การสวดมนต์ (Th Ch)

การสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย 念诵赞颂三宝的恩德 พระมหาธรรมสถิต  ธมฺมธิโต ในวันนี้เรามาพูดคุยถึงเรื่องกิจวัตรที่เราจะต้องทำเป็นประจำของช่วงการอบรมกัน สิ่งที่เราทำเป็นประจำ จนคุ้นชิน บางทีเราอาจจะลืมไปว่า เราทำไปทำไม ทำแล้วเกิดประโยชน์หรือบุญกุศลอย่างไร เราทำไปเพราะว่าหมู่คณะเขาทำกัน เราจึงต้องทำเพียงเท่านั้นหรือ 我们今天要讲在培训期间每天必行之事。我们需要经常做,直至养成习惯。有时我们可能会忘记为什么要做,以及做之后带来什么利益或功德。我们之所以要做,是因为团体里每个人都在做,我们也应该要做到。 ถ้าเรารู้ซึ้งถึงสิ่งที่เราทำว่า คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร เราจะทำสิ่งเหล่านั้นด้วยความเข้าใจ เต็มใจ และก็มีความสุข ซึ่งย่อมเป็นทางมาแห่งศรัทธา ปัญญา และบุญบารมีของเรา  อย่างเช่นในวันนี้ เราจะมาพูดถึงเรื่องของการสวดมนต์ซึ่งเราทำเป็นประจำทุก ๆ วัน ตั้งแต่วันที่เราเริ่มเข้ามาอบรมจนกระทั่งถึงทุกวันนี้  เราจึงควรจะรู้ว่าภาพรวมของการทำวัตรสวดมนต์นั้นเป็นอย่างไร การสวดมนต์ทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น มีสิ่งที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร และทำไมเราจะต้องต้องสวดมนต์กันทุกวัน ทั้งเช้าและเย็น 如果我们知道自己正在做什么,有什么意义?我们就会明白并心甘情愿和快乐地做这些事情,这也正好是信仰、智慧与功德的源泉。今天我们要说的是日常的诵经念佛,这是从培训第一天到现在一直在做的事情。我们需要知道诵经念佛的意义,以及早课与晚课有哪些相同或不同之处?为什么每天早晚都要诵经? การทำวัตรสวดมนต์หรือการสวดมนต์ทำวัตร  พอพูดถึงเรื่องของการทำวัตรสวดมนต์ เราก็จะเห็นว่ามีคำที่แยกกันอยู่  ๒ คำ  คือคำว่า  ๑) ทำวัตร  ๒) สวดมนต์   การทำวัตรสวดมนต์ จึงแบ่งออกเป็น  ๒  ส่วนคือ 关于诵经念佛,我们看到由两个词组成,1.诵经;2.念佛。由此,诵经念佛分为两部分: การทำวัตร คือการทำกิจวัตรของภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา  เป็นกิจที่ต้องทำเป็นประจำ จนเป็นวัตรปฏิบัติ 1.诵经是比丘、沙弥、优婆塞、优婆夷的日常职责。这是每天都要完成的工作,也是必须履行的职责。 ในการทำวัตรนั้นมีกิจอะไรบ้าง  มีกิจดังนี้…

การดูแลรักษาสุขภาพเพื่อการสร้างบารมี (Th Ch)

การดูแลรักษาสุขภาพเพื่อการสร้างบารมี 保健身体修波罗蜜 อาการเส้นติด ลมในเส้น 经络淤堵、风入经络 การรับบุญที่อยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆ เช่น การนั่งพิมพ์ดีดนานๆ การนั่งเขียนหนังสือนานๆ การเดินทางไปเยี่ยมญาติโยม การเดินทางไปบอกบุญหรือการนั่งนานๆในสภาวะรถติด เหล่านี้จะเป็นสาเหตุของเส้นติด มีลมในเส้น เราต้องแก้ไขด้วยการออกกำลังกาย อย่างเช่น การแกว่งแขนหรือเตะขาให้มาก 长时间以同一种姿势工作,例如长时间坐着打字或写作;坐长途车外出探亲或修功德,堵车久坐之后会导致经络淤堵、风入经络。这时,我们需要通过摆臂或踢腿等运动来修复。 การดูแลสุขภาพ 保健身体 พอจะให้วิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง มีพลานามัยที่สมบูรณ์ ได้ดังนี้ 我们可以透过各种保健方法,让自己拥有健康强壮的身体: ๑. ออกกำลังกายให้ต่อเนื่องกัน 1.经常运动 ขั้นต้นจะต้องแก้ไขตัวเองอาการเส้นติดด้วยตัวเองก่อน หากต้องการให้การออกกำลังกายได้ประสิทธิผลดีนั้น จำเป็นต้องรู้จักความเหมาะสมในทำ กล่าวคือ การออกกำลังกายนั้นจะต้องไม่หักโหม หากท่าออกกำลังกายนั้นเป็นท่าที่มีข้อควรทราบ ข้อควรปฏิบัติพิเศษ เช่น ลำดับในการเล่น การเตรียมความพร้อมของร่างกาย อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ หรืออื่นๆแล้ว เราควรปฏิบัติตามหลักเหล่านั้นเป็นลำดับๆไป เพื่อที่จะได้รับผลของการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง อย่างเช่น  การเล่นโยคะ ทุกครั้งที่จะเริ่มเล่นจะต้องเริ่มจากท่ามาตรฐานก่อน คือท่าสุริยะนมัสการ จะเริ่มด้วยท่าอื่นไม่ได้และต้องเล่นกันไปตามลำดับๆ เป็นต้น 起初,我们可以通过自身的运动化解经络淤堵的症状。如果想让运动达到预期效果,就必须找到适合的运动,不要勉强自己。如果该运动有需要提前了解的事项或采取特殊的预防措施,例如练习步骤、提前热身、所需设备或其他要求时,我们应当遵循这些事项,这样才能获得正确有效的运动效果。例如瑜伽,每次练习时,需从固定的标准姿势开始,即祈祷式,勿从其他动作开始,应按照顺序次第练习。 อีกประการหนึ่ง เราจำเป็นต้องทราบระยะเวลาที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย ซึ่งก็ความต่อเนื่องในการออกกำลังกายแต่ละรอบนั่นเอง อย่างเช่น ควรต้องออกกำลังกายต่อเนื่องกันไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง เพื่อให้กล้ามเนื้อจะได้คลายตัว เสมือนการสีไม้เพื่อให้เกิดไฟ ถ้าต้องสีไม้อย่างต่อเนื่องกันให้มีความร้อนสะสมนาน…

