การสร้างสันติภาพ เริ่มต้นที่ตัวเรา (Th En Ch)

0
254

เส้นทางสันติภาพ เริ่มจากสันติสุขที่ใจคุณ

WORLD PEACE BEGINS WITH INNER PEACE

      世界和平 源自个人的内在和平

 

ความสุข  คือสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต่างแสวงหาแม้จะมีนักปรัชญาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   ให้นิยามของความสุขไว้หลายแนวคิดหรือหลายทฤษฎี      แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความสงสัยใคร่รู้   ใคร่สัมผัส   หรือได้พบกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสุขที่แท้จริงของมนุษย์   หากเราลองมองย้อนมาที่ตัวของแต่ละบุคคลลแล้วจะพบว่า   เราทั้งหลายล้วนประกอบขึ้นด้วยส่วนที่เรียกว่า   “ร่างกาย”  และ “จิตใจ”  แม้กายจะเราได้รับการสนองให้ได้ดื่ม  ได้กิน  ได้สัมผัส ในสิ่งที่ดีที่สุด  แต่หากจิตใจยังวุ่นวายรุ่มร้อน   ก็ยากว่าเป็นความสุขที่แท้จริง   หรือแม้จิตใจจะได้รับความสนุกสนาน    เพลิดเพลินกับเรื่องราวหรือสิ่งอันเป็นเครื่องบันเทิงใจ   แต่หากร่างกายยังเจ็บยังคุกคามด้วยโรคภัย   ก็ยากจะเรียกว่าความสุขที่แท้จริงเช่นกัน

แต่เมื่อใดที่เราได้เรียนรู้และปฏิบัติให้เกิดความสมดุลระหว่างกายและจิตใจ   มนุษย์จะสามารถค้นพบความสุขในตัวเองได้  และสามารถบอกกับตนเองว่าสิ่งนี้เองคือความสุขที่แท้จริง  และการที่มนุษยชาติทั้ง หลายได้พบกับความสุขที่แท้จริง  ได้พบกับความหมายของชีวิตที่สูงส่ง   สามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ดำเนินไปในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม  ตลอดจนการได้พบกับสันติสุขภายในตนเองอย่างถาวรของประชาชนทั่วโลก  คือรากฐานแห่งสันติภาพอันป็นเป้าหมายที่หลวงพ่อธัมมชโยกำลังมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้ปรากฎเป็นจริง

Happiness is what all human beings seek. A philosopher can consider history up to the present and define happiness according to many concepts and theories. But this philosopher cannot answer the question: Who has achieved or discovered true happiness for human beings?

I believe that if we look at each individual person, we will see that we are all made of the same components: our physical body and our mind. We can favour our body by giving it beverages, food, and the finest things. But if our mind is in turmoil, or even if it is amused or pleased by some form of entertainment, can this be called true happiness? If our body is in pain, constrained by illness, do we want to call this true happiness? But when we learn how and act to attain equilibrium between the body and the mind, people can find happiness within themselves. And they can tell themselves that this is true happiness. The entirety of humanity can discover true happiness and the purpose of our existence. We can conduct our lives in a correct and beautiful manner until all people obtain a lasting inner peace. This is the foundation for peace, the objective to which Luang Phaw Dhammajayo has dedicated himself to building.

快乐是所有人类自古以来孜孜不倦梦寐以求之事。一位哲学家 认为从古至今人们曾对快乐下了许多的定义和理论,但都不能回答这个 问题——谁能成功找到真正的快乐?

我相信如果我们观察每一个人,将会观察到我们都拥有同样的成 分:肉身和心灵。我们可以用饮料、食物和优质的事物宠爱自己的肉 身。但如果我们的心很混浊或者若心取悦于某种方式的娱乐,那就算是真 正的快乐吗?如果我们的肉身感受到痛楚和病痛的煎熬,我们还会称它为 真正的快乐吗?但当我们学习如何去平衡身心时,人们是能寻找到自己内 在的快乐的。

他们还可以自知地告诉自己:这就是真正的快乐。所有人类都能 发掘此真正的快乐和我们生而为人的真正目的。我们可以通过正确而优 美的方式来引导我们的生命,直到所有的人都获得持久的内在的平静。这 正是和平的基础,也是帕拉帕哇那威素法师奉献自己所要达成的目标。

