คำกล่าวถวายวิสาขประทีป (Pali Thi Eng Chi)

คำกล่าวถวายวิสาขประทีป (4ภาษา บาลี ไทย อังกฤษ จีน) 卫塞节灯具供养词 อิเม มะยัง ภันเต, วิสาขะปะทีเป, สะปะริวาเร, วิสาขะปุณณะมิยัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิเม, วิสาขะปะทีเป, สะปะริวาเร, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ Ime mayaṃ bhante, visākhapadīpe, saparivāre, visākhapunnamiyaṃ, bhuddhassa, pujanatthāya, bhikkhusaṅghassa, oṇojayāma, sādhu no bhante, bhikkhusaṅgho, Ime, visākhapadīpe, saparivāre, paṭiggaṇhātu, amhākaṃ, dīgharattaṃ, hitāya sukhāya, nibbānāya ca.…

คำกล่าวถวายปัจจัยสี่ Offering of Four Necssities of a Bhikkhu (Thi Eng Chi)

คำกล่าวถวายปัจจัยสี่ Version 1 อิมัง มะยัง ภันเต, จะตุปัจจะยาทิกัง, เทยยะธัมมัง, สะปะริวารัง, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมัง, จะตุปัจจะยาทิกัง, เทยยะธัมมัง, สะปะริวารัง, ปะฏิคคัณหาตุ, อัม๎หากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, เครื่อง ไทยธรรม, มีปัจจัยสี่เป็นต้น, พร้อมด้วยของบริวารนี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, เครื่องไทยธรรม, มีปัจจัยสี่เป็นต้น, พร้อมด้วยของ บริวารนี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ Offering of Four Necssities of a Bhikkhu Recite “namo…”…

ขั้นตอนการบวชและคำกล่าว (Eng) Ordination Procedure (U Ka Sa style)

ขั้นตอนการบวชและคำกล่าว (Eng) Ordination Procedure (U Ka Sa style) 1. Circumambulation of the Ordination Hall The ordinand should shave his head, his beard, his armpits and his eyebrows, cut his fingernails and toenails. Dressed smartly, wearing his ceremonial Naga (Nak) clothing, he should circumambulate the ordination hall by the right (clockwise) three times in procession. His…

คำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา (Thi Eng Chi)

คำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา Verse for the Release of Fish and Animals 放生文 (นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะเสฯ (รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (กล่าว 3 จบ) พุทธะปูชา, มะหาเตชะวันโต, ข้าพเจ้า, บูชาพระพุทธเจ้า, ขอให้มีเดช, มีอำนาจ, มีวาสนา ธัมมะปูชา, มะหาปัญโญ, ข้าพเจ้า, บูชาพระธรรม, ขอให้มีปัญญา สังฆะปูชา, มะหาโภคะวะโห, ข้าพเจ้า, บูชาพระสงฆ์, ขอให้มีโภคะทรัพย์สมบัติ อิมินา สักกาเรนะ, พุทธัง, ธัมมัง, สังฆัง, ปูเชมิฯ ข้าพเจ้า, ขอนอบ น้อมถึง, คุณพระพุทธเจ้า, คุณพระธรรมเจ้า, คุณพระสงฆ์เจ้า,…

คำถวายเครื่องกันหนาว Offering Winter Essentials to Bhikkus (Thi Eng)

คำถวายเครื่องกันหนาว (ตั้ง นะโม 3 จบ) อิมานิ มะยัง ภันเต, ปาปุระณานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ,ปาปุระณานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคัณหาตุ, อัม๎หากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ คำแปล ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, เครื่องห่มกันหนาว, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, เครื่องห่มกันหนาว, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้า ทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ Offering Winter Essentials to Bhikkus Recite “namo…” 3 times Imaṃ mayaṃ bhante,…

Offering of Three Robes  คำถวายผ้าไตรจีวร (Thi Eng)

