อานิสงส์ของการแผ่เมตตาเป็นประจำ (Th Ch En)

ผู้แผ่เมตตาเป็นประจำ ย่อมได้รับอานิสงส์ ดังนี้ 1.หลับเป็นสุข คือ หลับสบาย หลับสนิท 2.ตื่นเป็นสุข คือเมื่อตื่นขึ้นมาก็สบายตัว สบายใจ หายอ่อนเพลีย ไม่มีอาการง่วงติดต่ออีก 3.ไม่ฝันร้าย คือ จะไม่ฝันเห็นสิ่งเลวร้ายทำให้สะดุ้งตื่นกลางคัน หรือไม่ฝันหวาดเสียวต่าง ๆ 4.เป็นที่รักของคนทั่วไป คือ จะเป็นคนมีเสน่ห์ ไปที่ใดก็ปราศจากศรัตรูผู้คิดร้าย แม้ผู้ไม่ชอบใจก็จะกลับมาชอบได้ 5.เป็นที่รักของสรรพสัตว์ต่าง ๆ ทำให้ปลอดภัยจากการทำร้ายของสัตว์ทั้งหลาย 6.เทวดารักษาคุ้มครอง คือ จะเดินทางไปไหนมาไหนเทวดาจะคุ้มครองให้ความปลอดภัยตลอดเวลา จะไม่ประสบอุปัทวภัยต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ 7.ไฟ ศาสตรา ยาพิษ ไม่แผ้วพาน คือสิ่งเหล่านี้จะทำอันตรายมิได้ จะปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้ 8.จิตเป็นสมาธิเร็ว หรือจะอ่านหนังสือ จะทำงานอันใดก็ตาม จิตจะไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมตั้งใจได้เร็ว ทำงานนั้นสำเร็จสมประสงค์ 9.หน้าตาผิวพรรณจะผ่องใสตลอดเวลา แม้จะมีอายุมาก รูปร่างจะไม่สวยงาม หรือไม่ได้แต่งเติมด้วย เครื่องสำอางใด ๆ หน้าตาผิวพรรณก็ผ่องใสน่าดูน่าชมได้เสมอ 10.ไม่หลงเวลาตาย คือเวลาใกล้ตาย จะไม่หลงเพ้อ…

ประโยชน์ของการแต่งกายชุดขาวเข้าวัด (Th Ch En)

ประโยชน์ของการแต่งกายชุดขาวเข้าวัด ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ทำให้เกิดสติ และมีความสำรวมระวังยิ่งๆ ขึ้นไป ทำให้มีจิตใจผ่องแผ้ว สามารถเข้าถึงธรรมะได้โดยง่าย 穿着白衣去寺院的功德利益 The merits and benefits on wearing white clothing to temple 整齐干净、美观大方 1. Be Clean and tidy, with elegant appearance 2. 营造氛围、利益修行 2. Create a good atmosphere for the benefits of practice 3. 人人平等、无分别心 3. Everyone be equality, without differentiation 4. 维持正念、谨慎自制 4. Be mindful and…

อานิสงส์ของการสร้างพระประจำตัว (Ch En)

อานิสงส์ของการสร้างพระประจำตัว 塑造自身法身佛像之无量功德 The Immeasurable Merits on Casting the Personal Buddha Statues 一、使自己成为信心坚强的人,拥有巨大的功德威德力,能够保护自己,远离种种障碍,灾厄。 Able oneself to be a man with confidence and perseverance, possess great power of merits, able to protect themselves, away from all kind of obstacles, disasters. 二、使自己成为可敬之人,受到世人及天人的敬仰与推崇。 Able oneself to be a respectable person, be respect and praise highly by both human and…

ยะมะหัง Paying Homage to The Triple Gem: Yamaham Script (Th En)

Paying Homage to The Triple Gem: Yamaham Script   บัดนี้ ถึงเวลาธรรมกาย Now, it’s Dhammakaya time, คือเวลาปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย Time to practice meditation, in order to attain Dhammakaya ซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคน Which already exists within all of us เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย Dhammakaya is the supreme refuge for all of us สิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว Nothing else is comparable ดังนั้นต่อจากนี้ไป Therefore, from now on ขอเรียนเชิญทุกท่าน…

คำบูชาข้าวพระ (Th En)

คำบูชาข้าวพระ Food-Offering to the Lord Buddhas Saying (หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส) {Handa mayam buddhassa bhagavato pubbabhaganamakaram karoma se} นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ๓ ครั้ง ) Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa  (three times)   พุทธรัตนะ,                                           Buddharatana ธรรมรัตนะ,                                          Dhammaratana สังฆรัตนะ,                                           Sangharatana ญาณรัตนะ,               …

สคริปเช้าวันอาทิตย์ต้นเดือน (Th En)

MORNING GREETING:   Venerables, Reverends, Ladies and Gentlemen   We would like to welcome you to the English translation broadcast channel of the World Dhammakaya Center, Thailand.   The World Dhammakaya Center is located in the compound of the Dhammakaya Foundation, Pathumthani Province, North of Bangkok, Central Thailand.  We organize Buddhist ceremony and meditation session…

อานิสงส์ของการสร้างเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา (Th En Ch)

อานิสงส์ของการสร้างเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา Benefits of building Cetiya to worship the Lord Buddha   1.ย่อมถึงพร้อมด้วยร่างกายที่แข็งแรง สมส่วน สวยงาม ผิวพรรณงาม ไม่เจ็บป่วย ไม่เป็นโรคภัย มีวาจาไพเราะน่าฟัง Endowed with a strong, healthy and beautiful body. And a pleasant voice. 2.ย่อมถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ คือ ความเป็นผู้มีทรัพย์มาก มีบริวารที่ดี มีมิตรสหายที่ดี เป็นที่รักของทุกๆคน Endowed with wealth and good followers. And is admired by all. 3.ย่อมถึงพร้อมด้วยปัญญาเฉลียวฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง Endowed with great wisdom, expert in all…

บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยประทีป (Th En Ch)

บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยประทีป Benefits of worshipping the Maha Dhammakaya Cetiya with candlelight 1.มีชีวิตที่สว่างไสว ได้สร้างบุญบารมีอย่างสะดวกสบาย Have prosperous life that is suitable for accumulating merits.   2.ภัยพาลต่างๆ อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตมลายหายสูญ มีบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป All harm and obstacles in life removed. Have a blessed perfect life.   3.มีผิวพรรณวรรณะที่ผ่องใส  เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีรูปร่างสมส่วนงดงาม ได้ลักษณะมหาบุรุษ32ประการ เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม Have a perfect and beautiful appearance, with the 32 Signs of…

อานิสงส์การจุดประทีป (Th En Ch)

อานิสงส์การจุดประทีป Benefits of offering candlelight to worship the Triple Gems ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน Possess wisdom (like the brightness of the candlelight) in this life and future life.   ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ Bring prosperity to life with fortune, honor and praise.   ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี Help solve problems in life.   เจริญไปด้วยมิตรบริวาร Surrounded with virtuous…