 

ถ้ารู้จัก “ใจ” คุณกำลังพบต้นทางแห่งสันติสุข

ถ้าจะมีใครสัก คนมาถามคุณถึงเรื่องการทำธุรกิจเชิง ยุทธศาสตร์คุณอาจจะสามารถตอบ คำถามคนทั้งหลายได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและผลกำไร   หรืออาจจะมีใครมาถามความเห็นคุณถึงการบริหารงาน ที่ควรจะเป็นของผู้นำประเทศ ที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้ง คุณอาจจะสามารถอธิบายได้ประดุจเป็นนักการเมืองมืออาชีพ หรือหากมีใครมาขอคำแนะนำในการเลือกหาสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ   คุณอาจจะสามารถบอกเขาเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนในทุกมุมโลกว่า มีสถานที่ใดที่ราคาถูก น่าไปแต่… คุณจะตอบว่าอย่างไร    ถ้าหากมีคำถามว่า “ใจ” ของคุณอยู่ไหนและยิ่งฉงนขึ้นไปอีก    ถ้าหากมีคำถามต่ออีกว่า

“ใจคุณเป็นอย่างไร”  คุณมีคำตอบในเรื่องที่แสนจะใกล้ตัวคุณเช่นนี้แล้วหรือยัง

By knowing the mind, you are discovering the path to serenity

If someone comes to ask about the fundamentals of business strategy, you can tell people the details of every step for obtaining efficiency and profit. Or someone might ask you about the principals a newly-elected official should use to lead a country. You might be able to explain this as an expert in political science. Or someone might ask for recommendations about where to travel for a vacation. You would be able to elucidate clearly about every inexpensive and interesting location for travel. But how will you answer if someone asks the location of your mind? You will be even more astounded if someone asks “How is your mind?” Will you have an answer for a matter like this so close to your own being?

认识您的心 您就能掘宁静之道

如果有人来询问有关商业上的对策,您可以告诉他 们每一个有效和获得利益的细节;若有人问您关于最新 治理国家的政策,您或许也可以向一个政治学专家做出解 释;若有人请教您如何度假,您也能很清楚地加以说明每 项经济而有趣的旅游胜地。但您会如何回答,如果有人问 您心的位置在哪里?或许您的回答是:“您的心怎么样 了?”您能回答这些跟您息息相关的问题吗?

 

หากคุณยังไม่รู้จักใจของคุณเอง สันติสุขจะเกิดได้อย่างไร

ภารกิจหน้าที่ในชีวิตประจำวัน ได้ดึงดูดใจของคุณให้เกาะเกี่ยวผูกพันกับสิ่งภายนอกตัวมาโดยตลอดเพราะคุณอาจจะกำลังมุ่งมั่นคาดหวังกับผลกำไรก้อนใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการลงทุน  หรือคุณอาจจะกำลังเคร่งเครียดจดจ่อกับการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์บ้านเมืองที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ที่กำลังไปได้ดีของคุณและในที่สุดคุณก็ยังตอบไม่ได้อยู่ดีว่า   “ใจของคุณอยู่ไหน”  หรือ

“ใจคุณเป็นอย่างไร”   ทั้งนี้   เพราะความรู้สึกของคุณมุ่งอยู่แต่กับสิ่งภายนอกตัว ยังไม่เคยมองย้อนมาดูตัวคุณเอง    และไม่เคยให้ความสนใจกับตัวตนของคุณทั้งๆ ที่ “กาย” และ “ใจ” เป็นสิ่งคู่กันในตัวมนุษย์ ทุกเชื้อชาติทุกเผ่าพันธุ์ รวมทั้งตัวคุณเอง เพราะความจริงมี อยู่ว่า…..ถ้า “กาย” ไม่ มี “ใจ”  เรา ก็เป็นเพียงร่าง ที่ไร้ชีวิตจิตใจเท่านั้นเอง

If you do not know your own mind, how will serenity arise?

