คำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (Thi Eng Chi)

คำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ Esāhaṃ bhante, suciraparinibbutampi, taṃ bhagavantaṃ, saranaṃ gacchāma, dhammañca saṅghañca, buddhamāmakātino, saṅgho dhāretu. All of us gathered here today would like to declare our intention to be and remain Buddhists for life. We regard the Triple Gem as our greatest spiritual refuge. May the monastic community be our witness, and remember us as Buddhists who…

ข้อเตือนใจสำหรับกัลยาณมิตร10ประการ (Thi Eng Chi)

ข้อเตือนใจสำหรับกัลยาณมิตร ๑๐ ประการ ๑. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆว่า, เราเป็นกัลยาณมิตรแล้ว,อาการกิริยาใดๆของกัลยาณมิตร,เราต้องทำอาการกิริยานั้นๆ ๒. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆว่า,อาการกายวาจาอย่างอื่น,ที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้,ยังมีอยู่อีก,ไม่ใช่เพียงเท่านี้ ๓. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆว่า,เป้าหมายชีวิตของเรา,ที่จะเป็นกัลยาณมิตร,ให้กับตัวเองและผู้อื่น,สมบูรณ์เพียงไร ๔. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ,ว่าเรามีหน้าที่อันสูงส่ง,แม้ว่าจะเกิดอุปสรรค,มากน้อยเพียงใด,เรจะอดทน,ปรับปรุงแก้ไข,ฟันฝ่าอุปสรรคนั้นๆ ๕. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ,ว่าตัวของเราเอง,ติเตียนตัวของเราเอง,โดยศีลได้หรือไม่ ๖. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ,ว่าผู้รู้ใคร่ครวญแล้ว,ติเตียนเรา,โดยศีลได้หรือไม่ ๗. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ,ว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้น ๘. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ,ว่าเรามีกรรมเป็นของตัว,เราทำดี จักได้ดี,ทำชั่ว จักได้ชั่ว ๙. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ,ว่าวันคืนล่วงไปๆ,บัดนี้เราทำอะไรอยู่ ๑๐. กัลยาณมิตรควรพิจารณาเนืองๆ,ว่าคุณวิเศษของเรา,มีอยู่หรือไม่,ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขิน,ในเวลาเพื่อนกัลยาณมิตรถาม,ในกาลภายหลัง Ten Reflections for the Good Friend 1. We good friends should often reflect that being a good friend, we should adopt the manner and conduct expected of a good…

กฎระเบียบของวัดพระธรรมกาย ๑๐ ข้อ (Th En Ch)

กฎระเบียบของวัดพระธรรมกาย ๑๐ ข้อ วัดเป็นบุญสถานของพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เป็นสถานที่ที่ต้องการความสงบ ความสะอาด ความเรียบร้อย และความสำรวม ดังนั้นโปรดให้ความเคารพต่อสถานที่ด้วยการปฏิบัติตามกฏระเบียบต่อไปนี้ อย่างเคร่งครัด 1. ห้ามสูบบุหรี่ ตลอดจนไม่นำสิ่งเสพย์ติดให้โทษเข้ามา 2. ห้ามอ่านหรือนำหนังสือพิมพ์หรือสิ่งตีพิมพ์ที่นำมาซึ่งความร้อนใจ 3. ห้ามนำสินค้าหรือสิ่งของใดๆ เข้ามาจำหน่าย 4. ห้ามเปิดวิทยุ เครื่องกระจายเสียง และเทปบันทึกเสียงเพลง 5. ห้ามปล่อยสัตว์ในบริเวณวัด 6. ห้ามโฆษณาชวนเชื่อหาเสียงใดๆ ทั้งสิ้น 7. ห้ามร้องรำทำเพลง หรือแสดงการละเล่นทุกชนิด 8. ห้ามทำนายทายทักโชคชะตา และคุยกันด้วยเรื่องการเมืองที่ทำให้ร้อนใจ 9. ห้ามเรี่ยไร และแจกใบฎีกาทุกชนิด 10. โปรดแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย “บัณฑิตย่อมรับรู้ และปฏิบัติตามระเบียบวินัย” Now That You Are at the Temple… A temple is a sacred residence of the…