กัลยาณมิตรธรรม 7 (Th En Ch)

กัลยาณมิตรธรรม 7 Kalyamittadhamma 七善知识法   บุคคลที่มีคุณธรรมความดีงามในตัวเอง  สามารถเป็นต้นแบบเหนี่ยวนำให้คนรอบข้างเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีงาม  มีความยินดีในการช่วยเหลือ  เกื้อกูล โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ   ซึ่งตรงกับหลัก “กัลยาณมิตรธรรม 7 ”  คือ   具备美德之善人,能成为身边之人的好榜样,激励他们变得更好,乐于助人,互相扶持,却不期待任何的回报。这与七善知识法一致。分别是:   A virtuous and righteous person can serve as a role model for those around him.  He can inspire them to change for the better.  He is happy to help and support others without expecting anything in return. …

วัตรบท 7 เพื่อความเป็นท้าวสักกะ (Th Ch)

วัตรบท ๗ ประการเพื่อความเป็นท้าวสักกะ เป็นไฉน คือ 成为帝释天者(地位高者)必须履行七个职责(七法): ๑) เราพึงเลี้ยงมารดาบิดาจนตลอดชีวิต 1.终生奉养父母。(孝顺,帮他们修功德或让他们有正见) ๒) เราพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลจนตลอดชีวิต 2.终生尊敬家族中的年长者。 ๓) เราพึงพูดวาจาอ่อนหวานตลอดชีวิต 3.终生都说柔和的话。 ๔) เราไม่พึงพูดวาจาส่อเสียดตลอดชีวิต 4.终生都不两舌。 ๕) เราพึงมีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทิน อยู่ครองเรือน มีการบริจาคอัน ปล่อยแล้ว 5.终生清除内心吝啬的污垢,不受吝啬束缚,慷慨大方,乐于施舍。 ๖) เราพึงพูดคำสัตย์ตลอดชีวิต 6.终生都说真话。 ๗) เราไม่พึงโกรธตลอดชีวิต ถ้าแม้ความโกรธพึงเกิดขึ้น เราพึงกำจัดมันเสียโดยฉับพลัน 7.终生都不愤怒,如果愤怒生起,要尽快消除愤怒。     เหตุที่ทรงได้รับการขนานนามหลายชื่อ 帝释天有多个称谓的原因: ท้าวสักกะ เมื่อยังเป็นมนุษย์ เป็นมาณพชื่อว่า มฆะ จึงถูกเรียกว่า ท้าวมฆวา 1.当帝释天在过去世投生为人时,曾是一位名为摩伽的青年婆罗门,因此被称为“摩伽婆”。 ท้าวสักกะ เมื่อยังเป็นมนุษย์ ได้ให้ทานมาก่อน จึงถูกเรียกว่า ท้าวปุรินททะ 2.当帝释天在过去世投生为人时,曾在各个城市作布施,因此被称为“城市布施者” ท้าวสักกะ เมื่อยังเป็นมนุษย์ ได้ให้ทานโดยเคารพ จึงถูกเรียกว่า ท้าวสักกะ 3.当帝释天在过去世投生为人时,曾恭敬地布施,因此被称为“帝释”。…

สุเมธดาบส (Th Ch)

