คำอธิษฐานจิตผ้าไตรจักรพรรดิมหาสมบัติ(Thi Eng Chi)

คำอธิษฐานจิตผ้าไตรจักรพรรดิมหาสมบัติ Kathina Resolution ประธานกองกฐินสามัคคี President of the Kathina Unity 团结功德衣法会发愿文 ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และมหาปูชนียาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชชาธรรมกาย ด้วยความเคารพเลื่อมใส ในพรรษาแห่งบรรลุธรรมนี้ ข้าพเจ้าได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมและเพิ่มเติมคุณธรรมในตัว ทั้งได้เตรียมผ้าไตรจีวร ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ในวันทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่ I pay homage to the Buddha, the Dhamma, the Sangha, and the great masters who have imparted upon me the Dhammakaya Knowledge. In this ‘year of attainment’, I have cultivated my mind through…

คำอธิษฐานจิตบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ (Thi Eng Chi)

คำอธิษฐานจิตบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ (หันทะมะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต บุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะเส) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) ด้วยบุญกุศล/ ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย / (ระบุบุญที่กระทำ) / ขอให้ข้าพเจ้า / มีความสะอาดบริสุทธิ์ / หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ / เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง / ให้มีสุขภาพแข็งแรง / อายุขัยยืนยาว / ได้สร้างบารมีไปนานๆ / ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ / ค้ำจุนพระพุทธศาสนาตลอดอายุขัย เมื่อถึงวาระสุดท้าย / กรรมนิมิตที่เป็นกุศล / ให้มาปรากฏ / ยังจิตของข้าพเจ้าให้ผ่องใส / ละจากกายมนุษย์แล้ว / ให้เกิดใหม่ด้วยทิพยกาย / ที่รุ่งโรจน์สว่างไสว / มาเวียนประทักษิณ / รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ / แล้วกลับไปสู่ดุสิตบุรีเทวโลก /…

คำอธิษฐานจิตถวายปัจจัยไทยธรรม (Chi)

คำอธิษฐานจิตถวายปัจจัยไทยธรรม 供養日用品發願詞 我以虔誠心 供養日用品給僧團,願此功德庇佑,讓我生於佛教領域,具有正見的富貴家庭,堅定信仰三寶。具足戒、定、慧、解脫和解脫知見。得圓滿世間財、色身財、金錢財、佛教涅槃財和法身法門。 願我長壽、膚色皓潔光亮、人生幸福快樂、生命吉祥和智慧靈巧,成為超級大富翁,擁有取之不盡,用之不竭的財富,助以順利修波羅蜜。 願我福慧增長,知見長遠,眼睛明亮眼力強,證得天眼通和法眼,覺悟一切,早日證入涅槃,直到法的究竟。 นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

คำอธิษฐานจิตจุดเทียนใจ(Thi Eng Chi)

คำอธิษฐานจิตจุดเทียนใจ 点燃永恒圣火的发愿词 ข้าพเจ้าทั้งหลาย, All of us ขอสักการะบูชา, would like to venerate พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์, The Buddha, The Dhamma, and The Sangha และมหาปูชนียาจารย์, and the Great master s ด้วยการจุดเทียนใจ, by lighting ไฟนิรันดร์อนันตชัย, the unity lantern ขอนอบน้อมกราบไหว้, as our humble respect ด้วยความเคารพเลื่อมใส, with faithful mind ในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมนี้, on the occasion of the Rain-retreat ข้าพเจ้าทั้งหลาย, All of us มีความตั้งใจจริง,…

คำอธิษฐานจิตของห้องรับบริจาค (Thi Eng Chi)

คำอธิฐานจิต (หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะเส) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) ด้วยบุญกุศล / ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจ /…………………/ ขอให้ข้าพเจ้า / เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ / หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ / เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง / มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง / อายุขัยที่ยืนยาว / ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลาย / ได้สร้างบารมีรุดหน้าไป / ไม่ถอยหลังกลับ / อย่าพลาดพลั้งกระทำความผิด / มีชีวิตเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง / แสวงบุญ / สร้างบารมี ขอให้ข้าพเจ้า / เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย / ที่สุดแห่งรูปสมบัติ / ทรัพย์สมบัติ / คุณสมบัติ / ลาภ ยศ…

คำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา (Thi Eng Chi)

คำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา (นำ) หันทะ มะยัง พทุธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะเสฯ (รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (กล่าว 3 จบ) พทุธะปูชา, มะหาเตชะวันโต, ข้าพเจ้า, บูชาพระพทุธเจ้า, ขอให้มีเดช, มีอำนาจ, มีวาสนา ธัมมะปูชา, มะหาปัญโญ, ข้าพเจ้า, บูชาพระธรรม, ขอให้มีปัญญา สังฆะปชูา, มะหาโภคะวะโห, ข้าพเจ้า, บชูาพระสงฆ์, ขอให้มีโภคะทรัพย์สมบัติ อิมินา สักกาเรนะ, พุทธัง, ธัมมัง, สังฆัง, ปูเชมิฯ ข้าพเจ้า, ขอนอบ น้อมถึง, คุณพระพุทธเจ้า, คุณพระธรรมเจ้า, คุณพระสงฆเจ้า, อีกทั้ง คุณมารดาบิดา, คุณครูอุปัชฌาย์ อาจารย์(ท่านผู้หญิงว่า คุณครูบาอาจารย์), คุณทานบารมี ศีลบารมี, เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี,…