Recite “namo…” 3 times  (ตั้ง นะโม 3 จบ) Imāni mayaṃ bhante, ticīvarāni, saparivārāni, bhikkhusaṅghassa, oṇojayāma, sādhu no bhante, bhikkhusaṅgho,imāni, ticīvarāni, saparivārāni, paṭiggaṇhātu amhākaṃ, dīgharattaṃ, hitāya, sukhāya, nibbānāya ca. อิมานิ มะยัง ภันเต, ติจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ติจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ   Translation   คำแปล Venerable Sirs, we…

คำถวายผ้าป่า (Thi Eng Chi)

คำถวายผ้าป่า Offering of Picked-up Robes Recite “namo…” 3 times (ตั้ง นะโม 3 จบ) Imāni mayaṃ bhante, paṅsukūlacīvarāni, saparivārāni, bhikkhusaṅghassa, oṇojayāma, sādhu no bhante, bhikkhusaṅgho, imāni, paṃsukūlacīvarāni, saparivārāni, paṭiggaṇhātu, amhākaṃ, dīgharattaṃ, hitāya, sukhāya, nibbānāya ca. อิมานิ มะยัง ภันเต, ปังสุกูละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ปังสุกูละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ…

คำถวายยารักษาโรค Offering of Medicine (Thi Eng Chi)

Recite “namo…” 3 times  (ตั้ง นะโม 3 จบ)  Imāni, mayaṃ bhante, gilānabhesajjāni,saparivārāni, bhikkhusaṅghassa, oṇojayāma, sādhuno bhante, bhikkhusaṅgho, imāni, gilānabhesajjāni, saparivārāni, paṭiggaṇhātu, amhākaṃ, dīgharattaṃ, hitāya, sukhāya, nibbānāya ca.   อิมานิ มะยัง ภันเต, คิลานะเภสัชชานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, คิลานะเภสัชชานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัม๎หากัง, ฑีฆะรัตตัง,หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ   乙玛尼 玛央 潘爹,气拉哪撇撒擦尼,洒把理哇拉尼,批库桑咖洒,喔诺差呀吗,啥秃诺喷爹,批库桑科, 乙玛尼,气拉哪撇洒擦尼,洒把理哇拉尼,把抵刊哈堵,踢咔辣当,喜搭呀,属咔呀,逆啪哪呀渣。   Translation …

คำถวายโคมมาฆะประทีป (Thi Eng Chi)

Recite “namo…” 3 times อิเม มะยัง ภันเต, มาฆะปะทีเป, สะปะริวาเร, มาฆะปุณณะมิยัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิเม, มาฆะปะทีเป, สะปะริวาเร, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ Ime mayaṃ bhante, māghapadīpe, saparivāre, māghapunnamiyan, buddhassa, pujanatthaya, bhikkhusaṅghassa, oṇojayāma, sādhu no bhante, bhikkhusaṅgho, Ime, māghapadīpe, saparivāre, paṭiggaṇhātu, amhākaṃ, dīgharattaṃ, hitāya sukhāya, nibbānāya ca. 一咩 瑪央潘得,瑪卡巴梯鱉,撒巴哩哇咧,瑪卡奔押密央,鋪他撒,餔差那他押,批古桑卡灑,歐挪差呀瑪,沙突挪潘得,批古桑摳,一咩,瑪卡巴梯鱉,撒巴哩哇咧,把底刊哈睹,安哈剛,梯咖拉當,喜答呀,屬咖呀,尼帕那呀紮。 ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ…

คำถวายเทียนพรรษา (Thi Eng)

Offering of Lent Candle   Recite “namo…” 3 times  (ตั้ง นะโม 3 จบ) Imāni mayaṃ bhante, vassikapadīpāni, saparivārāni, temāsaṃ, buddhassa, pūjanatthāya, imasmiṃ āvāse, niyyādema, sādhu no bhante, ayaṃ temāsaṃ, vassikapadīpānaṃ, dānassa, ānisaṃso, amhākañceva, dīgharattaṃ, hitāya, sukhāya, nibbānāya ca. อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสิกะปะทีปานิ, สะปะริวารานิ, เตมาสัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, อิมัส๎ะมิง อาวาเส, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง เตมาสัง, วัสสิกะปะทีปานัง, ทานัสสะ,…