บทแปลสดพิธี ภาคค่ำ วันมาฆบูชา (Thi Eng Chi)

บทแปลสดพิธี ภาคค่ำ วันมาฆบูชา บทพิธีจุดมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชา คำบูชามาฆฤกษ์ คำอธิษฐานโคมมาฆประทีป คำอธิษฐานประจำวัน คำแผ่เมตตา 1. พิธีจุดมาฆะประทีปถวายเป็นพุทธบูชา วันนี้เป็นวันมาฆบูชามหาสมาคม, วันที่มีความสำคัญต่อตัวเราและชาวโลกเป็นอย่างยิ่ง, เพราะถ้าไม่มีวันนี้ ก็ยากที่พระพุทธศาสนาจะแผ่ขยายกว้างไกลไปได้ทั่วโลก, If we don’t have this day, that will be difficult to propagate Buddhism around the world 今天是萬佛節平安燈法會之日,對我們自己和世界人類是非常重要的日子 ซึ่งเมื่อราว ๒,๕๐๐ กว่าปีก่อนโน้น, since more than 2,500 years ago ได้มีการชุมนุมกันของพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป,ซึ่งท่านมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมายกันทางวาจา, there had a great assembly of 1,250 enlightened disciple (ดิไซเพิล) monks came…

บทพิธีกรงานตักบาตรและถวายผ้าไตรฉลองสามเณรบวชใหม่(Thi Eng Chi)

บทพิธีกรงานตักบาตรและถวายผ้าไตรฉลองสามเณรบวชใหม่ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติ บทพูดสร้างบรรยากาศก่อนเริ่มพิธีตักบาตร ระหว่างที่คนมานั่งรอพิธีกรรมเริ่ม (พร้อมกับเปิดเพลงบรรเลง “เจ้าพระยา, ระบำเทียน” หรือ เพลงบรรเลงอื่นๆ) เริ่ม 6.15 น. สวัสดีค่ะ ในเช้าวันนี้ เราจะได้สั่งสมบุญให้กับตัวเอง ด้วยการตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ ด้วยวัตถุที่เราตั้งใจจัดเตรียมมาอย่างดีแล้ว Good Morning. Today is a very special day because all of us will have the opportunity to cultivate great merit by offering alms that we have well prepared to the monks, who are the great field of…

บทนำนั่งวันวิสาขปุรณมีบูชา (Thi Eng Chi)

บทนำนั่งวันวิสาขปุรณมีบูชา Vesak Day 卫塞节 วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา, เป็นวันของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า, ที่มีความสำคัญอย่างสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา, เพราะเป็นวันบังเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา, นานาประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวันนี้, และองค์การสหประชาชาติก็ได้ให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก, เพราะฉะนั้นเราชาวพุทธจะต้องให้ความสำคัญกับวันนี้นะจ๊ะ, เพราะว่าวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ ๓ อย่างมาพ้องตรงกัน, คือเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และก็ปรินิพพาน, ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า, Today is Vesak Day. It is the Buddha’s Day which is one of the most important Buddhist days. It is the Day of Buddhism. The world gives importance to Vesak Day and the United Nations has appointed…

คำแผ่เมตตา (Thi Eng Chi)

คำแผ่เมตตา–慈悲观 Words to Spread Loving Kindness สัพเพ สัตตา Sabbhe Satta Sabbhe Satta สัตว์ทั้งหลาย All living beings 一切众生 ที่เป็นเพื่อนทุกข์ who have sufferings 都会受苦 เกิดแก่เจ็บตาย who share this life cycle 都会生老病死 ด้วยกันหมดทั้งสิ้น all alike อะเวรา Avera Avera จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด May you be happy 愿一切众生都快乐 อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย Please don’t have retribution upon each other 不要互相结怨结仇 สัพเพ สัตตา Sabbe Satta Sabbe…

คำอปโลกน์กฐิน (Thi Eng Chi)