คำขอบวช สำหรับอุบาสิกาแก้ว (Pali Thi Eng)

คำขอบวช สำหรับอุบาสิกาแก้ว (บาลี ไทย อังกฤษ) เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง, สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, อุปาสิกัง มัง, สังโฆ ธาเรตุ, อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง, สะระณัง คะตัง. ทุติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง, สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, อุปาสิกัง มัง, สังโฆ ธาเรตุ, อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง, สะระณัง คะตัง. ตะติยัมปาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง, สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, อุปาสิกัง มัง, สังโฆ ธาเรตุ, อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง, สะระณัง…

คำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (Pali Thi Eng Chi)

คำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (บาลี ไทย อังกฤษ จีน) เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง, สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัญจะ สังฆัญจะ, มัง พุทธะมามะกัง, สังโฆ ธาเรตุ, อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง, สะระณัง คะตัง. Esāhaṃ bhante, suciraparinibbutampi, taṃ bhagavantaṃ, saraṇaṃ gacchāmi, dhammañca saṅghañca, maṃ buddhamāmakaṃ, saṅgho dhāretu, ajjatagge pāṇupetaṃ, saraṇaṃ gataṃ. 佛教徒皈依词(巴利语) 呃萨杭 喷爹, 苏吉拉巴里尼普顿比, 登 帕卡温登, 萨拉能 咔嚓咪, 探玛咋 僧咔咋, 孟 普塔玛吗刚, 僧阔 它列睹, 恩嚓达可列 巴弩憋登,…

คำกล่าวเผดียงสงฆ์ (Th En Ch)

คำกล่าวเผดียงสงฆ์ ผ้ากฐินทาน กับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ เป็นผ้ากฐินสามัคคี ซึ่งมีกัลยาณมิตร……………………..เป็นผู้แทน พร้อมด้วยกัลยาณมิตรหญิงชาย และยอดกัลยาณมิตรทั้งหลาย ได้มีจิตศรัทธาเป็นสมานฉันท์ ร่วมใจกันน้อมนำมาทอดถวาย แด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้จำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาส ณ อาวาสแห่งนี้ ผ้ากฐินทานนี้ เป็นของสะอาดบริสุทธิ์ ประดุจเลื่อนลอยลงมาจากนภากาศ แล้วตกลง ณ ท่ามกลางสงฆ์ มิได้จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์รูปใด ผ้ากฐินทานนี้ ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่า ให้มอบแก่พระภิกษุ ผู้มีจีวรเก่า หรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งมีสติปัญญาสามารถ อาจจะกระทำกฐินนัตถารกิจ ให้สำเร็จถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ บัดนี้ สงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใด ก็จงพร้อมใจกันมอบให้ แด่พระภิกษุรูปนั้น เทอญฯ The Kathina robes, together with other robes, are offered, by the lay people, of Dhammakaya Temple, both in Thailand and abroad, to…

คำกล่าวอัญเชิญเทวดา (Th En Ch)

คำกล่าวอัญเชิญเทวดา 恭請諸天人之詞   บัดนี้ ถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคล, ขออัญเชิญภุมมะเทวา, ผู้สิงสถิต ณ จอมปลวก, โขดหิน แลพื้นดิน, รุกขะเทวา, ณ พฤกษาใด, อากาสะเทวัน, อันสถิต ณ พิมานในนภากาศ, ขออัญเชิญปวงเทพยดาทุกชั้นฟ้าสรวงสวรรค์, อันประกอบด้วยท้าวมหาราชทั้ง ๔, อธิบดีแห่งจาตุมหาราชิกาเทวภูมิ, สมเด็จพระอัมรินทราเทวาธิราช, จอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์, สมเด็จท้าวสุยามาเทวาธิราช, อธิบดีแห่งยามาเทวภูมิ, สมเด็จท้าวสันตะดุสิตเทวาธิราช, อธิบดีแห่งดุสิตาเทวภูมิ, สมเด็จท้าวสุนิมมิตตะเทวาธิราช, อธิบดีแห่งนิมมานะระดีเทวภูมิ, สมเด็จท้าวปะระนิมมิตตะวะสะวัสตีเทวาธิราช, อธิบดีแห่งปะระนิมมิตตะวะสะวัสตีเทวภูมิ, Now, it is an auspicious time. I would like to invite the earth sprites who reside on the earth ground, the tree sprites…