มารยาทของพระภิกษุ (Th Ch)

มารยาทของพระภิกษุ 出家人的威仪 ความหมายของมารยาท 威仪的定义 มารยาท หรือ อาจาระ หมายถึง ระเบียบแบบแผน หรือขอบเขตอันเป็นข้อจำกัดที่บุคคลพึงประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นทางกายและทางวาจา ซึ่งเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ง่าย เพื่อความสงบสุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม 威仪是指规则惯例或限制一个人在身与口方面的行为规范,有助于促进个人与团体的和合安乐。 มารยาทและการวางตัวที่เหมาะสมจึงเป็นปราการด่านแรกที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ผ่านการฝึกฝนอบรมตนมาดี มีคุณสมบัติของผู้มีวัฒนธรรมอันเจริญ สามารถยังจิตของผู้พบเห็นให้ยินดีเลื่อมใส นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้มีความเคารพอ่อนน้อม ส่งผลให้เกิดความเคารพในพระรัตนตรัยและความเคารพในการปฏิสันถารอีกด้วย 因此,一个人得体的行为举止是展现良好人格的第一道防线。具备优秀素质的人能让见者心生欢喜与信仰,也从侧面体现了自身的谦卑,进而也让他人对三宝心生敬重,以及尊重彼此的对话。 พระภิกษุคือผู้ที่ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเพื่อให้เกิดความสงบ เรียบร้อย น่าเลื่อมใส และเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา ตามอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเรื่องของมารยาทหรืออาจาระของพระภิกษุนั้น สามารถแบ่งได้เป็น ๖ ลักษณะใหญ่ๆ คือ 出家人是一个立志通过训练使自己成为身心清净、威仪庄严、值得信仰的人。根据佛陀的规定,出家人的威仪特征可分为六组: ๑. มารยาทในการยืน 1.站立的威仪 ๑.๑ การยืนตามลำพัง 1.1单独站立 ยืนให้ขาทั้งสองข้างชิดกัน หรืออยู่ในท่าพักแขนปล่อยแนบลำตัว หรือจะประสานมือไว้ข้างหน้าเล็กน้อย หรือจะยืนเอียงข้างนิดหน่อยก็ได้ แต่ต้องให้อยู่ในท่วงทีที่สง่างาม อย่ายืนขากาง แกว่งแขน หันหน้าไปมา ลุกลี้ลุกลนหรือหลุกหลิก แคะ แกะ เกา เป็นต้น 双腿并拢站立,双手自然放下或者交叉紧握放在身前,或者稍微侧身站立,保持优雅的姿势。不得叉腿、摆臂、左顾右盼、慌忙、站立不安、抓、挠等。 ๒.๑ การเดินตามลำพัง 2.1独自行走 ให้เดินอย่างสุภาพ หลังตรง…

การดูแลรักษาและบริหารปัจจัย 4 (Th Ch)

การดูแลรักษาและบริหารปัจจัย ๔ 维护和管理四事           ปัจจัย ๔ คือ   สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต ๔ ประการ สำหรับพระภิกษุสามเณร ได้แก่ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ หรือ ที่พักอาศัย และยารักษาโรค เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตขั้นต่ำสุด ในการบริโภคใช้สอยนั้น หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งขาดหรือน้อยเกินไปก็ตาม มากเกินไปก็ตาม หรือคุณภาพของสิ่งที่ใช้ดีเกินไปหรือด้อยเกินไปก็ตาม ย่อมมีผลกระทบต่อสุขภาพพลานามัย ชีวิต การประพฤติปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ ความรู้สึกของประชาชนและเพื่อนสหธรรมมิกดังนั้น จึงควรพิจารณาตั้งแต่การหา (การรับ) การใช้ และการดูแลรักษา จึงมีความจำเป็นต้องดูแลรักษาและบริหารปัจจัย ๔ ได้อย่างถูกต้องและติดเป็นนิสัย 四事指出家人(比丘和沙弥)日常所需的四种资具,分别为袈裟、托钵、卧具或住所与医药。这是维持生活基本的必需品,如果缺乏或过剩,质量太好或太差都会对出家人的健康与修行,以及信众与道友的感受产生影响。因此,在寻找(接受)、使用与维护时要省思,正确维护和管理四事并养成习惯。           มัตตัญญู แปลว่า รู้จักประมาณ หมายถึง รู้จักความพอดี และความเหมาะสม ในทุกเรื่องราว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยในขั้นต้นพระพุทธองค์ทรงเน้นให้รู้จักประมาณในการรับปัจจัย ๔ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ไว้เพื่อบริโภคใช้สอยให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและการประพฤติปฏิบัติธรรมของพระภิกษุเป็นการป้องกันและบังคับใจตั้งแต่ต้น ไม่ให้ตกไปเป็นทาสแห่งกิเลส คือ ความอยากในรูปแบบต่างๆ…