สุเมธดาบสได้รับพยากรณ์ จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต 须弥陀接受授记,将来会成佛   ในพระชาติที่พระองค์ ได้ไปบังเกิดเป็นสุเมธดาบส และได้รับพุทธพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องก็มีอยู่ว่า…ในพระชาตินั้น พระองค์ได้ไปบังเกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์ที่มีฐานะร่ำรวยเป็นอย่างมาก เป็นสุขุมาลชาติ นอกจากจะร่ำรวยแล้ว พระองค์ยังเป็นบุคคลผู้คงแก่เรียน กล่าวคือ เรียนจบศาสตร์ต่างๆหลายแขนง 在其中的一世,释迦牟尼出生为须弥陀,并得到燃灯佛的授记。那一世,须弥陀出生在非常富裕的婆罗门家族,属于名门贵族,富有亦拥有学识,精通多门学科。 เมื่อโตเป็นหนุ่ม บิดามารดาของพระองค์ก็ได้ถึงแก่กรรม พระองค์จึงได้รับมรดกทั้งหมดที่บิดาและมารดาของพระองค์ได้สั่งสมมาตลอดเจ็ดชั่วโคตร ซึ่งถือเป็นจำนวนเงินหลายร้อยโกฏิ หลังจากที่พระองค์ได้รับมรดกมาแล้ว 当须弥陀还年轻的时候,父亲和母亲就去世了。于是他继承了家族七代遗留下来的财产,那是一笔非常惊人的财富。 พระองค์ได้มีความคิดว่า “คนในตระกูลของเราสั่งสมทรัพย์ไว้มากมาย แต่เมื่อตายไปแล้ว…ทรัพย์แม้กหาปณะหนึ่งก็เอาติดตัวไปไม่ได้ เราควรกระทำเหตุให้ทรัพย์นี้ติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติไปได้” 当他继承了这笔庞大的财富后,不禁想到:“家族积累如此多的财富,但是亲人往生后,却一分一毫也无法带走,我需要找到一种方式可以将它们带到生生世世。” พร้อมกันนั้น พระองค์ก็ได้เห็นการเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย ว่ามันเป็นทุกข์แสนสาหัส พระองค์จึงมีความปรารถนาที่จะออกไปจากภพ กล่าวคือ เลิกการเวียนเกิดเวียนตายเสียที จากนั้นพระองค์ก็ได้คิดต่ออีกว่า “เมื่อทุกข์มี…สุขก็ต้องมีฉันใด เมื่อมีภพ…ก็ต้องมีทางออกจากภพได้ฉันนั้น” 另外,须弥陀还想到:生、老、病、死都是苦的。如果有痛苦,就会有快乐,如果有轮回,就必定会有脱离轮回之道。于是他虔诚发愿:愿能够脱离生死轮回,获得解脱。 ดังนั้น พระองค์จึงตัดสินใจสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดออกบวชเป็นดาบสหรือฤษี เมื่อออกบวชเป็นดาบสแล้ว พระองค์ก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียร จนสามารถบรรลุอภิญญา 5 สมาบัติ 8 และมีความสุขอยู่ในฌานสมาบัติที่พระองค์ได้เข้าถึง และในกาลนั้นเอง…ได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับพระองค์ 他决定舍弃一切财富出家成为苦行者。当出家之后,他专心精进修行,直到证入5神通和8禅定,拥有了各种神通,并完全沉浸在禅悦之中。 ในกาลนั้นเอง…พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า “ทีปังกร” พร้อมกับเหล่าพระอรหันต์ขีณาสพ ได้เสด็จมาที่รัมมนคร…

ปาราชิก ๔ (Th Ch)

ปาราชิก ๔ 四波罗夷(四驱摈) ปาราชิก คือประเภทของโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบทประเภท อาบัติหนัก ที่เรียกว่า อาบัติปาราชิก 波罗夷是一种因违犯戒律而受到的惩罚,属于重罪,称为波罗夷罪。 คำศัพท์ว่า ปาราชิกนั้น แปลว่า ยังผู้ต้องพ่าย หมายถึง ผู้ต้องพ่ายแพ้ในตัวเองที่ไม่สามารถปฏิบัติในพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้ได้ 波罗夷意为“失败者”,即失去当比丘的资格,不能继续修持佛陀的法与律。 ปาราชิก มี 4 ข้อ อยู่ใน ศีล 227 ได้แก่ 在二百二十七条戒律中,四波罗夷的定义如下: ภิกษุเสพเมถุน แม้กับสัตว์เดรัจฉาน (ร่วมสัมพันธ์ทางเพศกับมนุษย์ หรืออมนุษย์ หรือสัตว์ แม้แต่ซากศพก็ไม่ละเว้น) 1.不净行戒,如果比丘行不净行,即便与畜生(包括人、非人、动物或尸体发生性关系),亦犯波罗夷。 ภิกษุถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ มาเป็นของตน จากบ้านก็ดี จากป่าก็ดี (ขโมย) ได้ราคา 5 มาสก (5 มาสกเท่ากับ 1 บาท) 2.不与取戒(偷盗),如果比丘从村落或森林取走未被给予,价值达五磨沙加之物(五磨沙加约等于一泰币),犯波罗夷。 ภิกษุพรากกายมนุษย์จากชีวิต (ฆ่าคน) แสวงหาและใช้เครื่องมือกระทำเอง หรือจ้างวานฆ่าคน หรือพูดพรรณาคุณแห่งความตายให้คนนั้น ๆ ยินดีที่จะตาย (โดยมีเจตนาหวังให้ตาย) ไม่เว้นแม้แต่การแท้งเด็กในครรภ์ 3.杀人戒,如果比丘故意亲自夺取他人的生命,或雇凶杀人,或赞叹死亡的美好,或煽动对方自杀(带有期望对方死亡的意图),包括流产,犯波罗夷。…

ภัย 4 ประการของนักบวช (Th Ch)