The responsibilities of daily life are constantly pulling your mind to attach with external forces to you because you are fixated on your expectations for great successes in your investments. Or you are tense and anxious about changes in political events which might have an impact on the good business in which you are engaged. And in the end, you still cannot provide a good answer for the questions “Where is your mind?” or “How is your mind?” This is because your emotions are caught up in things external to you. You have not yet looked inside yourself and have not had your feelings turn to show interest in yourself, even though the physical body and the mind are present in people of every nationality and ethnicity, including you. The truth is that if the body does not have the mind, your body is merely a walking corpse.

如果不了解您的心,宁静又怎么能生?

为了承担日常生活的责任,您的心不得不时刻攀缘于外在的诱 惑,因为您太过注重您所投资项目的回报与成果;或者是紧张地关注 着政治活动上的变动,因为它可能会对您的生意产生直接的影响。

到最后,您还是无法对这些问题,如“您的心在哪里?”或“您 的心怎么样了?”提供正确良好的答案。这是因为您的情绪已被外 在的人和事物所牵引。您也无法反省自己、关心自己,虽然每个国 籍、种族的人,包括你自己,都同样拥有着相同肉身与心。事实上,如 果只具有肉身,而没有心识,您的肉身,就只如同行尸走肉一般。

 

การค้นหาใจไม่ใช่เรื่องยาก

หากคุณลองเอนกายกับพนักเก้าอี้อย่างสบาย ๆ แล้วหลับตาเบาๆ คุณจะรู้สึกได้ว่าความคิดต่างๆ กำลังผ่านเข้ามาในใจคุณเรื่องแล้วเรื่องเล่า ทั้งเรื่องที่จะทำจะรู้สึกคุณภูมิใจ     และเรื่องที่เป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตก    เรากำลังจะบอกว่าสิ่งนี้ต่างเป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์แทบทั้งโลกก็กำลังเป็นอยู่   เพราะเราไม่ได้อยู่ลำพังคนเดียวในโลก และเรามิได้มีเพียงภารกิจเดียวในการดำรงชีวิต ดังนั้น  เมื่อเรายอมรับว่าเรากำลังอยู่ท่ามกลางกระแสความคิดอันหลากหลายคุณลองพยายามทำใจให้ สงบ เยือกเย็น  แม้จะต้องแข็งใจบ้างและอาจได้มาเพียงความสงบเพียงชั่วครู่ก็ขอให้พยายาม   เรียงลำดับความคิดจนกระทั่งเหลือความคิดจดจ่ออยู่เพียงเรื่องเดียว …ถ้าคุณทำได้ คุณกำลังจะเข้าใกล้แหล่งพลังอันมีอานุภาพยิ่งใหญ่ภาคในเป็นแหล่งพลังอันบริสุทธิ์ และเป็นแหล่งที่จะทำให้คุณรู้จัก  “ใจ ” ของคุณเองเข้าแล้ว

Finding your mind is not a difficult task

Comfortably lean up against the back of a chair and gently close your eyes. Yes, right. You are feeling all your thoughts passing through your mind one after another, matters about which you are proud and matters which are problems you still have not solved. This is a normal occurrence which almost everyone in the world experiences. We are not alone in this world and we are not the only ones who have responsibilities. So you must admit that you are in the midst of a wave of various thoughts. You must try to calm your mind, to cool your mind, even if this requires great resolve. And even if this calmness lasts only momentarily, try to arrange your mental priorities until you are focusing on only one thought at a time. If you can do this, you are nearing the source of great inner energy. It is a source of pure energy which will make you know your mind.

找您的心不是件

舒服地靠在椅背上,轻轻地闭上您的双眼,就是如此,你会感 觉你所有的想法,都一一穿过你的心,包括那些令你感到骄傲的事 和你还未解决的问题。这是正常的,几乎世上所有的人都曾经历 过。我们决不是世上唯一的一个,也不是唯一具有责任的人。所 以您要承认,您还处在一连串的想法思潮里,一定要保持冷静才 能让你的心冷静,这样也需要很大的决心;如果此冷静只能维持 很短的一段时间,我会要求你尝试整理你的思绪直到不论任何时 候都只有一个想法。如果你能做到这样,你就很靠近这股巨大的 内在能量了,它是一种纯净的能量,能让你了解自己的心。

 

สันติสุขพบได้หากรู้จักวิธีฝึกควบคุมใจ

การจะรู้จัก “ใจ” ของเรา ด้วยการพยายามที่จะทำให้ความคิดจดจ่อเพียงเรื่องเดียว ดูเหมือนเป็นเรื่องที่กล่าวได้ง่าย ๆ แต่พอกระทำแล้ว คุณคงพบว่ามันไม่สามารถกระทำๆได้ทันที และไม่สามารถรักษาความสงบอย่างนี้ไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพราะความคุ้นอยู่กับสิ่งที่อยาก จะได้ อยากจะมี อยากจะเป็น  ตลอดจนการต่อสู้ขวนขวายของคุณ เพื่อจะให้ได้มาในสิ่งนั้น  ยังคงคุกรุ่นเกิดความพร่องอยู่ในความคิดอยู่ตลอดเวลา

บางทีอาจเกิดความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ  หรือแทบจะระเบิดออกมาให้คนได้รู้ได้เห็นความรู้สึกที่มันเก็บช่อนอยู่ภายใน ทางตรงข้าม บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเพลิดเพลิน  สนุกสนานและพอใจใน ความเคลิบเคลิ้ม กับอารมณ์ที่ไร้ขอบเขต   และในที่สุด   สิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็สลาย  แปรเปลี่ยนเวียนย้อนกลับมาให้ คุณพบกับสภาพที่ปรากฏในความเป็นจริงของชีวิต     ทำให้คุณยอมจำนนว่าบางครั้งดูเหมือน คุณมีความสุข บางครั้งก็ระทมทุกข์  และมันก็คงจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปหากคุณไม่ลอง ลดการใช้อารมณ์ที่เป็นอยู่อย่างนี้ให้พอดี   จนสามารถควบคุมความรู้สึกต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม  แต่คุณสามารถทำได้ หากคุณรู้จัก “ใจ” และรู้วิธีฝึกควบคุม “ใจ” ของคุณ

You can find serenity if you know the way to control your mind

Knowing the mind by trying to focus on only one thought at a time seems like an easy task. But when you attempt to do this, you find that you cannot accomplish this goal immediately. And it is difficult to maintain this mental focus continuously. This is because we are accustomed to what we want to get, what we want to have, what we want to be, until we struggle to pursue all these desires. These desires leave your mind constantly lacking fulfilment.

Sometimes feelings of annoyance and irritation arise. Or a person explodes such that others see the feelings he has kept hidden inside. Or in the opposite manner, sometimes you may feel enjoyment, amusement, and satisfaction with your boundless enchantment or sweet dreams. And in the end, these various things disappear and you return back to the true conditions of your existence. This makes you give up. Sometimes you seem to be happy. Sometimes you seem to be suffering, in pain. And you will probably remain in this cycle. You should try to reduce these feelings to be even with one another, regulating them to be in an appropriate balance. You definitely can do this when you know your mind and the training method for controlling your mind.

如果你懂得如何控制你的心 你就能找到宁静

了解你的心,尝试在任何时候只专注一个想法,似乎是件容易 的事。但当你尝试要做的时候,你会发现你不能马上做到,而你想 要持续此精神上的专注亦是很不容易的。这是因为我们已习惯,我 们想要的、我们想得到的、我们想成为的,直到我们挣扎要追求这 些欲望,这些欲望让我们的心长期地缺乏满足感。 有些时候愤怒和不安会从心中升起,或一个人暴露出他内在所 隐藏着的情感;或相反的,有时候你可能会感到愉快、满足或沉迷 于自己无限的好梦……最后,这些都消失掉而你又回到真正的自 己,这令你想要放弃;有时你似乎很快乐,有时你却好像很痛苦,并 且有可能陷入这个循环里,你应该试试看减少这些感觉、或是与 其相反的感觉互相调和,直到它们获得适当的平衡。我相信你能做 到,当你认识你的心和训练控制它的方法。

 

 

การฝึกควบคุมใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย

ในขณะที่คุณหลับตา  ขอให้คุณลืมเรื่องราวต่างๆไว้ชั่วคราว   ทำครามรู้สึกเหมือนห้วงความคิดของคุณว่างเปล่า  โล่ง ๆ  แล้วลองหายใจลึกๆ  เบาๆคุณจะสังเกตว่า  ตรงบริเวณที่สุดลมหายใจในกลางท้องคุณ     เป็นจุดที่สบายที่สุด  จุดดังกล่าวนี้เองยอดโปร่งโล่งที่สุด   จุดดังกล่าวนี้เอง  จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ของคุณจะพบใจของคุณ  ซึ่งแท้ที่จริงก็คือจุดศูนย์กลางกายที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน จากนั้นคุณลองนึกสมมติว่ามีดวงแก้วกลม ใส สว่าง  เหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือดวงดาวที่ส่องแสงเปล่งประกายใสสว่างในยามค่ำคืน  ให้มาปรากฏลอยอยู่   ณ  ศูนย์กลางกาย หรือกลางท้องของคุณตรงนี้   พอคุณลองนึกแล้ว อาจจะมีความฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องต่างๆ   อยู่บ้างขอให้ทำใจเย็นๆ ค่อยๆนึก พร้อมกับท่องประโยคใดประโยคหนึ่งที่สั้นๆ  เบาๆ คล้ายๆกับดังออกมาจากกลางท้อง     หรือกลางดวงสว่างในกลางท้องของคุณ   เช่น  คำภาวนาสั้นๆ ว่า “สัมมาอะระหังๆ ๆ”  หรือ  “หยุด  นิ่ง  สบาย”  หลาย ๆ ครั้ง    จนกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณ เริ่มปลอดจากความคิดอื่นใด     นอกจากความรู้สึก ที่เริ่มสัมผัสกับความสว่างและสงบภายใน

Training your mind to be at the centre of the body

At the moment you close your eyes, temporarily forget the various matters that occupy your mind. Make yourself feel as though your mind is empty of thoughts, clear. Then breathe in and out deeply, gently. You will observe that the physical point at which your breath ends in the centre of your body is the point of greatest comfort and clarity. This point is the starting point for you to discover your mind. In truth, this is the centre of the body which all people possess. Then imagine you have a round, clear, and bright crystal, like a midday sun, a full moon or a nighttime star shining its twinkling light, at the centre of your body or around your stomach. While you are doing this, various thoughts may enter your mind. Remain calm and softly repeat a short mantra, the sound of which will seem to emerge from the bright crystal at the centre of your body. For example, use the short mantra “Samma Arahang” or “Clear and Bright”. Repeat the mantra many times until you feel free of these various thoughts, except for the feeling that you are starting to touch the brightness and inner tranquillity.

训练你的心于身体的中心点

当你闭上眼睛,暂时忘记所有在心里的事,让你感觉你心里的 念头已清除了,然后轻轻地做深呼吸。你会发现你呼吸的终点,就 在身体中心点。那是个非常舒服和清澈的地方。这一点是你发掘 你的心的起点。而实际上,这就是所有人类都拥有的身体的中心 点。 然后,观想有一颗圆滑、清澈、光亮的水晶球,犹如满月或夜 空里闪烁的星光,就在你身体中心点或肚子里。 当你如此做时,若有念头进入你的心,你要保持冷静,你可以轻 轻地重复默念佛号,这声音有如从身体中心点的水晶球里传出来。 例如,默念佛号“三玛阿罗汉”或“停、止、放松”。重复佛号直 到你感觉这些念头都消失了,或除非,你已经开始接触到光亮和内 在宁静的感觉了。

 

ฝึกฝนสม่ำเสมอ แล้วจะพบเจอการเปลี่ยนแปลง

วิธีการฝึกนี้   แม้ดูเหมือนจะเป็นบทฝึกเบื้องต้น แต่เราสามารถฝึกฝนได้ตลอด   ทุกอิริยาบถ โดยขอให้กำหนดนึกถึงภาพดวงแก้วใสสว่างและท่องเบา ๆ ในใจอย่างนี้ อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องจนกลายเป็นอุปนิสัย  แล้วคุณจะพบว่า คุณกำลังพบกับสิ่งมหัศจรรย์และเริ่มพบกับการเปลี่ยนแปลง  ของร่างกายและจิตใจที่เริ่มมีการพัฒนาในทางที่ดีของชีวิตทีละน้อยๆ

