู้อื่น ถือเป็นการเปิดหนทางการหมดกิเลสและบรรลุมรรคผล นิพพาน  ผู้เป็นกัลยาณมิตรก็จะได้โอกาสในการหมดกิเลส  บรรลุมรรคผลนิพพาน  ไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่ายไปด้วย 当善知识的功德利益 The Merits and Benefits as a Kalyanamitra 1.将成为领袖者,受人天爱戴和尊敬。 1.Will become a leader, be love and respect by human and Celestia…

อานิสงส์การถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม (Th Ch En)

อานิสงส์การถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม ๑.เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยอายุ คือ มีอายุขัยยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ๒.เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวรรณะ คือ มีผิวพรรณวรรณะ ผ่องใส เป็นที่ดึงดูดใจ เป็นทางมาแห่งโอกาสและโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ๓.เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยสุขะ คือ มีความสุขทั้งกายและใจ มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง เบิกบานอยู่เป็นนิจ ๔.เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยพละ คือ มีเรี่ยวแรงมหาศาล เป็นที่เคารพยำเกรงของมหาชนทั้งหลาย ๕.เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยปฏิภาณ คือ มีสติปัญญาที่ฉลาด หลักแหลม รอบรู้ในสรรพวิชาทั้งปวง ๖.ทรัพย์สมบัติบังเกิดขึ้น โดยง่ายเพราะเมื่อสละความตระหนี่ออกจากใจและทำบุญถูกเนื้อนาบุญอย่างง่ายๆ ๗.เป็นที่รักและเคารพของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ๘.เดินทางไป ณ สถานที่แห่งใดย่อมได้รับการต้อนรับอย่างดี ๙.เป็นผู้มีกำลังใจในการสร้างบารมีอย่างไม่สุด ๑๐.เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมในทุกๆด้านได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ บริวารสมบัติ ๑๑.เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้สะดวกสบาย บรรลุธรรมได้โดยอย่างง่ายดาย 供养食物和布施品的功德利益 The Merits and Benefits on Offering Food and Alms 1.具足长寿,即长命百岁,远离病痛。 1.With longevity, such as away from…

อานิสงส์ของการแผ่เมตตาเป็นประจำ (Th Ch En)

ผู้แผ่เมตตาเป็นประจำ ย่อมได้รับอานิสงส์ ดังนี้ 1.หลับเป็นสุข คือ หลับสบาย หลับสนิท 2.ตื่นเป็นสุข คือเมื่อตื่นขึ้นมาก็สบายตัว สบายใจ หายอ่อนเพลีย ไม่มีอาการง่วงติดต่ออีก 3.ไม่ฝันร้าย คือ จะไม่ฝันเห็นสิ่งเลวร้ายทำให้สะดุ้งตื่นกลางคัน หรือไม่ฝันหวาดเสียวต่าง ๆ 4.เป็นที่รักของคนทั่วไป คือ จะเป็นคนมีเสน่ห์ ไปที่ใดก็ปราศจากศรัตรูผู้คิดร้าย แม้ผู้ไม่ชอบใจก็จะกลับมาชอบได้ 5.เป็นที่รักของสรรพสัตว์ต่าง ๆ ทำให้ปลอดภัยจากการทำร้ายของสัตว์ทั้งหลาย 6.เทวดารักษาคุ้มครอง คือ จะเดินทางไปไหนมาไหนเทวดาจะคุ้มครองให้ความปลอดภัยตลอดเวลา จะไม่ประสบอุปัทวภัยต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ 7.ไฟ ศาสตรา ยาพิษ ไม่แผ้วพาน คือสิ่งเหล่านี้จะทำอันตรายมิได้ จะปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้ 8.จิตเป็นสมาธิเร็ว หรือจะอ่านหนังสือ จะทำงานอันใดก็ตาม จิตจะไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมตั้งใจได้เร็ว ทำงานนั้นสำเร็จสมประสงค์ 9.หน้าตาผิวพรรณจะผ่องใสตลอดเวลา แม้จะมีอายุมาก รูปร่างจะไม่สวยงาม หรือไม่ได้แต่งเติมด้วย เครื่องสำอางใด ๆ หน้าตาผิวพรรณก็ผ่องใสน่าดูน่าชมได้เสมอ 10.ไม่หลงเวลาตาย คือเวลาใกล้ตาย จะไม่หลงเพ้อ…

ประโยชน์ของการแต่งกายชุดขาวเข้าวัด (Th Ch En)

ประโยชน์ของการแต่งกายชุดขาวเข้าวัด ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ทำให้เกิดสติ และมีความสำรวมระวังยิ่งๆ ขึ้นไป ทำให้มีจิตใจผ่องแผ้ว สามารถเข้าถึงธรรมะได้โดยง่าย 穿着白衣去寺院的功德利益 The merits and benefits on wearing white clothing to temple 整齐干净、美观大方 1. Be Clean and tidy, with elegant appearance 2. 营造氛围、利益修行 2. Create a good atmosphere for the benefits of practice 3. 人人平等、无分别心 3. Everyone be equality, without differentiation 4. 维持正念、谨慎自制 4. Be mindful and…

อานิสงส์ของการสร้างพระประจำตัว (Ch En)

อานิสงส์ของการสร้างพระประจำตัว 塑造自身法身佛像之无量功德 The Immeasurable Merits on Casting the Personal Buddha Statues 一、使自己成为信心坚强的人,拥有巨大的功德威德力,能够保护自己,远离种种障碍,灾厄。 Able oneself to be a man with confidence and perseverance, possess great power of merits, able to protect themselves, away from all kind of obstacles, disasters. 二、使自己成为可敬之人,受到世人及天人的敬仰与推崇。 Able oneself to be a respectable person, be respect and praise highly by both human and…