คำอปโลกน์กฐิน ผ้ากฐินทาน, กับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้, ข้าพเจ้าพิจารณาแล้ว, After my consideration, I opine that The Kathina Robes, together with other robes, 這份功德衣和所有的隨喜功德衣,僧團已經考慮了 เห็นสมควรมอบให้แก่, พระ……………….., ผู้มีสติปัญญาสามารถ, อาจจะกระทำกฐินัตถารกิจ, ให้ถูกต้องตาม พระบรมพุทธานุญาตได้, should be given to Venerable ……………, the deserved one, who can proceed according to the Lord Buddha’s permission, 該供養給……………….法師,因為他是一位具智慧者,能夠按照佛陀所定出的功德衣条件,正確地做 ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควร, จงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางสงฆ์, (หยุดนิดหนึ่ง) 如果哪一位比丘不同意,請在僧團中提出意見 If any of the monastic community disagree, please…

คำอธิษฐานหล่อหลวงปู่ทองคำ (Thi Eng Chi)

คำอธิษฐานหล่อหลวงปู่ทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)พระผู้ปราบมาร องค์ที่ 7 Resolution for the 7th casting of the gold image of Phramongkoltepmuni (Sodh Candasaro), the vanquisher of Mara. 铸造第七尊祖师金像发愿文 战魔比丘——帕蒙昆贴牟尼祖师(湛塔萨罗) ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมใจกันหล่อรูปเหมือน พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายด้วยทองคำบริสุทธิ์ ประดุจคืนชีพท่านใหม่ เพื่อเป็นองค์นำขบวน พระเดินธุดงค์ธรรมชัย ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ With the merit we have accumulated in casting the likeness image of Venerable Phramongkolthepmuni (Sodh Candasaro), the discoverer of…

คำอธิษฐานจิตผ้าไตรจักรพรรดิมหาสมบัติ(Thi Eng Chi)

คำอธิษฐานจิตผ้าไตรจักรพรรดิมหาสมบัติ Kathina Resolution ประธานกองกฐินสามัคคี President of the Kathina Unity 团结功德衣法会发愿文 ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และมหาปูชนียาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชชาธรรมกาย ด้วยความเคารพเลื่อมใส ในพรรษาแห่งบรรลุธรรมนี้ ข้าพเจ้าได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมและเพิ่มเติมคุณธรรมในตัว ทั้งได้เตรียมผ้าไตรจีวร ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ในวันทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่ I pay homage to the Buddha, the Dhamma, the Sangha, and the great masters who have imparted upon me the Dhammakaya Knowledge. In this ‘year of attainment’, I have cultivated my mind through…

คำอธิษฐานจิตบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ (Thi Eng Chi)

คำอธิษฐานจิตบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ (หันทะมะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต บุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะเส) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) ด้วยบุญกุศล/ ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย / (ระบุบุญที่กระทำ) / ขอให้ข้าพเจ้า / มีความสะอาดบริสุทธิ์ / หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ / เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง / ให้มีสุขภาพแข็งแรง / อายุขัยยืนยาว / ได้สร้างบารมีไปนานๆ / ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ / ค้ำจุนพระพุทธศาสนาตลอดอายุขัย เมื่อถึงวาระสุดท้าย / กรรมนิมิตที่เป็นกุศล / ให้มาปรากฏ / ยังจิตของข้าพเจ้าให้ผ่องใส / ละจากกายมนุษย์แล้ว / ให้เกิดใหม่ด้วยทิพยกาย / ที่รุ่งโรจน์สว่างไสว / มาเวียนประทักษิณ / รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ / แล้วกลับไปสู่ดุสิตบุรีเทวโลก /…

คำอธิษฐานจิตถวายปัจจัยไทยธรรม (Chi)

คำอธิษฐานจิตถวายปัจจัยไทยธรรม 供養日用品發願詞 我以虔誠心 供養日用品給僧團,願此功德庇佑,讓我生於佛教領域,具有正見的富貴家庭,堅定信仰三寶。具足戒、定、慧、解脫和解脫知見。得圓滿世間財、色身財、金錢財、佛教涅槃財和法身法門。 願我長壽、膚色皓潔光亮、人生幸福快樂、生命吉祥和智慧靈巧,成為超級大富翁,擁有取之不盡,用之不竭的財富,助以順利修波羅蜜。 願我福慧增長,知見長遠,眼睛明亮眼力強,證得天眼通和法眼,覺悟一切,早日證入涅槃,直到法的究竟。 นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