บทแผ่เมตตา (En)

บทแผ่เมตตา Chanting for Spreading Loving Kindness Sabbe sattā Sat tang lai, tee ben puen tuk, gert gae jep die, duay gan mot tang sin. Averā Jong ben suk ben suk terd. Ya dai mee wehn gae gan lae gan leuy. Sabbe sattā Sat tang lai, tee ben puen tuk, gert gae jep die, duay gan…

Requesting a Discourse (En Ch)

Requesting a Discourse  Brahmā ca lokādhipatī sahampati Katañjalī anadhivaraṃ ayācatha Santīdha sattāpparajakkhajātikā Desetu dhammaṃ anukampimaṃ pajaṃ (Sahampati the Brahmā, Great director of the world, came with palms joined together, in highest respects to the Lord Buddha. He asked the Supreme One to give the Supreme Dhamma to those beings with little dust left in their…

Requesting Paritta Chanting (En Ch)

Requesting Paritta Chanting  Vipattipaṭibāhāya     Sabbasampattisiddhiyā Sabbadukkhavināsāya  Parittaṃ brūtha maṅgalaṃ Vipattipaṭibāhāya  Sabbasampattisiddhiyā Sabbabhayavināsāya  Parittaṃ brūtha maṅgalaṃ Vipattipaṭibāhāya  Sabbasampattisiddhiyā Sabbarogavināsāya  Parittaṃ brūtha maṅgalaṃ (May we invite the Buddhist Monks to chant the auspicious verses for prevention against calamity; for bringing success and wealth; for dispelling all sufferings; for getting rid of all dangers; and as security against…

คำขอศีล8 (En Ch)

คำขอศีล8 Requesting the Eight Precepts {Mayaṃ bhante, tisaraṇena saha, aṭṭha sīlāni yācāma. Dutiyampi   mayaṃ bhante, tisaraṇena saha, aṭṭha sīlāni yācāma. Tatiyampi  mayaṃ bhante, tisaraṇena saha, aṭṭha sīlāni yācāma .} 求八戒文        吗央 潘爹 帝萨啦内那 萨哈 阿他 习啦尼 呀乍吗       图帝央比 吗央 潘爹 帝萨啦内那 萨哈 阿他 习啦尼  呀乍吗       打帝央比 吗央 潘爹 帝萨啦内那 萨哈 阿他 习啦尼  呀乍吗 八戒 …

บทนำกล่าวขอศีล5 (En Ch)

บทนำกล่าวขอศีล5 Introduction to Requesting the Five Precepts  According to the wise, the keeping of precepts is the precursor, the foundation, and the origin of all goodness. It is the chief amongst the virtues.  Keeping one’s precepts pure protects one from succumbing to all evil behaviours, brings joyfulness of mind, and is the safe harbor upon…

Offering of ‘Picked-up’ Robes (En)

Offering of ‘Picked-up’ Robes Imāni mayaṃ bhante, paṃsukūlacīvarāni, saparivārāni, bhikkhusaṅghassa, oṇojayāma, sādhu no bhante,  bhikkhusaṅgho,  imāni  paṃsukūlacīvarāni, saparivārāni, paṭiggaṇhātu, amhākaṃ, dīgharattaṃ, hitāya, sukhāya, nibbānāya ca. (All of us gathered here, would like to humbly offer ‘Pickedup’ robes, as well as other offerings, to the monastic community.  May the monastery and monks, accept these offerings with…

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน (Th Eng Ch)

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน อิมัง มะยัง ภันเต , สะปะริวารัง , กะฐินะจีวะระทุสสัง , สังฆัสสะ , โอโณชะยามะ , สาธุ โน ภันเต , สังโฆ , อิมัง , สะปะริวารัง , กะฐินะทุสสัง , ปะฏิคคัณหาตุ , ปะฏิคคะเหตวา จะ , อิมินา ทุสเสนะ , กะฐินัง , อัตถะระตุ , อัมหากัง , ทีฆะรัตตัง , หิตายะ ,สุขายะ , นิพพานายะ จะฯ คำแปล ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ , ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย , ผ้าจีวรกฐิน , พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ …

คำกล่าวถวายข้าวสาร (Th Ch)

คำกล่าวถวายข้าวสาร อิมานิ มะยัง ภันเต, ตัณฑุลานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ตัณฑุลานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ ถวายข้าวสาร(คำแปล) ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ข้าวสาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ข้าวสาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ   供养大米  คำกล่าวถวายข้าวสาร (บาลี) 以吗尼 吗央攀跌,单徒拉尼, 萨巴立哇啦尼,披苦桑咖撒, 喔诺差呀吗,洒图诺攀跌, 披苦桑抠,以吗尼,单徒拉尼, 萨巴立哇啦尼,把帝刊哈堵, 安哈刚,梯卡啦当,喜搭呀, 苏卡呀,尼啪那呀乍。   供养大米(泰译)คำกล่าวถวายข้าวสาร (แปลไทย) 客蝶帕披苏雄铺乍仍,客啪照唐来,…