ภัยสำหรับกุลบุตรผู้บวชในธรรมวินัยนี้ อันเป็นเหตุให้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ไม่ยั่งยืน ต้องลาสิกขาไป 受戒出家比丘面临的危险, 可能导致比丘无法修持梵行,而舍戒还俗。   รู้จัก “ภัย” 4 ประการของนักบวช 了解比丘的4大“危险” ภัยจาก”คลื่น” อดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้ 1.波浪的怖畏:无法忍受告诫和教导; ไม่ยอมรับในคำตักเตือนสั่งสอนจากบัณฑิตผู้เป็นกัลยาณมิตร 不接受来自善知识、智者的告诫和教导, เกิดความคับแค้นข้องใจ เบื่อหน่ายต่อคำตักเตือนพร่ำสอน 心中滋生怨气,厌倦告诫和教导。 ภัยจาก”จรเข้” อดทนต่อความอยากไม่ได้ 2.鳄鱼的怖畏:无法忍受欲望; เห็นแก่ปากแก่ท้อง เมื่อต้องถูกจำกัดด้วยระเบียบวินัยเกี่ยวกับการบริโภคอาหารรวมไปถึงปัจจัย 4 จึงอดทนไม่ได้ 由于受到饮食及四事相关戒律的限制,无法忍受口腹之欲。 ภัยจาก”น้ำวน” อดทนต่อกามคุณ 5 ไม่ได้ 3.漩涡的怖畏:无法忍受五欲; ลุ่มหลงพะวงอยู่ในกามสุข ไม่สามารถตัดใจจากกามคุณทั้ง 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ (สัมผัส) 沉迷于感官之乐,无法断除心中的五欲:色、声、香、味、触。 ภัยจาก”ปลาร้าย” อดทนต่อมาตุคามไม่ได้ 4.鲨鱼的怖畏:无法忍受异性的诱惑; ภัยจากการมีจิตใจวุ่นวายพัวพันอยู่กับมาตุคาม รักผู้หญิง หรือเพศตรงข้าม กระทั่งเกิดความปรารถนาทางเพศ 心因女人而烦乱;喜欢女人,或者是异性,直至产生性欲。 “จาตุมสูตร” ที่มาคือขณะพระพุทธองค์ทรงประทับที่หมู่บ้านจาตุมาทรงอบรมภิกษุ 500 รูปโดยเปรียบภัยทั้ง…

วิชาวินัย-นักธรรมตรี (Th Ch)

  วิชาวินัย : วินัยบัญญัติ 戒律纲要 กัณฑ์ที่ ๑ อุปสัมปทา 第一章:出家   ตั้งแต่ครั้งโบราณกาลมาจนถึงบัดนี้  ได้มีประเพณีการอุปสมบทเกิดขึ้นโดยมุ่งผล ๒ ประการ คือ ๑.         ได้ยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้สำเร็จแก่มหาชน ๒.        ทำชีวิตของตนไม่ให้ผลเปล่า 从古至今,出家的两个主要目的是: 利益大众 利益自己 วิธีอุปสมบท 出家方式 วิธีอุปสมบทในพระพุทธศาสนาที่ทราบโดยทั่วไปมี ๓ วิธี คือ 佛教常见的出家方式有三种,分别是: ๑. เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ การอุปสมบทเป็นภิกษุโดยพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้โดยการเปล่งพระวาจาว่า ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด พร้อมกับการเปล่งพระวาจานั้น บุคคลนั้นก็สำเร็จเป็นภิกษุโดยสมบูรณ์ 1.善来:指仅限佛陀一人为出家者受戒之作法。当佛陀向发心出家者称‘善来比丘’时,此人将具备著袈裟之相,得具足戒。 ๒. ติสรณคมนูปสัมปทา คือ การอุปสมบทด้วยเปล่งวาจาถึงไตรสรณคมน์ หมายถึง การอุปสมบทด้วยการเปล่งวาจาขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะสามครั้ง เป็นวิธีอุปสมบทที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสาวกบวชกุลบุตรในครั้งพุทธกาล ต่อมาเมื่อทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาแล้วก็ทรงอนุญาตให้เป็นการบวชสำหรับสามเณรสืบมาจนถึงปัจจุบัน 三归:指以三皈依的方式受戒,即三说皈依三宝而得具足戒。佛陀住世时,曾允许比丘以此方式为出家者受具足戒,但自从有了白四羯磨后,三归只用于沙弥受戒,并传承至今。 ๓. ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา คือ การอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม หมายถึงหมู่สงฆ์เป็นผู้บวชให้ด้วยการสวดตั้งญัตติ (คำประกาศให้สงฆ์ทราบเพื่อทำกิจร่วมกัน) ๑ ครั้งและสวดอนุสาวนา (คำสวดประกาศเพื่อขอมติอนุมัติในกิจนั้นๆ…

