ประโยชน์ ๑๐ ประการในการกำหนดพระวินัย (Th En Ch)

ประโยชน์ ๑๐ ประการในการกำหนดพระวินัย 1.เพื่อการรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2.เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ 3.เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก 4.เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก 5.เพื่อป้องกันอาสวะอันจักบังเกิดในปัจจุบัน 6.เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต 7.เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 8.เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 9.เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม 10.เพื่อถือตามพระวินัย   Why Did the Lord Buddha Decree the Monastic Discipline? He did it in order to keep the monks on the path of righteousness. He did it in order to intimidate monks who are not easily shamed. He did it in order…

ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ 10 อย่าง (Th En Ch)

ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ 10 อย่าง ๑. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว อาการกิริยาใดๆ ของสมณะ เราต้องทำอาการกิริยานั้นๆ ๒. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า ความเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่น เราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย ๓. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า อาการ กาย วาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีก ไม่ใช่เพียงเท่านี้ ๔. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า ตัวของเราเองติเตียนตัวของเราเองโดยศีลได้หรือไม่ ๕. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า ผู้รู้ใคร่ครวญแล้ว ติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ ๖. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้น ๗. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของตัว เราทำดีจักได้ดี ทำชั่วจักได้ชั่ว ๘. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่ ๙. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรายินดีที่สงัดหรือไม่ ๑๐. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามในกาลภายหลัง…