ชีวิตสมณะ (Th En Ch)

  หมวด 9 ชีวิตสมณะ Chapter 9 Monk’s Life 沙门生活    ชีวิตที่ดีที่สุด หลวงพ่อขอยืนยันว่า ชีวิตพระเป็นชีวิตที่ดีที่สุด เหมาะสมกับชาวโลกที่สุดเลย เพราะเป็นชีวิตที่ปลอดกังวล มีเวลาสำหรับแสวงหาความรู้ภายในที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย มีไว้สำหรับแสวงหาความสุข ที่มีมากกว่าความสุขด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ อย่างที่มนุษย์เข้าใจ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2544   The Best Way to Live (When You Don’t Know What to Read 1) I would like to confirm that being a monk is the best way to live one’s…

เสริมเทคนิค เพื่อเข้าถึงธรรม (Th En Ch)

หมวด 10 เสริมเทคนิค เพื่อเข้าถึงธรรม Chapter 10 : Additional Techniques for Attaining the Dhamma 增加技能,为了证入佛法        นี้ชื่อว่า…ปฏิบัติธรรม (เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร 1) การเอาใจมาอยู่ที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่ 7 ในอิริยาบถทั้ง 4 ในทุก ๆ กิจกรรม ไม่ว่าเราจะทำหน้าที่อะไรก็ตาม ถ้าใจอยู่ตรงนี้ ได้ชื่อว่า เราปฏิบัติธรรม  เราไม่ห่างจากธรรมะของพระพุทธเจ้า เราได้เข้าไปใกล้กับธรรมะของพระพุทธเจ้า กรกฎาคม พ.ศ. 2535   This is Dhamma Practice (When You Don’t Know What to Read 1) Keeping the mind at the seventh base…

ปฏิบัติธรรมตามหลักวิชชา (Th En Ch)

หมวด 11 ปฏิบัติธรรมตามหลักวิชชา Chapter 11 The Right Practice 以正法而修行   พอดี (เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร 1) การปรับกาย ปรับใจ ต้องทำทุกรอบ  โดยเอาตัวเราเป็นเกณฑ์ เป็นครู เราแสวงหาความพอดี ว่า แค่ไหนพอเหมาะพอดี ลองปรับดู ทั้งร่างกายและจิตใจ แล้วเราจะพบความพอดี  ความพอดีนั้นมีลักษณะ คือ รู้สึกโปร่ง เบา ไม่เครียด แล้วเราพอใจ ชอบใจอารมณ์นั้นแหละ  รักษาอารมณ์นั้นให้ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอะไร  ไม่ช้า ความพอดีนั้น จะนำใจของเรากลับเข้าไปหยุดนิ่ง  อยู่ภายในแล้วแสงสว่างจะเกิดขึ้นเอง 31 มีนาคม พ.ศ. 2535   The Right Balance (When You Don’t Know What to Read 1) You…