คำกล่าวถวายข้าวสาร (Th Ch)

คำกล่าวถวายข้าวสาร อิมานิ มะยัง ภันเต, ตัณฑุลานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ตัณฑุลานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ ถวายข้าวสาร(คำแปล) ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ข้าวสาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ข้าวสาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ   供养大米  คำกล่าวถวายข้าวสาร (บาลี) 以吗尼 吗央攀跌,单徒拉尼, 萨巴立哇啦尼,披苦桑咖撒, 喔诺差呀吗,洒图诺攀跌, 披苦桑抠,以吗尼,单徒拉尼, 萨巴立哇啦尼,把帝刊哈堵, 安哈刚,梯卡啦当,喜搭呀, 苏卡呀,尼啪那呀乍。   供养大米(泰译)คำกล่าวถวายข้าวสาร (แปลไทย) 客蝶帕披苏雄铺乍仍,客啪照唐来,…