อนุพุทธประวัติ (Th En Ch)

อนุพุทธประวัติ 佛弟子生平简史http://books.masterhsingyun.org/ArticleDetail/artcle3849 https://www.lingyinsi.com/detail_1069_9602.html 第一章 佛陀開示《佛種姓》的因緣 อนุพุทธประวัติ คือ ความเป็นมาหรือประวัติของบุคคลผู้ได้บรรลุธรรม หรือตรัสรู้ธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ แล้วได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะคือเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ  และถือว่าเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธองค์เป็นอย่างดีอีกด้วย 《佛弟子生平简史》讲述了四十位尊者遵循佛陀的教义修行证得阿罗汉果的故事。这些阿罗汉见证了佛陀的觉悟,被佛陀所认可,在各个领域也有杰出的贡献。 The Life History of Forty Anubuddhas It is the compilation of the life history of forty personages who had practiced according to the Lord Buddha’s Teachings until they were able to attain Arahatship. These Arahats bore witness to the Lord…