แม้จะยังไม่สามารถรู้สึกได้ภายในหนึ่งหรือสองชั่วมง   แต่ขอให้คุณทำต่อไป   เพราะคุณยังต้องใช้เวลาที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ เสมือนดังเช่น การปลูกต้นไม้ที่คุณเริ่มจากการเพาะเมล็ดพันธุ์ แล้วเริ่มงอกงาม จากต้นกล้าเล็ก ๆ จนเติบโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่  ค่อยเป็นค่อยไป โดยที่เราไม่อาจกำหนดวัดได้ว่า   ขนาดของต้นไม้นั้นโตขึ้นวันละเท่าใด

Train constantly and you will see changes

This training method appears to be a beginner’s lesson. But we can train this way constantly, at all times and in all positions by imagining a clear, bright crystal ball and quietly repeating the mantra continuously until it becomes second-nature. And you will find that you are discovering something amazing, that you are seeing changes in your body and your mind, that you are witnessing the gradual start of good physical and mental developments. Even if you do not feel these results in one or two days, continue your efforts. You must maintain your effort, like a tree you are planting. The seed will sprout and grow from a little sapling into a fully-mature tree. This process is gradual, it requires time. We cannot determine its progress by measuring how many centimetres the tree grows each day.

训练,您就会看到转变

这是为初学者准备的训练方法,但我们可以如此训练自己, 任何时间或任何姿势都可以想象一颗清澈、光亮的水晶球和静 静地重复佛号,直到它成为习惯。

你还会发现你正在发掘一些很神奇的事情,就是你能看到 自己身心的转变;你也能观察到身体和心智都在逐渐好转,就算 不是一、两天就能发现这些改变,也要继续努力下去。

你要继续努力,犹如植树一般,种子要茁壮成长为一棵大 树的过程是逐步的它需要时间,我们不能以树木每天增长的厘 米数来断定它的成长进度。

 

สันติสุขภายใน แผ่ขยายสู่สันติภาพภายนอก

จากหลากหลายความคิดที่วุ่นวายแล้วเริ่มเบาบางจนเหลือเพียงหนึ่งแอะในที่สุดความรู้สึกได้ กลายเป็นหนึ่งเดียวกับความสว่างของดวงแก้วใสกระจ่างในกลางกาย  เมื่อเป็นเช่นนี้  คุณก็จะพบ กับความสุขอันบริบริสุทธิ์และเป็นความสุขที่คุณ สัมผัสได้ด้วยตัวคุณเอง  และสามารกล่าวได้ว่าเป็นความสุขอันประณีตที่ใครๆ  ก็สามารถทำได้ ทุกคนไม่ว่าเขาเหลานั้นจะมีเชื้อชาติ  ภาษาหรือ ยังนับถือความเชื่อในศาสนาใด   เพราะนี่เป็นความสุขของมนุษยชาติเละ  เป็นความสุขที่ ไม่ต้องไปแสวงหาหรือไขว่คว้ามาจากสิ่งภายนอก และที่สำคัญคือมนุษย์ต่างล้วนมีกายและใจเหมือนกันทั้งโลกลงมือทำเท่านั้น แต่ละชีวิตจะเริ่มรู้จัก “ใจ” ของตนเองและรู้จักการควบคุม “ใจ” ตนเองให้มีการแสดงออกเป็น ความคิด คำพูด การกระทำที่ดีงามและเหมาะสม นอกจากนี้ย่อมจะเกิดความเข้าใจในความรู้สึก ของผู้อื่น   รู้จักยับยั้งชั่งใจ  แยกแยะได้ว่า

