อานิสงส์การสร้างวัด (Th En Ch)

อานิสงส์การสร้างวัด The tremendous benefits of building temple การสร้างวัด หรือ สร้างกุฏิที่พักพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายพระสงฆ์ ให้เป็นที่พำนักอาศัยที่ปฏิบัติธรรมที่ประกอบกุศลกิจอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ทรงศีล ทรงคุณธรรมนั้นมีอานิสงส์ คือ ผลดีตอบต่อผู้ถวายอย่างยิ่งใหญ่ไพบูลย์ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ดังนี้ The building of temple or monk residence for shelter, dhamma practice and merit activities of the monastic order creates immeasurable benefits, as mentioned by the Lord Buddha in the passage below.   “ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง”(สังยุตตนิกาย สคาถวรรค) “As a person who gives…

อานิสงส์ของการบูชาข้าวพระ (Th En Ch)

อานิสงส์ของการบูชาข้าวพระ Benefits of Offering Sustenance to the Lord Buddha 1.จะทำให้ได้บารมีทั้ง ๓๐ เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว Successful in the great pursuit of the 30 virtuous perfections quickly.   จะเกิดในตระกูลสูง เป็นที่เคารพรักของมนุษย์และเทวดา ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข Reborn in a noble family with fortune, honor, praise and happiness. Loved by humans and angels.   3.เกิดในตระกูลที่มีสัมมาทิฏฐิ รักในการสร้างบุญบารมี Reborn in a right-view family who…

อานิสงส์จากการถวายผ้าไตรจีวร (Th En Ch)

อานิสงส์จากการถวายผ้าไตรจีวร Benefits of Offering the Triple Robes (Tricivara) เกิดมาในตระกูลที่ดี มีสัมมาทิฐิ มีเกียรติยศ มีชื่อเสียงที่ดีงาม Reborn in virtuous family having right view, honor and fame.   จะไม่ไปบังเกิดในตระกูลต่ำเลย Not reborn in dishonorable family.   ทำให้มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา น่าเคารพนับถือเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป Famous and well-respected for your virtues.   มีร่างกายที่ได้คุณลักษณะที่งดงามสมส่วน สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย Healthy and nice-looking.   จะเกิดมามีผิวพรรณงดงาม เปล่งปลั่งผ่องใส ปราศจากธุลี Born with beautiful complexion.  …