บารมี 10 ทัศ 10 The Making of a Buddha (Th En Ch)

  10 Jataka Tales & The Ten Perfections Stories from the Journey towards Buddhahood of Gautama Buddha       佛陀本生十世     释迦牟尼佛 十波罗蜜故事的感悟     The Making of a Buddha เส้นทางเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรียนรู้คุณธรรม ๑๐ ประการ ผ่านเรื่องราวในอดีตชาติของพระบรมโพธิสัตว์ ๑๐ เรื่อง       01 PREFACE 前言 คำนำ     Impact doesn’t necessarily end at the arrival…

บุญจากการบูชาพระเจดีย์ (Th Ch)

บุญจากการบูชาพระเจดีย์ 供养佛塔的功德   030561  บุญจากการปฏิบัติธรรมแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน 精进修行的功德果报 เราเกิดมาสร้างบารมี โอกาสสร้างบารมีก็มีวันนี้และก่อนตาย หลังตายไปแล้วหมดโอกาส ก่อนตายก็แย่แล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องทำบุญให้มาก นึกถึงบุญให้มาก สั่งสมบุญให้มาก โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรม 我们生而为人,修波罗蜜的机会有今天和往生前。往生之后就没有机会了,临终前也会变得很糟糕。因此,我们要勤修功德,常意念功德,多累积功德,特别是修行的功德。 ในครั้งพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าเพระนามว่า กัสสปะ เนื่องจากว่าเห็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณร  สามเณรี ย่อหย่อน พระภิกษุ ๗ รูป พร้อมใจกันไปบนหน้าผา ไต่บันไดขึ้นไป ก่อนจะขึ้น พระเถระภันเตผู้ใหญ่บอกว่า ถ้าใครกลัวตายใช้คำว่า รักชีวิต จงกลับไป ถ้าใครไม่รักชีวิตก็ขึ้นไป ทุกคนก็ขึ้นไป ๗ องค์ ขึ้นไปถึงบนหน้าผานั้นแล้วก็ผลักบันไดทิ้ง ลงมาไม่ได้แล้ว ลงมาก็ตาย ทำความเพียร นั่งสมาธิ เดินจงกรม วันแรกภันเตที่ ๑ บรรลุเป็นพระอรหันต์ ขอเสียงสาธุการ (สาธุ) เหาะไปบิณฑบาต อุตตรกุรุทวีป เอาอาหารอย่างดีมาทีเดียว อาวุโสที่เหลืออยู่ทั้งหมดไม่ยอมฉัน ตกลงกันแล้ว ถ้าไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ เหาะไม่ได้…

รัตนสูตร ปราบภัย ณ เมืองไพศาลี (Th Ch)

รัตนสูตรปราบภัย ณ เมืองไพศาลี อาณาจักรวัชชี 佛陀平息毗舍离城的灾祸   ในสมัยพุทธกาล เมืองไพศาลี หรือเวสาลี นครหลวงแห่งอาณาจักรวัชชี มีการปกครองระบอบสามัคคีธรรม (คล้ายกับลักษณะสาธารณรัฐในปัจจุบัน) เป็นเมืองที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์  มีประชาชนอยู่หนาแน่น 佛陀时代,在跋阇国的毗舍离城,具有類似於现代共和制度的政治统治方式,是一个富饶繁荣的城邦,人口眾多而密集。   ต่อมาเมืองไพศาลีเกิดภัย๓ประการคือ  ๑.ข้าวยากหมากแพง  ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ข้าวกล้าแห่งเหี่ยวตาย เกิดทุพภิกขภัยใหญ่   ๒.มีโรคระบาดพวกคนยากคนจนอดอยากล้มตายลงเป็นจำนวนมาก ซากศพถูกนำไปทิ้งไว้นอกเมืองก็ส่งกลิ่นเหม็นตลบไป  ๓.พวกอมนุษย์ก็พากันเข้าเมืองคนยิ่งล้มตายกันมากขึ้น เกิดอหิวาตกโรคตามมา  เป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 可惜好景不常,毗舍离后来发生了三大灾祸: 1.季节性的降雨不准时,导致稻谷枯死,粮食稀缺,物价飙升,引发了大规模的饥荒。 2.流行病席卷,许多穷人首当其冲,贫病交加,饱受饥饿及病痛而死。大量的尸体被扔到城外,导致臭气熏天,并吸引来许多非人。 3.非人开始趁机肆虐,进城扰民,导致死亡率急剧上升,并引发了更严重的瘟疫,堪称前所未有的大灾难。   กษัตริย์ลิจฉวีซึ่งมีจำนวนถึง ๗,๗๐๗ องค์ จึงให้ประชาชนประชุมพร้อมกันในสัณฐาคาร (ห้องประชุมใหญ่) เพื่อร่วมกันพิจารณาสอดส่องความประพฤติของบรรดากษัตริย์ทั้งหลายว่า ได้ทำผิดศีล หรือมีพฤติกรรมอันใดที่ไม่ดี จึงทำให้เกิดภัยต่าง ๆ ดังกล่าว 当时,毗舍离城共有七千七百零七位王族。所有的民众们在大会议厅结集商议,审查各位王族的行为是否有造业或犯戒,从而成为这些灾祸的导因。   เมื่อไม่เห็นว่ากษัตริย์ทั้งหลายทำความผิดมีโทษอันใด  จึงหาทางระงับภัย ๓ ประการนั้น โดยเห็นร่วมกันว่าควรกราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้า ซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ที่พระนครราชคฤห์ จึงได้ส่งเจ้าลิจฉวี ๒ องค์ เป็นฑูตนำเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจ้าพิมพิสาร ณ…