อะไรคือสิ่งที่ถูก   อะไรคือสิ่งที่ผิด   และอะไรคือ ความดี อะไรคือความชั่ว และถ้าหากคนในครอบครัว   ในสังคม  และทั่วทั้งโลกได้ลองฝึก ฝนจนบรรลุผลเช่นนี้แล้วทุกคนจะได้สัมผัสและบอกกับตนเองว่านี้คือความสุขที่แท้จริงเป็น  “สันติสุขภายใน”  ที่จะทำให้เกิด “สันติภาพภายนอก”  เป็นสันติภาพบริสุทธิ์ที่มิใช่ได้มาด้วยการใช้กำลังอาวุธ  หรือการมีชัยชนะจากสงคราม

Inner serenity will spread to become external peace

The many thoughts swirling around dissipate until there is only one thought remaining. And in the end, your feelings become one with the light of the bright crystal ball in the centre of your body. When this occurs, you will find pure happiness and tranquillity. It will be a happiness that you can find on your own. And it is a happiness which anyone can achieve, regardless of a person’s ethnicity, language, or religion. This is a universal human happiness. It is happiness that a person does not need to seek or pursue from external factors. And it is important that all human beings have a body and a mind. Only one starts to practise, one will start to know one’s mind and how to control the mind so that it exhibits beauty and appropriate qualities. Moreover, you will understand others’ feelings and how to control your desires. And you will be able to distinguish between right and wrong, good and evil. And if people in your family, in society, or anywhere in the world practise as explained, all of them will be able to tell themselves that this is true happiness. What is called “inner serenity” will cause “external peace”, a pure peace which does not come from using weapons or victory in war.

内在的宁静向外传递时,能促成外在的和平

许多念头的涡旋逐渐消失,直到只剩下一个念头且最后,你的 感受就与身体中心点的水晶球的光芒合一。

当此感觉产生后,你就会发掘到真正的快乐和宁静。它是一 种你自己能独自寻找到的快乐,是每个人都能寻获到的快乐,不管 您是哪个种族、说哪种语言或宗教。这是一种国际性的快乐。人 们不需要向外寻求。我只要求你尝试。每个人会开始认识他们的 心和如何控制它,而让它能展现它的美丽与恰到好处的品质;你 也会更了解别人的感受和如何控制你的欲望;你能分辨善恶对 错。如果您的家人、社会人士或在世界各地的人都能响应我的要 求,则他们都能告诉自己什么才是真正的快乐。为什么“内在的 宁静”能导致“外在的和平”——真正的和平并非来自武器或战 争上的胜利。

 

 

มโนปณิธานสานสันติธรรม  นำสู่สันติสุข

บทฝึกใจเบื้องต้นดังที่ได้กล่าวมานั้น คือการปฏิบัติ “สมาธิ”  อันเป็นแนวทางที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดสันติภาพแก่สังคมมนุษย์ได้สิ่งนี้เองเป็นมโนปณิธานของ   พระราชภาวนาวสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ปรารถนาจะนำเอาวิธีการ ปฏิบัติสมาธิออกเผยแผ่ให้ชาวโลกได้ค้นพบ ความมหัศจรรย์แห่งชีวิตภายในตัวของแต่ละคน เพราะความรู้ดังกล่าวนี้   มิใช่เป็นทฤษฎีแห่งความเพ้อฝัน  แต่เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงและสามารถเห็นผลได้จริง และนำไปสู่สันติภาพได้จริง      เพราะใจของมนุษย์นั้นมีอานุภาพอย่างมหาศาล     แต่ตราบใดที่ใจของมนุษย์ยังถูก ครอบงำด้วยความโลภความโกรธ และ ความ หลง  เมื่อนั้นมนุษย์ย่อมต่อสู้แก่งแย่งและเบียดเบียนซึ่งกันและกัน      ดังเช่นในประวัติศาสตร์อันยาวนานของมวลมนุษยชาติในประเทศต่างๆมักจะพบว่ามีความขัดแย้งและสงครามมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย

อะไรเล่าเป็นสาเหตุที่แท้จริงของสงคราม และการทำลายโลก   ถ้าไม่ใช่  “ใจ”  ของมนุษย์ที่ยังไม่พบแหล่งแห่งสันติสุข อันจะถ่อให้เกิด สัน ติภาพแก่มวล มนุษยชาติอย่างแท้จริง ดังที่หลวงพ่อธัมมชโยได้เคยกล่าวไว้ว่า