พระสารีบุตรโปรดมารดา (Th Ch)

พระสารีบุตรโปรดมารดา 舍利弗尊者度化母亲 พระสารีบุตรเถระรู้ว่าอายุสังขารจะอยู่ได้อีก ๗ วันเท่านั้น จึงอยากโปรดมารดาก่อนนิพพาน เมื่อกราบทูลลานิพพานกับพระบรมศาสดาแล้ว พระพุทธองค์ทรงมีรับสั่งว่า “สารีบุตร ภิกษุน้องๆ จะเห็นพี่เหมือนอย่างเธอ หาได้ยาก ฉะนั้น เธอจงแสดงธรรมแก่ภิกษุน้องๆ ของเธอ เพื่อเป็นที่ตั้งแห่ง ความระลึกสำหรับครั้งนี้ก่อนเถิด ” 当舍利弗尊者得知自己只剩下七天的生命,他想起具有邪见的母亲,希望在自己离世之前,能有机会度化母亲,尊者透过甚深知见观察种种因缘后,发现母亲具足因缘,可以借由自己的教导去除邪见,现证初果。于是,舍利佛尊者前来顶礼佛陀,向佛陀恭敬地拜别,佛陀道:舍利弗啊,像你这样的比丘难得一见,你应当在离世之前,向你的比丘弟子们再次讲法,以此留念,利益他们的修行。 เมื่อพระสารีบุตรได้รับประทานโอกาสเช่นนั้น จึงสำแดงปาฏิหาริย์ เหาะขึ้นไปในอากาศ สูงประมาณชั่วลำตาล แล้วกลับลงมาถวายนมัสการพระบรมศาสดาเสียครั้งหนึ่ง ครั้งที่ ๒ เหาะขึ้นไปสูงได้ ๒ ชั่วลำตาล แล้วกลับลงมาถวายนมัสการอีก ๑ ครั้ง จนถึงครั้งที่ ๗ เหาะขึ้นไป ๗ ชั่วลำตาล ลอยอยู่บนอากาศ แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายในท่ามกลางอากาศ แล้วก็ลงมาจากอากาศ ถวายอภิวาทบังคมลาคลานคล้อยถอยออกมาจากพระคันธกุฎี 舍利弗尊者听從佛陀的嘱咐,隨即展示大威德力,騰空飞升到空中,約莫一英里高,然后再下降,向佛陀致敬,而後再次飛升,每次升高和下降的距离都增加了一英里,直到第七次,尊者飛升直至七英里高,他在空中漂浮停留,並向众比丘开示佛法,隨后从空中降落,安然地向佛陀辞别而行。此趟隨行的還有舍利佛尊者的五百位弟子。 พระสารีบุตรเถระเดินทางไป ๗ วัน ก็ถึงบ้านนาลันทคามในเวลาเย็นพอดี บังเอิญหลานชายของ ท่านมาเห็นก็ดีใจรีบไปบอกยาย นางสารีพราหมณี คิดเข้าข้างตัวเองว่า “ลูกเราบวชมานาน คงจะเบื่อชีวิตนักบวช มาคราวนี้อาจมาสึกก็ได้” คิดแล้วก็สั่งให้คนใช้รีบจัดแจงห้องนอนให้อย่างรวดเร็ว พอเวลาค่ำ…