“ใจของมนุษย์เรานั้น  สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งสงครามและสันติภาพได้ ถ้าใจของผู้คนเต็มไปด้วยความเร่าร้อน  อันเกิดจากความโลภ หรือความโกรธหรือความหลงก็ตาม   ความรู้สึก นึกคิดที่เป็นชนวนของความขัดแย้งก็เกิดขึ้น สงครามและการต่อสู้ที่ระเบิดมาทางปาก

กระบอกปืนซึ่งระบาดไปทั่วโลกและทำให้เกิด ความทุกข์ทรมานของชีวิตล้วนเริ่มต้นจากไฟในใจคนเปรียบเสมือนประกายไฟของหัวไม้ขีดก้านเล็กๆ ที่ ลุกลามเผาไหม้บ้านเมืองให้ย่อยยับได้ ในขณะเดียวกัน   

เมื่อใดที่ใจของเหล่ามวลมนุษย์สงบเยือกเย็น เต็มเปี่ยมไปด้วย  สติ และปัญญา  ความสุขที่ไม่มีประมาณย่อมก่อเกิดขึ้น  ยังผลเป็นสันติภาพที่แวดล้อมตัวบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม ประเทศชาติ  และประชาคมโลก  กลายเป็นสันติภาพโลก ที่เกิดขึ้นจาก สันติสุขภายใน เพราะฉะนั้น   ใจจึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่อาจนำมาได้ทั้งสงครามโลก   หรือ   สันติภาพโลก เฉกเช่นเดียวกัน”

Diligence in pursuing the Dhamma of peace will lead to serenity

The first training lesson described already is meditation practise. This is the path for building peace in human society. This is the diligence of Phrarajbhavanavisudh (Venerable Dhammajayo Bhikkhu) who wishes to spread this method of meditation practise so the people of the world can find the marvel in each of them. This knowledge is not a nonsense theory but something which a person can perform. A person can truly see the results and attain true peace.

The human mind has great power but if a person’s mind is still constrained by greed, anger, and delusion, human beings will fight with, compete with, and exploit one another. In the long history of humankind, there are conflicts and wars in every era. What is the real reason for wars and world destruction? It is because the human mind has not achieved serenity, the prerequisite for true world peace. As Luang Phaw says:

“The human mind can be the starting point of both war and peace. If the human mind is in turmoil originating from greed, anger, or delusion, feelings that are the cause of conflict will arise. Wars and fighting which have exploded from the barrels of guns around the world and caused suffering for human beings, all these originate with the fire found in people’s minds.

It is like the small flame from a lit match that spreads to burn down an entire city. At the same time, when the human mind is calm and cool, full of consciousness and wisdom, endless happiness will arise. The result is peace for individuals, for families, for communities, for societies, for nations, and for the world. It is world peace that arises from inner serenity. Therefore, the mind is the important cause of world war or world peace”.

求佛法上的宁静来真正的宁静

获得宁静的主要方法已经解释过了,那已经是静坐修行了。这 就是建立人类社会和平之道,同时也是帕拉帕哇那威素法师(法胜师 父)所希望弘扬光大、让世人都能找到自身内在的神奇之道。它绝 非无聊的知识却是每个人都能加以利用,每个人都能看到它的成效并 由此获得真正的和平。 人类的心灵具有巨大的威力,但如果人心还具有贪、嗔与痴,人类就 会互相争斗、竞争与利用对方。在人类悠久的历史长河中,每个时代都会 有冲突和战争。造成这些战争和世界的毁灭的真正原因是什么?就是因 为人心还未能宁静,而这正是拥有真正世界和平的先决条件,就如师父所 说:

人心是争与和平的起点。如果人心的混乱是源自、嗔与痴, 些情都是致冲突的起因。世上的争和斗争都是杆子的介 入而造成人的痛苦,些都源自人内心的欲望之火。就犹如星星之 ,足以燎原当人心于冷静且富有知与智慧,就会来无尽的快 果就是个人内在的和平,家庭的和平,社区的和平,社会的和平,国家的 和平和世界的和平。世界和平是由内在的宁静而生起。所以人的心 灵是世界和平的重要关。”